Oppfølging av våre leverandører

samarbeid
I DNB er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi vil samarbeide med leverandører som deler disse verdiene.
 
Våre innkjøp skal gjennomføres på en transparent måte og i henhold til konsernets etiske standarder, slik at alle potensielle leverandører håndteres rettferdig og likt og i henhold til konsernretningslinjer for anskaffelser i DNB.  

DNB kjøper inn tjenester og varer for betydelige summer hvert år, og derfor er det viktig at vi følger opp og stiller krav til våre leverandører. DNBs etiske retningslinjer for forretningspartnere oppsummerer hvilke krav og forventninger vi har til konsernets leverandører med hensyn til samfunnsansvar. 

Retningslinjene er basert på regelverk og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Retningslinjene stiller tydelige krav med hensyn til menneskerettigheter og arbeidsstandarder, miljøstyring og etisk utøvelse av egen virksomhet, samt leverandørens ansvar overfor underleverandører.  

Innkjøp i DNB

samarbeid
DNB kjøper årlig inn varer og tjenester fra leverandører for ca. 10 milliarder kroner.

DNB bruker analyse- og delingsverktøyet EcoVadis for å støtte oss i vurderingen av hvordan leverandørene håndterer risiko og muligheter relatert til samfunnsansvar. I dette arbeidet prioriterer vi de største og/eller de mest kritiske leverandørene, eller leverandører som på grunn av bransje, geografi eller historikk vurderes å ha høyere risiko. Analyseresultatene inngår i leverandørevalueringen og diskuteres i leverandørmøtene for å utfordre leverandøren til å være bevisst sitt samfunnsansvar og jobbe for kontinuerlig forbedring. 

Vi bruker også leverandørrevisjoner for å verifisere etterlevelse av prinsippene for ansvarlig leverandøratferd. Revisjonene gjennomføres i samarbeid med en ekstern revisor, og leverandørene plukkes ut basert på en vurdering av risiko og kritikalitet. DNB følger opp eventuelle funn i etterkant av revisjonen, og vi opplever at revisjonene gir viktige bidrag til forbedringer og læring både for DNB og for leverandørene. 

Vi stiller også krav til og jobber med leverandørene vedrørende tema som er spesielt relevante for den varen eller tjenesten som leveres. Eksempelvis har vi jevnlig dialog med våre leverandører av renhold og kantinedrift om tiltak for en mer miljøvennlig drift, og vi stilte krav om samfunnsansvarssertifiseringen TCO Certified ved kjøp av nye PC-er til alle sine ansatte. Videre, i tråd med konsernstrategien, har vi styrket fokuset på mangfold og likestilling i anskaffelsesprosessen, spesielt for tjenesteleverandører fra bransjer der dette vurderes som en større utfordring. Et godt eksempel på påvirkningskraften vår er innenfor innkjøp av juridiske tjenester der vi stiller krav til likestillingsstrategi hos de største advokatfirmaene. Dette skapte ringvirkninger i advokatbransjen og i konsulentbransjen.