Hvordan skal du velge riktig miljøfond?

- Det kan være store forskjeller fra fond til fond, også innenfor kategorien «grønne fond» eller «miljøfond», sier Kristin Skaug i AksjeNorge.

ENGASJERT: Lederen av AksjeNorge, Kristin Skaug, brenner for miljøvennlige investeringer og har blant annet en master i Green Growth fra BI. (Foto: AksjeNorge)
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 28. feb. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Lederen av AksjeNorge, Kristin Skaug, brenner for miljøvennlige investeringer og har satt seg godt inn i hvilke alternativer som finnes.

- Hva de ulike fondsforvalterne legger i begrepene «miljø» og «klima» varierer veldig, sier hun.

Fire ulike kategorier av miljøfond

Skaug mener miljøfond grovt sett kan deles i fire kategorier:

  1. Fond som velger å investere i selskaper som produserer varer og tjenester på et miljøvennlig vis, eksempelvis gjennom gjenbruk av materialer, lave CO2-utslipp, lite transport osv.
  2. Fond som velger å investere i selskaper som ønsker å være en del av klimaløsningen, dvs de ønsker å erstatte miljøfiendtlige løsninger med mer miljøvennlige løsninger.
  3. Fond som ønsker å påvirke innenfra gjennom eierstyring: Fondet går da inn som eier f.eks i et oljeselskap for å framskynde selskapets utfasing av miljøskadelig oljeproduksjon.
  4. Fond som er så spisset at de kun investerer i selskaper der hele verdikjeden er miljøvennlig: Råvarene, transporten, produksjonen, bruken, og at avfallet gjenbrukes eller brytes ned.

- Det finnes nok flest av de to førstnevnte kategoriene, sier Skaug.  Samtidig er det gråsoner her, noen miljøfond vil kunne tikke av på alle de fire overnevnte kategoriene, sier hun.

DNB har flere fond for deg som er bevisst miljøeffekten av sparingen din.

Her kan du finne fondet som passer for deg. 

Lederen av AksjeNorge påpeker også at stadig flere selskaper utsteder grønne lån som gjør at obligasjonsfondene vi småsparere kan investere i får en mye grønnere profil enn tidligere.

MILJØINVESTERINGER: Miljøfond investerer gjerne i miljøvennlige alternativer til eksisterende produkter. Matproduksjon med et lavere klimaavtrykk kan være en slik investering. Foto: NTB Scanpix

Hvordan klare å skille mellom de ulike miljøfondene?

Lederen av AksjeNorge vil anbefale alle som ønsker å forstå hva et fond investerer i, å lese fondets mandat. Mandatet sier hva fondet kan investere i og også hva det ikke kan investere i.

- De fleste har regler om å ekskludere selskaper som driver med fossile brennstoffer, dop, porno og våpen, sier hun. Andre fond går imidlertid lenger og har som mandat å investere i selskap som bidrar til klimaløsningen: Disse vil typisk investere i selskap som har funnet nye miljøvennlige produksjonsløsninger.

Bruk ti minutter på å lese om fondet før du klikker kjøp
Kristin Skaug

- Ut av mandatet vil du raskt se hvilken kategori miljøfond det er snakk om, mener Skaug.

I tillegg ville jeg sjekket fondets ti største investeringer og sett på avkastningstallene.

Mandatet, eller strategien, finner du beskrevet i fondets nøkkelinformasjon som skal være lett tilgjengelig på fondstilbyders egen nettside eller hos Morningstar. Der finner du også den andre informasjonen.

Les også: Hva er miljøfond?

TOPPER: DNB Renewable Energy og DNB Grønt Norden, topper Dine Pengers rangering av miljøfond. Rangeringen er satt ut fra både miljøvennlighet og årlig meravkastning. Foto: Dine Penger nr 02/2020 / Kristin O. Iversen

De beste fondene leverer både på miljø og avkastning

Skaug mener at det å velge miljøvennlig ikke skal måtte gå på bekostning av avkastning.

- De beste miljøfondene klarer å levere på begge deler, sier hun.

Skaug peker også på at det i miljøsektoren er noen selskaper som vil være langsiktige vinnere.

De er det kanskje aller mest interessant å investere i når de har falt litt i verdi på grunn av kortsiktig støy, sier hun. En spareavtale gir ekstra verdi da.

- Har du en månedlig spareavtale, sikrer du at fondsandeler kjøpes til gjennomsnittspris over tid. Da reduserer du risiko og øker sannsynligheten for god avkastning, sier Skaug.

En vanlig anbefaling er at sparing i aksjefond bør ha minst fem års sparelengde. Anbefalingen gis for å redusere risikoen for å bli rammet av kortsiktige svingninger i aksjemarkedet.

 

Her kan du lese mer om DNBs miljøfond.

 

MERK: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.