Markedssyn juli - Better safe than sorry?

graf

Vi er fortsatt positive til økonomisk vekst både i Norge og internasjonalt. Likevel anbefaler vi undervekt i aksjer. Klima for aksjer er ikke like gunstig lenger. Det er stor optimisme knyttet til framtidig inntjening samtidig som aksjer er høyt priset. I USA er arbeidsledigheten under nivået som man regner som normalt. Det betyr at den amerikanske sentralbanken fortsetter å heve rentene. Handelsrestriksjoner smører heller ikke systemet. Gunstig vekstbilde gjør likevel at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive og kort rentebinding fremfor lang.

Allokering mellom renter og aksjer

Vi beholder aksjer på en moderat undervekt i porteføljene. Dette gjør vi ikke fordi vi forventer at en økonomisk nedgangskonjunktur er på trappene, men fordi usikkerheten i markedene har blitt større. Bakteppet for denne usikkerheten er todelt: på den ene siden har oppgangskonjunkturen vi er inne i vart i mange år, og høyt prisede risikoaktiva er mer utsatt for fall. På den andre siden opplever vi økt geopolitisk usikkerhet, med en pågående handelskrig, et mer fragmentert politisk landskap samt sentralbanker som er i ferd med å stramme inn likviditeten.

 

Summen av forholdene over gjør at vi velger å ha en forsiktig tilnærming til markedene. Innvendingen mot undervekt i aksjer, er at det gunstige vekst- og inntjeningsbildet fortsetter og trumfer andre utfordringer.  Imidlertid mener vi det er fornuftig og være litt mindre fremoverlent, og også legge vekt på kapitalbevaring så langt ut i et oppgangsmarked. Denne strategien har fungert bra i første halvår av 2018, og faktorene som fikk oss til å gå fra nøytral til undervekt i mars er fortsatt gyldige.

matrise mai
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)