Markedsuro:

Uro i banksektoren

– Det er renterisikoen som nå kommer til syne, nisjebanken SVB tok for høy risiko og tapte, sier Kjell Morten Hjørnevik.

URO: – Vårt hovedscenario er at dette alene ikke er nok til å utløse en systemkrise, men situasjonen er uoversiktlig, sier Kjell Morten Hjørnevik. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 13. mar 2023
Artikkelen er flere år gammel

I løpet av få dager har nisjebanken SVB, Silicon Valley Bank, blitt overtatt av amerikanske myndigheter og de har satt opp en fasilitet for å kjøpe statsgaranterte verdipapirer for pålydende, under gitte omstendigheter.

– Aksjonærer og enkelte usikrede obligasjonseiere må dekke tapet selv, og HSBC kjøper den britiske filialen av SVB for symbolske ett pund, sier Kjell Morten Hjørnevik.

Hjørnevik forvalter, sammen med Knut Bakkemyr, aksjefondet DNB Finans. Han forteller at DNB Finans ikke har noen eksponering mot SVB eller andre banker som myndighetene har tatt kontroll over på skrivetidspunktet.

Han forteller årsaken til tumultene i SVB, en bank som primært driver banktjenester mot oppstartssektoren, er investeringer i obligasjoner med lang løpetid. SVBs virksomhet var primært altså utlån og innskudd fra risikovillig kapital.

– SVB tok høy renterisiko ved å investere i obligasjoner med lang løpetid. Når rentene steg så kraftig som i fjor medførte dette at markedsverdien av obligasjonene falt. 

Ikke likt finanskrisen, men fortsatt uoversiktlig

Under finanskrisen i 2008 var det boligmarkedet og ikke-betalingsdyktige kunder som skapte problemer. Da ble det tilført massive mengder kapital garantert av myndighetene i både Europa og USA.

– Denne gangen har styringsrentene steget svært raskt, og SVB har hatt mulighet til å bokføre statsobligasjonene til pålydende, selv om markedsverdien har falt mye, sier Hjørnevik.

SVB valgte selv å ta på seg denne risikoen, renten var noe høyere enn korte obligasjoner, men på grunn av rentefølsomheten falt markedsverdien relativt kraftig på grunn av de påfølgende raske og store hevingene i styringsrentene.

– En dårlig nyhet kommer sjelden alene, innskyterne tok ut pengene i noe som kan kalles «bank run», og det tvang SVB til å selge unna verdipapirer med tap. 

Tror ikke på systemkrise

– Vårt hovedscenario er at nisjebankene ikke alene er nok til å utløse en systemkrise, men situasjonen er uoversiktlig, sier Hjørnevik.

Problemet er at en generell mistillit kan gjøre at kundene trekker ut pengene fra ikke-berørte banker i stor skala.

– Vi er ydmyke for at dette kan spre seg. Derfor er det bra at amerikanske myndigheter har vært raske med å sette inn tiltak for å stoppe spredningen ved å garantere alle innskudd i SVB, sier Hjørnevik.

I tillegg har myndighetene satt opp utlånsfasilitet hvor bankene kan låne penger ved at de stiller sikkerhet i verdipapirer.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.