• Chatbot
 • Kundeservice

Vilkår for all handel med finansielle instrumenter gjennom DNB Markets

Alminnelige forretningsvilkår

Våre forretningsvilkår er basert på norsk lov og lovgivning innen EU og EØS som verdipapirforetak i Norge er forpliktet til å følge.

Alle som handler i finansielle instrumenter med DNB Markets plikter å ha satt seg inn i de generelle vilkårene for handel.

Disse forretningsvilkårene ble oppdatert 3.1.2018 og erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.

Om forretningsvilkårene

Våre forretningsvilkår er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.

DNB Markets’ kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når Kunden, etter å ha signert kundeavtale eller etter å ha mottatt vilkårene, inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handel med DNB Markets.

Om DNB Markets

1.1 Kontaktinformasjon

Gateadresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Annen kontaktinformasjon:

 • Telefon: +47 915 08940
 • e-post: ah.markets@dnb.no
 • Hjemmeside: dnb.no/markets
 • Organisasjonsnummer NO 984 851 006
 • Legal Entity Identifier (LEI): 549300GKFG0RYRRQ1414

DNB Markets er en del av DNB Bank ASA, og Forretningsvilkårene og enhver tilknyttet avtale inngås med DNB Bank ASA som motpart.

1.2 Kommunikasjon med DNB Markets

Kundens skriftlige henvendelser skal sendes pr epost, brev, eller etter avtale pr SWIFT eller annen elektronisk kommunikasjon til den enhet i DNB Markets eller kontaktperson som er rette mottaker. Dersom Kunden ikke vet hvem som er rette vedkommende for henvendelsen, må Kunden kontakte DNB Markets.

Kunden kan i kommunikasjon med DNB Markets benytte norsk eller engelsk.

1.3 Tilknyttede agenter

DNB Markets benytter ingen tilknyttede agenter.

1.4 Hvilke tjenester DNB Markets har tillatelse til å yte

1.4.1 DNB Markets’ investeringstjenester omfatter følgende konsesjonsbelagte tjenester:

 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter,
 2. utførelse av ordre på vegne av kunde,
 3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning,
 4. investeringsrådgivning
 5. fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter eller plassering av finansielle instrumenter med fulltegningsgaranti.
 6. plassering av finansielle instrumenter der DNB Markets ikke avgir fulltegningsgaranti

1.4.2 DNB Markets vil også tilby følgende tilknyttede tjenester:

 1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,
 2. kredittgivning,¹
 3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industriell strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
 4. tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester,
 5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,
 6. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti,
 7. tjenester i tilknytning til underliggende varederivater og derivater når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester eller tilknyttede tjenester som nevnt i bestemmelsen her.

1.4.3 Investeringsrådgivning

1. DNB Markets har konsesjon til å yte investeringsrådgivning. DNB Markets’ investeringsrådgivning er ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i lovgivningen.

For nærmere informasjon om hva rådgivningen er basert på, se avtale under Priser og vilkår.

1.5 Tilsynsmyndighet

DNB Markets står under tilsyn av Finanstilsynet (Organisasjonsnummer: 840747972).

Adresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. www.finanstilsynet.no

DNB Markets har virksomhet utenfor Norge, for tiden i Stockholm, London, New York, Singapore og Shanghai. For en nærmere oversikt over DNB Markets’ internasjonale virksomhet, gå til denne siden.

Filialene er i hovedsak underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Datterselskapet i USA er under tilsyn av tilsynsmyndighetene i USA.

2. Hva forretningsvilkårene gjelder

Forretningsvilkårene gjelder for DNB Markets’ investeringstjenester og tilknyttede tjenester så langt de passer, samt for tjenester vedrørende transaksjoner i instrumenter som er beslektet med finansielle instrumenter.

Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom DNB Markets og Kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt i forrige ledd og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang.

For følgende forhold vil det kunne bli inngått særskilt avtale eller tilleggsavtale:

 1. handel med og clearing av standardiserte (noterte) derivatkontrakter,
 2. handel med og/eller clearing av ikke-standardiserte (OTC) derivatkontrakter,
 3. handel på kreditt,
 4. tjenester i forbindelse med garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller andre offentlige tilbud, herunder plassering av emisjoner eller tilbud og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av selskaper,
 5. innlån og utlån av finansielle instrumenter,
 6. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,
 7. inngåelse av rente- og valutakontrakter,
 8. inngåelse av avtale om pant og finansiell sikkerhetsstillelse,
 9. handel med varederivater,
 10. handel og oppgjør, herunder clearing i utenlandske markeder,
 11. internetthandel, herunder direkte ordreformidling til Oslo Børs eller annet regulert marked, samt eventuell programhandel.

Handel og clearing kan også være regulert av særlige handelsregler/standardvilkår ved de enkelte utførelsesplasser og oppgjørssentraler der handel og oppgjør/clearing gjennomføres.

Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og/ eller avtaler som nevnt i foregående avsnitt og slike handelsregler/standardvilkår skal handelsregler/standardvilkår for utførelsesplassen eller oppgjørssentralen gjelde.

DNB Markets er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder, herunder etiske normer fastsatt av Verdipapirforetakenes Forbund. De etiske normer og behandlingsreglene for klagesaker i henhold til disse finnes på Verdipapirforetakenes forbunds nettsider: www.vpff.no.

3. Interessekonflikter

DNB Markets er forpliktet til å treffe egnede forholdsregler for å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom DNB Markets og kunder, og kunder i mellom.

DNB Markets har retningslinjer for å håndtere og forebygge interessekonflikter. En summarisk versjon av retningslinjene er tilgjengelig på vår nettside Priser og vilkår.

Retningslinjenes formål er å sikre at virksomhetsområdene i DNB Markets opererer uavhengig av hverandre slik at Kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Særlig vil DNB vektlegge at det foreligger tilfredsstillende informasjonssperrer mellom avdelinger for rådgivning eller tilrettelegging og andre avdelinger, samt mellom egen markedseksponering og utførelse av ordre fra kunder. DNB Markets’ organisering samt de særskilte taushetspliktbestemmelser som gjelder, kan medføre at DNB-ansatte som har kontakt med Kunden ikke kjenner til eller kan være forhindret fra å benytte informasjon som foreligger i DNB selv om informasjonen kan være relevant for Kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil Kundens kontaktperson(er) i DNB Markets ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. DNB Markets kan i slike tilfeller ikke gi begrunnelse for hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

DNB Markets og dets ansatte kan ha egne interesser i relasjon til de handler Kunden vil foreta. Dette kan blant annet følge av:

 1. rådgivning eller tilretteleggeroppdrag for det aktuelle investeringsobjekt,
 2. garantistillelse eller deltagelse i fulltegningskonsortier,
 3. market-making, systematisk internalisering og annen egenhandel,
 4. rådgivning og utførelse av ordre for andre kunder,
 5. upubliserte investeringsanbefalinger (analyser) utarbeidet av analytikere i DNB Markets,
 6. ansattes egne posisjoner.

4. Lydopptak og annen dokumentasjon

DNB Markets foretar lovpålagt lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester, eller telefonsamtaler som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester.

DNB Markets vil foreta lydopptak av samtlige ordrer om kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter som inngis per telefon. DNB Markets har ikke anledning til å utføre ordre som ringes inn til telefoner som ikke er tilkoblet lydopptaksutstyr, herunder mobiltelefon. Lydopptak og annen dokumentasjon vil bli oppbevart av DNB Markets.

Lydopptak vil bli oppbevart i en periode som samsvarer med gjeldende lovgivning beregnet fra opptaksdag, og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunkt for samtalen, inngående og utgående telefonnummer og ansatt i DNB Markets som deltok i samtalen.

DNB Markets kan bli pålagt å utlevere lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil lydopptak kunne bli utlevert til Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk Råd eller Finansklagenemnda, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker for Kunden.

Andre foretak som samarbeider med DNB Markets om ytelse av relevante investeringstjenester har tilsvarende plikt til å foreta lydopptak av samtaler med Kunden i den grad det ytes slik investeringstjeneste over telefon.

Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon ved ytelse av investeringstjenester vil bli oppbevart i en periode som samsvarer med gjeldende rett. DNB Markets vil etter forespørsel fra Kunden gjøre lydopptak og annen dokumentasjon tilgjengelig for Kunden. Kunden kan få nærmere informasjon om fremgangsmåte ved å ta kontakt med DNB Markets.

5. Kundeklassifisering

DNB Markets har i henhold til lovgivningen plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i lovgivningen om hvordan kategoriseringen skal skje. DNB Markets vil informere alle kunder om i hvilken kategori de er klassifisert.

Her kan du lese mer om hvordan DNB Markets klassifiserer kunder.

Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelse. Det stilles blant annet større krav til informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har foretaket i henhold til lovgivningen plikt til å innhente opplysninger om Kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for Kunden, henholdsvis egnethetstest og hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene samt for vurderingen av hva som vil utgjøre ”beste utførelse” ved gjennomføring av handler for Kunden.

Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativ, handler og den rådgivning DNB Markets yter.

Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde. Kunden kan be DNB Markets om å endre kundeklassifiseringen. For profesjonelle kunder som ønsker å bli behandlet som ikke-profesjonelle kunder må DNB Markets samtykke i dette og avtale om dette må inngås mellom partene. Ikkeprofesjonelle kunder som ønsker å bli klassifisert som profesjonelle kunder må oppfylle vilkår som er fastsatt i lovgivningen. Nærmere informasjon om fremgangsmåten ved omklassifisering, vilkår og om konsekvensene av omklassifisering kan fås ved henvendelse til DNB Markets.

6. Kundens ansvar for opplysninger gitt DNB Markets, fullmakter m.v.

For å oppfylle kravene til å «kjenne sine kunder» etter hvitvaskingsregelverket og verdipapirhandellovgivingens bestemmelser om egnethets- og hensiktsmessighetstest har DNB Markets plikt til å innhente og oppdatere en rekke opplysninger om Kunden. Innhenting av kundeopplysninger gjøres også for å oppfylle kravene til informasjon som kreves for transaksjonsrapportering og FATCA - og CRS -rapportering i henhold til internasjonale avtaler Norge er bundet av.

Kunden må ved etablering av forretningsforholdet meddele DNB Markets personnummer/organisasjonsnummer/LEI , adresse, skatteland, telefonnummer, eventuelle elektroniske adresser, eiere eller reelle rettighetshavere til juridiske personer, samt personer med ordrefullmakt. Fysiske personer skal oppgi sitt eller sine statsborgerskap.

Kunden skal oppgi penge- eller bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer i opplysningene skal straks meddeles DNB Markets skriftlig.

Kunden forplikter seg videre til å gi DNB Markets fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, investeringserfaring og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter. Slik informasjon er nødvendig for at DNB Markets skal kunne handle i Kundens beste interesse og gi råd om hvilke finansielle instrumenter det er egnet for Kunden å erverve, avhende eller fortsette å eie. Ved ytelse av investeringsrådgivning må DNB Markets dessuten sende egnethetserklæring til Kunden.

Egnethetserklæringen sendes til Kunden etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon.

Kunden forplikter seg også til å informere DNB Markets dersom det skjer (vesentlige) endringer i opplysninger som tidligere er gitt.

Kunden er innforstått med at DNB Markets har rett til å foreta egne undersøkelser for å forsikre seg om at innhentede opplysninger er pålitelige.

DNB Markets er berettiget til å legge opplysningene gitt av Kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet er egnet eller hensiktsmessig for Kunden. Videre er Kunden innforstått med at dersom DNB Markets ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil DNB Markets ikke kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet er hensiktsmessig eller egnet for Kunden. Ved investeringsrådgivning vil Kunden da bli informert om at tjenesten ikke kan ytes. Når det gjelder de øvrige investeringstjenestene vil Kunden i slike tilfeller bli informert om at opplysningene som er gitt til DNB Markets er utilstrekkelige og at tjenesten eller det finansielle instrumentet da er å betrakte som uhensiktsmessig. Dersom Kunden på tross av slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller det finansielle instrumentet, vil den likevel kunne bli gjennomført. Manglende eller ufullstendige opplysninger vil derved kunne redusere den investorbeskyttelse Kunden ellers er berettiget til.

Dersom Kunden til tross for slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller det finansielle instrumentet, vil oppdraget likevel kunne gjennomføres.

Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for den enkelte utførelsesplass som handler gjøres gjennom. Det samme gjelder for oppgjør og clearing gjennom de enkelte oppgjørs- eller clearingsentraler.

Kunden innestår for at egen handel og oppgjør skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for Kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra DNB Markets dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom Kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder DNB Markets seg retten til på Kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om Kundens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle handel.

DNB Markets kan be om en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre eller inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av Kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for Kunden med mindre DNB Markets ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er ansvarlig for til enhver tid å holde DNB Markets oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for Kunden. DNB Markets vil ikke akseptere fullmakter som angir rammer for den enkelte kundes handel, med mindre dette på forhånd er skriftlig avtalt. Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter er fri for heftelser av enhver art, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest med videre. Det samme gjelder for de tilfeller der Kunden handler som fullmektig for tredjemann.

Ved salg av finansielle instrumenter plikter kunden å ha tilgang til disse enten ved å eie dem eller ved innlån. På spørsmål fra DNB Markets forplikter kunden seg til å opplyse hvor de aktuelle finansielle instrumentene er tilgjengelige.

Dersom Kunden ved inngivelse av ordre har oppgitt at midlene skal registreres på en VPS-konto som er tilknyttet en aksjesparekonto (ASK), er Kunden bundet av handelen også i de tilfeller de angjeldende finansielle instrumentene ikke er omfattet av aksjesparekontoordningen, og således ikke lar seg registrere på den oppgitte aksjesparekontoen.

7. Risiko

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene, og kan øke eller reduseres i verdi. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

Finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter kan ha ulik likviditetsgrad. For de mest likvide finansielle instrumenter er det sannsynlig at man kan omsette instrumentet uten særlig påvirkning på kursen, mens det motsatte kan være tilfelle for mindre likvide finansielle instrumenter. For enkelte instrumenter kan omsetning være krevende å få gjennomført. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjon på vår side for Priser og vilkår. Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrumentet og markedet.

Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom Kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å søke råd hos DNB Markets og andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før Kunden tar sin beslutning Kunden er innforstått med at alle handler som inngås gjennom DNB Markets, uavhengig av om det er innhentet informasjon, råd eller anbefaling fra DNB Markets, skjer på Kundens eget ansvar og etter Kundens eget skjønn, og at kunden selv er fullt ut ansvarlig for denne beslutningen. DNB Markets garanterer ikke for noe bestemt utfall av en Kundes handel.

Kunden er oppmerksom på at den investeringstjenesten som tilbys vil avhenge av Kundens dialog med megler. Dreier det seg for eksempel om en sporadisk kontakt på initiativ fra Kunden må det normalt legges til grunn at tjenesten som ytes fra DNB Markets sin side er "ordreformidling/ ordreutførelse". Analyser utarbeidet av DNB Markets, og meglers generelle oppfatning av markedet, er generiske og innebærer ikke investeringsrådgivning. Slike generelle anbefalinger vil ikke være tilpasset den enkelte kunde og ansees ikke som investeringsrådgivning.

For flere av produktene DNB Markets tilbyr finnes forsinket kursinformasjon på dnb.no, eksempelvis www.dnb.no/valutakurser. Disse kursene er kun indikasjoner. Kursene er under kontinuerlig endring slik at Kunden ikke kan regne med å få handle på de oppgitte kursene.

8. Ordre og oppdrag - avtaleslutning

8.1 Inngivelse og aksept av ordre og inngåelse av avtale

Ordre fra Kunden kan inngis muntlig, skriftlig eller elektronisk. Det vil kunne gjelde begrensninger for inngivelse av ordre via elektroniske kommunikasjonskanaler. Nærmere informasjon om dette fås ved henvendelse til DNB Markets. Ordren er bindende for Kunden når den har kommet frem til DNB Markets med mindre annet er særskilt avtalt.

For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil avtale om handel anses inngått med bindende virkning når vilkår for den aktuelle avtalen er akseptert av Kunden.

DNB Markets vil normalt være Kundens motpart i denne typen forretninger.

DNB Markets vil ikke være forpliktet til å utføre ordre eller inngå avtale DNB Markets antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslig lovgivning eller regler fastsatt for det/de aktuelle regulerte markedet/markedene.

Kunden forplikter seg til å gi opplysninger til DNB Markets dersom Kunden inngir ordre om salg av finansielle instrumenter som Kunden ikke eier (shortsalg).

Kunden kan ikke forestå programhandel (bruke algoritmer) mot eller via DNB Markets med mindre dette er særskilt avtalt.

Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom Kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren foretas for regning av. Dersom Kunden samtidig inngir ordre både for egen regning og for arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person sin regning, vil DNB Markets prioritere den oppdragsgiveren representerer.

8.2 Oppdragsperiode for ordre

For ordre knyttet til handel i finansielle instrumenter gjelder ordren ut oppdragsdagen eller til stenging av det regulerte markedet ordren er lagt inn på og bortfaller deretter, med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller ordrespesifikasjon. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt.

Oppdragsdag er den dag Kundens ordre til DNB Markets om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem til DNB Markets. For de tilfeller DNB Markets initierer en handel anses oppdragsdag å være den dag DNB Markets tar kontakt med Kunden og får aksept for oppdraget vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter.

Ordren kan tilbakekalles i den grad den ikke er utført av DNB Markets. Dersom DNB Markets som ledd i utførelsen har videreplassert ordren helt eller delvis til andre, kan tilbaketrekking av ordre kun gjøres gjeldende i den utstrekning DNB Markets kan få tilbakekalt den videreplasserte ordren.

8.3 Retningslinjer for ordreutførelse

DNB Markets er forpliktet til å gjennomføre alle tiltak som er tilstrekkelige til å sikre Kunden best mulige betingelser ved utførelse av mottatte ordre innenfor oppdragsperiodens varighet. I markeder der DNB Markets stiller pris og tar markedsrisiko er DNB Markets forpliktet til å dokumentere at prisen er rimelig. DNB Markets har utarbeidet retningslinjer for ordreutførelse som blant annet angir i hvilke handelssystemer transaksjoner i ulike finansielle instrumenter kan gjennomføres. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre Kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres. Ordren vil i slike tilfeller utføres i tråd med Kundens instruksjon.

DNB Markets forbeholder seg rett til å aggregere Kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet DNB Markets som beskrevet i retningslinjene for ordreutførelse. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for Kundene. Kunden er imidlertid innforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

DNB Markets forbeholder seg også rett til å aggregere Kundens ordre med transaksjoner foretatt for DNB Markets’ egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil Kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor DNB Markets ordre. Unntak fra dette gjelder imidlertid dersom DNB Markets ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse vil bli ansett som godkjent av Kunden ved inngåelse av Kundeavtalen. Kunden har i Kundeavtalen uttrykkelig samtykket til at DNB Markets kan utføre ordre for Kunden utenfor en handelsplass.

8.4 Nærmere om særskilte handelsregler

For handel med finansielle instrumenter på utførelsesplasser gjelder handelsreglene på utførelsesplassen også i forholdet mellom Kunden og DNB Markets så langt de passer. Dette regelverket omhandler normalt registrering av ordre og handler i handelssystemet på utførelsesplassen, herunder hvilke ordrebetingelser som generelt kan benyttes og de nærmere regler for prioritering og gyldighet med videre.

Ved spørsmål relatert til enkelthandler er det ikke uvanlig at det aktuelle markedet eller tilsynsmyndighet ber om kundens identitet. DNB Markets vil i slike situasjoner oppgi disse opplysningene, samt generelt foreta myndighetsrapportering, i tråd med gjeldende regelverk. I enkelte markeder vil markedsplass og/eller aktuell tilsynsmyndighet også kunne kreve sluttkundens identitet selv om dette ikke er DNB Markets sin kunde. I situasjoner som dette, der det handles på vegne av andre, må DNB Markets' kunde påse at de gjennom sine kundeavtaler kan fremskaffe denne informasjonen umiddelbart. Det vil om nødvendig kunne åpnes for at denne informasjonen går utenom DNB Markets og direkte til det aktuelle marked og eller aktuell tilsynsmyndighet.

