Generalforsamling

Generalforsamlingen i DNB ASA

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 27. april 2021. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19. 
 
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 6. april 2021. På sak 10 valgte generalforsamlingen å gi sin støtte til at dagens vedtekter på maksimalt åtte aksjonærvalgte styremedlemmer videreføres slik de er vedtatt som del av fusjonsplanen. 
 
 

Fusjonsplan

  
Kopi av overdragende selskaps årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre regnskapsår (DNB ASA):
 
» DNB ASA 2019                          » DNB ASA 2018                          » DNB ASA 2017
  
Kopi av overtakende selskaps årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre regnskapsår (DNB Bank ASA):
 
» DNB Bank ASA 2019                          » DNB Bank ASA 2018                          » DNB Bank ASA 2017
 

Protokoller fra tidligere generalforsamlinger

 

Aksjeeieres rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen

For opplysninger om rettigheter som aksjeeier vises til allmennaksjeloven, særlig lovens 
kapitler 4 og 5.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser og frist som gjelder for å fremsette beslutningsforslag mv:

Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Ledelsens opplysningsplikt
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

  1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen;
  2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
  3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i første ledd, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjonærer som ønsker å fremme saker til behandling på generalforsamlingen i DNB ASA kan sende dette til:

DNB ASA
v/ Konsernsekretariatet
0021 OSLO
e-post: konsernsekretariatet@dnb.no
Kontakt oss
Henvendelser vedrørende DNBs Generalforsamling rettes til:

e-post

DNB ASA
v/Konsernsekretariatet
0021 Oslo

Kandidater til DNB ASAs styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til 
DNB ASAs styre og valgkomité. Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV. 
 
Forslag kan sendes til 
 
eller
 
DNB ASA
Konsernsekretariatet
0021 Oslo