Hei og velkommen til oss

Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

skyline new york
Norske myndigheter har inngått internasjonale avtaler om utveksling av formuesopplysninger, FATCA og CRS. Det betyr at DNB er pliktig til å rapportere kunder som er skattemessig bosatt i andre land til Skatteetaten, som rapporterer informasjonen videre til landene det gjelder.
 

Hva er FATCA-avtalen?

Som følger av at Norge og USA har inngått avtalen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), er DNB som finansinstitusjon pålagt å rapportere formuesopplysninger til norske skattemyndigheter, som rapporterer opplysningene videre til skattemyndighetene i USA. Amerikanske statsborgere har skattemessig tilhørighet til USA og vil bli rapportert på grunnlag av dette.

Hva er CRS-avtalen?

Common Reporting Standard (CRS) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter i ulike land. Over 100 land har undertegnet avtalen, inkludert Norge og alle EUs medlemsland.

Kilde: Skatteetaten


 

Innsending av egenerklæring

For å sikre at vi rapporterer riktig informasjon til Skatteetaten, trenger vi oppdatert kundeinformasjon fra deg. Dersom du er skattemessig bosatt utenfor Norge, er det viktig at du sender oss ferdig utfylt og signert egenerklæring sammen med eventuell dokumentasjon som viser hvor du er skattemessig bosatt.

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Egenerklæring

Egenerklæringen sendes til:
DNB Bank ASA
FATCA/CRS
Postboks 1600, Sentrum
N-0021 Oslo
Norge

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr skattemessig bosted?

Vilkårene for å anses som skattemessig bosatt i et land beror på det aktuelle landets interne lovgivning. I Norge vil du anses skattemessig bosatt hvis du har oppholdt deg i landet i mer enn 183 dager i løpet av ett år, eller i mer enn 270 dager i løpet av tre år. Bor du i utlandet, vil du vanligvis være skattemessig bosatt i det landet du bor i. Er du i tvil om du er skattemessig bosatt i et land, må du ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet for å få avklart dette.

Hva er et TIN-nummer?

Skatteidentifikasjonsnummer (Tax Identification Number, TIN), er nummeret som benyttes av skattemyndigheter og andre etater for å identifisere deg som person. Nummeret vil typisk finnes på dokumenter tilsendt av skattemyndighetene, men det kan også i enkelte tilfeller stå i pass, nasjonale ID-kort, førerkort og andre offisielle dokumenter.

 Eksempler på TIN-nummer: 

DK: CPR-nummer (privatpersoner)
SE: Personnummer (privatpersoner)
NO: Fødsels- og personnummer (privatpersoner) eller D-nummer (midlertidige)
FI: Social Security Number (privatpersoner)
USA: Social Security Number (privatpersoner).

Mer detaljert informasjon om andre lands TIN-numre kan finnes på OECDs egne sider, www.oecd.org.
Se også denne lenken for mer info: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ 

Hvilken informasjon må jeg fremskaffe og sende til banken min?

Du må fylle ut og signere en egenerklæring og returnere denne sammen med eventuell dokumentasjon på fritak for skatteplikt. 

Dokumentene sendes per post til:

DNB Bank ASA
FATCA/CRS
Postboks 1600, Sentrum
N-0021 Oslo
Norge

Hva er gyldig dokumentasjon for å avkrefte skattemessig bosted i annet land?

• Ferdig utfylt og signert egenerklæring 

I tillegg må du sende oss

• Kopi av pass eller annet myndighetsutstedt identifikasjonskort fra landet som du oppgir å være skattemessig bosatt i

Eller

• Dokumentasjon fra skattemyndighet som viser at du er skattemessig bosatt i det landet du har oppgitt

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Amerikanske statsborgere vil bli rapportert til USA på grunn av statsborgerskapet. Dersom du mener du ikke er skattemessig bosatt i USA, må du levere dokumentasjon på at du ikke lenger er amerikansk statsborger. Mer informasjon om dette finner du på Skatteetatens sider eller hos den amerikanske ambassaden. 

·         Ferdig utfylt og signert egenerklæring

 

I tillegg må du sende oss

·         Kopi av pass eller annen myndighetsutstedt identifikasjonskort fra landet som du oppgir å være skattemessig bosatt i

 

Eller

 

·         Dokumentasjon fra skattemyndighet som viser at du er skattemessig bosatt i det landet du har oppgitt

Hvorfor blir amerikanske statsborgere rapportert på grunnlag av statsborgerskapet?

Skattemessig bosted i Norge og de fleste andre land avgjøres etter regler som har kriterier knyttet til opphold og/eller bosted.

I USA er skattesystemet basert på både skattemessig bosted og statsborgerskap. Amerikanske statsborgere er altså skattemessig bosatt i USA på grunnlag av statsborgerskapet, og det er bakgrunnen for at norske finansinstitusjoner må registrere opplysninger om de har kunder som er amerikanske statsborgere.

Hvis en finansinstitusjon hvor du er kunde har informasjon om at du er eller kan være amerikansk statsborger, kan du bli bedt om å bekrefte eller avkrefte dette.

Jeg er født i USA, men jeg har ikke amerikansk statsborgerskap. Hvordan kan jeg bevise at jeg ikke er skattemessig bosatt i USA?

Dersom du mener at du ikke ble tildelt amerikansk statsborgerskap ved fødselen, må du sende oss en rimelig forklaring på hvorfor, samt

Ferdig utfylt og signert egenerklæring 
Kopi av pass eller annet myndighetsutstedt identifikasjonskort fra landet som du oppgir å være skattemessig bosatt i, eller dokumentasjon fra skattemyndighet som viser at du er skattemessig bosatt i det landet du har oppgitt

Hvorfor rapporterer DNB kunder som er skattemessig bosatt i land som ikke deltar i CRS-samarbeidet?

DNB er som rapporteringspliktig finansiell institusjon, pålagt å gi informasjon til norske skattemyndigheter om hvor våre kunder er skattemessig bosatt. I Norge gjelder denne plikten uavhengig av hvilket land man er skattemessig bosatt i. Det er deretter Skatteetaten som ivaretar videre rapportering til andre land og eventuelle spørsmål om hvilke land dette gjelder må rettes til dem.

Er DNB den eneste banken som rapporterer til Skatteetaten?

Nei, alle norske finansinstitusjoner er nå pliktig til å innhente og gi opplysninger til Skatteetaten om hvor deres kunder er skattemessig bosatt.

Hvordan vet jeg at jeg har blitt rapportert?

Kunder som blir rapportert for inntektsåret 2019 vil få brev om dette i mars 2020.

Hva betyr det at jeg blir rapportert?

For svar på spørsmål om hva som er konsekvensen av å bli rapportert, må du kontakte Skatteetaten.

Jeg mener at DNB har rapportert feil opplysninger til Skatteetaten. Hva gjør jeg?

Dersom du mener at vi har rapportert feil opplysninger, må du sende en skriftlig klage fra din nettbank.

Hvorfor må jeg sende inn egenerklæring knyttet til FATCA/CRS på vegne av barnet mitt?

Mindreårige anses som kontohavere på samme måte som myndige personer, og vi må derfor innhente egenerklæring også for mindreårige. Ved innhenting av egenerklæring signerer verge på vegne av barnet.
 

Øvrig informasjon

All informasjon vi mottar i denne sammenhengen behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og vil ikke bli brukt til andre formål.

Da DNB ikke kan bistå med skatterådgivning ber vi deg ta kontakt med skattemyndighetene dersom du har spørsmål knyttet til utfylling av egenerklæringen.

For mer informasjon om internasjonal skatterapportering, se Skatteetaten sine sider: Internasjonal rapportering (CRS og FATCA).
Her kan du lese om internasjonal skatterapportering for bedriftskunder:

» Internasjonal skatterapportering for bedriftskunder

For English:

» International tax reporting