For bedrifter som ønsker seg langsiktig rentesikring er renteswap et aktuelt alternativ.
Renteswap - eller rentebytteavtale - er en avtale mellom to parter om bytte av rentebetingelser på lån i samme valuta. Byttet innebærer at den ene part får byttet sin flytende rente mot fast rente, mens den andre part får flytende rente i bytte mot fast rente.  
 
Anvendelse
Hensikten med en renteswap er redusert renterisiko, adgang til utilgjengelig fastrentemarkeder eller en mulighet for å utnytte forventninger om stigende eller fallende renter.
 
Fra flytende til fast
Langsiktig renteswap er interessant for bedrifter som har lån med flytende rente, men som av frykt for økende rentenivå ønsker å binde renten i lånets løpetid. Ved å inngå Renteswap med banken gjøres det avtale om at banken betaler flytende rente (NIBOR-basert markedsrente ekskl. margin), mens kunden betaler banken en fast rente (swaprente).  
 
Fra fast til flytende
Renteswap kan også være aktuelt i tilfeller der en bedrift har tilgang på lån med fast rente i obligasjonsmarkedet, men ønsker lån med flytende rente. Gjennom en swap-avtale med banken sikrer bedriften seg flytende rente, mens banken betaler den faste renten på bedriftens obligasjonslån.  

Risiko
I en renteswapavtale hvor kunden mottar fastrente, og den faste markedsrenten stiger, vil swapavtalen generere mindreverdi for kunden. Ved et fall i markedsrenten vil avtalen stige i verdi.

I en renteswapavtale hvor kunden betaler fastrente og den faste markedsrenten stiger, vil swapavtalen generere merverdi for kunden. Ved et fall i markedsrenten vil avtalen falle i verdi.

Dersom en rentebytteavtale termineres før avtaleperiodens utløp gjøres rentebytteavtalens merverdi eller mindreverdi opp.
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler