Skattemeldingen:

Selvstendig næringsdrivende? Dette må du sjekke i skattemeldingen

Her er noen av skattefradragene du som selvstendig næringsdrivende bør vite om.

SKATTEMELDINGEN: – Alle utgifter som har med inntektene til bedriften din å gjøre, kan fradragsføres, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Skattebetalerforeningen
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 31. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Nå kan du sjekke skattemeldingen for næringsdrivende.

- Alle utgifter som har med inntektene til bedriften din å gjøre, kan fradragsføres. Sett deg derfor godt inn i de viktigste skattefradragene, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Selvstendig næringsdrivende og skatt

Alt ettersom du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap gjelder litt ulike regler for fradrag.

- Har du enkeltpersonforetak og aksjeselskap med enkle forhold vil du spare mye tid om du kan bruke Næringsrapport skatt. Næringsrapporten for enkeltpersonforetak må leveres sammen med skattemeldingen, sier Hegdahl.

Grensen for hva som kan fradragsføres er ikke alltid enkel å trekke
Per-Ole Hegdahl

Skill mellom bedriftskostnader og privatkostnader

Hegdahl forteller at mange vil gjerne belaste bedriften sin med mest mulig kostnader for å få lavere skatt.

Er dette utgifter som har betydning for den inntektsskapende aktiviteten i bedriften?
Per-Ole Hegdahl

- Utgifter til kjøp av for eksempel reiser, klær, datautstyr og kunst som både kan benyttes i bedriften og privat, er typiske eksempler på det Skatteetaten reagerer på. Grensen for hva som kan fradragsføres er ikke alltid enkel å trekke. Det viktigste spørsmålet å stille seg er: Er dette utgifter som har betydning for den inntektsskapende aktiviteten i bedriften, eller er formålet med kjøpet å dekke private formål? Svaret her vil normalt være avgjørende for fradragsretten, sier Hegdahl.

Skattefradragene for enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak er én person ansvarlig for bedriften. Det betyr at denne personen bestemmer alt og er ansvarlig for hele økonomien, også all gjeld.

- Selskapet skattelignes sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig, sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. Får bedriften din et nettotap er det fradragsberettiget, sier Hegdahl.

Med appen Puls kan du styre bedriftens økonomi. Les mer her.

ENKLE FORHOLD: – Har du enkeltpersonforetak og aksjeselskap med enkle forhold, vil du spare mye tid om du kan bruke Næringsrapport skatt, sier Per-Ole Hegdahl, Skattebetalerforeningen. Foto: Skattebetalerforeningen.

Fradrag for bruk av bil

Ulike regler gjelder alt ettersom du bruker egen bil eller bedriftens bil. Fradragsmuligheter avhenger av hvor langt du har kjørt. Bruker du egen bil, og har kjørt mindre enn 6.000 km, kan du få fradrag etter sats. Ordinær sats for inntektsåret 2019 er 3,50 kr per kilometer.

Hvis du kjører mer enn 6.000 km med egen bil, må bilutgifter inn i regnskapet. Dette betyr at kostnadene ved kjøp av bil fradragsføres og at du også kan trekke fra alle kostnader ved bilens bruk. Men, fordi bilen også benyttes til privatkjøring, må du skatte av deler av kostnadene fordi det gir deg en personlig fordel.

Hjemmekontor

Du har rett til fradrag for hjemmekontor dersom hjemmekontoret er eget, eller du bruker egne rom i hjemmet som bare brukes til bedriften. Det gis fradrag med standardfradrag på 1850 kroner eller etter faktiske kostnader. Men, vær klar over at det gjelder forskjellige regler alt ettersom du har kontor i fritakslignet, regnskapslignet eller leid bolig.

Kostnader

Du kan trekke fra kostnader for mobiltelefon, fasttelefon, bredbånd og trådløst nett. Dersom du også bruker dette utstyret privat, må du legge til inntekten din 4.392 kroner for 2019.

Pensjonssparing

Dersom du har spart i pensjon for selvstendig næringsdrivende får du fradrag for kostnadene.

Oppstartskostnader

Dersom du har jobbet med etablering av bedriften din i inntil fem år før selve oppstartsåret, kan du be om fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene. Husk å ta vare på originalbilagene som skatteetaten kan be deg om å framlegge.

Hobby eller foretak?

Har du en hobby som gir inntekter, er denne skattefri. Men dersom hobbyen din blir av et visst omfang, varer over tid og gir netto overskudd er du skattepliktig. Les mer på Skatteetatens sider.

For full oversikt over fradrag for enkeltpersonforetak, se her.

Tvangsmulkt

Får du tvangsmulkt, for eksempel fordi du har levert en merverdiavgiftsoppgave for sent kan tvangsmulkten være fradragsberettiget. Dette i motsetning til bøter og andre økonomiske sanksjoner som har straffelignende karakter. Her skilles det med andre ord mellom gebyrer og bøter i skatteretten.

Skattefradragene for AS

I et AS kan overskuddet forbli i bedriften, og netto overskudd beskattes kun flatt med en skatteprosent på 22 % for 2019.

Det er først når eieren tar ut overskudd i form av lønn eller utbytte at inntekten beskattes en gang til som utbytte, eller at selskapet innrømmes fradrag for lønnsutgifter og eieren beskattes av lønnen.

Som hovedregel får et AS fradrag for alle kostnader som selskapet har hatt i tilknytning til drift av selskapet. Det er umulig å lage en fullstendig liste over fradrag, men aktuelle fradrag kan være:

  • Oppstartskostnader, lønnsutgifter, tap på utestående fordringer, kostnader ved kjøp av driftsmidler, leie av lokaler, tjenestereiser, firmabil, telefon, nettbruk, pc, arbeidstøy, yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon, tvangsmulkt, samt utgifter til regnskapsfører og revisor. Listen er ikke uttømmende. 

Det er altså alle kostnader som relaterer seg til den inntektsskapende aktiviteten som er fradragsberettigede.

Merk imidlertid at noen kostnader kan utgiftsføres direkte, mens andre må aktiveres og utgiftsføres over saldo. Hovedregel er at driftsmidler som koster 15.000 kroner eller mer skal utgiftsføres over saldosystemet. Det innebærer at kostnadene ved driftsmiddelet kommer til fradrag etter hvert som driftsmiddelet er utsatt for slit og elde.

I tillegg må du levere aksjonærregisteroppgave slik at Skatteetaten kan lage og sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene.

Se mer på skatteetatens sider.

Oppdatér Brønnøysundregistrene

All kommunikasjon mellom din bedrift og Skatteetaten går elektronisk og du er pliktig til alltid å ha oppdatert kontaktinformasjon i Brønnøysundregistrene. Har du for eksempel gal e-postadresse i registeret, kan du i verste fall få varsler og bli ilagt sanksjoner fordi Skatteetaten ikke har fått kontakt med deg.

Frist 31. mai for bedrifter

Frist for å levere skattemeldingen for bedrifter er 31. mai og du må levere elektronisk.

Kilde: skatteetaten.no

Hvilken skattemelding skal ulike selskapsformer levere?

Enkeltpersonforetak: Må levere næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 2

AS og NUF: Må levere næringsoppgave 2

Bank og finansforetak: Må levere næringsoppgave 4

I tillegg finnes et annet alternativ som heter «Næringsrapport skatt», som du finner på skatteetatens sider. Dette er en leveringsform for de mindre virksomhetene med enkle skatteforhold. I denne løsningen er de ni mest brukte skjemaene for mindre næringsdrivende slått samme til en elektronisk rapportering. Både mindre aksjeselskaper og enkeltpersonforetak kan benytte Næringsrapport skatt. På skatteetatens sider kan du sjekke ut om denne løsningen passer for din virksomhet.