Gebyroversigt

Gebyroversigt pr. 13. februar 2023.

BILLÅN:

Løbende gebyrer:

 
Termins-/administrationsgebyr kr. 30
Betaling med FI-kort eller andre former som ikke er BetalingsService kr. 50
   
Øvrige gebyrer:                                                                            
 
Bestilling af kopi af aftalen og andre dokumenter kr.    250 pr. aftale
Dokumentændring kr. 1.000 pr. aftale + faktiske omk.
Undersøgelse af forsikrings- og registreringsforhold kr.    400 pr. aftale
Forsikringsskift og andre forsikringsmæssige ekspeditioner kr.    100 pr. aftale + faktiske omk.
Rykkergebyr kr.    100 pr. faktura
Håndtering af afvist BS-betaling kr.    250
Adressesøgning ved flytning kr.    250 pr. gang
Debitorskifte kr. 2.000 pr. aftale + faktiske omk
Notering af udlæg kr.    500 pr. aftale
Aflysning af ejendomsforbehold kr.    750 pr. aftale
Arkivforespørgsel (medgået tid) kr.    850 pr. time
Øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på købers forhold
kr.    850 pr. time
LEASING:
Løbende gebyrer:                                                                                             
Betaling med FI-kort eller andre former som ikke er BetalingsService     kr.     50                                                   


Øvrige gebyrer:  
Manglende oplysninger om adresseskift kr.    250 pr. gang
Gebyr for ydelseshenstand  kr.    500 pr. aftale pr. gang
Arkivforespørgsel p.t. kr. 850 pr. aftale
Forsikringsskift og andre forsikringsmæssige ekspeditioner kr.    400 pr. påbegyndt time + faktiske omk
Rykkergebyr for præmierestance/forsikring kr.    100 pr. faktura
Gebyr for undersøgelse af forsikring eller registreringsforhold kr.    400 + faktiske omkostninger
Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på leasingtagers forhold kr.    850 pr. påbegyndt time
Gebyr for påbegyndt brugerskifte  (Bemærk at brugerskifte kræver leasinggivers
godkendelse. Gebyr pålægges for at påbegynde ansøgning om brugerskifte
og opkræves den nuværende leasingtager)
kr. 2.000 pr. aftale + faktiske omkostninger
Gebyr for dokumentændring kr. 1.000 pr. aftale + faktiske omkostninger
Gebyr for ny registreringsattest kr.    250 + faktiske omkostninger
Øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på købers forhold kr.    850 pr. time
Rykkergebyr kr.    100 pr. rykkerKreditgiver kan til enhver tid sætte gebyrer ned.Kreditgiver kan endvidere med 3 måneders varsel forhøje de anførte gebyrsatser, hvis forhøjelsen skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige forhold. Det kan f.eks. være:
 • Øgede fundingomkostninger (Kreditgivers finansieringsomkostninger) 
 • Nye eller øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav
 • Et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til generelle garantiordninger
 • Ubalance mellem markedsrenter
 • Øget kreditrisiko
 • Øget operationel risiko for Kreditgiver
 • Lovændringer, ændringer i retspraksis eller myndighedsforanstaltninger, der medfører øgede udgifter eller reducerede indtægter for Kreditgiver
 • En mere hensigtsmæssig brug af Kreditgivers ressourcer eller kapacitet, f.eks. at Kreditgiver ønsker at tilskynde til brug af bestemte løsninger.
 • Ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for Kreditgiver
 • Forretningsmæssige behov for ændringer i Kreditgivers prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau.
 • Der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, købers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i købers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af købers lån.

Hvis kreditgiver af de ovenfor nævnt indfører nye gebyrer i eksisterende løbende aftaleforhold sker det med 3 måneders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som kreditgiver ikke før har taget gebyr for. Oplysning om ændring eller indførelse af nye gebyrer vil ske ved annoncering i dagspressen, ved brev, førstkommende betalingsadvis, kontomeddelelse eller lignende meddelelse. Oplysninger om gebyrer fås ved henvendelse til kreditgiver.
Eksempler på beregningsgrundlag pr. 11. august 2023 (Tesla): Beregningsgrundlag
(Vi tager forbehold for taste- og regnefejl)