Dette betyr statsbudsjettet 2023 for pensjonistene

Pensjonistene blir ikke tilgodesett i statsbudsjettet for 2023 heller.

NORGE HAR 1 MILLION PENSJONISTER: - God helse og livskvalitet er viktig for pensjonistene, sier Silje Sandmæl, her sammen med moren sin. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 06. okt 2022
Artikkelen er flere år gammel

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å bevilge 289,3 milliarder kroner til alderspensjon i 2023. Det er en økning på rundt 7,5 prosent, eller 20,1 milliarder kroner, fra budsjett fra 2022.

Fra 2022 til 2023 anslår regjeringen at gjennomsnittlig antall alderspensjonister vil øke med 16 000. Alderspensjonister vil dermed utgjøre 1 030 000 personer.

- Siden pensjonistene blir stadig flere er det litt utklart hvordan dette vil påvirke den enkelte. Slik systemet er i dag får pensjonister en mindre økning i pensjonsutbetalingen enn lønnstakere. Det er derfor grunn til å tro at kjøpekraften deres svekkes mer enn den styrkes, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Men, skattefradraget for pensjonsinntekt økes, og det bidrar til at mange pensjonister får en lettelse på om lag 1000 kroner fra neste år.

Men alle kommer ikke ut på plussiden. Formuende pensjonister får i sum skjerpelser da formuesskatten vil øke.

Et lite lysglimt er at basistilskuddet til fastlegeordningen skal styrkes for at eldre og andre med omfattende behov for oppfølging, skal få et bedre tilbud.

Dårlig nytt

Ellers kom det mest dårlige nyheter for pensjonistene. Regjeringen foreslår følgende økninger som vil påvirke mange eldre negativt:

  • Egenandelene økes med 3 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser.
  • Egenandelen for pasientreiser og opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet, økes fra 1. januar.
  • Øvrige egenandeler økes fra 1. juli som tilsvarer en økning på 1,5 prosent for året under ett.
  • Regjeringen foreslår også å øke den prosentvise egenbetalingen til 50 prosent for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.
  • Regjeringen foreslår også å øke egenandelstaket for frikort fra 2921 kroner til 3040 kroner for 2023.

- Totalt sett betyr dette at pensjonistene kom dårlig ut også i år, men noe annet var heller ikke ventet siden budsjettet i år er strammere enn normalt, sier hun.

Jan Davidsen i Pensjonistforbundet sa i fjor til DNB Nyheter at Norges mange pensjonister nå og framover vil trenge mye hjelp på sine eldre dager, men at dette ikke ble tatt hensyn til i statsbudsjettet

- Dette er det ikke tatt høyde for i statsbudsjettet for 2023 heller, sier Sandmæl.

Pensjonistenes krav og innspill

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene har tidligere fremmet seks krav til statsbudsjettet for 2023 og har hatt tre møter med arbeids- og inkluderingsministeren om dette.

Ifølge LOP.no (Landsforbundet for offentlige pensjonister) undertegnet organisasjonene og statsråden to avtaler: Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner om statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning for pensjonister»  og «Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner». 

Statsråden skal da ha vært positiv til positiv til LOPs forslag om fastlegeordningen, og som nevnt vil regjeringa nå endre tilskuddet til fastlegeordningen slik at pasientene med størst behov får bedre oppfølging. I dag får fastlegane en fast sum for hver pasient, uavhengig av hvor gammel eller syk pasienten er. 

Dette er de seks kravene fra Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene:

Krav 1: Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret

a) Forhandlingsrett på løpende pensjoner fra folketrygden 
b) Plass i Teknisk beregningsutvalg
c) En årlig sum til forhandling om andre saker som er viktige for eldres velferd

Pensjonistforbundet og SAKO krever at det settes av en årlig sum på om lag 100 millioner kroner til forhandlinger i trygdeoppgjøret om «andre spørsmål med betydning for pensjonistene». 

Krav 2: Økt minstepensjon - Et krafttak for dem som har minst. 

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever at satsene for minste pensjonsnivå økes gjennom en opptrappingsplan hvor målet er å overstige fattigdomsgrensen etter EU-definisjonen (EU60).  

Krav 3: Styrking av kommuneøkonomien 

Pensjonistforbundet og SAKO krever en vesentlig styrking av kommuneøkonomien i statsbudsjettet for 2023.   

Krav 4: Midler til å bekjempe ensomhet blant eldre

Pensjonistforbundet og SAKO krever at regjeringen setter av 100 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre i statsbudsjettet for 2023. 

Krav 5: Tannhelse må bli en del av egenandelsordningen

Pensjonistforbundet og SAKO krever at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 prioriterer billigere tannhelsetjenester for utsatte grupper, med sikte på at tannhelse blir en del av egenandelsordningen innen 2025. 

Krav 6: Digital opplæring av eldre 

Pensjonistforbundet og SAKO krever at midler til digital opplæring av eldre økes og blir en årlig post i statsbudsjettet. 

Senior Norge har også gitt innspill

Også Senior Norge har gitt en rekke innspill til statsbudsjettet for 2023. De har samtidig vist til flere punkter i Husdalsplattformen, som de forventer at Regjeringen arbeider videre med og følger opp.

Les Senior Norges innspill til statsbudsjettet for 2023 her