Trade Solutions

trade finance
Ta kontakt med oss ved spørsmål om Working Capital and Trade Finance eller Export Credit Agencies.
 

Gjennom vår produktkunnskap og internasjonale erfaring, er vi gode problemløsere og en medspiller i internasjonale handelstransaksjoner. Våre produkter er tilpasset import og eksport av alle typer varer og tjenester på tvers av landegrenser, og sikrer dine betalinger mot ukjente elementer som politisk og kommersiell risiko.

 

Vi har rådgivere på plass i Oslo, Bergen, Stockholm, Gøteborg, København, London, New York, Houston, Singapore og Mumbai.

Working Capital and Trade Finance

Remburs

En Remburs er en betinget betalingsbekreftelse. Kjøpers bank lover å betale selger den fakturerte varen etter at selger har oppfylt betingelsene listet i rembursen. Dette gjøres ved å presentere alle dokumentene som er kreves i rembursen innen avtalte tidsfrister. Remburs brukes når selger ikke er komfortabel eller trygg med kjøpers betalingsvaner eller ved stor politisk og kommersiell risiko. I tillegg er Remburs et ypperlig finansieringsprodukt.


Fordeler for kjøper:

 • Varene sendes før selger mottar betaling
 • Lettere kontroll over tidspunkt for varens ankomst
 • Lettere å oppnå kreditt, eller prisreduksjon
 • Bankenvil helt eller delvis kunne finansiere varene
 • De som stiller remburs for varelevering blir ofte foretrukket når det er vareknapphet

Fordeler for selger

 • Sikkerhet for at betalingen fnner sted
 • Finansiering av varen mens den er underveis
 • Kan se bort fra kjøpers finansielle stilling
 • Ordren kan ikke annulleres uten samtykke
 • Garantert av bank at betaling vil finne sted til avtalt tidspunkt
Skjemaer og dokumenter:

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso er en sikker og effektiv oppgjørsform. Skipningsdokumenter sendes til kjøpers bank og blir kun utlevert til kjøper mot betaling av inkassobeløpet. Umiddelbart etter at selger har sendt den avtalte varen så vil selger sende de avtalte dokumentene gjennom sin bank, for igjen å presentere disse for betaling i kjøpers bank. Kjøper får kun utlevert dokumentene etter at fakturaverdien er betalt kontant, eller gjennom en veksel (et løfte om betaling på et senere tidspunkt).

Dokumentinkasso brukes når eksportøren og importøren kjenner til hverandre, når det ikke er tvil om importørens vilje til å ta i mot og betale for varene, eller når det er stabile politiske, økonomiske og juridiske forhold i importlandet. 

 » Oppdragsbrev Eksportinkasso (pdf)

Internasjonale garantier

En bankgaranti er en bindende forpliktelse der banken påtar seg anvaret for å foreta en betaling til mottakeren dersom søkeren ikke oppfyller kontraktsforpliktelsene. I motsetning til dokumentinkasso eller en Remburs, som er betalingsinstrument, fungerer garanti som et sikkerhetsinstrument for de involverte partene.

En garanti brukes til flere formål. Det brukes for å sikre betaling av varer og tjenster, sikre tilbakebetaling av forskuddsbetaling, sikre oppfyllele av leveringstider på leveranser eller arbeid, når et kontraktsvilkår skal oppfylles, eller som sikkerhet på lån. Garanti kan også stilles ved leie av lokale eller driftsutstyr.

De vanligste garantitypene:

 • Anbudsgaranti: for sikker leveranse i samsvar med kontrakten
 • Leveringsgaranti: sikrer levering på avtalt tidspunkt mot økonomisk tap
 • Forskuddsgaranti: for tilbakebetaling av mottatt forskudd hvis leverandøren ikke betaler
 • Betalingsgaranti: for faktura
 • Garantier for leiekontrakt/husleiegarantier
 • Lånegaranti: for lån i annen finansinstitusjon eller mellom to parter
 • Løyvegarnti: overfor det offentlige
 • Toll-og skattetrekkgarantier overfor det offentlige, der grunnlaget er en lov eller en forskrift

Leverandørfinansiering

Leverandørfinansiering er et verktøy for styring av likviditet og styrking av balansen. Denne løsningen gir leverandøren tilgang til gunstig finansiering basert på styrken av kjøperens kredittvurdering.Fordeler for kjøper er utsatt betalingsfrist og mulighet for kontantrabatt mens du fremdeles betaler på den opprinnelige fakturaens løpetid. Leverandørene mottar rask betaling, reduserer sine kundefordringer og optimaliserer kontantstrømmen. Dette er noe som styrker relasjonen til leverandøren samt forenkler fakturaprosessen.

Fakturakjøp

Ved fakturakjøp kjøper DNB bedriftens utestående kundefordring uten regress. I den forbindelse tar DNB over både rettigheten og kredittrisikoen til fakturaen. På denne måten kan selger frigjøre kapital siden de får betaling direkte fra DNB etter at fakturaen er mottatt. Mer kapital gir økt likviditet og trygghet. Samtidig beholder kjøper sin kredittid. 

Export Credit Agencies (ECAs)

ECAs

Mange land tilbyr fordelaktige finansieringsløsninger for å støtte opp under egen eksportnæring. Eksportkreditt institusjoner («ECAs») legger til rette for og administrerer nasjonale eksportkredittordninger på vegne av myndighetene fra de respektive land.
Både importører og/eller eksportører kan dra nytte av offentlig støttede finansieringsløsninger fra det eksporterende land. Eksportører kan bli mer konkurransedyktige ved å inkludere gode finansieringsløsninger i sine tilbud. Importører kan dra direkte nytte av gunstige finansieringsløsninger.

DNB kan strukturere og koordinere slike eksportfinansieringsløsninger for sine kunder, både importører og eksportører.

Eksportfinansiering i DNB

 • DNB har en egen avdeling som jobber med Eksportkreditt institusjoner (ECAs) over hele verden
 • Gjennom mange år har DNB bygget opp en solid kompetanse på eksportfinansiering
 • DNB har inngående kunnskap og erfaring fra de ulike finansieringsprogrammene, både med tanke på betingelser, prosedyrer og prosesser
 • DNB har globalt en ledende posisjon innen eksportfinansiering for den maritime næringen
 • DNB satser på å styrke sin posisjon innen «ikke maritime» næringer

Se også: priser Trade Finance, mal for utfylling av Bill of Exchange (pdf), Sekvensnummer i Remburser (pdf), Kontroll ved mottagelse av Remburs og utstedelse av dokumenter (pdf), sjekkliste ved nye rembursforretninger - på engelsk (pdf), Incoterms (pdf)