• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
 • Hjem
 • Forbilder
 • Investering
 • Akademiet
 • Rådgivning
 • Gründer
 • Tester
 • Arrangementer
 • Faktaoversikt

Faktaoversikt

Her finner du bakgrunnstallene og forklaringer som viser kapitalgapet mellom kvinner og menn i Norge.

huninvesterer portrett

Vi er ikke i mål

Under #huninvesterer-satsingen har vi lenge samlet innsikt rundt kapitalgapet mellom kvinner og menn. For årets #huninvesterer har vi arbeidet videre med forskning knyttet til barrierer for likestilling innen gründerskap, ledelse, eierskap og investering. Innsikten viser blant annet at likestillingen hemmes av mangel på kvinnelige forbilder. I dette whitepaperet kan du lese innsikten vi har funnet.

Aksjeselskap og enkeltmannsforetak:

18 % av daglige ledere i norsk næringsliv er kvinner

Kilde: Menon Economics - 2023

Det har vært en svakt positiv utvikling for andelen kvinnelige daglige ledere i næringslivet. Fra 15 prosent i 2010 til 18 prosent kvinnelige daglige ledere i 2021. Men endringen går sakte. Andelen kvinner har kun økt 3 prosentpoeng over en tiårsperiode. Med dagens utviklingstakt vil vi først nå en kvinnelig andel daglig ledere på 33 prosent i 2089.

16% av alle styreledere i norsk næringsliv er kvinner

Kilde: Menon Economics - 2023

Andelen kvinnelige styreledere har hatt omtrent samme utviklingstakt som andelen kvinnelige daglige ledere. Gjennom de siste ti årene har andelen økt med 3 prosentpoeng. Fra 13 til 16 prosent. Ser man på styredeltakelse totalt sett, er kvinneandelen i ASA på 43 prosent, og kvinneandelen i AS 20 prosent. Regler om kjønnsrepresentasjon i ASA førte til en kraftig økning fra 2002, men har flatet ut etter andelen nådde 40 prosent. Kvinnelig styredeltakelsene i AS har ikke økt etter lovpålagt kjønnskvotering i ASA. Med dagens utvikling tar det 70 år til kvinner bekler en tredjedel av alle styreledervervene i norske bedrifter.

Kvinnelig eierskap står bak 21% av verdiskapingen i det private næringslivet

Kilde: Menon Economics - 2023

Norske privatpersoner står bak 35 prosent av eierskapet i norsk næringsliv. Splittes dette eierskapet på kjønn, står kvinners eierskap i næringslivet kun for 7 prosent, målt som andel av verdiskaping. Til sammenligning står menn bak 28 prosent av eierskapet i næringslivet. Hvis vi snevrer inn til kun å se på privat eierskap i Norge, så står kvinner bak 21 prosent av verdiskapingen i næringslivet, mens menn står bak de resterende 79 prosentene. Kvinners andel av privat eierskap har økt marginalt fra 19 prosent i 2014 til 21 prosent i 2021. Primært er det majoritets eierskap i de mindre og til dels de middels store bedriftene som bidrar til utviklingen

Dame og jente som ser på hverandre i heisen

#huninvesterer-akademiet

Test deg selv og din kunnskap på #huninvesterer-akademiet.

Utforsk akademiet

Aksjer og fond:

70 % av aksjeeierne på Oslo Børs er menn

Kilde: AksjeNorge - 2023

Aldri har så mange som nå eid enkelt-aksjer i Norge. Totalt er det drøyt 580.000 privatpersoner som eier enkelt-aksjer eller egenkapitalbevis på Oslo Børs. Av disse er 176.000 kvinner og 404.000 menn. Med andre ord er 70% av aksjeeierne menn, og 30% er kvinner.

Menn eier 79 % av de private aksjeverdiene på Oslo Børs.

Kilde: Aksje Norge - 2023

De privateide aksjeverdiene på Oslo Børs utgjør omtrent 168 milliarder kroner. Av disse eier menn 133 milliarder og kvinner 35 milliarder. Det er følgelig slik at menn eier 79 % av verdiene og kvinner eier 21 %. Andelstallene er i stor grad slik de var for ti år siden, slik at forskjellen ikke har blitt noe mindre disse årene.

I 2022 gikk 81 % av alt aksjeutbytte til menn

Kilde: SSB - 2022

I 2022 var totalt utbetalt aksjeutbytte fra noterte og unoterte aksjer på 68 milliarder kroner. Menn fikk utbetalt om lag 56 milliarder og kvinner om lag 12 milliarder.

Fremtidens kvinner trenger flere forbilder

Bli et forbilde

Pensjon, lønn og kapitalinntekt

77 % av de som tjener over 1 million er menn

Kilde: Menon Economics - 2023

Bruttoinntekt er samlet inntekt gjennom lønn, trygd, pensjoner, kapitalinntekt osv. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn var i 2021 651 400 kroner, mens den for kvinner var 440 400 kroner. Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt utgjorde altså 68 % av menn sin. Av de som tjente over 1 million i 2022 var 77% menn. Gitt den historiske utviklingen vil ikke kvinner og menn ha lik bruttoinntekt før i 2052.

I 2020 tjente norske menn 56 milliarder mer enn kvinner på sine investeringer

Kilde: SSB - 2021

Kapitalinntekt defineres her som avkastningen på finansiell sparing og er et resultat de spareformer man velger. Like mange kvinner og menn har kapitalinntekt. Kapitalinntekter handler altså om inntekt knyttet til investeringer. De største prosentvise inntektsforskjellene mellom menn og kvinner finner vi i kapitalinntekt. I verdi mottar menn 56 milliarder mer i kapitalinntekt enn hva kvinner gjør. Kapitalinntekten har steget både for kvinner og menn i senere år, men noe mer for menn, slik at kvinners andel av total kapitalinntekt ikke har økt. Den norske befolkningens samlede kapitalinntekter var 116 milliarder i 2020. I verdi hadde menn 56 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner, slik at kvinners andel av menn sine totale kapitalinntekter er kun på 35%.

Mer enn 8 av 10 minstepensjonister er kvinner

Kilde: NAV 2022

I 2023 var det 139 300 minstepensjonister blant alderspensjonistene. De utgjør med det 13,5 prosent av alle alderspensjonister. Antallet minstepensjonister har, som estimert, sunket de senere år. Dagens minstepensjonister er født i en tid da det var mindre vanlig at kvinner jobbet. Nå som flere kvinner jobber, vil også antallet minstepensjonister reduseres betydelig de neste årene. Likevel, mer enn 8 av 10 minstepensjonister er kvinner. I 2040 anslås at kun 8% av pensjonister vil motta garantipensjon (nytt begrep for minstepensjon), men kjønnsfordelingen være den samme

huninvesterer Gruppebilde

Barrierer kvinner møter i arbeidsliv, finans og entreprenørskap

Last ned rapporten
huninvesterer

Hva er kapitalgapet?

Lær om kapitalgapet

Bli med å tette kapitalgapet

Ta kapitalgapstesten
Huninvesterer

Hvordan bli hun som investerer?

Se episodene

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB