• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekrafts­rapporter og virksomhets­styring

Alle bærekraftsrapporter og virksomhetsstyrings-dokumenter for DNB.

Denne siden inneholder:

  • De til enhver tid mest oppdaterte bærekraftsrapportene for DNB-konsernet.
  • Styringsdokumentene og standardene som utgjør de overordnede rammene for styringen av DNBs virksomhet.
  • Oversikt over de bærekraftige initiativene DNB har forpliktet seg til å delta i og etterleve.

Tilslutninger og forpliktelser

Disse bærekraftige initiativene har DNB forpliktet seg til å etterleve.

Initiativer DNB er tilsluttet

Tilslutninger til internasjonale initiativ

Dokumentet inneholder en oversikt over de globale initiativene DNB har valgt å støtte og delta i.

  • Se oversikten (engelsk)

FNs Global Compact

Erklæringen bekrefter DNBs videre støtte og tilslutning til de ti prinsippene i FNs Global Compact-initiativ.

Responsible Ship Recycling Standards

Dokumentet beskriver DNBs forpliktelser under tilslutningen til Responsible Ship Recycling Standards.

Ambisjoner og tilnærminger

DNBs transisjonsplan

Transisjonsplanen beskriver hvordan vi i DNB skal drive omstillingen, og verktøyene vi har for hånden for å engasjere oss og veilede våre kunder og selskapene vi investerer i for å redusere deres klimagassutslipp.

DNBs bærekraftsambisjoner

Målet vårt er å bli en bank med netto nullutslipp innen 2050 – både i utlåns- og investeringsporteføljene våre og i egen drift. Ambisjonene fokuserer på tre prioriterte områder hvor vi har størst mulighet til å påvirke.

Målbilde for DNBs bærekraftsambisjoner

Målbildet oppsummerer målsetningene og prioriteringene i DNBs bærekraftsambisjoner

Bærekraftsrapporter

Faktabok bærekraft 2022

Faktaboken er et kvantitativt supplement til den strategiske delen av DNBs årlige bærekraftsrapportering.

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2022

Redegjørelsen beskriver hvordan DNB følger de 15 punktene i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen).

Nøkkeltall 2022

Tabell over relevante nøkkeltall for alle temaer som er identifisert i vesentlighetsanalysen. Overlapper delvis med nøkkeltallene rapportert i GRI-indeksen.

Interessentdialog 2022

Å identifisere og engasjere interessenter og integrere deres innspill i relevante beslutningsprosesser, er en løpende del av DNBs virksomhet.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten 2022

Tilslutninger til internasjonale initiativ 2022 (engelsk)

GRI-indeks 2022 (engelsk)

GRI-indeksen er verdens mest brukte rammeverk for bærekraftsrapportering. DNB baserer sin rapportering på de reviderte retningslinjene til GRI-standarden.

Karbonregnskap DNB 2022 (engelsk)

Karbonregnskapet gir oversikt over DNBs klimagassutslipp i 2022, og er et sentralt verktøy for å identifisere konkrete reduksjonsmuligheter.

DNBs skattebidrag 2022

Equator Principles Reporting

Etterlevelse av Ekvatorprinsippene er en forutsetning for prosjektfinansiering og rådgivning i DNB. Rapporten viser prosjektene DNB finansierte i 2022.

PRB Statusrapport

DNBs statusrapport og egenerklæring om implementeringen av FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

Modern Slavery Act-erklæring

Erklæringen oppsummerer hvordan DNB minsker risikoen for moderne slaveri i egen virksomhet og leverandørkjede.

DNB CDP svar 2022

The Sustainability Accounting Standards Board 2022 (SASB)

SASB er en uavhengig ideell organisasjon som setter standarder for å veilede offentliggjøringen av økonomisk vesentlig bærekraftsinformasjon fra selskaper til sine investorer. 

Integrert årsrapport 2022

Den integrerte årsrapporten viser hvordan DNB arbeider for å skape verdier på kort og lang sikt for ansatte, aksjonærer og samfunnet som helhet.

Årsrapport 2022 (PDF)

Ser du etter en eldre rapport?

I arkivet finner du DNBs tidligere bærekraftsrapportering.

Rapporter for DNB Asset Management (DAM)

Årsrapport - Ansvarlige investeringer

Årsrapport om ansvarlige investeringer i DNB Asset Management.

