• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Bli bedriftskunde
 • Avtal møte

Oppstart

Vi jobber for at det skal bli enklere for deg å starte og drive bedrift, og hjelper deg med det du bør tenke på.

Hva ønsker du råd om?

Råd om penger

Du kommer til å trenge penger. Her er våre beste råd.

FRIENDS, FAMILY AND FOOLS

Den vanligste investoren er familie og venner, eller som de sier på engelsk: friends, family and fools. Ta vare på heiagjengen din, så vil de støtte deg gjennom tykt og tynt.

FOLK SOM HAR TRUA

DNB NXT

Før pengesekken går tom bør du lete etter medeiere og investorer som kan tilføre deg noe mer enn kapital. Gode eiere bidrar med sin erfaring og åpner dører med nettverket sitt. Gjør research og vurder kritisk hvilke investorer og medeiere du ønsker å samarbeide med. Slik unngår du å gjøre dårlige avtaler.

Hvert år arrangerer vi møteplassen DNB NXT, der vi samler gründere og investorer fra Norge og utlandet. Kanskje du treffer noen potensielle støttespillere her?

NASJONAL KRONERULLING

Norskcrowdfunding.no

Crowdfunding, også kalt folkefinansiering, er en slags digital kronerulling. Du kan presentere din forretningsidé på en crowdfunding-plattform, og gjennom det be om finansiell støtte fra befolkningen.

Bedriften er...

4 resultater

MARKEDSAVKLARINGSMIDLER

Støtte fra Innovasjon Norge krever at idéen din er innovativ, at det ikke oppstår konkurransevridning og at du har et mål om å skape verdier utenfor Norges grenser.

Innovasjon Norge gir årlig ut mange milliarder kroner i form av ulike tilskudd, lån og garantiordninger.

Innovasjon Norge

DAGPENGER FRA NAV

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomhet.

Du kan få dagpenger i inntil 12 måneder fordelt på 8 måneder i en utviklingsfase og 4 måneder i en oppstartsfase. Er du selv skyld i at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du selv har valgt å si opp, er det en karantenetid på 6 måneder.

OVER 2000 STIFTELSER OG FOND

Det finnes over 2000 stiftelser og fond som gir støtte til ulike formål. I all hovedsak skjer dette gjennom en søkeprosess. Utdanning, forskning, kunst, musikk, vanskeligstilte og gode formål representerer størsteparten av stipendene og midlene man kan søke om. Det finnes en egen legathåndbok for bedre oversikt.

KOMMUNE OG FYLKE

Det finnes distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som har som formål å sikre at prosjekter med samfunnsøkonomisk interesse blir gjennomført.

Hensikten er å legge til rette for økt vekst, sysselsetting og verdiskapning.

LÅN FRA BANK

Nedbetalingslån passer for deg som skal gjennomføre langsiktige investeringer. Nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering som utbetales i én sum og tilbakebetales etter avtalte terminer. Dette sikrer deg fleksibilitet og handlefrihet. Lånet gis med fast eller flytende rente, eller en kombinasjon.

Snakk gjerne med oss om hvilke muligheter nedbetalingslån kan gi din bedrift.

FLEKSIBEL FINANSIERING AV DEN DAGLIGE DRIFTEN

Kassekreditt passer for deg som vil ha en fleksibel finansiering av den daglige driften. Kassekreditt disponeres fra driftskontoen innenfor bevilget ramme og nedbetales etter bedriftens behov og i avtale med banken. Kreditten løper inntil ett år, og kan fornyes.

SIKRE BETALING AV VARER OG TJENESTER

Garantier stilles av banken på vegne av kunder på vegne av en tredjepart. De er skriftlige avtaler om erstatning opp til et bestemt beløp. En bankgaranti er derfor et enkelt og praktisk sikkerhetselement som kan brukes i hele salgs- og gjennomføringsprosessen, og sikrer erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.

LEIE FREMFOR Å EIE

Leasing er en svært vanlig finansieringsform i de fleste bransjer. Det meste kan leases, og det er enkelt å komme i gang. I tillegg har du mulighet til å forsikre deg mot at kostbart utstyr blir stående uten å generere inntekter.

