Vi kutter fastprisen på utvalgte aktivt forvaltede aksjefond med opptil 57 %

Bilde p vei
Vi introduserer en ny prismodell på flere aktivt forvaltede aksjefond. Du kan nå velge å bytte til en ny andelsklasse med en lavere årlig fastpris, men med tillegg av et resultatbasert honorar.
Kort fortalt betyr det at om fondet får bedre resultater enn indeksen det måles mot betaler du et honorar for meravkastningen. Fondets totalkostnad vil dermed avhenge av hvor godt fondet ditt gjør det. Gjør fondet det dårligere enn indeks betaler du kun årlig fastpris. Dette kan være litt komplekst, så vi anbefaler deg å lese forklaringene her på siden. 

Liste over aktivt forvaltede aksjefond

Aktivt forvaltede aksjefond

Fondsnavn Årlig fastpris i dag Ny valgfri prismodell
DNB Finans 1,20 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Global Emerging Markets 1,50 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Healthcare 1,50 %  Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Norden 1,40 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Miljøinvest 1,50 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Norge 1,40 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Norge Selektiv 1,40 %  Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB SMB 1,50 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Teknologi 1,50 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Telecom 1,50 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorar
DNB Global  1,40 % Fastpris 0,75 % + resultatbasert honorarDNB Global Lavkarbon 0,60 % Ny fastpris
DNB Grønt Norden 1,40 % Ny fastpris
DNB Navigator 1,50 % Ny fastpris
* Pris er i denne sammenheng brukt som benevnelsen for årlig forvaltningshonorar
 

Det er ditt valg

Velger du å bytte til en andelsklasse i fondet med et resultatbasert honorar betyr det at ny fastpris (årlig fast forvaltningshonorar) blir 0,75 %, i tillegg betaler du resultatbasert honorar når fondet gjør det bedre enn sin indeks. Det betyr at fondets totalpris vil avhenge av hvor godt fondet gjør det. Velger du derimot å bli værende i eksisterende andelsklasse med fastpris uten et resultatbasert honorar, kan du regne med at også denne fastprisen vil bli redusert utover året. Den årlige fastprisen i denne andelsklassen vil imidlertid være endel høyere enn fastpris elementet i den resultatbaserte andelsklassen. Valget er ditt.

OBS. Har du dine DNB fond hos en annen aktør må du flytte de til Aksjesparekonto hos oss for å få ny andelsklasse med ny lav fastpris og resultatbasert honorar. Les mer nederst på siden.
 
Spareavtalene du har i dag følger ikke med og må opprettes på nytt.
 
Hvordan bytte andelsklasse i Spare
Les brukerveiledning her
Hvordan bytte andelsklasse i nettbanken
Les brukerveiledning her
 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor innfører vi resultatbasert honorar?

Et aktivt forvaltet fond har som mål å slå indeksen det måles mot. Derfor koster også disse fondene noe mer enn et indeksfond. Med lavere fastpris og et resultatbasert honorar deler vi risikoen med kunden. Det resultatbaserte honoraret betaler du først dersom fondet faktisk gjør det bedre enn sin indeks. Det resultatbaserte honoraret kommer dermed i tillegg til fondets lave fastpris. Fondets totalkostnad vil dermed avhenge av hvor godt fondet ditt gjør det. Vi mener at dette er en oversiktlig og rettferdig måte å prise aktivt forvaltede fond på.

Hvorfor velge en andelsklasse med resultatbasert honorar?

Modellen rundt det resultatbaserte honoraret modell bygger på prinsipper som er i andelseiernes interesser og i tråd med bransjeanbefalingen fra Verdipapirfondenes forening (VFF) for asymmetrisk resultatbasert honorar. Dette innebærer en lav fastpris med følgende prinsipper:

Det resultatbaserte honoraret knyttes mot en relevant indeks som fondet måles mot. 

Dersom fondet gjør det dårligere enn indeks betaler ikke kunden noe ekstra. Dersom forvaltningen   bidrar til at fondet gjør det bedre enn indeks, betaler kunden et resultatbasert honorar. Merk at resultatbasert honorar også belastes i fallende markeder, så lenge forvalteren slår indeksen fondet er målt mot.  

Fondet har høyvannsmerke. Det betyr at mindre avkastning i forhold til fondets indeks fra tidligere år må innhentes før resultatbasert honorar kan belastes fondet. Det resultatbaserte honoraret påvirkes ikke av den generelle markedsutviklingen, kun av meravkastningen målt mot fondets indeks. 

Det er satt en øvre grense for hvor mye man må betale i fast og resultatbasert honorar i fondet. 

Kundene kommer normalt bedre ut: Dersom vi tar utgangspunkt i de 11 fondene som får ny andelsklasse med resultatbasert honorar, viser våre beregninger at kundene ville kommet bedre ut i ca. 80 prosent av tilfellene i løpet av de siste 5 årene.

Hvordan ville resultatbasert andelsklasse slått ut bakover i tid?

Hvis vi tar utgangspunkt i den historiske avkastningen til de 11 fondene som får ny andelsklasse med resultatbasert honorar, hvordan ville det gått? Her har vi startet beregningen fra 01.01.2014, det vil si at vi ikke har tatt hensyntatt eventuelle effekter fra tidligere år:
 

År

DNB
 Finans

DNB
 Miljøinvest

DNB
 Health Care

DNB
 Teknologi

DNB
 Telecom

DNB
 Global
Emerging
Markets

DNB
SMB

DNB
 Norge

DNB
Norge
Selektiv

DNB
 Global

DNB
 Norden

2014

0,75 %

0,75 %

1,29 %

4,23 %

0,76 %

0,89 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,90 %

2015

0,75 %

0,75 %

1,36 %

4,77 %

0,75 %

0,85 %

3,03 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

1,18 %

2016

0,75 %

1,71 %

1,34 %

5,00 %

0,75 %

0,75 %

3,82 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

1,18 %

2017

0,75 %

0,75 %

1,17 %

3,84 %

0,83 %

1,03 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

2018

0,75 %

2,73 %

1,45 %

1,83 %

1,52 %

0,75 %

2,71 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Snitt årlig
pris basert
på historiske tall

0,75 %

1,34 %

1,32 %

3,93 %

0,92 %

0,85 %

2,21 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,95 %

Dagens
årlige
pris

1,20 %

1,75 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,75 %

1,75 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og fondets kostnader.

Forklaring tabell:

1) Tabellen viser faktiske årlige forvaltningshonorar som fondene hadde blitt belastet med ny andelsklasse med resultatbasert honorar

2) Tall på hvit/lysgrå bakgrunn indikerer at kunden ville kommet bedre ut med ny andelsklasse med resultatbasert honorar.

3) Tall på orange bakgrunn indikerer at kundene ville betalt mer i årlig forvaltningshonorar med ny andelsklasse med resultatbasert honorar.

4) DNB Teknologi har levert avkastning i verdensklasse. Av over 17 000 fond på Morningstar har DNB Teknologi levert best avkastning av samtlige fond de siste 10 årene. Det medfører at du ville ha betalt en høyere pris i den nye andelsklassen til DNB Teknologi.

5) For ett fond med 1,5 % i årlige forvaltningshonorar kan vi litt forenklet si at forvalter årlig må slå referanseindeksen fondet måler seg mot med normalt 4,5 % hvert år – før fratrekk av det faste forvaltningshonoraret på 0,75 %, for at ny andelsklasse kommer dyrere ut enn dagens forvaltningshonorar.

Hvorfor er det vanskelig å etterregne resultatbasert honorar?

Hvis vi tar utgangspunkt i den historiske avkastningen til de 10 fondene som får ny andelsklasse med resultatbasert honorar, hvordan ville det gått? Ved å ta utgangspunkt i årlige avkastningstall, vil man oppleve å få andre estimater enn vi har publisert. Her kommer en forklaring på noen av de elementene som gjør at tallene kan avvike.

1. Ha korrekt data og nok data

For å omregne en gammel fondsklasse til en ny klasse, må man ha daglige data og regne om effektene pr dag.

2. Ha samme forutsetninger ift starttidspunkt

Siden fondet må ta igjen tidligere mindre-avkastning før nytt resultatbasert honorar påløper (høyvannsmerket), så er starttidspunkt viktig. Hvis man starter med en periode med negativ relativ avkastning så vil man måtte vente en god stund inn i den positive perioden før du må betale resultatbasert honorar.

3. Ta hensyn til tegning og innløsning i fondet

For å beregne helt korrekte tall må det justeres for daglig tegning og innløsing i fondet

Oppsummering

En enkel beregning kan gi et «ok» svar i mange tilfeller, men elementene ovenfor er noen av forklaringene hvorfor det kan oppstå større avvik mellom en presis og en enkel beregning.


Hvilke konsekvenser får flytting mellom andelsklasser?

Siden vi i Norge praktiserer FIFO prinsippet (First Inn, First Out) ved beregning av skatt, er vi nødt til å ivareta historisk informasjon på alle transaksjoner. En konsekvens av dette er at det ved flytting mellom andelsklasser kan bli svært mange transaksjoner (vil fremgå i transaksjonsoversikten). Dessverre behandles dette også på denne måten innen for ASK og IPS, selv om det ikke er nødvendig. Skattemessig får det ingen effekt.

Hvilket fondsnavn får de nye andelsklassene med resultatbasert honorar?

Vi kan bruke DNB Teknologi som eksempel. Andelsklassen med resultatbasert honorar får fondsnavnet DNB Teknologi (R). Det er betegnelsen "(R)" i slutten av fondets navn som viser at dette er en andelsklasse med resultatbasert honorar.

Er det noen skattemessige konsekvenser ved å flytte midlene mine over til andelsklassen med resultatbaserte honorar?

Bytte av andelsklasse innenfor samme fond ikke har noen skattemessige konsekvenser.

Hvordan flytter jeg over til andelsklasser med resultatbasert honorar?

Du må selv foreta bytte fra dagens andelsklasse til andelsklassen med resultatbasert honorar. Slik flytting kan du gjøre i Nettbanken eller i Spare. Flyttingen skjer med andre ord ikke automatisk.

Her finner du brukerveiledninger om hvordan man foretar fondsbytte. 

Har du dine DNB fond hos en annen aktør?

Da må du flytte de til Aksjesparekonto hos oss for å få ny andelsklasse med ny lav fastpris og resultatbasert honorar. Klikk her. Dersom du allerede har en Aksjesparekonto hos en annen aktør kan du flytte den til oss ved å klikke her

Hva skjer med eksisterende spareavtaler ved fondsbytte over til andelsklassene med resultatbasert honorar?

Eksisterende spareavtaler du har på fond du ønsker å bytte andelsklasse på, følger ikke med over til ny andelsklasse med resultatbasert honorar. Ny spareavtale må startes, og eksisterende spareavtale stoppes. 


Hvor vil det være mulig å kjøpe de nye andelsklassene med resultatbasert honorar?

De nye andelsklassene vil være tilgjengelige både i nettbanken og Spare. Samtidig tilgjengelige både i generell fondssparing, innenfor Aksjesparekonto, IPS(Individuell Pensjonssparing) og Investeringskonto.