Årsrapporten 2022 (engelsk)

Ekskluderte selskaper (DAM)

Selskaper som bryter med DNBs retningslinjer for etiske investeringer og som ikke viser vilje til å rette opp i forholdene, kan bli ekskludert fra investeringsuniverset

Karbonavtrykk DNB Fond (DAM)

Dette er den offentlige redegjørelsen for karbonavtrykket i DNB Asset Managements investeringsportefølje i henhold til forpliktelsen til Montreal Carbon Pledge.

Potential avoided emission DNB AM Renewable Energy fund (DAM)

Dokumentet redegjør for potensielle, unngåtte utslipp fra forvaltningen av DNB Miljøinvest (DNB Renewable Energy) samt fondets eksponering mot FNs bærekraftsmål.

Likelønnsrapportering 2021

Dokumentet inneholder likelønnstabell for 2021. Den viser kjønnsbalanse og lønnsforskjeller for ansatte i DNB Asset Management i Norge.

Virksomhetsstyring i DNB

Bærekraft i virksomhetsstyringen

Som Norges største finansinstitusjon har DNB et stort ansvar og mulighet for å bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi kan påvirke gjennom våre roller som långiver, investor, tilrettelegger og leverandør av finansiell infrastruktur, og som arbeidsgiver. For å sikre at bærekraft er en integrert del av virksomheten, er miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) integrert i både DNBs strategi og virksomhetsstyring.

DNBs styringsprinsipper er øverst i hierarkiet for virksomhetsstyring, som styret har overordnet ansvar for. I 2021 vedtok konsernledelsen og styret konsernets revitaliserte bærekraftsambisjoner, og i 2022 ble disse ambisjonene integrert i DNBs konsernstrategi

Det er stor aktivitet innen bærekraft flere steder i konsernet. For å sikre at bærekraft er en integrert del av alle områder av virksomheten, samt koordinere innsats og sikre tett oppfølging av konsernets strategiske bærekraftsmål, har konsernledelsen besluttet å etablere en konsernovergripende bærekraftskomité, Group Sustainability Committee. Denne komiteen er ledet av konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft, og skal blant annet sikre framdrift og måloppnåelse i bærekraftsarbeidet, samt følge opp implementering.

Se årsrapporten for mer informasjon om DNBs virksomhetsstyring

Retningslinjer for virksomhetsstyring i DNB

Virksomhetsstyring i DNB

Styringsprinsippene utgjør det øverste styringsnivået i konsernet. Disse prinsippene gir overordnede rammer for all styring av virksomheten.

Konsernpolicy bærekraft

Konsernpolicy bærekraft er det overordnede styrende dokumentet for bærekraft i DNB, og skal være retningsgivende for DNB-konsernets arbeid med bærekraft, og skal støtte medarbeidere og ledere i deres strategiske beslutninger og daglige arbeid. Konsernpolicyen klargjør også roller og ansvar.

DNBs etiske prinsipper - Code of Conduct

Code of Conduct er DNBs viktigste rammeverk for etikk og beskriver forventninger, forpliktelser og krav til hvordan DNBs ansatte skal opptre.

Sikkerhetspolicy

Policyen setter prinsippene for hvordan DNB skal styre sikkerheten til beste for våre interessenter.

Konserninstruks for ansvarlige investeringer

Denne instruksen beskriver prinsipper for arbeidet med ansvarlige investeringer i DNB.

DNBs råd for ansvarlige investeringer

Rådet forvalter og følger opp vedtatte retningslinjer for ansvarlige investeringer for hele DNB-konsernet.

Konserninstruks Bærekraft i DNB ASAs kredittvirksomhet

Konserninstruksen utgjør det prinsipielle grunnlaget for bærekraft i DNBs kredittvirksomhet. DNBs CSR/ESG-bransjeretningslinjer bygger på denne.

DNBs etiske retningslinjer for forretningspartnere

Retningslinjene gjelder for forretningspartnere til DNB og DNBs enheter der DNB har bestemmende innflytelse.

Konsernpolicy for finansiell styringsmodell

DNBs policy for finansiell styring skal sikre langsiktig verdiskaping for aksjonærene. For å oppnå verdiskaping skal langsiktig lønnsomhet og vekst optimaliseres innenfor gjeldende rammeverk og tilgjengelige ressurser.

Konserninstruks for antihvitvasking og antiterrorfinansiering

Instruksen fastsetter prinsipper for å sikre etterlevelse av eksternt og internt hvitvaskingsregelverk.

Konserninstruks for sponsorvirksomhet

Instruksen fastsetter rutiner og rammer for sponsorvirksomheten i hele DNB, inklusive datterselskaper og andre merkenavn i konsernet.

