En terminforretning er en bindende avtale mellom banken og kunden om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Dette er aktuelt for kunder som ønsker å kurssikre sine fremtidige inntekter og utgifter i valuta.
Valutakursen (terminkursen) avtales når terminforretningen inngås. Terminforretningen gjøres først opp på forfallstidspunktet, og får således ingen likviditetseffekt før på oppgjørsdagen.

Fordeler
Kunden kan på et tidlig tidspunkt sikre valutakursen på sine fremtidige inntekter og utgifter i valuta.

Gjennom terminforretninger kan kunden redusere sin valutarisiko.

Man får et sikkert grunnlag for å foreta salgs- eller kjøpskalkyler, og har muligheten til å planlegge likviditet og resultat på lengre sikt.

Ulemper
Ved terminforretninger mister kunden muligheten for en eventuell kursgevinst i perioden fra inngåelse av terminforretningen til endelig forfallstidspunkt (oppgjørstidspunkt). Valutakjøperen kan derfor gå glipp av et eventuelt kursfall, og valutaselger en eventuell kursstigning i terminforretningens løpetid.

Prising
Terminkursen er sammensatt av en spotkurs og et tillegg eller fradrag til spotkursen.

Tillegget eller fradraget er et uttrykk for rentedifferansen mellom de involverte valutasorter for den aktuelle perioden. Terminkursen er altså ikke et uttrykk for bankens forventninger om en fremtidig valutakursutvikling.

Løpetid
Normalt ligger forfallstidspunktet fra 1 uke til 12 måneder frem i tid. DNB Markets kan imidlertid også stile priser utover denne tidsrammen.

Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler