Skattemeldingen:

Slik fører du gevinst eller tap på aksjer og fond på skatten

Eier du, eller har du eid finansielle produkter i 2023? Da er det flere forhold du må merke deg.

AKSJER, AKSJEFOND OG SKATT: – Sjekk at tallene stemmer selv om mye er forhåndsutfylt i skattemeldingen, sier Ivar Slettedal i Skattebetalerforeningen. Foto: NTB
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 20. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

Skattemeldingen er delt inn i temabolker.

– Aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er finansielle produkter, og opplysninger om dette føres under temaet «Finans» i skattemeldingen, forteller advokat Ivar Slettedal i SBF Skatteadvokater AS, en del av Skattebetalerforeningen.

Under temaet «Finans» må du fylle inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue
Ivar Slettedal, SBF Skatteadvokater AS

Skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue

Har du eid finansielle produkter i løpet av 2023, får du normalt sett forhåndsutfylt de aktuelle beløpene i skattemeldingen. Det er likevel viktig å sjekke at tallene stemmer. Er det feil her eller det ikke er forhåndsutfylt nødvendig informasjon, må du endre og levere skattemeldingen.

– Under temaet «Finans» må du fylle inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue, forteller Slettedal.

Han minner om at selv om du kun har kjøpt aksjer og derfor verken har realisert gevinster eller tap så er det viktig å sjekke at alle aksjeopplysninger er korrekte.

– I motsatt fall risikerer du å måtte gjøre et betydelig detektivarbeid ved senere salg, og er dokumentasjonen mangelfull risikerer du også å måtte skatte av et langt høyere beløp enn faktisk gevinst, sier eksperten.

SKATTEEKSPERT: Ivar Slettedal i SBF Skatteadvokater AS sier det er viktig å sjekke at alle opplysninger er korrekte. Foto: SBF Skatteadvokater AS

Slik beregner du gevinst og tap

Det er flere forhold du må ta hensyn til når du skal beregne gevinst eller tap på aksjeinvesteringer og eventuell skatt på det.

Skattebetalerforeningen har laget en oversikt over hvordan du skal gå fram:

  • Finn ut hvor stor gevinsten, eller tapet, ble da du solgte aksjer eller aksjefond. Det finner du ved å trekke kjøpesummen fra salgssummen (inngangsverdien fratrukket utgangsverdien).
  • Eier du aksjer eller aksjefondsandeler over et årsskifte, har du rett på skjermingsfradrag. Fradraget reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (utbytte/gevinster). Du samler opp fradrag for alle år du har eid dine aksjeinvesteringer og det reduserer skattepliktig gevinst den dagen du selger. Skjermingsfradraget følger den enkelte aksje og kan ikke overføres til andre aksjeinvesteringer. Har du ubenyttet skjermingsfradrag, kan ikke dette øke eller gi et fradragsberettiget tap.
  • Skjermingsfradraget beregnes ved at du ganger skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.
  • Skjermingsrenten fastsettes til årsgjennomsnittet av renten på statskasseveksler med tre måneders løpetid pluss 0,5 prosent. Renten fastsettes etter skatt. For 2023 er skjermingsrenten 3,2 prosent. Når du skal regne ut gevinst/tap ved salg av aksjer, trenger du å vite skjermingsrenten for tidligere år, det finner du her.
  • Regn ut skjermingsfradraget her.
Dersom du eier dine aksjer eller aksjefond innenfor en aksjesparekonto, er derimot reglene for skjermingsfradrag enklere
Ivar Slettedal, SBF Skatteadvokater AS

Utbytte og aksjegevinst oppjusteres med en faktor!

Aksjeinntekter (utbytte eller gevinst/tap) utover skjermingsfradraget skal ganges med en faktor, som har blitt endret flere ganger.

For 2023 er oppjusteringsfaktoren 1,72.

Som tidligere skal oppganget beløp skattlegges med 22 prosent, noe som gir en effektiv skatt på inntil 37,84 prosent. I skattemeldingen ser det ut som at du har mottatt et større utbytte enn du reelt sett har mottatt fordi du ser det oppgangede beløpet, les mer her.

Rene rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond):

Det utdeles normalt en årlig avkastning til andelseier i form av nye andeler i rentefond. Denne avkastningen er skattepliktig som renter med 22 prosent. Ved salg/innløsning av andeler beskattes en gevinst med 22 prosent. Rentefond kan ha både kursgevinst/-tap og renteutbetaling. Tap er tilsvarende fradragsberettiget. Det gis ikke skjermingsfradrag.

Kombinasjonsfond: 

Gevinst ved salg av andeler i kombinasjonsfond vil delvis bli beskattet som renteinntekt (22 prosent) og delvis som aksjeinntekt (inntil 37,84 prosent).

