Ansvarsforhold (norsk)

Denne sendingen er å anse som markedsføringsføringsmateriale da den ikke er fremstilt i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876.

Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert, følgelig gir DNB Markets ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNB Markets' vurderinger på tidspunkt for den aktuelle sendingen, og kan i ettertid endres uten nærmere beskjed.

Konfidensialitets regler og interne regler begrenser informasjon mellom ulike deler av DNB Markets og mellom DNB Markets og DNB Bank ASA, og dette kan hindre ansatte i DNB Markets fra å benytte eller kjenne til informasjon tilgjengelig i andre deler av DNB Markets/DNB Bank ASA som kan være relevant for mottakers beslutning.

DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved bruk av informasjon i denne sendingen.

Kontakt DNB Markets på telefon 08940 (+47 915 08940) for ytterligere informasjon, så som for eksempel eierskaps posisjoner og offentlig tilgjengelig/kjente rådgivningsoppdrag hvor DNB Markets er rådgiver/tilrettelegger, i henhold til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876.

Sendingen har blitt utarbeidet av DNB Markets i det formål å gi informasjon til investor. DNB Markets, DNB Bank ASA (organisasjonsnummer 984 851 006), er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. DNB Markets er også underlagt lokale tilsyn i Singapore, og i noen grad i Storbritannia og Sverige. Detaljer vedrørende omfanget av lokale tilsynsreguleringer utenfor Norge er tilgjengelig på forespørsel.

Ytterligere informasjon om DNB Markets og DNB Bank ASA finnes på www.dnb.no.