Skattemeldingen:

Slik fører du gevinst eller tap på aksjer og fond på skatten

Eier du eller har du eid finansielle produkter i 2021? Da er det flere forhold du må merke deg.

SKATT PÅ AKSJER OG AKSJEFOND: Den nye skattemeldingen skal være enklere og mer brukervennlig enn tidligere skattemeldinger. Foto: NTB scanpix
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 16. mar 2022
Artikkelen er flere år gammel

Skattemeldingen er nå oppdelt i temabolker, og aksjer og fond ligger i 'Finans'-delen.

- Selv om vi har hatt skattemeldingen i tre år, er det mange som er usikre på hvor inntekter, utgifter, formue og gjeld skal opplyses om, forteller Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Du risikerer å måtte gjøre et betydelig detektivarbeid
Per-Ole Hegdahl

Aksjer er på lik linje med andeler i aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond et finansielt produkt, og opplysninger om dette føres derfor under temaet Finans i skattemeldingen.

Skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue

De som har eid finansielle produkter i løpet av 2021, skal i utgangspunktet ha fått forhåndsutfylt de aktuelle beløpene. Det er likevel viktig å sjekke at tallene stemmer. Er det feil her eller er det ikke forhåndsutfylt nødvendig informasjon, må du endre og levere skattemeldingen. 

- Under temaet «Finans» i må du fylle inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue, forteller Hegdahl.

Han minner om at selv om du kun har kjøpt aksjer og derfor verken har realisert gevinster eller tap så er det viktig å sjekke at alle aksjeopplysninger er korrekte. 

- I motsatt fall risikerer du å måtte gjøre et betydelig detektivarbeid ved senere salg, og er dokumentasjonen mangelfull risikerer du også å måtte skatte av et langt høyere beløp enn faktisk gevinst.

I Skatteetatens rettledning for utfylling og innlevering av opplysninger om Aksjesparekonto har Skatteetaten gjort noen endringer. Dette gjelder for følgende opplysninger:

 • når aksjesparekontoen er flyttet fra en tilbyder til en annen (pkt 3.10)
 • innskudd som er gjort på ASK i løpet av inntektsåret (pkt. 4.2)
 • forvaltningskostander som ikke belastes ASK-kontoen (pkt. 4.6)
 • returprovisjon som utbetales direkte til investor (pkt. 4.7)

- For de fleste med aksjesparekonto er ovennevnte ikke aktuelt, men merk deg endringene og skjer det transaksjoner som går utenom aksjesparekontoen er det viktig å sette seg godt inn i reglene og se hen til rettledningen for korrekt føring av alle opplysninger, sier Hegdahl.

SKATTEEKSPERT: Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen sier det er viktig å sjekke at alle opplysninger er korrekte. Foto: Skatt.no

Slik beregner du gevinst og tap

Det er flere forhold du må ta hensyn til når du skal beregne gevinst eller tap på aksjeinvesteringer og eventuell skatt på det.

Skattebetalerforeningen har laget en oversikt over hvordan du skal gå fram:

 • Først må du finne ut hvor stor den eventuelle gevinsten eller tapet ble da du solgte dine aksjer eller andeler i aksjefond. Det finner du ved å trekke kjøpesummen fra salgssummen (inngangsverdien fratrukket utgangsverdien).
 • Eier du aksjer eller aksjefondsandeler over et årsskifte, har du rett på et såkalt skjermingsfradrag. Dette fradraget reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (utbytte/gevinster). Du kan samle opp fradrag for alle årene du har eid dine aksjeinvesteringer og redusere skattepliktig gevinst med dette den dagen du selger. Skjermingsfradraget følger den enkelte aksje og kan ikke overføres til andre aksjeinvesteringer. Har du ubenyttet skjermingsfradrag, kan ikke dette øke eller etablere et fradragsberettiget tap.
 • Skjermingsfradraget beregnes ved at du ganger skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.
 • Det er myndighetene som fastsetter skjermingsrenten. Det gjør de hvert år, etterskuddsvis. Skjermingsrenten fastsettes til årsgjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 3 måneders løpetid etter skatt. Når du skal regne ut gevinst/tap ved salg av aksjer, trenger du å vite skjermingsrenten for tidligere år (se oversikt i tabell).
 • Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond du eide 31. desember i inntektsåret, og du kan samle opp fradrag for alle årene du har eid aksjene eller aksjefondene, og få skjermingsfradraget det året du selger.
Dersom du eier dine aksjer eller aksjefond innenfor en aksjesparekonto, er derimot reglene for skjermingsfradrag enklere
Per-Ole Hegdahl

Aksjer og rene aksjefond: 

Gevinst ved salg og utbytte på aksjer er skattepliktig for det som overstiger skjermingsfradraget med en effektiv skattesats på 31,68 prosent for 2021. Denne er vedtatt økt for inntektsåret 2022 til 35,2 prosent. Ved fradrag for tap er skattesatsen tilvarende.

Normalt deles det ikke ut utbytte fra rene aksjefond. 

Rene rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond):

Det utdeles normalt en årlig avkastning til andelseier i form av nye andeler i fondet. Denne avkastningen er skattepliktig som renter med 22 prosent. Ved salg/innløsning av andeler beskattes en gevinst med 22 prosent. Tap er tilsvarende fradragsberettiget. Det gis ikke skjermingsfradrag.

Kombinasjonsfond: 

Gevinst ved salg av andeler i kombinasjonsfond vil delvis bli beskattet som renteinntekt (22 prosent) og delvis som aksjeinntekt (31,68 prosent for inntekter i 2021). 

Ved realisasjon av fondsandel skal gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og salgsåret legges til grunn ved beregning av hvor stor andel av gevinst/tap som skal beskattes som hhv aksjeinntekt og renteinntekt. Aksjeandelen beregnes ut ifra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer i fondet ved inntektsårets begynnelse. Her finner du mer informasjon om skattereglene, herunder om skjermingsfradraget: Beskatning av andeler i verdipapirfond - Skatteetaten

Verdsettelsesrabatt

Fra 2017 innførte myndighetene ordningen om at du får rabatt på verdien av aksjer og aksjeandeler i fond ved beregning av formuesskatt. Årsaken er at myndighetene ønsker at vi skal investere i bedrifter da disse bedriftene skaper ringvirkninger i hele økonomien og bidrar til arbeidsplasser.

Rabatten har endret seg helt fra 10 prosent det første året til 45 prosent for inntektsåret 2021. Til neste år vil rabatten reduseres til 25 prosent. 

 • Aksjer / aksjefond: Verdsettelsesrabatt på 45 prosent.
 • Rentefond: Ingen verdsettelsesrabatt.
 • Kombinasjonsfond: På faktisk aksjeandel er verdsettelsesrabatten 45 prosent rabatt, mens på faktisk renteandel gis ingen rabatt.

På Skatteetatens sider finner du også en egen kalkulator som hjelper deg å kalkulere skattefritt utbytte og gevinst på aksjeinntekt.

Skatteetaten har også laget en ordliste som forklarer mange av ordene vi har brukt i denne artikkelen. Ordlisten finner du her.

Enklere i en aksjesparekonto

Regjeringen introduserte aksjesparekontoen i 2017 for å gjøre det enklere for folk flest å spare i børsnoterte aksjer og aksjefond (mer enn 80 prosentandel aksjer i fondet), forklarer skatteeksperten til DNB Nyheter. 

- Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Også utbytter fra aksjer er skattefrie så lenge utbyttet går inn på aksjesparekontoen.

Du kan når som helst ta ut det innskutte beløpet på aksjesparekontoen skattefritt. 

- Først når du tar ut mer enn det du har skutt inn er denne gevinsten skattepliktig med en effektiv skattesats på 31,68 prosent i 2021, og 35,2 prosent i 2022, begge deler etter at et eventuelt skjermingsfradrag er trukket fra.

Skjermingsfradrag

Reglene for skjermingsfradrag er også enklere. Innenfor aksjesparekontoen beregnes skjermingsgrunnlaget ut ifra summen av kontanter, aksjer og aksjefondsandeler som står på kontoen.

- Det er derfor ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje eller fondsandel slik du må gjøre for de aksjene og aksjefond du eier utenfor en aksjesparekonto, sier Hegdahl.

For andelene innenfor aksjesparekontoen slipper du også å ha kontroll på FIFU-prinsippet når skjermingsfradraget skal beregnes (FIFU = først inn, først ut, et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene eller fondsandelene anses solgt først).

- Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer, sier han.

På Skatteetatens sider finner du flere detaljer om hvordan du beregner skatt på eiendeler innenfor en aksjesparekonto.

Skjermingsrenten siden 2006:

2006 2,1 prosent
2007 3,3 prosent
2008 3,8 prosent
2009 1,3 prosent
2010 1,6 prosent
2011 1,5 prosent
2012 1,1 prosent
2013 1,1 prosent
2014 0,9 prosent
2015 0,6 prosent
2016 0,4 prosent
2017 0,7 prosent
2018 0,8 prosent
2019 1,3 prosent
2020 0,6 prosent
2021 0,5 prosent

Fradrag for plattformhonorar for N-klasse

Dersom du har aksjesparekonto, IPS eller generell fondssparing med såkalte N-klasse kan du trekke fra plattformhonorar som er belastet din bankkonto fordi dette er en fradragsberettig kostnad. 

Plattformhonorar som er belastet for 2021 finner du i informasjon du har mottatt fra DNB. Logg deg inn i nettbanken under «Arkiv» og «Sparing/Plassering», og se dokument som heter «Kostnader fond 2021».

I skattemeldingen kan du registrere dette beløpet ved å benytte følgende steg: «Tema Finans», «Forvaltningskostnader» og «Verdipapirforvaltning».

Ønsker du å lese mer om hva en nettoandelsklasse er finner du ytterligere informasjon her: Nettoandelsklasse (N) | Fond | Sparing fra A til Å - DNB

Hva rapporteres til Skatteetaten?

Skattemeldingen din viser ikke dine aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen, men kun din totale formuesverdi.

- Formuesverdien vises ut fra aksjeandel, renteandel og kontanter avhengig av hvilke investeringer som er gjort, sier Hegdahl.

Har du foretatt skattepliktig uttak (utover investert beløp og skjermingsfradrag), vil tilbyder rapportere dette til skatteetaten slik at dette også medtas i din preutfylte skattemelding.