Markedssyn oktober - varsomme optimister

klode

«Keep calm and carry on» skrev vi i forrige markedssyn på tross av store bevegelser i verdipapirmarkedene i august. Det var riktig strategi i september og vi anbefaler den også framover.

Vi gjør ingen endringer i markedssynet

Det gjør vi fordi vi mener det store bildet ikke er endret. Verdensøkonomien er fremdeles todelt. Konsumentene holder forbruket oppe og tillitsindaktorene er gunstige. Lav arbeidsledighet og tilfredsstillende lønnsvekst støtter opp om dette bildet. Industrilederne er på den annen side langt mer negative. Handelskonflikten mellom Kina og USA er fremdeles uløst, det samme er Brexit. Dette skaper usikkerhet og demper investeringslysten. Samtidig er sentralbankene aktive, og vi fikk nye rentekutt i september.

 

Vår anbefaling nå er derfor nøytralvekt mellom aksjer og renter i en portefølje. I vår aksjeportefølje er vi undervektet defensive sektorer, og i renteporteføljen er vi undervektet globale obligasjoner med lang rentebinding. Totalt sett er vi varsomme optimister.

Se porteføljeforvalter Kjartan Farestveit sin markedsoppdatering

matrise


Aksjer

Hvilke aksjesektorer som gjør det best er avhengig av utviklingen i makroøkonomi og renter. I år har rentene falt og det makroøkonomiske bildet har svekket seg. Det vil sektorer som har stabil inntjening (defensive sektorer) nyte godt av. Eksempler på slike sektorer er innen stabilt konsum og forsyning. Store kjente selskaper innen stabilt konsum er Coca Cola og Colgate. Innen forsyning finner vi produsenter av elektrisk kraft.  Defensive sektorer minner litt om obligasjoner og nyter godt av et rentefall.  Offensive sektorer som er mer utsatt for konjunktursvingninger, blir mindre attraktive når usikkerheten brer seg. Det blir vanskeligere å anslå framtidig inntjening og risikopremien øker. August var et godt eksempel på at defensive sektorer gjorde det best, mens tendensen i september var motsatt. En kombinasjon av rentekutt fra flere sentralbanker, bedre makrodata, særlig i fra USA, og at handelskonflikten mellom USA og Kina ikke har forverret seg, løftet risikoappetitten i september.

 

Hva så framover?

De siste tillitsindikatorene for industrien var ikke lystig lesning. Bedriftslederne er fortsatt negative.  Isolert tilsier det en overvekt av defensive sektorer. Imidlertid må vi se det opp mot prising og posisjonering.

i) Ser vi på prising framstår de defensive sektorene som dyre. Diagrammet nedenfor viser forholdet mellom pris og inntjening (P/E) for de defensive sektorene. Søylene viser snitt siste 10 år, mens den grønne firkanten viser nåværende verdi. Som vi ser er nåværende verdi høyere enn gjennomsnittet. Bildet er ikke like entydig for offensive sektorer.

 

graf

Kilde: FacSet/DNB Asset Management

 

ii) Bank of America Merill Lynch rapporterer hver måned hvilke aksjesektorer som er mest populære. Her finner vi også defensive sektorer. Det indikerer at flere investorer alt er posisjonert for svak utvikling i makroøkonomien

Poenget er at dersom lave renter etter hvert får større gjennomslag i økonomien, samtidig som tillitsindikatorene bedrer seg, bør offensive sektorer gå best.  Derfor heller vi mot slike sektorer. Når dette slår ut er selvfølgelig vanskelig å anslå.


Renter

Synet vi har på aksjesektorer finner vi også igjen i rentesynet vårt. Vi har vært undervektet globale «investment» grade» obligasjoner og overvektet high yield obligasjoner. Selv om high yield obligasjoner har hatt tilfredsstillende avkastning i år med en oppgang på over fem prosent, har globale «investment grade» obligasjoner gått enda bedre.  De er opp over ni prosent i år. Framover synes vi potensialet er størst i såkalte «high yield»-obligasjoner. Løpende avkastning i nordiske high yield obligasjoner er nå i overkant av sju prosent.  Imidlertid ender man neppe opp med sju prosent. Noe tap oppstår.  Tar vi høyde for normale tap har vi likevel god margin i forhold til løpende avkastning i «investment grade»-obligasjoner som er i underkant av tre prosent.  

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)