Skattemeldingen:

Slik fører du gevinst eller tap på aksjer og fond på skatten

Eier du eller har du eid finansielle produkter i 2020? Da er det flere forhold du må merke deg.

SKATT PÅ AKSJER OG AKSJEFOND: Den nye skattemeldingen skal være enklere og mer brukervennlig enn tidligere skattemeldinger. Foto: NTB scanpix
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 15. mar 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Inntektsåret 2020 er andre året med den nye skattemeldingen. Den nye skattemeldingen skal være enklere og mer brukervennlig enn tidligere skattemeldinger, men fortsatt er det mange som er usikre på hvor inntekter, utgifter, formue og gjeld skal opplyses om, forteller Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Han minner om at i den nye skattemeldingen er tidligere gjeldende poster nå erstattet med såkalte tema-bolker, og at det fortsatt er det mange som ikke har vent seg til den nye skattemeldingen. 

Du risikerer å måtte gjøre et betydelig detektivarbeid
Per-Ole Hegdahl

Aksjer er på lik linje med andeler i aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond et finansielt produkt, og opplysninger om dette føres derfor under temaet Finans i Skattemeldingen.

Skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue

De som har eid finansielle produkt i løpet av 2020, skal i utgangspunktet ha fått forhåndsutfylt de aktuelle beløp. Det er likevel viktig å sjekke at tallene stemmer. Er det feil her eller er det ikke forhåndsutfylt nødvendig informasjon, må du endre og levere skattemeldingen. 

- Der du tidligere har måttet fylle ut skjema RF-1088 eller skjema RF-1159, skal du nå opplyse om det samme under temaet «Finans» i den nye skattemeldingen. Her fyller du inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue, forteller Hegdahl.

Han minner om at selv om du kun har kjøpt aksjer og derfor verken har realisert gevinster eller tap så er det viktig å sjekke at alle aksjeopplysninger er korrekte. 

- I motsatt fall risikerer du å måtte gjøre et betydelig detektivarbeid ved senere salg, og er dokumentasjonen mangelfull risikerer du også å måtte skatte av et langt høyere beløp enn faktisk gevinst.

SKATTEEKSPERT: Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen sier det er viktig å sjekke at alle opplysninger er korrekte. Foto: Skatt.no

Slik beregner du gevinst og tap

Det er flere forhold du må ta hensyn til når du skal beregne gevinst eller tap på aksjeinvesteringer og eventuell skatt på det.

Skattebetalerforeningen har laget en oversikt over hvordan du skal gå fram:

  • Først må du finne ut hvor stor den eventuelle gevinsten eller tapet ble da du solgte dine aksjer eller andeler i aksjefond. Det finner du ved å trekke kjøpesummen fra salgssummen (inngangsverdien fratrukket utgangsverdien).
  • Eier du aksjer eller aksjefondsandeler over et årsskifte, har du rett på et såkalt skjermingsfradrag. Dette fradraget reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (utbytte/gevinster). Du kan samle opp fradrag for alle årene du har eid dine aksjeinvesteringer og redusere skattepliktig gevinst med dette den dagen du selger. Skjermingsfradraget følger den enkelte aksje og kan ikke overføres til andre aksjeinvesteringer. Har du ubenyttet skjermingsfradrag, kan ikke dette øke eller etablere et fradragsberettiget tap.
  • Skjermingsfradraget beregnes ved at du ganger skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.
  • Det er myndighetene som fastsetter skjermingsrenten. Det gjør de hvert år, etterskuddsvis. Skjermingsrenten fastsettes til årsgjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 3 måneders løpetid etter skatt. Når du skal regne ut gevinst/tap ved salg av aksjer, trenger du å vite skjermingsrenten for tidligere år (se oversikt i tabell).
  • Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond du eide 31. desember i inntektsåret, og du kan samle opp fradrag for alle årene du har eid aksjene eller aksjefondene, og få skjermingsfradraget det året du selger.
Dersom du eier dine aksjer eller aksjefond innenfor en aksjesparekonto, er derimot reglene for skjermingsfradrag enklere
Per-Ole Hegdahl

Aksjer og rene aksjefond: 

Gevinst ved salg og utbytte på aksjer er skattepliktig for det som overstiger skjermingsfradraget med en effektiv skattesats på 31,68 %. Ved fradrag for tap er skattesatsen tilvarende.

Normalt deles det ikke ut utbytte fra rene aksjefond. 

Rene rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond):

Det utdeles normalt en årlig avkastning til andelseier i form av nye andeler i fondet. Denne avkastningen er skattepliktig som renter med 22 %. Ved salg/innløsning av andeler beskattes en gevinst med 22 %. Tap er tilsvarende fradragsberettiget. Det gis ikke skjermingsfradrag.

