DNB Asset Management markedssyn oktober:

Satser på norske aksjer

- Lav rente er godt nytt for aksjer fremover, mener Kjartan Farestveit, porteføljeforvalter i DNB.

GJØR ENDRINGER: Øker aksjeandelen til nøytralvekt, sykliske norske aksjer overvektes. Kjartan Farestveit er helt til høyre. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 05. okt. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Porteføljeforvalterne i DNB Asset Management øker vektingen i aksjer til nøytralvekt fra undervekt.

- Kysten er aldri klar i verdipapirmarkedene, fastslår porteføljeforvalter Kjartan Farestveit.

Farestveit og resten av teamet hans i taktisk aktivaallokering er ansvarlig for markedssynet som styrer sammensetningen av kombinasjonsfondene DNB Aktiv og DNB Private Banking Premium på løpende basis. Nå gjør de endringer.

- Det viktigste vi gjør er å ta aksjer opp på nøytralvekt, på tross av usikkerheten, sier Farestveit før han fortsetter:

- Vi legger vekt på det vi tror den den mest sannsynlige utviklingen.

Kina

Farestveit påpeker at Kina har klart å mer eller mindre stanse smitteutviklingen av koronaviruset og at landet har økt stimulansene til ti prosent av bruttonasjonalproduktet.

- Dette gir ringvirkninger i verdensøkonomien, fastslår Farestveit før han fortsetter:

- Vi ser gunstige tendenser i industridelen av økonomien. Vi ser en revitalisert etterspørsel etter varer den siste tiden og bedriftsledere rapporterer om at lagrene faller og økte forventninger til investeringer fremover.

Største budsjettunderskudd siden 2. verdenskrig

Farestveit påpeker at myndighetene i toneangivende land har snudd seg raskt for å komme med tiltak i både penge- og finanspolitikken. Det gjør at budsjettunderskuddene er de største siden 2. verdenskrig. Det har medført at konsumentenes inntekter har holdt seg oppe og det har bremset veksten i arbeidsledigheten, spesielt i Europa.

- Den amerikanske sentralbanken vil vektlegge at inflasjonen i lang tid har vært under målet på to prosent. Trolig er første renteheving enda lenger unna, tidligst 2024, forklarer Farestveit.

- Lavere rente kan forsvare høyere aksjepriser, fortsetter han.

Utviklingen i verdipapirmarkedene har ikke rasert formuen til konsumentene og de har bedre balanser enn ved inngangen til finanskrisen, påpeker Farestveit.

- Forbruket har derfor tatt seg raskere opp enn det man så for seg for noen måneder tilbake.  Det ser vi blant annet i utviklingen i detaljhandelen i USA, forklarer han. 

Foto: DNB Asset Management

Overvektet sykliske Norge

Råvareprisene har økt, spesielt kobberprisene forteller Farestveit.

- Vi har tatt ned eksponeringen mot helseaksjer, økt mot norske aksjer og økt i aksjer i material- og teknologisektoren. Vi vrir porteføljen noe mer syklisk, forteller han.

Oslo Børs er omtrent ni prosent lavere enn ved årsskiftet, og Farestveit forteller at det forventes betydelig inntjeningsvekst neste år.

- Den norske kronen er særdeles svak, dette er gunstig for norsk eksport, forklarer han.

Teamet tror også at digitaliseringen skyter fart som følge av pandemien som følge av økt sosial distansering. 

Reduserer i sikre obligasjoner

Porteføljeforvalterne kjøpte sikre obligasjoner med lang løpetid i februar, det vil si at obligasjonene er følsomme for renteendringer.

- Når det er urolig i aksjemarkedene, da har slike obligasjoner gode egenskaper, påpeker Farestveit, før han fortsetter:

- Da faller ofte rentene og vi får kursgevinst. Blant våre renteplasseringer har disse sikre obligasjonene også gitt klart best avkastning i år på grunn av det betydelige rentefallet.

Fremover er det imidlertid en annen sak.

- Potensialet for ‘investment grade’-obligasjoner er betydelig mindre fremover og de positive egenskapene ikke like fremtredende. Vi vil derfor vri renteporteføljen mot høyere kredittrisiko, der forventet avkastning er bedre, avslutter Farestveit. 

Foto: DNB Asset Management

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.