Sykliske aksjer – hva er det og hvorfor investere i dem?

Omsetning og inntjening i sykliske selskaper utvikler seg gjerne i takt med utviklingen i økonomien.

FRA VEKST TIL SYKLISKE AKSJER? Markedene for nettannonser drives i større grad av den generelle økonomiske utviklingen. Foto: NTB
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 27. mai 2021
Artikkelen er flere år gammel

Enkelt forklart: Når næringslivet går bra og arbeidsledigheten er lav, går et syklisk selskap også bra. Og motsatt. For når omsetning og inntjening i et selskap i stor utstrekning følger utviklingen, eller syklusen i konjunkturene, kalles disse gjerne «sykliske aksjer».

Ofte enklere å forutsi utviklingen i sykliske aksjer

Sykliske selskaper vil samlet sett ofte gjøre det bedre enn andre type selskaper i perioder med økende aktivitet i økonomien og fallende arbeidsledighet. Motsatt, i perioder hvor konjunkturene flater ut eller går i negativ retning, vil selskapene til gjengjeld kunne gjøre det dårligere enn aksjer i andre grupper. Nettopp denne «forutsigbarheten» kan i perioder gjøre aksjene attraktive for mange investorer. 

Sykliske aksjer forskutterer ofte utviklingen i økonomien

Det er imidlertid viktig å skille mellom kursutviklingen i de sykliske aksjene og den generelle bakenforliggende økonomiske utviklingen. Normalt vil verdiutviklingen på aksjene forskuttere en positiv vekstfase i konjunkturene, og derfor stige i forkant av at denne utviklingen. Dette bekreftes av makroøkonomiske nøkkeltall. Tilsvarende ser vi at aksjene gjerne faller i verdi i forkant av en ventet konjunkturmessig utflating eller svekkelse. 

Prisveksten kommer ofte først hos råvareleverandørene

Innenfor syklisk industri kan vi for eksempel se at råvareprisene stiger, og dermed løfter aksjekursene hos leverandørene, før dette reflekteres i akselererende byggeaktivitet og økt salg av kjøretøy til kundene. I en overgangsfase kan dette dermed medføre press på marginene innen industrisektoren inntil disse aktørene får gjennomslag for å øke prisene ut til sine kunder.  Innenfor forbrukersektorene vil selskap med høy eksponering mot svingninger i husholdningenes økonomi kunne beskrives som sykliske. Dette gjelder for eksempel selskap innen det brede ferie- og fritidssegmentet, restaurantbransjen, enkelte byggevarer og hjemmeelektronikk.  

TESLA: Markedene for el-biler har blitt modnet. Nå drives de i større grad av den generelle økonomiske utviklingen. Foto: NTB

Prisingen av sykliske aksjer baseres ofte på gjennomsnitt for lengre perioder

Vi kan videre observere at investorene som regel også vil ta høyde for at selskapenes inntjening over tid varierer. Dette kan for eksempel illustreres ved å se på den langsiktige utviklingen i verdsettelsen av shippingselskap: I perioder med en positiv konjunkturutvikling vil høye rater, mye aktivitet og attraktive kontrakter kunne gi selskapene god fortjeneste, samtidig som aksjene verdsettes på lave inntjeningsmultipler. Svekkes konjunkturene, og lønnsomheten faller, ser vi at aksjemarkedet likevel er villig til å verdsette selskapene på høyere multipler. Enkelt sagt skyldes dette investorenes vilje til å se gjennom svingningene og heller basere sin verdsettelse på mer gjennomsnittlige multipler gjennom en hel konjunktursyklus. 

Hva er det motsatte av sykliske aksjer?

Motsatsen til sykliske aksjer vil ofte bli karakterisert som defensive aksjer. Defensive aksjer kan betegnes som aksjer i selskap hvor etterspørselen er mer stabil og aksjekursene i mindre grad svinger med konjunkturene, for eksempel innen helse-, strøm-, telekom- og matvaresektorene.