Fond og aksjer

Hva betyr nullrente for din sparing og investering?

For første gang i historien er styringsrenten null – 0 – prosent. Det gir noe å tenke på også for deg som sparer.

ESKPERTEN: Forvalter Kjartan Farestveit forklarer hvordan nullrente slår ut på sparing i rente- og aksjemarkedet Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 07. mai. 2020
Artikkelen er flere år gammel

DNB Nyheter har spurt porteføljeforvalter Kjartan Farestveit i DNB Asset Management om han kan fortelle oss noe om effektene av rentekutt på ulike spare- og investeringsprodukter.

Kjartan har vært renteforvalter i mange år, og nå jobber han både med aksje- og rentefond i fondsselskapets avdeling for taktisk aktiva allokering. Taktisk aktiva allokering betyr å få best mulig fordeling mellom aksjer og renter under rådende forhold i finansmarkedene. 

En historisk beslutning som gir et alvorlig signal

- At renten settes til null, er historisk, sier Farestveit.

Samtidig er det lite å juble for, understreker han. 

- Nullrente er et tydelig krisesignal, og betyr at Norges Bank mener det er alvorlige utsikter for norsk økonomi framover. I alle fall på kort sikt.

Eksperten forklarer at når Norges Bank nå går til et så uventet skritt, er det fordi sentralbanken mener at drastiske tiltak må til for å stimulere til ny vekst.

- Et rentekutt skal i teorien gi folk mulighet til å forbruke mer, noe som vil øke etterspørselen etter varer og tjenester, forklarer Farestveit.

Han sier at i tillegg vil næringslivet få hjelp både i form av lavere finansieringskostnader, og fordi flere da vil ønske å investere i aksjer framfor renter.

- Den klare ambisjonen til Norges Bank er at rentekuttet får gjennomslag i økonomien til folk flest. Hvis ikke er kuttet bortkastet, sier den erfarne forvalteren.

Får ikke rentekuttet gjennomslag hos folk flest, er det bortkastet
Kjartan Farestveit

Hvordan vil kuttet slå ut for konto- og annen rentesparing?

Farestveit sier at rentene på bankkonto må forventes å gå ned, selv om det ikke er mye å gå på. Dermed blir banksparing lite lønnsomt, og mange må forventes å heller spare i aksjefond eller investere i aksjer.

- Og litt enkelt sagt: Flytter vi penger fra bankkonto over til investeringer i ulike aksjeselskaper, er vi med på å ta del i verdiskapingen som forhåpentligvis skyter fart etter korona.

Farestveit sier at også for pengemarkedsfond og obligasjonsfond vil en lavere rente slå negativt ut, men at man på kort sikt vil få høyere avkastning her.

- Dette er fordi obligasjoner, eller lånepapirer med en fastrente, får en kursgevinst når rentene faller. 

Hvordan vil nullrenten slå ut for investeringer i aksjemarkedet?

Farestveit sier at lavere renter betyr to ting for aksjemarkedet. Den ene er klart positiv og den andre er negativ.

Den ene effekten er positiv fordi avkastningen på alternativet (renter) er lavere. Videre vil långiverne, eller obligasjonseierne, få et mindre kakestykke dersom vi ser på et aksjeselskap som en kake som skal deles mellom ansatte, långivere og aksjonærer.

I aksjemarkedet kalles denne effekten «Tina». 

- Tina er da ikke en dame, men et akronym for «There is no alternative»: Investorene kjøper aksjer fordi de ikke får avkastning i rentemarkedet. Den andre effekten har motsatt fortegn og det er jo at nullrente er et krisetegn. Når en sentralbank går til det skritt å sette renten i null er de alvorlig bekymret for den økonomiske utviklingen i landet.

Bør du gjøre endringer i spareplanen din nå?

Det blir som sagt sannsynligvis langt mindre interessant å ha penger plassert på konto, men samtidig har du ikke så mange bedre alternativer for plassering av penger du snart skal bruke.

Penger du har mulighet til å ha plassert i noen år derimot bør du vurdere å sette over i aksjemarkedet. Vi anbefaler alltid aksjefond for langsiktig sparing (minimum 5-7 år)*.

I DNBs spareveileder kan du sammenligne ulike sparevalg!

Det er ingen grunn til å endre spareplanen sin på grunn av dette
Kjartan Farestveit

Farestveit sier at de som jobber med taktisk allokering, altså med fordeling av penger mellom rente- og aksjemarkedet for å sikre god avkastning, ikke gjør noen endringer på grunn av dette siste kuttet.

- Renten var jo allerede historisk lav før det siste kuttet så premissene er ikke endret: Det er fremdeles slik at langsiktig sparing anbefales plassert i aksjemarkedet, mens de pengene du trenger innen fem år bør plasseres i rentemarkedet, avslutter han.

*Merk: Investeringer i aksjemarkedet over perioder på minimum 5-7 år kan forventes å gi en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,5 % justert for inflasjon. Når det er sagt vil verdiutviklingen kunne svinge kraftig underveis og det er nettopp derfor du må ha tid, tid til å vente ut børsfall når de inntreffer. Historisk avkastning i fond er ingen garanti for framtidig avkastning, men baserer seg på sannsynlighetsberegninger. Avkastningen vil avhenge av markedutvikling, forvalters dyktighet og kostnader i fondet du velger.

Er du usikker på egne sparevalg bør du kontakte en investeringsrådgiver som kan gi mer personlige råd. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger.