Skattemeldingen:

Selvstendig næringsdrivende? Dette må du sjekke i skattemeldingen

Her er noen av skattefradragene du som selvstendig næringsdrivende bør vite om.

SKATTEMELDINGEN: – Alle utgifter som har med inntektene til bedriften din å gjøre, kan fradragsføres, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 04. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

Nå kan du snart sjekke skattemeldingen for næringsdrivende.

– Alle utgifter som har med inntektene til bedriften din å gjøre, kan fradragsføres. Sett deg derfor godt inn i de viktigste skattefradragene, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Den viktigste nyheten i år er at alle aksjeselskap (AS) og deltakerfastsatte selskap (DFS) skal levere skattemelding fra regnskapssystem. I år er skattemeldingen for AS og DFS temabasert, slik den har vært for privatpersoner og enkeltpersonforetak en stund.

 Også for enkeltpersonforetak er hovedregelen at skattemeldingen skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Enkeltpersonforetak kan likevel fortsatt levere skattemeldingen uten regnskapssystem, og må da levere via skatteetaten.no, sier Lothe.

Skill mellom bedriftskostnader og privatkostnader

Lothe forteller at mange vil gjerne belaste bedriften sin med mest mulig kostnader for å få lavere skatt.

Er hovedformålet med utgiften inntektstilknyttet?
Rolf Lothe

– Utgifter til kjøp av for eksempel reiser, klær, datautstyr og kunst som både kan benyttes i bedriften og privat, er typiske eksempler på det Skatteetaten reagerer på. Grensen for hva som kan fradragsføres er ikke alltid enkel å trekke. Det viktigste spørsmålet å stille seg er: Er hovedformålet med utgiften inntektstilknyttet, altså har utgiften med den inntektsskapende aktiviteten å gjøre, eller er formålet med kjøpet å dekke private formål? Svaret her vil normalt være avgjørende for fradragsretten, sier Lothe.

Inntektsfradrag for enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak er én person innehaver av bedriften. Denne personen  er personlig ansvarlig for bedriftens gjeld.

– Selskapet skattelignes sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig, sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. Får bedriften din et nettotap er det fradragsberettiget, sier Lothe.

Fradrag for bruk av bil

Ulike regler gjelder alt ettersom du bruker egen bil eller bedriftens bil. Fradragsmuligheter avhenger av hvor langt du har kjørt. Bruker du egen bil, og har kjørt mindre enn 6.000 km, kan du få fradrag etter sats. Ordinær sats for inntektsåret 2023 er 3,50 kr per kilometer.

Hvis du kjører mer enn 6.000 km med egen bil, må bilutgifter inn i regnskapet. Dette betyr at kostnadene ved kjøp av bil fradragsføres og at du også kan trekke fra alle kostnader ved bilens bruk. Men, fordi bilen også benyttes til privatkjøring, må du skatte av store deler av kostnadene fordi det gir deg en personlig fordel.

Hjemmekontor

Du har rett til fradrag for hjemmekontor hvis du har et rom i hjemmet som bare brukes til bedriften. Det gis enten et standardfradrag på 2.050 kroner eller fradrag for en andel av boligens faktiske kostnader. 

Kostnader

Du kan trekke fra kostnader for mobiltelefon, fasttelefon, bredbånd og trådløst nett. Dersom du også bruker dette utstyret privat, må du legge til inntekten din 366 kroner per måned eller 4.392 kroner for 2023.

Pensjonssparing

Dersom du har spart i pensjon for selvstendig næringsdrivende får du fradrag for kostnadene. Merk at for å kunne utgiftsføre beløpet for inntektsåret 2023 må du kjøpe denne pensjonssparingen innen 31. mars 2024!

Oppstartskostnader

Dersom du har jobbet med etablering av bedriften din i inntil fem år før selve oppstartsåret, kan du be om fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene. Husk å ta vare på originalbilagene som skatteetaten kan be deg om å framlegge.

Hobby eller foretak?

Har du en hobby som gir inntekter, er denne skattefri. Men dersom hobbyen din blir av et visst omfang, varer over tid og gir netto overskudd er du skattepliktig. Les mer på Skatteetatens sider.

For full oversikt over fradragene her.

Tvangsmulkt

Får du tvangsmulkt, for eksempel fordi du har levert en merverdiavgiftsoppgave for sent kan tvangsmulkten være fradragsberettiget. Dette i motsetning til bøter og andre økonomiske sanksjoner som har straffelignende karakter.

Skattefradrag for AS

I et AS skattlegges netto overskudd med en flat skatt på 22 prosent for 2023.

Det påløper ikke ytterligere skatt før eieren tar ut midler i form av lønn eller utbytte. Hvis eier tar ut lønn, vil eier lønnsbeskattes på vanlig måte, mens selskapet får fradrag for lønnskostnadene og arbeidsgiveravgiften. Hvis eier i stedet tar ut utbytte, beskattes dette på eierens hånd, uten at selskapet får fradrag.

Som hovedregel får et AS fradrag for alle kostnader som selskapet har hatt i tilknytning til drift av selskapet. Det er umulig å lage en fullstendig liste over fradrag, men aktuelle fradrag kan være:

  • Oppstartskostnader, lønnsutgifter, tap på utestående fordringer, kostnader ved kjøp av driftsmidler, leie av lokaler, tjenestereiser, firmabil, telefon, nettbruk, pc, arbeidstøy, yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon, tvangsmulkt, samt utgifter til regnskapsfører og revisor. Listen er ikke uttømmende. 

Det er altså alle kostnader som relaterer seg til den inntektsskapende aktiviteten som er fradragsberettigede.

Merk imidlertid at noen kostnader kan utgiftsføres direkte, mens andre må aktiveres og utgiftsføres over saldo. Hovedregel er at driftsmidler som koster 15.000 kroner (fra 2024: 30.000 kr) eller mer skal utgiftsføres over saldosystemet. Det innebærer at kostnadene ved driftsmiddelet kommer til fradrag etter hvert som driftsmiddelet er utsatt for slit og elde.

Husk at i AS må selskapet levere aksjonærregisteroppgave innen 31. januar i året etter inntektsåret.

Oppdatér Brønnøysundregistrene

All kommunikasjon mellom din bedrift og Skatteetaten går elektronisk og du er pliktig til alltid å ha oppdatert kontaktinformasjon i Brønnøysundregistrene. Har du for eksempel feil e-postadresse i registeret, kan du i verste fall få varsler og bli ilagt sanksjoner fordi Skatteetaten ikke har fått kontakt med deg.

Frist 31. mai for bedrifter

Frist for å levere skattemeldingen for bedrifter er 31. mai, og du må levere elektronisk.