SSI - Standard oppgjørsinstruksjoner

Standard oppgjørsinstruksjoner for betalinger til DNB Bank ASA

Gjeldende fra 10.07.2020 BIC kode
DNB Bank ASA, Norge DNBANOKK
DNB Markets, Norge DNBANOKX
DNB Bank ASA, Sverige DNBASESX
DNB Bank ASA, Danmark DNBADKKX 
DNB Bank ASA, UK DNBAGB2L
DNB Bank ASA, Tyskland DNBADEHX
DNB Bank ASA, Finland DNBAFIHX
DNB Bank ASA, USA DNBAUS33 
DNB Bank ASA, Grand Cayman DNBAKYKX
DNB Bank ASA, Shanghai DNBACNSH