Kombinasjonsfond: 

Gevinst ved salg av andeler i kombinasjonsfond vil delvis bli beskattet som renteinntekt (22 %) og delvis som aksjeinntekt (31,68 %). 

Ved realisasjon av fondsandel skal gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og salgsåret legges til grunn ved beregning av hvor stor andel av gevinst/tap som skal beskattes som hhv aksjeinntekt og renteinntekt. Aksjeandelen beregnes ut ifra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer i fondet ved inntektsårets begynnelse. Her finner du mer informasjon om skattereglene, herunder om skjermingsfradraget: Beskatning av andeler i verdipapirfond - Skatteetaten

Verdsettelsesrabatt

Fra 2017 innførte myndighetene ordningen om at du får rabatt på verdien av aksjer og aksjeandeler i fond ved beregning av formuesskatt. Årsaken er at myndighetene ønsker at vi skal investere i bedrifter da disse bedriftene skaper ringvirkninger i hele økonomien og bidrar til arbeidsplasser.

Rabatten har endret seg helt fra 10 % det først året til nå på 35 %. For 2021 er verdsettelsesrabatten 45 %.

  • Aksjer / aksjefond: Verdsettelsesrabatt på 35 %.
  • Rentefond: Ingen verdsettelsesrabatt.
  • Kombinasjonsfond: På faktisk aksjeandel er verdsettelsesrabatten 35 % rabatt, mens på faktisk renteandel gis ingen rabatt.

På Skatteetatens sider finner du også en egen kalkulator som hjelper deg å kalkulere skattefritt utbytte og gevinst på aksjeinntekt.

Skatteetaten har også laget en ordliste som forklarer mange av ordene vi har brukt i denne artikkelen. Ordlisten finner du her.

Enklere i en aksjesparekonto

Regjeringen introduserte aksjesparekontoen i 2017 for å gjøre det enklere for folk flest å spare i børsnoterte aksjer og aksjefond (mer enn 80 % andel aksjer i fondet), forklarer skatteeksperten til DNB Nyheter. 

- Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Også utbytter fra aksjer er skattefrie så lenge utbyttet går inn på aksjesparekontoen.

Du kan når som helst ta ut det innskutte beløpet på aksjesparekontoen skattefritt. 

- Først når du tar ut mer enn det du har skutt inn er denne gevinsten skattepliktig med en effektiv skattesats på 31,68 % i 2020 etter at eventuelt skjermingsfradrag er trukket fra.

Skjermingsrenten siden 2006:

2006 2,1 prosent
2007 3,3 prosent
2008 3,8 prosent
2009 1,3 prosent
2010 1,6 prosent
2011 1,5 prosent
2012 1,1 prosent
2013 1,1 prosent
2014 0,9 prosent
2015 0,6 prosent
2016 0,4 prosent
2017 0,7 prosent
2018 0,8 prosent
2019 1,3 prosent
2020 0,6 prosent

2006 2,1 prosent
2007 3,3 prosent
2008 3,8 prosent

2009 1,3 prosent

2010 1,6 prosent

2011 1,5 prosent
2012 1,1 prosent
2013 1,1 prosent
2014 0,9 prosent
2015 0,6 prosent
2016 0,4 prosent
2017 0,7 prosent
2018 0,8 prosent
2019 1,3 prosent
2020 0,6 prosent

Les mer

Skjermingsfradrag

Reglene for skjermingsfradrag er også enklere. Innenfor aksjesparekontoen beregnes skjermingsgrunnlaget ut ifra summen av kontanter, aksjer og aksjefondsandeler som står på kontoen.

- Det er derfor ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje eller fondsandel slik du må gjøre for de aksjene og aksjefond du eier utenfor en aksjesparekonto.

For andelene innenfor aksjesparekontoen slipper du også å ha kontroll på FIFU-prinsippet når skjermingsfradraget skal beregnes (FIFU = first in, first out, et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene / andelene anses solgt først).

- Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer, skrev regjeringen i statsbudsjettet.

På Skatteetatens sider finner du flere detaljer om hvordan du beregner skatt på eiendeler innenfor en aksjesparekonto.

Hva rapporteres til Skatteetaten?

Skattemeldingen din viser ikke dine aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen, men kun din totale formuesverdi.

- Formuesverdien vises ut fra aksjeandel, renteandel og kontanter avhengig av hvilke investeringer som er gjort. 

Har du foretatt skattepliktig uttak (utover investert beløp og skjermingsfradrag), vil tilbyder rapportere dette.