TRENGER BEDRIFTEN DIN MER LIKVIDITET?

Få større handlefrihet ved å overlate fakturaoppfølging av dine kunder til andre. Profesjonell kredittstyring er viktig for enhver bedrift, uansett størrelse.

PENGER TIL KOMMERSIALISERING

Mange tenker at støtte fra Innovasjon Norge er «gratis penger», men en slik støtte krever både at idéen din er innovativ, at det ikke oppstår konkurransevridning og at du har et mål om å skape verdier utenfor Norges grenser.

Innovasjon Norge gir årlig ut mange milliarder kroner i form av ulike tilskudd, lån og garantiordninger.

Oppstartslos forklarer: Finansiere gründerdrømmen (19:39 min)

Oppstartslos Kristin Holter forteller om de ulike måtene du kan finansiere din gründerdrøm.

DNB NXT

Norges ledende arena for innovasjon, vekst og investeringer.

Les mer om DNB NXT

Viktige ord

Et annet ord for selskapets gjeld, altså den kapitalen selskaper låner av en låneformidler, eksempelvis en bank. ​

Penger som er skutt inn i selskapet av eierne selv, eller penger som selskapet har tjent opp gjennom drift og reinvestert i selskapet. ​

Penger som er investert i et selskap som bærer en stor risiko. Motivasjonen for en slik investering vil være fremtidig avkastning gjennom salg eller notering på børs. ​

En person som investerer i håp om å oppnå en gevinst. Det finnes mange ulike typer av investorer, der tidshorisont og involvering er to viktige faktorer. ​

Sikkerhet eller pant er hva banken kan kreve tilbake dersom et lån ikke er nedbetalt etter en bestemt avtale.

Er til hvilken grad selskapet evner å betale ned et lån. Altså hvor mye lån et selskap håndterer å betjene. ​

Jeg trenger råd om selskapsform

Bildet kan ikke vises
Bildet kan ikke vises

Starte selskap

3 resultater

SELSKAP MED FLERE EIERE

AS er en forkortelse for aksjeselskap. Aksjeselskapet har mange fordeler. Overfor kreditorer (de som har lånt selskapet penger) er du kun ansvarlig for beløpet du har skutt inn.

Som ansatt i eget AS har dere krav på mange av de samme trygdeytelsene som andre ansatte. Når dere oppretter AS må du skyte inn minimum 30 000 kroner i aksjekapital. I tillegg er det noe strengere krav til regnskap enn til sett i forhold til ENK. Et AS må også ha et styre med minst et medlem.

SELSKAP, DER PESONLIG ANSVAR ER DELT PÅ FLERE

Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) er en modell hvor långivere kan kreve hele gjelden fra en av eierne, og så er det opp til deltakerne å gjøre opp seg i mellom. I et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har eierne samlet et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin ansvarsandel.

Det stilles ingen krav til kapital og eierne kan ikke være ansatte i selskapet. Selskapsformen er lite investorvennlig.

SELSKAP MED MEDLEMMER DER FLEKSIBILITET ER VIKTIG

I samvirkelag fordeles overskuddet i forhold til medlemmenes samhandling med foretaket, dvs. verdien av kjøp og salg eller timeinnsats. Kan eies privat eller via selskap.

DU ER SELSKAPET

Enkeltmannsforetak (ENK) er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for virksomheten. Det betyr at du har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens krav og forpliktelser. Du er ikke bundet til å skyte inn penger i selskapet, du kan altså starte med null kroner på konto.

ENK er ubyråkratisk, billig og enkelt. Til gjengjeld har du personlig ansvar for gjeld, er noe dårligere sikret sosialt, og alt overskudd beskattes som personlig inntekt med opp til 49.6 %. Enkeltpersonsforetaket kan ikke tilby eierandeler til partnere, investorer og nøkkelansatte.

