Oppstart

Vi jobber for at det skal bli enklere for deg å starte og drive bedrift, og hjelper deg med alt du bør tenke på.

Hva trenger du råd om?

Råd om penger

Du vil trenge penger, men hva slags penger og fra hvem er ikke alltid enkelt å forstå.

PENGER FRA FOLK SOM HAR TRUA

Den vanligste investoren er familie og venner. Eller som de sier på engelsk: friends, family and fools. Noen gründere er på jakt etter å spre risikoen på flere partnere, selv om det også betyr at du også sprer en eventuell gevinst. Uerfarne gründere med en fenomenal idé risikerer å gi fra seg en større del av eierandelen i selskapet enn de kanskje er villige til. I en slik forhandling finnes det ingen fasit, men å snakke med andre som har vært i samme situasjon vil gi deg verdifull informasjon.

DNB arrangerer årlig Norges største møteplass mellom gründere og investorer som vi kaller DNB NXT.

NASJONAL KRONERULLING

Crowdfunding

Crowdfunding, også kalt folkefinansiering, er en slags digital kronerulling. Har du en forretningsidé, kan du presentere den på en crowdfunding-side, og be om støtte fra befolkningen.

Bedriften er...

Velg noe for å se resultater

MARKEDSAVKLARINGSMIDLER

Støtte fra Innovasjon Norge krever at idéen din er innovativ, at det ikke oppstår konkurransevridning og at du har et mål om å skape verdier utenfor Norges grenser.

Innovasjon Norge gir årlig ut mange milliarder kroner i form av ulike tilskudd, lån og garantiordninger.

Innovasjon Norge

DAGPENGER FRA NAV

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomheten.

Du kan få dagpenger i inntil 12 måneder fordelt på 8 måneder i en utviklingsfase og 4 måneder i en oppstartsfase. Er du selv skyld i at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du selv har valgt å si opp, er det en karantenetid på 6 måneder.

OVER 2000 STIFTELSER OG FOND

Det finnes over 2000 stiftelser og fond som gir støtte til ulike formål. I all hovedsak skjer dette gjennom en søkeprosess. Utdanning, forskning, kunst, musikk, vanskeligstilte og gode formål representerer størsteparten av stipendene og midlene man kan søke på. Det finnes også en egen legathåndbok.

BEDRIFTSSTØTTE

Distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som har som formål å sikre at prosjekter med samfunnsøkonomisk interesse blir gjennomført. Hensikten er å legge til rette for økt vekst, sysselsetting og verdiskapning.

LÅN FRA BANK

Nedbetalingslån passer for deg som skal gjennomføre langsiktige investeringer. Nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering som utbetales i én sum og tilbakebetales etter avtalte terminer. Dette sikrer fleksibilitet og handlefrihet for bedriften. Lånet gis med fast eller flytende rente, eller en kombinasjon.

Snakk gjerne med oss om hvilke muligheter nedbetalingslån kan gi din bedrift.

FLEKSIBEL FINANSIERING AV DEN DAGLIGE DRIFTEN

Kassekreditt passer for deg som vil ha en fleksibel finansiering av den daglige driften. Kassekreditt disponeres fra driftskontoen innenfor bevilget ramme og nedbetales etter bedriftens behov og i avtale med banken. Kreditten løper inntil ett år, og kan fornyes.

SIKRE BETALING AV VARER OG TJENESTER

Garantier stilles av banken på vegne av kunder på vegne av en tredjepart. De er en skriftlig avtale om erstatning opp til et bestemt beløp. En bankgaranti er derfor et enkelt og praktisk sikkerhetselement som kan brukes i hele salgs- og gjennomføringsprosessen, og sikrer erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.

LEIE IKKE EIE

Leasing er en svært vanlig finansieringsform i de fleste bransjer. Det meste kan leases, og det er enkelt å komme i gang. I tillegg har du mulighet til å forsikre deg mot at kostbart utstyr blir stående uten å generere inntekter.

TRENGER BEDRIFTEN DIN MER LIKVIDITET?

Få større handlefrihet ved å overlate fakturaoppfølging av dine kunder til andre. Profesjonell kredittstyring er viktig for enhver bedrift, uansett størrelse.

PENGER TIL KOMMERSIALISERING

Mange tenker at støtte fra Innovasjon Norge er slike «gratispenger», men en slik støtte krever både at idéen din er innovativ, at det ikke oppstår konkurransevridning og at du har et mål om å skape verdier utenfor Norges grenser.

