En warrant er en opsjon som gir deg mulighet til å delta i markedet med høy eksponering mot å betale en relativt liten kapitalinnsats. Dette gir mulighet for høy avkastning, men innebærer også stor risiko.

Kontakt våre rådgivere for ytterligere informasjon om dine muligheter.
 

Høye avkastningsmuligheter

Med en investering i warrants får du mulighet til høy avkastning i forhold til den relativt lave kapitalinnsatsen. Dette er fordi den høye eksponeringen i forhold til investert beløp forsterker det underliggende markedets bevegelser.

God eksponering

Warrants gir deg mulighet for eksponering mot en rekke underliggende markeder som aksjer, indekser, råvarer og valuta.
 

To typer warrants

Vi kan tilby både børsnoterte warrants og markedswarrants.

Noterte warrants omsettes på Oslo Børs og handles like enkelt som en vanlig aksje. Noterte warrants handles til den kurs som til enhver tid gjelder.

Markedswarrants selges i en definert tegningsperiode til et gitt premiebeløp (kurs per warrant). Markedswarrants er ikke børsnoterte.

Din rådgiver har ytterligere informasjon om disse produktene.

Høy risiko

Warrants kan være svært volatile investeringer og bør derfor behandles med forsiktighet. Kursendringer i det underliggende markedet kan gi store svingninger i verdien på din investering. Warranten kan i verste fall bli verdiløs slik at hele det investerte beløpet går tapt.
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.

 

Hva er en warrant?

En warrant er en opsjon i form av et verdipapir og kan gi eksponering mot enkeltaksjer, en kurv av enkeltaksjer, aksjeindekser, valuta, råvarer og kreditt.