Ved realisasjon av fondsandel skal gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og salgsåret legges til grunn ved beregning av hvor stor andel av gevinst/tap som skal beskattes som hhv. aksjeinntekt og renteinntekt. Aksjeandelen beregnes ut ifra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer i fondet ved inntektsårets begynnelse.

Verdsettelsesrabatt

Du får rabatt på verdien av aksjer og aksjeandeler i fond ved beregning av formuesskatt. Årsaken er at myndighetene ønsker at vi skal investere i bedrifter da disse bedriftene skaper ringvirkninger i hele økonomien og bidrar til arbeidsplasser. 

  • Aksjer / aksjefond: Verdsettelsesrabatt er 20 prosent for 2023.
  • Rentefond: Ingen verdsettelsesrabatt.
  • Kombinasjonsfond: På faktisk aksjeandel er verdsettelsesrabatten 20 prosent rabatt, mens på faktisk renteandel gis ingen rabatt.

Enklere i en aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør det enklere å spare i børsnoterte aksjer og aksjefond 

– Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på aksjesparekontoen. Utbytter fra aksjer skattlegges også først når pengene tas ut av aksjesparekontoen.

Du kan når som helst ta ut det innskutte beløpet på aksjesparekontoen skattefritt. 

– Først når du tar ut mer enn det du har skutt inn er denne gevinsten skattepliktig, etter at et eventuelt skjermingsfradrag er trukket fra, forteller advokaten.

DNBs kundesenter opplever at aksjesparekonto-kundene ikke er oppmerksomme på at de siste pengene som tas ut ofte er ren gevinst, og dermed skattlegges med 37,84 prosent.

Hva rapporteres til skatteetaten?

Skattemeldingen din viser ikke dine aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen, men kun din totale formuesverdi.

– Formuesverdien vises ut fra aksjeandel, renteandel og kontanter avhengig av hvilke investeringer som er gjort, sier Slettedal.

Har du foretatt skattepliktig uttak (utover investert beløp og skjermingsfradrag), vil tilbyder rapportere dette til Skatteetaten slik at dette også medtas i din forhåndsutfylte skattemelding.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Innenfor aksjesparekontoen beregnes skjermingsgrunnlaget på grunnlag av kontohaverens innskudd av kontanter, mv. på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

– Det er derfor ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje eller fondsandel slik du må gjøre for de aksjene og aksjefond du eier utenfor en aksjesparekonto, sier Slettedal.

På skatteetatens sider finner du flere detaljer om hvordan du beregner skatt på eiendeler innenfor en aksjesparekonto.

Plattformavgift, forvaltningshonorar og tilbakebetaling av returprovisjon

Opplysning om beløp på plattformavgift/forvaltningshonorar/gebyr og returprovisjon finner du normalt i årsoppgaven fra tilbyder, sjekk om denne kostnaden er ført til fradrag i kortet «Finans».

– Merk at det kun er plattformhonorar og forvaltningshonorar du selv har betalt som er fradragsberettiget. Har fondet dekket forvaltningshonoraret, får du indirekte fradrag via lavere verdi på fondsandelene, utdyper Slettedal.

I skattemeldingen kan du trykke på «+ Se hva som kan legges til», der du kan legge inn beløpet under «Forvaltningskostnader» dersom dette mangler. DNB har forhåndsrapportert plattformhonorar, og det dukker opp med beløp under nettopp «Forvaltningskostnader».

Har du mottatt returprovisjon fra selskapet du kjøpte fondet av, er dette en skattepliktig inntekt som må føres opp under «Finans». Du kan trykke på «+ Se hva som kan legges til», og der finner du posten «Returprovisjon».

Ønsker du å lese mer om kostnadsrapport for dine fond finner du enda mer informasjon her: Kostnadsrapport for dine fond.

Merk:

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. 

Informasjonen er kun ment som generell veiledning og skal ikke benyttes som juridisk, finansiell, kommersiell, skatte- eller regnskapsrådgivning. Mottakeren av denne informasjonen må ikke ta noen strategiske beslutninger på grunnlag av denne informasjonen, og bør gjøre sine egne individuelle vurderinger av om noen strategier eller konkrete handlinger er egnede eller hensiktsmessige. Slik uavhengig egen vurdering bør baseres på mottakerens relevante kunnskap og erfaring, økonomiske situasjon og investeringsmål. Hvis det anses relevant, bør hver mottaker av denne informasjonen referere til juridiske, økonomiske eller kommersielle rådgivere for spesifikt og detaljert råd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

DNB Bank ASA garanterer ikke at informasjonen er nøyaktig, korrekt eller fullført, og forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen. DNB Bank ASA påtar seg ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap som skyldes tolkningen og / eller bruken av denne informasjonen.