STARTE OPP MED KUN DEG SOM EIER

AS er en forkortelse for aksjeselskap. Aksjeselskapet har flere fordeler. Overfor kreditorer (de som har lånt selskapet penger) er du kun ansvarlig for beløpet du har skutt inn. Som ansatt i eget AS har du krav på mange av de samme trygdeytelsene som andre ansatte. Når du oppretter AS, må du skyte inn minimum 30 000 kroner i aksjekapital. Sammenlignet med ENK har AS noe strengere krav til regnskap. Et AS må også ha et styre med minst ett medlem.

ET SELSKAP SOM EIER ANDRE SELSKAP

Et holdingselskap er et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper.

Selv om et holdingselskap er passivt, altså uten noen drift å snakke om, betyr et ekstra selskap to registreringer i Foretaksregisteret, mer administrasjon og to årsregnskap som må leveres.

FOREN DERE

En forening er en selveiende sammenslutning av medlemmer som sammen skal jobbe for å fremme formål av ideell, politisk, humanitær eller annen art. Overskudd, gjeld og formue kan ikke deles ut til medlemmene, men man kan ansettes og motta lønn på samme måte som en hver annen organisasjon.

Organisasjoner som ikke har til formål å tjene penger er fritatt for inntekts- og formueskatt.

NUF

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en norsk filial av et selskap som er registrert i utlandet, altså et utenlandsk selskap.

Oppstartslos forklarer: Ulike selskapsformer (17 min)

Oppstartslos Mads Andersen forteller om de ulike selskapsformene med tips om hva som passer deg.

Oppstartslos forklarer: Hva er et holdingselskap? (19:33 min)

Oppstartslos Mads Andersen forteller deg alt du trenger å vite om holdingselskap.

Viktige ord

Et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. Holdingselskaper kan ofte betegnes som en passiv juridisk enhet som holder aksjer i andre selskaper.​

Ansvarlig selskap. Til forskjell fra et aksjeselskap har et ANS et solidarisk ansvar der deltakerne (eierne) i selskapet står personlig ansvarlig for gjeld.

En økonomisk virksomhet der selskapet er eid av medlemmene eller deltakerne i virksomheten. Hensikten er at medlemmene deler virksomhetens økonomiske resultat.

En ikke-kommersiell organisasjonsform for medlemmer med en felles interesse som for eksempel kultur, sport, politikk eller lignende. Foreninger har gjerne ikke økonomiske formål. ​

Den mest brukte selskapsformen i Norge. Selskapet står ansvarlig for all innskutt kapital og gjeld. Du som eier har ikke personlig ansvar dersom selskapet skulle få økonomiske problemer.

Jeg trenger råd om idé og forretningsplan

Hvordan teste, formulere og beskytte ideen din?

En god forretningsidé kan være at du finner en ny måte å selge eller distribuere på, en ny målgruppe eller skaper en ny kundeopplevelse.

Den trenger ikke være innovativ og revolusjonerende. Fellesnevneren er at du løser et problem eller treffer et behov, og at noen er villig til å betale for det.

Bilde av en kvinne i et møte som holder en penn

Hva er en god idé?

Det er ingen fasit for hva som er en god idé, og de eneste som kan validere om ideen er god eller ikke er kundene.

Løser ideen din et problem?

Når du prøver å finne ut om ideen din er god så er det greit å starte med problemet du løser.

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Hvor ofte oppstår problemet?
 • Hvor intenst er problemet for dem det gjelder?
 • Hvem løser du problemet for?
 • Hvor mange har dette problemet?

Disse spørsmålene og de svarene du komme frem til, vil gi deg en pekepinn på omfanget og behovet for ideen din.

Hva er kjernen av ideen din?

For å avdekke dette kan du stille deg disse kontrollspørsmålene:

 • Hvem skal du selge til?
  Hvem er egentlig målgruppen for det du selger, og hvor stor er den?
 • Til hvilken pris?
  Prisen er ofte avgjørende for om noen velger å kjøpe et produkt. På dette stadiet er det smart at du gjør deg opp en mening om hvordan du skal prise produktet ditt.
 • Ønsker kunden det du selger?
  Du bør avdekke så tidlig som mulig om målgruppen ønsker det du skal selge. Kanskje er det små endringer som skal til for å øke verdien i ideen din. Det viktigste her er å teste.

