Kompetanseutvikling

En gruppe med unge voksne

DNB skal gi karrieremuligheter og tilrettelegge for faglig og personlig utvikling som bidrar til ønsket kompetanseheving og mobilitet.

Utvikling

Den viktigste læringen skjer i hverdagen. Derfor har vi en kultur for å utfordre oss selv og de rundt oss. Vi tar ansvar, stiller spørsmål og utfordrer. Slik lærer vi både av egne erfaringer, og av kollegaene våre.

Det gjennomføres en rekke interne kurs både i form av e-læring og samlinger for ansatte i konsernet. Mange av disse er åpne for alle ansatte. I tillegg har man mulighet til å søke kurs ved eksterne studiesteder, som BI, NHH, NTNU og alle høgskoler inkludert nettstudier.

For å øke oppmerksomheten rundt etiske dilemmaer som den enkelte kan møte i kontakt med kunder og ved interne prosesser, gjennomføres det obligatorisk opplæring i etikk og hvitvasking.

For nyansatt har vi samlinger, som sikrer en helhetlig og standardisert introduksjon til konsernet. Samlingene er også en super måte å bli kjent med nye kolleger på.

Som et ledd i arbeidet med integrering av konsernets internasjonale enheter, har det vært gjennomført omfattende opplæring i DNBs visjon, verdier og ledelsesprinsipper ved kontorene utenfor Norge.

DNBs ledere spiller en avgjørende rolle for å utvikle DNB til en kundeorientert organisasjon. Ledere i DNB har tre prinsipper; skape resultater, utvikle individer og team, samt vise vei og drive endring. Ledelsesprinsippene skal veilede dem i oppfølging og utvikling av medarbeidere.
 

Talentutvikling

Hvert år er vi i DNB med på å velge ut kandidater til ulike utviklingstiltak. Et av tiltakene er direkte rettet mot medarbeidere under 35 år som ønsker en lederrolle i DNB.

For å sikre at vi også i fremtiden har kandidater med toppledertalent, har vi i de siste årene både eksternt og internt rekruttert unge ledertalenter som utmerker seg som dyktige ledere.

Ledelsesutvikling

I DNB har vi en ledelsesmodell som består av tre spesialtilpassede programmer for henholdsvis toppledere, mellomledere og førstelinjeledere. Programmene er praktiske, fremtidsrettet og gir kunnskap og verktøy som kan anvendes i hverdagen.
 

Mobilitet

I DNB oppfordres ansatte til å prøve ulike roller i konsernet, både i Norge og ved kontorene våre i utlandet. Dette gir økt fagkunnskap, bedre kjennskap til konsernet, og bidrar til å knytte viktige relasjoner.

Felles ordninger for rådgivere i finansbransjen

Alle finansielle rådgivere må gjennom den nasjonale autorisasjonsordning. Ordningen fremmer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos alle finansielle rådgivere i Norge.

Selgere og rådgivere som tilbyr skadeforsikringsløsninger må gjennom forsikringsbransjens godkjenningsordning. Ordningen skal styrke bransjens omdømme og sørge for at den enkelte rådgiver tilfredsstiller de nødvendige kompetansekravene.