Investeringer:

Aksjesparekonto eller aksjeselskap?

- Aksjesparekonto har mange av de samme fordelene som et aksjeselskap, men det kan være ønskelig med AS, sier Tore André Lysebo.

FLESTE: - For de aller fleste vil aksjesparekonto være det rette valget, sier Tore André Lysebo, investeringsdirektør i DNB Private Banking. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 05. mai 2022
Artikkelen er flere år gammel

Aksjesparekonto ble opprettet for privatpersoner for å gjenskape mange av fordelene som eksisterer ved å investere gjennom et aksjeselskap.

- Det er mange fordeler med aksjesparekonto, enkel skatterapportering og få forpliktelser. For de fleste, med ukomplisert økonomi, er aksjesparekonto det beste valget, sier Tore André Lysebo, investeringsdirektør i DNB Private Banking.

Han påpeker at mange av DNBs Private Banking-kunder har en mer sammensatt økonomi og de velger ofte aksjeselskap for sine investeringer.

- Diskusjoner rundt nevnte temaer har vi ofte med disse kundene, og det er mange vurderinger som må gjøres hvis man har en noe mer komplisert økonomi, sier Lysebo.

Aksjesparekonto gir alle som investerer privat i aksjefond og børsnoterte aksjer hjemmehørende i land innenfor EØS, en mulighet til å endre fra en aksje til en annen og reinvestere gevinster og utbytte uten å umiddelbart måtte skatte av avkastningen.  Beskatning skjer først når du tar ut mer enn innskuddet.

- Aksjesparekonto gir de fleste en større mulighet til å gjøre endringer i sparingen uten at det vil få skattemessige konsekvenser, sier Lysebo. 

Fordelene med aksjeselskap

Det er flere verdipapirer som ikke kan inngå på en aksjesparekonto. Du kan ha kontantinnskudd på en aksjesparekonto, men det beregnes ikke renter på innskudd. Det er heller ikke anledning til å investere i unoterte aksjer, aksjer på Euronext Growth eller i selskaper hjemmehørende i land utenfor EØS.

- I et aksjeselskap kan selskapet eie og investere i alle typer verdipapirer, skattereglene er riktignok mer komplisert når selskapet investerer utenfor EØS, forklarer Lysebo.

Les mer: Skal du starte AS? Se hvordan det skal gjøres steg for steg

Aksjeselskap som investerer i norske selskaper og andre selskaper i land hjemmehørende innenfor EØS omfattes normalt av fritaksmetoden, også unoterte aksjer. Det betyr at det ikke er gevinstskatt på aksjefond og aksjer så lenge midlene holdes i selskapet, mens tre prosent av utbytte er skattepliktig med en effektiv skattesats på 0,66 prosent. Hvis selskapet eier mer enn 90 prosent av aksjene er skattesatsen for utbytte null.

- Utenfor EØS kan også investeringer omfattes av fritaksmetoden hvis aksjeselskapet eier minst ti prosent av aksjene og har eid disse i minst to år, dette avhenger av at landet investeringen er gjort i er et normalskatteland og ikke et lavskattland, forklarer Lysebo.

- Et selskap kan motta renter. Selskapet må da skatte 22 prosent av rentene. Deles det ut utbytte til aksjonær personlig, er utbytteskatten i dag på 35,2 prosent.

Lysebo forklarer at det gis en rabatt på 25 prosent ved formuesverdsettingen for aksjer og aksjeandeler i fond. Dette gjelder også personlig eide aksjer i eget aksjeselskap hvor hele selskapet verdier, også kontanter og eiendom inkluderes. 

HOLDINGSELSKAP: - For gründere og "familiy office" kan et holdingsselskap gjøre det enklere å organisere aktiviteten, sier Tore André Lysebo. Foto: Stig B. Fiksdal

Familieselskaper og generasjonsskifte

Det er mulig å sette opp flere aksjesparekonti og flytte midler mellom egne konti. En aksjesparekonto kan gis som gave, men da må hele aksjesparekontoen overføres. Ved arvefall er dette annerledes. Da kan verdipapirer på aksjesparekonto overføres til en arvings aksjesparekonto. Alle nevnte overføringer må gjøres til skattemessig kontinuitet.