Har du testet ideen din?

Er ideen din noe folk trenger og er villig til å betale for? Hvis du kan bør du teste ut ideen din.

Eksempler på dette kan være:

 • Spørreundersøkelser
 • Fokusgrupper
 • Smaksprøver
 • Testkunder
 • Pop-up butikk
 • Fagpersoner
 • Folkefinansiering
 • Kampanjer
 • Event, åpen kveld eller lanseringsfest
 • Facebookgruppe

Tanken her er å undersøke om det er interesse for din idé, og om du treffer målgruppen du ønsker.

Oppstartslos forklarer: Fra idé til bedrift (20:29 min)

Oppstartslos Hoang Minh Trinh gir deg en innføring i metoder og verktøy for å komme i gang med din idé.

Oppstartslos

Tenker du på å starte for deg selv?
Få Oppstartslosenes beste råd for å lykkes - helt gratis.

Les mer om Oppstartslos
Oppstartslosene sitter ved et bord og diskuterer. Foto

Forretningsplan

Et styringsdokument som er viktig i dialogen med banker, investorer og andre samarbeidspartnere.

Hva er en forretningsplan?

Forretningsplanen setter ideen din i system. Den skal ta for seg hvordan bedriften skal drives, hvor mye og hvordan du skal hente, tjene og investere penger med mer.

Forretningsplanen er mer enn en plan for banker, samarbeidspartnere og investorer, det skal være et styringsdokument for deg og bedriften.

Hva bør en forretningsplan inneholde?

Forretningsplanen din bør inneholde dette:

 1. Forretningsidé
 2. Forretningsmodell
 3. Marked
 4. Økonomi
 5. Finansiering
 6. Fremdriftsplan
 7. Organisering

Last nedMal for forretningsplan

Business Model Canvas

Osterwalders Business Model Canvas (BMC) er en brukervennlig tilnærming når du lager en forretningsplan. Modellen består av ulike deler som hjelper deg å kartlegge kundene, hva din kjerneidé er, hvordan kapitalisere på det og hvordan du skal nå ut til kundene.

Last nedMal for Business Model Canvas

Mennesker som arbeider i kontorlandskap. Foto.

Patent og taushetsavtaler

Få et forsprang i markedet og beskytt ideen din.

Trenger ideen din beskyttelse?

Patentstyret

Ideer kan ikke formelt beskyttes, men når de er realisert i form av et produkt eller tjeneste kan du få beskyttelse.

Du kan søke beskyttelse innenfor tre hovedområder:

 • Patentbeskyttelse
  For at du skal kunne få patent må oppfinnelsen din være en praktisk løsning på et problem. Denne løsningen må ha teknisk karakter, ha teknisk effekt og være reproduserbar.
 • Varemerkebeskyttelse
  Hvis du vil beskytte produktets eller bedriftens navn, logo eller slagord, er det varemerkeregistrering som er aktuelt.
 • Designbeskyttelse
  Design handler om utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt. Både fysiske og ikke-fysiske gjenstander kan beskyttes, for eksempel grafiske symboler eller interiøret i en kafé.

Kan du holde på en hemmelighet?

Fortrolighetsavtale Innovasjon Norge (docx)

Som regel er det uproblematisk å dele ideer, men dersom du ønsker å regulere informasjon til å holdes hemmelig kan det skrives en fortrolighetsavtale.

En slik avtale omtales ofte som en Non-Disclosure Agreement (NDA) og brukes overfor parter som får innsyn i eller tilgang til konkurransesensitiv informasjon.

Nyttige lenker

Altinn: Planlegg etableringen
Altinn har samlet nyttig informasjon om skatt, mva, drift og administrasjon.
Besøk Altinn

Innovasjon Norge: Verktøy for oppstart
Webinarer, støtteordninger og maler.
Besøk Innovasjon Norge

Patentstyret: Jeg har en idé
Er ideen din unik? Har du en strategi og finansiering? Har du sjekket markedet?
Besøk Patentstyret

Jeg trenger råd om økonomi og regnskap

Hvorfor er budsjetter så viktige?

Realistisk budsjett er et viktig verktøy for bedriftens økonomistyring. Det er tre ulike budsjetter du bør kjenne til.

Investeringsbudsjett

Du kommer ingen vei med bedriftsplanleggingen før du vet hvor mye penger du trenger. Du bør derfor lage en oversikt over hva du må kjøpe eller investere i for å komme i gang. Skal du være konsulent holder det kanskje med en laptop, en mobil og midler til aksjekapital. I andre tilfeller trenger du kanskje mer utstyr for å komme i gang. Regn også gjerne med en god buffer for uforutsette kostnader som kan dukke opp.

Banker og investorer kaller dette for et investeringsbudsjett. Et formelt ord, men i praksis er dette bare en detaljert og spesifisert oversikt over alt som må være på plass for at du skal kunne begynne å tjene penger.

Last ned

Mal for investeringsbudsjett

Likviditetsbudsjett

Å beregne inntekter er kanskje den vanskeligste delen av det å sette opp et budsjett. Det er om mulig enda mer uforutsigbart enn utgifter, og kan inneholde elementer av ønsketenkning.

Det kan ta tid å få innpass hos kunder, og det kan hende du må bearbeide dem lenger enn planlagt. Vær nøye når du setter opp hvor mye inntekt du kan forvente og ikke minst når du forventer at inntekten vil komme. Dette gjør du i noe som kalles et likviditetsbudsjett.

Bruk gjerne malen vi har laget for å komme i gang.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett er et viktig planleggingsverktøy. Budsjettet viser den planlagte aktiviteten til selskapet gjennom året og ses opp mot faktisk regnskap. Derfor kalles det ofte for resultatbudsjett. Budsjettet gir deg oversikt over eventuelle avvik og gjør deg i bedre stand til å gjøre eventuelle tiltak for å få skuta på rett kjøl.

Driftsbudsjettet er altså et viktig økonomisk styringsverktøy som brukes gjennom året for å fange opp uønsket utvikling tidlig og til å følge den økonomiske utviklingen til selskapet.

Økonomi og regnskap

Det er viktig å lage gode rutiner.

Ta betalt for jobben du gjør

Betalingsløsninger

Det er flere måter å ta betalt for varene du selger og jobben du gjør. Du kan ta betalt umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller Vipps.

Salg av varer eller tjenester på kreditt skjer ofte ved bruk av faktura.

Regnskap er et “must”

DNB Regnskap

Du må ta en vurdering på om du vil føre regnskapet selv eller få inn en regnskapsfører.

Å føre regnskapet selv kan bidra til en bedre forståelse av bedriftens "indre liv", men det kan også ta fokus vekk fra det viktigste arbeidet, nemlig verdiskapningen.

Når bedriften vokser seg større velger mange en kombinasjon der du gjør deler av jobben, og regnskapsfører gjør resten, ev. at en regnskapsfører gjør alt.

Vi må alle betale skatt

Les mer hos Skatteetaten

Alle selskaper i Norge må betale skatt av inntekten de tjener. Det er selskapsformen din som avgjør om det er du som privatperson eller selskapet som skal betale skatten.

Skatteetaten arrangerer gratis kurs for deg som nettopp har startet bedrift.

Moms/mva er en avgift på varer og tjenester som blir solgt i Norge. Du kan ikke momsregistrere deg før du har fakturert for 50.000 kroner.

Oppstartslos forklarer: Økonomistyring (27:40 min)

Få med deg kurset om økonomistyring der vår Oppstartslos Mads Andersen gir deg våre beste tips og råd.

Bank og regnskap i ett

Ikke la regnskapet henge over deg!

DNB Regnskap er så enkelt og intuitivt som mulig så du får mer tid til andre ting.

DNB Regnskap

Jeg trenger å finne verktøy og maler

Mennesker sitter ved et bord og jobber sammen. Foto.

Gode verktøy og maler - enklere jobb

Her har vi samlet aktuelle lenker til ulike verktøy, maler og nettsider.

Selskap

Oversikt over hvem som er aksjeeiere.