DNBs antikorrupsjonsveileder

Antikorrupsjonsveilederen har som mål å vise hva det betyr å ta etikk på alvor når vi samhandler med andre.

Tax Code

Dokumentet beskriver DNBs tilnærming til å håndtere egne skatteforhold i Storbritannia.

DNB ISO 14001-sertifisering

Sertifikatet verifiserer at DNB ASA etterlever miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015.

DNB ISO 14001-sertifisering

Sertifikatet verifiserer at DNB ASA etterlever miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015.

Skattestrategi

DNBs tilnærming til skatt.

Retningslinjer for bærekraft i DNBs kredittvirksomhet

Konserninstruks Bærekraft i DNB ASAs kredittvirksomhet

Konserninstruksen utgjør det prinsipielle grunnlaget for bærekraft i DNBs kredittvirksomhet. DNBs CSR/ESG-bransjeretningslinjer bygger på denne.

Vurderingsverktøy for CSR/ESG-risiko

Som hjelp i vurderingen av kundens CSR/ESG-risikonivå og evne til å redusere slik risiko, har vi utviklet en liste med spørsmål innen de fem temaene miljø, klimaendringer, menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og eierstyring og åpenhet.

Sustainable Product Framework

Sustainable Product Framework er DNBs rammeverk for å identifisere og definere miljømessig bærekraftige aktiviteter for investeringer og grønn finansiering.

Guidelines for Transition-Linked Financing Shipping

Retningslinjer for bærekraftige omstillingslån til shipping-selskaper.

DNB Asset Managements retningslinjer og forventningsdokumenter

Forventninger og analysekriterier

Forventningsdokumentene beskriver kriteriene som DNB Asset Management forventer at selskaper etterlever med hensyn til ulike bærekraftstemaer.

Konserninstruks for ansvarlige investeringer

Instruksen skal sikre at DNB ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.

Den skal også sikre at vurderinger av risiko og muligheter innen miljø, sosiale forhold og eierstyring integreres i forvaltningen.

Last ned

Les konserninstruksen

Menneskerettigheter

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til menneskerettigheter.

Klima

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til Klima.

Naturmangfold

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til naturmangfold.

Alvorlig miljøskade

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til alvorlig miljøskade.

Antikorrupsjon

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til antikorrupsjon.

Skatt

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til skatt.

Mangfold og inkludering

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til likestilling og mangfold.

Bærekraftig hav

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til bærekraftige hav.

Vann

DNB Asset Managements forventninger og analysekriterier til selskaper med hensyn til vann.

Retningslinjer for stemmegivning i Norge

Dokumentet beskriver praktiseringen av DNB Asset Managements retningslinjer for stemmegivning på norske generalforsamlinger.

Retningslinjer for stemmegivning globalt

Dokumentet beskriver praktiseringen av DNB Asset Managements retningslinjer for stemmegivning på globale generalforsamlinger.

Sustainable Risk Integration Policy

Dokumentet beskriver DNB Asset Managements rammeverk for bærekraftige og ansvarlige investeringer, og forklarer våre policyer for integrasjon av bærekraftsrisikovurderinger i investeringsprosessen.

DNB AM Principal Adverse Impact Statement

Dokumentet beskriver due diligence-prosessen DNB Asset Management benytter for å avdekke og redusere bærekraftsrisiko.

DNB Livsforsikrings retningslinjer og forventningsdokumenter

Konserninstruks for ansvarlige investeringer

Instruksen skal sikre at DNB ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.

Den skal også sikre at vurderinger av risiko og muligheter innen miljø, sosiale forhold og eierstyring integreres i forvaltningen.

Les konserninstruksen

Forventninger og analysekriterier

Forventningsdokumentene beskriver kriteriene som DNB Livsforsikring forventer at forvalterne etterlever med hensyn til ulike bærekraftstemaer.

Retningslinjer for integrering av bærekraftrisiko i kapitalforvaltningen

Dokumentet beskriver DNB Livsforsikrings rammeverk for bærekraftige og ansvarlige investeringer, og forklarer våre retningslinjer for integrasjon av bærekraftsrisikovurderinger i investeringsprosessen

Retningslinjer for negative virkninger av investeringer (due diligence policy)​

Dokumentet beskriver due diligence-prosessen DNB Livsforsikring benytter for å avdekke og redusere negative bærekraftkonsekvenser.

Instruks om Selskapets godtgjørelsesordning

Dokumentet gir informasjon om hvordan DNB Livsforsikring AS retningslinjer for godtgjørelse er i tråd med integrering av bærekraftsrisikoer.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB