Strategi og verdier

Portrettbilde av mann

Vår strategi

Strategien peker retning for konsernets transformasjon i møte med makroøkonomiske endringer, reguleringer og andre næringspolitiske forhold, endret kundeatferd, ny teknologi og konkurransebildet. Det er liten tvil om at finansbransjen er i endring, og vi har vist oss endringsdyktige.

For DNB handler det framover om å bevare og øke eksisterende inntektsstrømmer, samtidig som vi må finne nye inntektskilder. Våre overordnede mål er å skape de beste kundeopplevelsene og å levere på finansielle mål.

Verdier

Nysgjerrig
Å være nysgjerrig betyr at vi søker ny kunnskap og lærer av erfaringer, slik at vi hele tiden får ny innsikt. Vi er oppriktig interessert i og nysgjerrige på hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for kunder og kolleger. Sammen finner vi gode løsninger.

Modig
Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter og tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktelig. Vi står for det vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. Vi møter utfordringer og ny konkurranse med ukuelig tro på at vi skal bli enda bedre til å utvikle de beste ideene og løsningene.

Ansvarlig
Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi skal være åpne og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem som har innsikt i og meninger om hvilke forventninger samfunnet har til oss. Vi gjør det enkelt for dem vi snakker med, og er forutsigbare i måten vi opptrer på.
 

Skape de beste kundeopplevelsene

Sterke kunderelasjoner er avgjørende for å holde på kundene og sikre fortsatt lønnsomhet. Med en gradvis mer åpen infrastruktur, lavere kostnad for å bytte bank og synkende lojalitet vil det bli stadig vanskeligere å «eie» kunderelasjonen. Vi må derfor gjøre oss fortjent til den igjen og igjen gjennom hver opplevelse konsernet gir kunden.

Levere på finansielle mål

Langsiktig lønnsom drift er grunnforutsetningen for alt vi gjør. For å nå målene må vi fortsette å forbedre, utvikle og effektivisere dagens virksomhet og samtidig sanere det som ikke lenger er lønnsomt. Slike endringer er avgjørende for å posisjonere oss for framtiden, men den tradisjonelle virksomheten vil fortsatt være den største bidragsyteren til de finansielle resultatene i overskuelig framtid. Vi må tilegne oss noen av styrkene som de nye konkurrentene bringer til torgs,og det innebærer å gjennomføre dyptgripende endringer ogå ta tøffe beslutninger.
 
Finansielle ambisjoner