Innovasjon Norge gir årlig ut mange milliarder kroner i form av ulike tilskudd, lån og garantiordninger.

Hvordan finansiere gründerdrømmen

Oppstartslos Kristin Holter forteller om de ulike måtene du kan finansiere din gründerdrøm.

NXT

Norges ledende arena for innovasjon, vekst og investeringer.

Les mer om NXT her

Viktige ord

Er et annet ord for selskapets gjeld, altså det er den kapitalen selskaper låner av en låneformidler, eksempelvis en bank. ​

Er penger som er skutt inn i selskapet av eierne selv, eller penger som selskapet har tjent opp gjennom drift og reinvestert i selskapet. ​

Er penger som er investert i et selskap som bærer en stor risiko. Motivasjonen for en slik investering vil være fremtidig avkastning gjennom salg eller notering på børs. ​

Er en person som investerer i håp om å oppnå en gevinst. Det finnes mange ulike typer av investorer, der tidshorisont og involvering er to viktige faktorer. ​

Sikkerhet eller pant er hva banken kan kreve tilbake dersom et lån ikke er nedbetalt etter en gitt avtale

Er til hvilken grad selskapet evner å betale ned et lån. Altså hvor mye lån et selskap håndterer å betjene. ​

Jeg trenger råd om selskapsform

Starte selskap

Velg noe for å se resultater

DU ER SELSKAPET

Enkeltmannsforetak (ENK) er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for virksomheten. Det betyr at du har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens krav og forpliktelser. Du er ikke bundet til å skyte inn penger i selskapet, du kan altså starte med null kroner på konto.

ENK er ubyråkratisk, billig og enkelt. Til gjengjeld har du personlig ansvar for gjeld, er noe dårligere sikret sosialt, og alt overskudd beskattes som personlig inntekt med opp til 49.6 %. Enkeltpersonsforetaket kan ikke tilby eierandeler til partnere, investorer og nøkkelansatte.

STARTE OPP MED KUN DEG SOM EIER

AS er en forkortelse for aksjeselskap. Aksjeselskapet har flere fordeler. Overfor kreditorer (de som har lånt selskapet penger) er du kun ansvarlig for beløpet du har skutt inn. Som ansatt i eget AS har du krav på mange av de samme trygdeytelsene som andre ansatte. Når du oppretter AS, må du skyte inn minimum 30 000 kroner i aksjekapital. Sammenlignet med ENK har AS noe strengere krav til regnskap. Et AS må også ha et styre med minst ett medlem.

SELSKAP MED FLERE EIERE

AS er en forkortelse for aksjeselskap. Aksjeselskapet har mange fordeler. Overfor kreditorer (de som har lånt selskapet penger) er du kun ansvarlig for beløpet du har skutt inn.

Som ansatt i eget AS har dere krav på mange av de samme trygdeytelsene som andre ansatte. Når dere oppretter AS må du skyte inn minimum 30 000 kroner i aksjekapital. I tillegg er det noe strengere krav til regnskap enn til sett i forhold til ENK. Et AS må også ha et styre med minst et medlem.

SELSKAP, DER PESONLIG ANSVAR ER DELT PÅ FLERE

Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) er en modell hvor långivere kan kreve hele gjelden fra en av eierne, og så er det opp til deltakerne å gjøre opp seg i mellom. I et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har eierne samlet et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin ansvarsandel.

Det stilles infgen krav til kapital og eierne kan ikke være ansatte i selskapet. Selskapsformen er lite investorvennlig.

SELSKAP MED MEDLEMMER DER FLEKSIBILITET ER VIKTIG

I samvirkelag fordeles overskuddet i forhold til medlemmenes samhandling med foretaket, dvs. verdien av kjøp og salg eller timeinnsats. Kan eies privat eller via selskap.

ET SELSKAP SOM EIER ANDRE SELSKAP

Et holdingselskap er et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. «Ikke andre oppgaver» betyr at det er ingen drift å snakke om; en selger ikke pølser, konsulenttimer eller klær.

Holdingselskapet er en relativt passiv juridisk person og eier selskaper og gjør lite annet.

FOREN DERE

En forening er en selveiende sammenslutning av medlemmer som sammen skal jobbe for å fremme formål av ideell, politisk, humanitær eller annen art. Overskudd, gjeld og formue kan ikke deles ut til medlemmene, men man kan ansettes og motta lønn på samme måte som en hver annen organisasjon.

Organisasjoner som ikke har til formål å tjene penger er fritatt for inntekts- og formueskatt.

NUF

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) – er en norsk filial av et selskap som er registrert i utlandet, altså et utenlandsk selskap.

Ulike selskapsformer

Oppstartslos Mads Andersen forteller oss om alle de ulike selskapsformene som finnes og tipser deg om hvilket du bør starte.

Hva er et holdingselskap?

Oppstartslos Mads Andersen forteller deg alt du trenger å vite om holdingselskap.

Viktige ord

Er et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. Holdingselskaper kan ofte betegnes som en passiv juridisk enhet som holder aksjer i andre selskaper.​

Til forskjell fra et aksjeselskapet har et ANS et solidarisk ansvar der deltagerne (eierne) i selskapet står personlig ansvarlig for gjeld.

Er en økonomisk virksomhet der selskapet er eid av medlemmene eller deltagerne i virksomheten. Hensikten er at medlemmene deler virksomhetens økonomiske resultat.

Er en ikke-kommersiell organisasjonsform for medlemmer med en felles interesse være seg kultur, sport, politikk eller lignende. Foreninger har gjerne ikke økonomiske formål. ​

Er et selskap med begrenset ansvar. Slik at selskapet står ansvarlig for all innskutt kapital og gjeld. Dette er en vanlig måte å starte selskapet sammen med andre på.

Jeg trenger råd om idé og forretningsplan

Hvordan teste, formulere og beskytte ideen din?

En god forretningsidé kan være at du finner en ny måte å selge eller distribuere på, en ny målgruppe eller skaper en ny kundeopplevelse.

Den trenger ikke være innovativ og revolusjonerende. Fellesnevneren er at du løser et problem eller treffer et behov, og at noen er villig til å betale for det.

Hva er en god idé?

Det er ingen fasit for hva som er en god idé, og de eneste som kan validere om ideen er god eller ikke, er kundene.

Løser ideen din et problem?

Når du prøver å finne ut om ideen din er god, så er det greit å starte med problemet du løser.

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Hvor ofte oppstår problemet?
 • Hvor intenst er problemet for dem det gjelder?
 • Hvem løser du problemet for?
 • Hvor mange har dette problemet?

Disse spørsmålene og de svarene du komme frem til, vil gi deg en pekepinn på omfanget og behovet for ideen din.

Hva er kjernen av ideen din?

For å avdekke dette still deg disse kontrollspørsmålene:

 • Hvem skal du selge til?
  Hvem er egentlig målgruppen for det du selger, og hvor stor er den?
 • Til hvilken pris?
  Prisen er ofte avgjørende for om noen velger å kjøpe et produkt. På dette stadiet er det smart at du gjør deg opp en mening om hvordan du skal prise produktet ditt.
 • Ønsker kunden det du selger?
  Du bør avdekke så tidlig som mulig om målgruppen ønsker det du skal selge. Kanskje er det små endringer som skal til for å øke verdien i ideen din. Det viktigste her er å teste.

Har du testet ideen din?

Er ideen din noe folk trenger og er villig til å betale for? Hvis det er mulig, bør du teste ut ideen din.

Eksempler på dette kan være:

 • Spørreundersøkelser
 • Fokusgrupper
 • Smaksprøver
 • Testkunder
 • Pop-up butikk
 • Fagpersoner
 • Folkefinansiering
 • Kampanjer
 • Event, åpen kveld eller lanseringsfest
 • Facebookgruppe

Tanken her er å finne ut om det er interesse for din idé.

Fra idé til bedrift

En enkel innføring i metoder og verktøy for å komme i gang med din idé!

Oppstartslos

Skal du starte for deg selv? Få Oppstartslosens beste råd for å lykkes.

Les mer om Oppstartslos her

Forretningsplan

Et styringsdokument som er viktig i dialogen med banker, investorer og andre samarbeidspartnere.

Hvorfor skrive forretningsplan?

Forretningsplanen skal sette ideen din i system. Den skal ta for seg hvordan bedriften skal drives, hvor mye og hvordan du skal hente, tjene og investere penger. Forretningsplanen er mer enn en plan for banker, samarbeidspartnere og investorer, det skal være et styringsdokument for deg og bedriften.

Hva bør en forretningsplan inneholde?

Forretningsplan mal (doc)

Forretningsplanen din bør inneholde disse kategoriene:

 1. Forretningsidé
 2. Forretningsmodell
 3. Marked
 4. Økonomi
 5. Finansiering
 6. Fremdriftsplan
 7. Organisering

Osterwalders Business Canvas er en brukervennlig tilnærming når du lager en forretningsplan. Modellen består av ulike deler som hjelper deg å kartlegge kundene, hva din kjerneidé er, hvordan og gjennom hvilke kanaler du skal nå kundene.

Patent og taushetsavtaler

Få et forsprang i markedet og beskytt ideen din.

Trenger ideen din beskyttelse?

Patentstyret

ideen kan ikke formelt beskyttes, men når ideen er realisert i form av et produkt eller tjeneste kan du få beskyttelse. Du kan søke beskyttelse innenfor tre hovedområder:

 • Patentbeskyttelse
  For at du skal kunne få patent, må oppfinnelsen din være en praktisk løsning på et problem. Denne løsningen må ha teknisk karakter, ha teknisk effekt og være reproduserbar.
 • Varemerkebeskyttelse
  Hvis du vil beskytte produktets eller bedriftens navn, logo eller slagord, er det varemerkeregistrering som er aktuelt.
 • Designbeskyttelse
  Design handler om utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt. Både fysiske og ikke-fysiske gjenstander kan beskyttes, for eksempel grafiske symboler eller interiøret i en kafé.

Hvordan holde på en hemmelighet?

Fortolighetsavtale mal

Som regel er det uproblematisk å dele ideer, men dersom du ønsker å regulere hvilke informasjon som skal holdes hemmelig og ikke kan det skrives en eller fortrolighetsavtale. En slik erklæring omtales ofte som Non Disclosure Agreement (NDA) og brukes overfor parter som får innsyn i eller tilgang til konkurransesensitiv informasjon.

Nyttige lenker

Altinn: Planlegg etableringen
Altinn har samlet nyttig informasjon om skatt, mva, drift og administrasjon.
Besøk Altinn

Innovasjon Norge: Verktøy for oppstart
Webinarer, støtteordninger og maler.
Besøk Innovasjon Norge

Patentstyret: Jeg har en idé
Er ideen din unik? Har du en strategi og finansiering? Har du sjekket markedet?
Besøk Patentstyret

Jeg trenger råd om økonomi og regnskap

Hvorfor er budsjett så viktig?

Realistiske budsjetter er et viktig verktøy for økonomistyringen i bedriften. Det er to ulike budsjetter du bør kjenne til.

Investeringsbudsjett

Du kommer ingen vei med planleggingen av en bedrift før du vet hvor mye penger du trenger. Derfor bør du lage en oversikt over hva du må kjøpe eller investere i for å komme i gang. Skal du være konsulent, holder det kanskje med en laptop, en iPhone og midler til aksjekapital. I andre tilfeller trenger du kanskje mer utstyr for å komme i gang.

Banker og investorer kaller dette for et investeringsbudsjett. Et formelt ord, men i praksis er dette bare en detaljert og spesifisert oversikt over alt som må være på plass for at du skal kunne begynne å tjene penger. Gjerne med en god buffer for uforutsette kostnader.

Mal for investeringsbudsjett

Likviditetsbudsjett

Å beregne inntekter er kanskje den vanskeligste delen av det å sette opp et budsjett. Det er om mulig enda mer uforutsigbart enn utgifter og kan inneholde elementer av ønsketenkning.

Det kan ta tid å få innpass hos kunder, og det kan hende du må bearbeide dem lenger enn planlagt. Vær nøye når du setter opp hvor mye inntekt du kan forvente, og - ikke minst – når du forventer at inntekten vil komme. Dette gjør du i noe som kalles et likviditetsbudsjett. Sjekk ut malen vår.

Mal for likviditetsbudsjett

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett et viktig planleggingsverktøy. Budsjettet viser den planlagte aktiviteten til selskapet gjennom året og ses opp mot faktisk regnskap. Derfor kalles det ofte for resultatbudsjett.

Budsjettet gir deg oversikt over eventuelle avvik og gjør deg i bedre stand til å gjøre eventuelle tiltak for å få skuta på rett kjøl. Driftsbudsjettet er altså et viktig økonomisk styringsverktøy som brukes gjennom året for å fange opp den økonomisk utviklingen til selskapet.

Mal for driftsbudsjett

Økonomi og regnskap

Det er viktig å lage gode rutiner.

TA BETALT FOR JOBBEN DU GJØR

Betalingsløsninger

Det er flere måter å ta betalt for varene du selger og jobben du gjør. Du kan ta betalt umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller Vipps. Salg av varer eller tjenester på kreditt skjer ved bruk av faktura.

REGNSKAP ER ET “MUST”

DNB Regnskap

Du må ta en vurdering på om du vil føre regnskapet selv eller få en regnskapsfører.

Det å føre regnskapet selv kan bidra til en bedre forståelse av bedriftens "indre liv", men dette kan også ta fokus vekk fra det viktigste arbeidet, nemlig verdiskapningen.

Når bedriften blir større, velger mange en kombinasjon der du gjør deler av jobben, og regnskapsfører gjør resten, evt. at en regnskapsfører gjør alt.

VI MÅ ALLE BETALE SKATT

Les mer hos Skatteetaten

Alle selskaper i Norge må betale skatt av inntekten de tjener. Det er selskapsformen som avgjør om du som privatperson eller selskapet skal betale skatten. Skatteetaten arrangerer gratis kurs for deg som nettopp har startet bedrift.

Moms/mva er en avgift på varer og tjenester som blir solgt i Norge. Du kan ikke momsregistrere deg før du har fakturert for 50.000 kroner.

Økonomistyring

Få med deg et kræsjkurs om økonomistyring der vi gir deg tips og råd.

Bank og regnskap i ett

Så enkelt og intutivet som mulig, slik at du sparer tid.

DNB Regnskap

Jeg trenger å finne verktøy og maler

Gode verktøy og maler - enklere jobb

Her har vi samlet aktuelle lenker til ulike verktøy, maler og nettsider.

Selskap

Ansettelsesforhold

Ofte brukte lenker

 • Altinn.no
  Informasjon fra det offentlige om det å starte og drive bedrift.
 • Arbeidstilsynet
  Informasjon om temaer relatert til arbeidsforhold.
 • Brønnøysundregistrene
  Registrering og sletting av bedriftsopplysninger.
 • Forskningsrådet
  Informasjon om støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 • Innovasjon Norge
  Informasjon om støtte til markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter.
 • Legathåndboken
  Samleoversikt over mer enn 2000 stipender.
 • NAV
  Dagpenger i etableringsfasen.
 • Norid
  Registeret for norske domenenavn.
 • Patentstyret
  Rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.
 • Skatteetaten
  Informasjon om frister og attester, gratis kurs mm.
 • SkatteFUNN
  Skattefradragsordning

Jeg trenger råd om team og nettverk

Bygge team og nettverk

Det er viktig å ha noen å sparre med underveis.

Skal du starte alene? Hvis ikke, hvem må du ha med?

Selv om ideen er god, og du har tro på den, må du være knallhard realist og tenke gjennom en del kritiske spørsmål.

 • Er du riktig person til å sette ideen ut i livet?
 • Har du tid, kompetanse og ressurser til å dra dette i havn?

Det er du eller dere som har størst påvirkning på om dette vil bli en suksess eller ikke.

Mange synes det er givende å hjelpe andre

Det å starte for seg selv er krevende. Mange tenker at det er litt kleint å spørre etter hjelp.

Noen tror de klarer alt selv. De sistnevnte er som regel de som trenger mest hjelp.

Tør å spørre

En fellesnevner for dem som lykkes, er at de spør etter hjelp og vet når de trenger den.

Det å skaffe seg en mentor er en god idé. En mentor kan være en person som har erfaring fra å starte selskap fra før. Gjerne i en lignende bransje.

Her er det viktig at du gjør jobben, men at mentoren din utfordrer deg, kommer med innspill og åpner dører for deg.

Bygge team og nettverk

Finn deg et team med kompetente mennesker som gjerne er litt ulike deg selv.

Når du sitter med en god idé, snakker du ofte med venner og familie. Det er viktig å skille mellom det profesjonelle og det private. Det er fordi venner og familie som oftest heier på deg uansett.

Er du for eksempel flink til å utvikle ting, er det en god idé å finne noen som selger tjenesten du utvikler. Da kan du fokusere på utvikling og partneren din på å få den solgt.

Jeg skal ha ansatte

Det følger mange forpliktelser med å ha ansatte.

Pensjonssparing

Uansett om du skal starte for deg selv eller med andre, er pensjonssparing en av de tingene du bør få på plass. Har du mer enn én ansatt når du starter bedriften, er du lovpålagt å sørge for pensjon for dine ansatte. Dette kalles ofte obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonssparing anses som et viktig konkurransefortrinn i kampen om de beste medarbeiderne.

Pensjon for bedrift

Yrkesskadeforsikring

Som arbeidsgiver plikter du å etablere yrkesskadeforsikring for dine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Denne forsikringen dekker lovpålagte krav til forsikringer for dine ansatte. Forsikringen dekker skader og sykdommer man får i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene, og du får fradrag i regnskapet.

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring kan man tenke på som bedriftens "livsforsikring", og denne er viktig for bedrifter som utfører fysiske tjenester eller som produserer eller selger varer. Forsikringen beskytter bedriften dersom virksomheten eller et produkt forårsaker andre en skade.

Krav kan bli så store at de truer bedriftens økonomi, og i verste fall kan bedriften gå konkurs.

Ansvarforsikring

Oppstartslos

Trenger du råd om team og nettverk?

Ta kontakt med Oppstartslos

Viktige ord

DNB sitt eget team for oppstart – og vekstselskaper.

Gjennom coworkspace kan du få deg en rimelig kontorplass og bygge nettverk i et inspirerende arbeidsmiljø.

En person med erfaring som hjelper og lærer deg underveis.

Årlig møteplass arrangert av DNB hvor vi samler investorer og gründere. ​

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Programmer for oppstartsselskaper med formål å øke selskapenes kompetanse om et eller flere områder​.

Jeg trenger råd om å bli mer synlig

Gjør deg synlig i markedet

For at kundene skal velge dine produkter og tjenester, må du gjøre det enkelt for dem å finne informasjon.

Tenk derfor nøye gjennom målgruppen for din bedrift og hvordan du best når frem til denne.

Nedenfor har vi listet opp noen alternativer du kan vurdere. Mye er opp til deg, og ikke nødvendigvis kroner og øre.

Markedsfør deg

Synes du ikke, så finnes du ikke.

Nettside

En nettside gjør bedriften synlig i markedet, og søkbar på Google. Fokuser på godt innhold tilpasset din målgruppe, med fine bilder og gjerne videoer. Husk at nettsiden bør være tilpasset både PC, Mac og ulike mobile enheter.

For å komme høyere opp i Google-søket, må innholdet på nettsidene dine være relevant for hva potensielle kunder søker etter. Finn derfor ut hvilke søkeord som best beskriver dine produkter og tjenester.

Skal du åpne nettbutikk? Husk utfyllende produktbeskrivelser, gode bilder, leverandør- og betalingsalternativer, kundeservice og returmuligheter. Og husk at det er viktig å gjøre både bestilling og betaling enkelt for kunden. Om dette svikter, skal det mye til for at kunden kommer tilbake.

Sosiale medier

Tilstedeværelse på sosiale medier kan både være en rimelig og effektiv måte å markedsføre produktene og tjenestene dine på. Det finnes utallige sosiale medier. Tenk gjennom hvordan målgruppen din konsumerer innhold, hvilke kanaler og medier de bruker og tilpass innholdet deretter. ​

Enkel innføring i markedsføring

Oppstartslos Hoang Minh Trinh viser deg en enkel innføring i markedsføring og gode tips til hvordan du kommer i gang.

Viktige ord

Gjennom markedsføring i sosiale media kan du spisse kommunikasjonen mot enkelte kundegrupper basert på variable som demografi, geografi og adferd​.

Er tjenester på nettet hvor innholdet lages i stor grad av brukerne selv og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon». Noen eksempler er Facebook, Youtube, Snapchat, TikTok og Instagram.

Er Googles annonsesystem, der hvem som helst kan gå inn og by på annonseplass koblet til spesifikke søkeord.

Er ord som utgjør betingelsene i et søk på internett. Når du skal treffe målgruppen din digitalt bør du finne søkeord og søkefraser som målgruppen bruker for å finne produkter eller tjenester på nett.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB