Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 30. november 2020

DNB ASA gjennomførte en ekstraordinær generalforsamling 30. november 2020. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19.
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 6. november 2020, og generalforsamlingen besluttet å:

  • godkjenne fusjonsplanen knyttet til fusjonen med DNB Bank ASA
  • gi fullmakt til styret om utdeling av inntil 9 kroner per aksje i 2019-utbytte
  • gi fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer

Eks-utbyttedagen blir annonsert hvis/når styret beslutter å utdele utbytte for 2019. 

» Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA 2020

Protokoller fra tidligere generalforsamlinger

Aksjeeieres rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen

For opplysninger om rettigheter som aksjeeier vises til allmennaksjeloven, særlig lovens 
kapitler 4 og 5.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser og frist som gjelder for å fremsette beslutningsforslag mv:

Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Ledelsens opplysningsplikt
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

  1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen;
  2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
  3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i første ledd, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjonærer som ønsker å fremme saker til behandling på generalforsamlingen i DNB ASA kan sende dette til:

DNB ASA
v/ Konsernsekretariatet
0021 OSLO
e-post: konsernsekretariatet@dnb.no
Kontakt oss
Henvendelser vedrørende DNBs Generalforsamling rettes til:

e-post

DNB ASA
v/Konsernsekretariatet
0021 Oslo

Kandidater til DNB ASAs styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til 
DNB ASAs styre og valgkomité. Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV. 
 
Forslag kan sendes til 
 
eller
 
DNB ASA
Konsernsekretariatet
0021 Oslo