Ansvarsforhold (norsk)

Denne sendingen er å anse som markedsføringsføringsmateriale da den ikke er fremstilt i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876.


I de tilfeller hvor sendingen omhandler konkrete finansielle instrumenter, og eventuelle investeringsanbefalinger (normalt distribuert i form av en investeringsanalyse i forkant av sendingen), henvises det til DNB Markets sin webside (dnb.no/disclaimer/MAR) for informasjon i henhold til Market Abuse Regulation (MAR). Denne websiden inneholder informasjon rundt distribuerte investeringsanbefalinger og potensielle interessekonflikter. Det gjøres for ordensskyld oppmerksom på at sendingen ikke må oppfattes som personlig investeringsråd/anbefaling.


Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert, følgelig gir DNB Markets ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNB Markets' vurderinger på tidspunkt for den aktuelle sendingen, og kan i ettertid endres uten nærmere beskjed.


Konfidensialitets regler og interne regler begrenser informasjon mellom ulike deler av DNB Markets og mellom DNB Markets og DNB Bank ASA, og dette kan hindre ansatte i DNB Markets fra å benytte eller kjenne til informasjon tilgjengelig i andre deler av DNB Markets/DNB Bank ASA som kan være relevant for mottakers beslutning.


DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved bruk av informasjon i denne sendingen.


Sendingen har blitt utarbeidet av DNB Markets i det formål å gi informasjon til investor. DNB Markets, DNB Bank ASA (organisasjonsnummer 984 851 006), er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. DNB Markets er også underlagt lokale tilsyn i Singapore, og i noen grad i Storbritannia og Sverige. Detaljer vedrørende omfanget av lokale tilsynsreguleringer utenfor Norge er tilgjengelig på forespørsel.

Ytterligere informasjon om DNB Markets og DNB Bank ASA finnes på www.dnb.no.