Unngå at bedriften din taper på handel med utlandet: Se hvilket regelverk som gjelder for sanksjoner

Eksporterer din bedrift til utlandet? I DNB får vi en del spørsmål fra våre bedriftskunder om internasjonale sanksjoner. Her viser vi hvilket regelverk som gjelder og hva man bør gjøre for å unngå at bedriften din taper på handel med utlandet.

INTERNASJONALE SANKSJONER: Bedriftene må sette seg inn i eksport- og sanksjonsregelverket, sier DNBs eksperter på internasjonale sanksjoner, Øyvind Aarø og Lilli-Ann Hagen. Foto: DNB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 22. feb. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Først av alt, går man internasjonalt må man sette seg inn i eksport- og sanksjonsregelverket. Det er viktig kunnskap å tilegne seg, sier Øyvind Aarø, som er seksjonsleder for antihvitvaskingsteamet i DNBs bedriftmarked.

Eksporterer du utenfor EØS så må man sjekke nærmere hvilket regelverk som gjelder. Involver også banken på et tidlig tidspunkt.

– Ta en prat med oss i DNB før du inngår avtaler med kunder. I verste fall kan ikke banken motta pengene dine og det kan bli katastrofalt for din bedrift. Regelverket kan endre seg fra dag til dag.

Spørsmål og svar om internasjonale sanksjoner

1. Hva er sanksjoner mot land og hvorfor finnes det sanksjonerte land?

Sanksjoner og restriktive tiltak er virkemidler i internasjonal politikk for å få personer, enheter, grupper eller stater til å endre politikk eller handlemåte.

Det skilles mellom sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd i medhold av FN-pakten og restriktive tiltak vedtatt av EU. For enkelhets skyld brukes som regel begrepet «internasjonale sanksjoner» eller «økonomiske sanksjoner».

Generelle økonomiske sanksjoner kan ha alvorlige konsekvenser for det landet som blir rammet. I den senere tid har en derfor sett en vridning mot mer målrettede sanksjoner, for eksempel i større grad bruk av listeføring av personer og selskaper.

Eksempler:

  • USA- og EU-sanksjoner mot Russland: Russlands annektering av Krim som anses for å være i strid med folkeretten (svar på en uønsket handling).
  • Sanksjonene fra USA mot Venezuela: USA uttaler at de vil fortsette med å legge fullt økonomisk og diplomatisk press på Venezuela inntil frihet, demokrati og rettferdige valg er gjeninnført for folket i Venezuela. Det statlige oljeselskapet i Venezuela, som står for ca 95% av landets eksport, ble nylig listeført av USA, slik at amerikanske selskap og personer ikke kan handle med dette selskapet.

2. Hvilke land er sanksjonert?

Norge er forpliktet til å følge FN-sanksjonene og kan velge å følge EUs restriktive tiltak – hvilket gjøres i stor grad. Sanksjonsreglene blir gjennomført i forskrifts form. En samlet oversikt over alle de norske forskriftene finnes her.

Norsk rett påbyr ikke norske aktører å følge sanksjoner som ikke er gjennomført i Norge ved lov eller forskrift. Det kan imidlertid være andre grunner til at norske aktører etterlever eller bør etterleve ytterligere sanksjonsverk i tillegg til det norske.

Eksempelvis følger norske aktører amerikanske sanksjoner så lenge aktiviteten involverer en amerikansk person («US person»), import eller eksport av varer med amerikanske innhold eller opprinnelse, eller dersom en transaksjon gjøres i amerikanske dollar. USA har i noen tilfeller også innført såkalte «secondary sanctions»; sanksjoner som rammer ikke-amerikanske parter og transaksjoner uten tilknytning til USA, for eksempel transaksjoner i andre valutasorter enn amerikanske dollar.

USA- OG EU-SANKSJONER MOT RUSSLAND: Russlands annektering av Krim anses for å være i strid med folkeretten. Her bilde fra Moskva. Foto: NTB scanpix

Et eksempel kan være en norsk bedrift som produserer et produkt i Norge, og bruker deler mottatt fra et amerikansk selskap i fremstillingen av produktet. Dersom denne delen, eller disse delene, kan anses å utgjøre 10 % eller mer av produktet, vil den norske bedriften være underlagt det amerikanske eksportkontrollregelverket.

Type sanksjon vil variere etter den aktuelle situasjonen, men ofte vil det være snakk om (i) våpenembargo; (ii) eksport- og importrestriksjoner for blant annet utstyr, varer og teknologi som kan brukes til intern undertrykkelse; (iii) påbud om frys av og forbud mot å gjøre tilgjengelig penger og formuesgoder til nærmere angitte enheter og personer; og (iv) reiserestriksjoner. Sanksjonene kan også rette seg mot bestemte sektorer og/eller geografiske områder.

3. Hvilket ansvar har banken overfor sine kunder?

Når et land har innført sanksjoner, plikter både innbyggere og bedrifter, herunder banker, i den aktuelle staten å overholde disse. Som norsk bank må vi overholde det regelverket som norske myndigheter har vedtatt.

Det er bedriftens ansvar å vurdere sanksjonsrisikoen for egen virksomhet. Din bedrift må ha nødvendig kunnskap om sanksjons- og eksportkontrollregelverket. Er du og din bedrift i tvil, må dere søke juridisk rådgivning.

For å forhindre at DNB medvirker til brudd på sanksjoner, ønsker vi å forsikre oss om bedriftene har vurdert sanksjonsrisikoen. Dette må kunne dokumenteres.

Dersom det er høy sanksjonsrisiko, må bedriftene dokumentere hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt (rutiner, policy, undersøkelser, mv.).

4. Bedriften min er avhengig av å importere fra et spesielt land. Hvordan kan jeg løse dette uten å bryte med sanksjoner?

Det er bedriftens ansvar å vurdere sanksjonsregelverket og sanksjonsrisikoen for egen virksomhet. Vurdér å søke ekstern bistand, for eksempel fra revisjonsfirmaer eller advokater.

Import og betalinger til sanksjonert person eller selskap også kan være et problem. Din bedrift kan risikere å ikke få gjennomført en betaling.

5. Hva skjer dersom min bedrift bryter sanksjoner?

Brudd på sanksjonsbestemmelsene kan få alvorlige konsekvenser i form av bøter og andre straffereaksjoner fra norske myndigheter.

Brudd på det amerikanske sanksjonsregelverket kan medføre at bedriften blir utestengt fra det amerikanske markedet og/eller dollarmarkedet.