Last nedAksjeeierbok

Ved å signere erklæring om taushetsplikt forplikter deltaker seg til å bevare fullstendig taushetsplikt overfor uvedkommende om forretnings- eller driftshemmeligheter eller annen informasjon.

Last nedErklæring om konfidensialitet

Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon om selskapets situasjon og disposisjoner.​

Last nedProtokoll generalforsamling

Sjekkliste for viktige temaer som er lurt å regulere i avtalen.

Last nedSjekkliste for inngåelse av aksjonæravtale

Stiftelsesdokumenter og vedtekter for opprettelse av et aksjeselskap.

Last nedStiftelsesdokument og vedtekter

Ansettelsesforhold

Når du har ansatte skal disse ha en skriftlig arbeidsavtale.

Last nedArbeidsavtale

Når et arbeidsforhold avsluttes har arbeidstager krav på en sluttattest.

Last nedArbeidsattest

Skal gjennomføres før arbeidsgiver bestemmer seg for om man vil gå til oppsigelse av en ansatt.

Last nedInnkalling til drøftingsmøte

Oppsigelse av ansatt skal alltid skje skriftlig.

Last nedOppsigelse

Du må varsle de ansatte som permitteres 14 dager på forhånd.

Last nedVarsel om permittering

Ofte brukte lenker

Altinn.no
Informasjon fra det offentlige om det å starte og drive bedrift.

Arbeidstilsynet
Informasjon om temaer relatert til arbeidsforhold.

Brønnøysundregistrene
Registrering og sletting av bedriftsopplysninger.

Forskningsrådet
Informasjon om støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Innovasjon Norge
Informasjon om støtte til markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter.

Legathåndboken
Samleoversikt over mer enn 2000 stipender.

NAV
Dagpenger i etableringsfasen.

Norid
Registeret for norske domenenavn.

Patentstyret
Rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.

Skatteetaten
Informasjon om frister og attester, gratis kurs mm.

SkatteFUNN
Skattefradragsordning

Jeg trenger råd om team og nettverk

Bildet kan ikke vises

Bygge team og nettverk

Det er viktig å ha noen å sparre med underveis.

Skal du starte alene? Hvis ikke, hvem skal være med?

Selv om ideen er god, og du har tro på den, må du være knallhard realist og tenke gjennom en del kritiske spørsmål som

 • Er du riktig person til å sette ideen ut i livet?
 • Har du tid, kompetanse og ressurser til å dra dette i havn?

Det er du eller dere som har størst påvirkning på om dette vil bli en suksess eller ikke.

Mange finner det svært givende å hjelpe

Det å starte for seg selv er krevende, og mange finner det vanskelig å spørre om hjelp.

Noen tror de klarer alt selv. De sistnevnte er som regel de som trenger mest hjelp.

Tør å spørre

En fellesnevner for dem som lykkes er at de spør etter hjelp og vet når de trenger hjelp.

Å finne seg en mentor er en god idé. En mentor kan være en person som har erfaring fra å starte selskap fra før. Gjerne i en lignende bransje.

Her er det viktig at du gjør jobben, men at mentoren din utfordrer deg, kommer med innspill og åpner dører for deg.

Bygge team og nettverk

Når man sitter med en idé er det vanlig å snakke om den med venner og familie. Det er viktig å skille mellom de profesjonelle og de private tilbakemeldingene du får. Dette er fordi venner og familie som oftest heier på deg uansett.

Finn deg et team med kompetente mennesker som gjerne er litt ulike deg selv og hvordan du tenker.

Er du for eksempel flink til å utvikle ting er det lurt å finne noen som kan selge det du utvikler. Da kan du fokusere på utvikling og partneren din på å få det dere lager solgt.

Jeg skal ha ansatte

Det følger mange forpliktelser med å ha ansatte.

Pensjonssparing

Uansett om du skal starte for deg selv eller sammen med andre, er pensjonssparing en av de tingene du bør få på plass. Har du mer enn én ansatt når du starter bedriften, er du lovpålagt å sørge for pensjon for dine ansatte. Dette kalles ofte obligatorisk tjenestepensjon. God pensjonsordning anses som et viktig konkurransefortrinn i kampen om de beste medarbeiderne.

Pensjon for bedrift

Yrkesskadeforsikring

Som arbeidsgiver plikter du å ha yrkesskadeforsikring for dine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Forsikringen dekker de lovpålagte kravene til forsikringer for dine ansatte. Forsikringen dekker skader og sykdommer man får i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene, og du får fradrag i regnskapet.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring kan man tenke på som bedriftens "livsforsikring", og denne er viktig for bedrifter som utfører fysiske tjenester eller som produserer eller selger varer. Forsikringen beskytter bedriften dersom virksomheten eller et produkt forårsaker andre en skade.

Krav kan bli så store at de truer bedriftens økonomi, og i verste fall kan man gå konkurs.

Oppstartslos

Ønsker du gode råd om team og nettverk? Få gratis hjelp fra en av våre Oppstartsloser.

Ta kontakt med Oppstartslos
Oppstartslosene sitter i en trapp og smiler. Foto.

Viktige ord

DNBs ekspertrådgivere for oppstart– og vekstselskaper. Gratis rådgivning og sparring for alle bedrifter i Norge.

Kontorfellesskap. Gjennom et coworking space kan du få deg en rimelig kontorplass og bygge nettverk i et inspirerende arbeidsmiljø.

En person med erfaring som hjelper og lærer deg underveis.

Norges største møteplass for investorer og gründere. Arrangeres årlig av DNB.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Programmer for oppstartsselskaper med formål å øke selskapenes kompetanse om et eller flere områder​.

Jeg trenger råd om å bli mer synlig

Gjør deg synlig i markedet

For at kundene skal velge dine produkter og tjenester, må du gjøre det enkelt for dem å finne informasjon.

Tenk derfor nøye gjennom målgruppen din og hvordan du best kan nå fram.

Nedenfor har vi listet opp noen alternativer for å bli mer synlig. Mye er opp til deg, og ikke nødvendigvis kroner og øre.

Kvinne henger opp post-it lapper. Foto.

Markedsfør deg

Synes du ikke, så finnes du ikke.

Nettside

En nettside gjør bedriften synlig i markedet, og søkbar på Google. Fokuser på godt innhold tilpasset din målgruppe, med fine bilder og gjerne videoer. Husk at nettsiden bør være tilpasset både PC og ulike mobile enheter.

For å komme høyere opp i Google-søket må innholdet på nettsidene dine være relevant for det potensielle kunder søker etter. Finn derfor ut hvilke søkeord og temaer som best beskriver dine produkter og tjenester.

Skal du åpne nettbutikk? Husk utfyllende produktbeskrivelser, gode bilder, leverandør- og betalingsalternativer, kundeservice og returmulighet. Det er viktig å gjøre både bestilling og betaling enkelt for kundene. Om dette svikter skal det mye til for at kunden kommer tilbake.

Sosiale medier

Tilstedeværelse på sosiale medier kan både være en rimelig og effektiv måte å markedsføre det du tilbyr. Det finnes utallige sosiale medier. Tenk gjennom hvordan målgruppen din konsumerer innhold, hvilke kanaler og medier de bruker og tilpass innholdet deretter. ​

Oppstartslos forklarer: Innføring i markedsføring (12:24 min)

Oppstartslos Hoang Minh Trinh gir en enkel innføring i markedsføring med gode tips til hvordan du kommer i gang.

Viktige ord

Gjennom markedsføring i sosiale media kan du spisse kommunikasjonen mot enkelte kundegrupper basert på variabler som demografi, geografi og adferd​.

Kort for sosiale medier. Tjenester på nettet hvor innholdet lages i stor grad av brukerne selv, og som legger til rette for "mange-til-mange-kommunikasjon". Noen eksempler er Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok og Instagram.

Er Googles annonsesystem der hvem som helst kan gå inn og by på annonseplass koblet til spesifikke søkeord.

Er ord som utgjør betingelsene i et søk på internett. Når du skal treffe målgruppen din digitalt bør du finne søkeord og søkefraser som målgruppen din bruker for å finne produkter eller tjenester.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB