Generalforsamling

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2021 kl. 15.00

Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2021 kl. 15.00. Som følge av koronasituasjonen vil generalforsamlingen bli avholdt digitalt med elektronisk stemmegivning. 
  
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd. 
 
Til behandling foreligger: 
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder 
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder 
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 
Sak 5 Fullmakt til styret om utdeling av utbytte for regnskapsåret 2020 
Sak 6 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer 
Sak 7 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 
A. Redegjørelse for 2020 (rådgivende avstemning) 
B. Bindende retningslinjer (godkjenning) 
Sak 8 Eierstyring og selskapsledelse 
Sak 9 Godkjennelse av honorar til revisor 
Sak 10 Etter forslag fra aksjonæren Sparebankstiftelsen DNB: Rådgivende avstemning om fremtidig utforming av vedtektsbestemmelse om antall aksjonærvalgte styremedlemmer 
Sak 11 Valg av styremedlemmer 
Sak 12 Godkjennelse av honorar til styret og valgkomiteen 
  
  
 
Frist for registrering er fredag 23. april 2021 kl. 16:00. Merk at lenken også inkluderer muligheten for påmelding, men det er ikke nødvendig med påmelding grunnet digital avholdelse. 
 
 
Vennligst logg inn før møtet starter kl. 15:00 27. april 2021. Du må identifisere deg med referansenummer og PIN fra VPS. 
 
Onlineguiden beskriver hvor du finner referansenummer og PIN-kode. Aksjonærer som ikke finner dette hos Investortjenester eller i dokumentene mottatt per post, kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf. 23 26 80 20, eller sende en e-post til genf@dnb.no.
 
 
Dokumenter til generalforsamlingen: 
 

Fusjonsplan

  
Kopi av overdragende selskaps årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre regnskapsår (DNB ASA):
 
» DNB ASA 2019                          » DNB ASA 2018                          » DNB ASA 2017
  
Kopi av overtakende selskaps årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre regnskapsår (DNB Bank ASA):
 
» DNB Bank ASA 2019                          » DNB Bank ASA 2018                          » DNB Bank ASA 2017
 

Protokoller fra tidligere generalforsamlinger

 

Aksjeeieres rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen

For opplysninger om rettigheter som aksjeeier vises til allmennaksjeloven, særlig lovens 
kapitler 4 og 5.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser og frist som gjelder for å fremsette beslutningsforslag mv:

Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Ledelsens opplysningsplikt
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

  1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen;
  2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
  3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i første ledd, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjonærer som ønsker å fremme saker til behandling på generalforsamlingen i DNB ASA kan sende dette til:

DNB ASA
v/ Konsernsekretariatet
0021 OSLO
e-post: konsernsekretariatet@dnb.no
Kontakt oss
Henvendelser vedrørende DNBs Generalforsamling rettes til:

e-post

DNB ASA
v/Konsernsekretariatet
0021 Oslo

Kandidater til DNB ASAs styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til 
DNB ASAs styre og valgkomité. Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV. 
 
Forslag kan sendes til 
 
eller
 
DNB ASA
Konsernsekretariatet
0021 Oslo