- Generasjonsskifte i et familieselskap er for mange en modningsprosess og hvert tilfelle er unikt, starter Lysebo.

- Flere arvinger kan overta selskapet sammen og ha en “familiesparekasse”. En tidlig overføring av selskapet kan, eksempelvis, gjennomføres ved at barna kommer delvis inn på eiersiden.

Lysebo forklarer at det også kan opprettes ulike aksjeklasser hvor foreldre kan sikre seg fortsatt kontroll i selskapet dersom det er ønskelig.

Les mer: Starte aksjeselskap

Godt egnet til gründere og familiy office

Suksessfulle gründere kan få komplisert formue, spesielt dersom de har startet flere selskaper. I slike tilfeller kan et holdingselskap være en måte å organisere eierskapet.

- Et holdingsselskap kan gjøre det enklere å organisere aktiviteten i gruppen av selskaper. Det er også en måte å organisere «familiy office», der velstående familier samler eierskapet og forvalter eierskapet slik fellesskapet ønsker, forteller Lysebo.

Regnskap og andre forpliktelser i selskapet

- Det kan være verdt å sette opp et aksjeselskap dersom du har en god portefølje med verdipapirer og møter begrensningene som aksjesparekonto gir. Det krever imidlertid betydelig mer innsats og kostnader å drifte et selskap enn en aksjesparekonto så dette må tas hensyn til i din totalvurdering.

Et aksjeselskap krever at det blir ført regnskap, det må leveres skattemelding og aksjelovens formaliteter må også følges. Aksjesparekonto er mye enklere fordi mye er organisert for deg uten kompliserende krav.  Det er også enkel skatterapportering. 

Nyttig informasjon: Altinn - Må jeg ha revisor?

Aksjesparekonto - kort fortalt
 • Omfatter børsnoterte aksjer, - egenkapitalbevis, aksjefond (mer enn 80 prosent andel aksjer i fondet) og børshandlende fond (ETF) hjemmehørende i land innenfor EØS
 • Gjelder ikke unoterte/OTC -aksjer eller Euronext Growth
 • Kontanter på konto i aksjesparekonto gir ikke rett til renter
 • Utsatt skatt på gevinst og utbytte inntil beløpet tas ut av aksjesparekonto
 • Kildeskatt på utbytte fra utlandet
 • Innskuddet deles ut først (skattefritt) 
 • Skjermingsfradrag på sum kontoinnskudd- Ved skattepliktig uttak, effektiv skattesats 35,2 prosent
 • Enkel skatterapportering
 • Ved gaveoverføring må hele aksjesparekontoen overføres
 • Ved arv, skilsmisse og mellom egne aksjesparekonti kan en overføre verdipapirer fra en konto til en annen uten umiddelbar beskatning
 • Formuesverdsettelse: 25 prosent rabatt på faktisk aksjeandel og ingen rabatt på faktisk rentedel 
Aksjeselskap - kort fortalt
 • Kostnader og plikter til bl.a. regnskap og eventuelt revisjon
 • Kan samle alle typer aktiva (børsnoterte og unoterte aksjer, eiendom og renter)
 • Renter og utleie m.v. skattes med 22 prosent i selskapet
 • Fritaksmetoden for aksjegevinst (ingen selskapsbeskatning), 3 prosent av utbytte er skattepliktig innenfor EØS (andre regler utenfor EØS)
 • Kildeskatt på utbytte fra utlandet
 • Utbytte til aksjonær personlig er skattepliktig med 35,2 prosent
 • Skjermingsfradrag på innbetalt aksjekapital
 • Skattefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital (og ubenyttet skjermingsfradrag)
 • Lett å overføre til neste generasjon, aksjeklasser, fisjon
 • Formuesverdsettelse: 25 prosent rabatt på de personlig eide aksjene av selskapets skattemessige formuesverdi

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.