8.5 Kansellering av ordre og omsetning

I henhold til aktuelle handelsregler på utførelsesplassen vil den enkelte utførelsesplass under gitte forutsetninger kunne kansellere ordre og omsetninger. Slik sletting vil være bindende for Kunden.

9. Levering og betaling (oppgjør) av finansielle instrumenter i Norge

9.1 Omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner, samt sertifikater

For handel i Norge av omsettelige verdipapirer på regulert marked, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner på kjøp eller salg av finansielle instrumenter registrert i Verdipapirsentralen (VPS), samt sertifikater, er den ordinære oppgjørsfrist tre børsdager (T+2), med mindre annet er avtalt. Med børsdag menes enhver dag norsk børs holder åpent.

Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag. Oppgjør er betinget av at Kunden stiller til disposisjon for DNB Markets nødvendige midler og finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag.

Med mindre annet er særskilt avtalt har DNB Markets Kundens tillatelse og fullmakt til, i samsvar med den enkelte handel eller transaksjon, å belaste Kundens penge- eller bankkonto eller å inngi anmodning om slik belastning av Kundens penge- eller bankkonto, så fremt ikke den aktuelle bank krever at særskilt skriftlig belastningsfullmakt skal være inngitt av Kunden.

Kunden anses å ha betalt kjøpesummen til DNB Markets når denne er godskrevet på DNB Markets’ penge- eller bankkonto med valutering senest på oppgjørsdag.

Kunden anses å ha levert VPS-registrerte finansielle instrumenter til DNB Markets når de finansielle instrumentene er mottatt på en av DNB Markets’ verdipapirkontoer i VPS eller på en annen verdipapirkonto i VPS som DNB Markets har angitt.

Kunden plikter innen oppgjørsfristen å levere de solgte finansielle instrumenter til DNB Markets eller frigi de solgte finansielle instrumenter på sin verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende register. Inngivelse av ordre om salg av finansielle instrumenter eller aksept av et salgstilbud medfører, med mindre annet er skriftlig avtalt, at DNB Markets er gitt fullmakt til å anmode Kundens kontofører om frigivelse av de aktuelle finansielle instrumenter. Levering av fysiske finansielle instrumenter skal skje i henhold til særskilt avtale med DNB Markets.

For finansielle instrumenter som enten er tatt opp til clearing i en CCP , eller er registrert i en CSD , eller notert på en markedsplass vil det automatisk iverksettes dekningskjøp dersom det finansielle instrumentet ikke er levert senest et visst antall dager etter oppgjørsfristen. Normalt vil dette være fire dager etter oppgjørsfristen.

Denne fristen kan forlenges til syv dager for instrumenter som handles på mindre likvide markedsplasser og til femten dager for finansielle instrumenter notert på en SMB børs.

Den enkelte CCP, CSD eller markedsplass har egne myndighetsgodkjente regler om dekningskjøp som er fastsatt i henhold til lovgivning om verdipapirsentraler og oppgjørsvirksomhet Dekningskjøp iverksettes av CCP dersom instrumentet cleares av CCP. Dersom instrumentet handles på markedsplassen og ikke cleares av CCP iverksettes dekningskjøp av markedsplassen.

I de tilfeller hvor instrumentet verken cleares av CCP eller handles på markedsplass iverksettes dekningskjøp av CSD. Mislykkes dette dekningskjøpet har den kjøpende part mulighet til å velge mellom utsettelse av levering eller kontantkompensasjon.

Ved forsinket levering gjelder et lovbestemt sanksjonssystem. CCP’en, CSD’en eller markedsplassen vil utferdige avgift/bot til den selgende part som følge av misligholdet, uansett om dekningskjøpet foretas eller ikke. Avgiften/botens størrelse er standardisert og uavhengig av selgerens skyld (objektivt ansvar). Avgiften/botens størrelse er standardisert i henhold til gjeldende rettsregler.

9.2 Valuta (spot)

For handel med valuta (spot) er den ordinære oppgjørsfrist tre bankdager (T+2) (handelsdag inkludert), med mindre annet er avtalt. Med bankdag menes dag banker i det aktuelle markedet holder åpent. Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag.

9.3 Øvrige finansielle instrumenter

For andre finansielle instrumenter gjelder særlige oppgjørsfrister og oppgjørsregler. Disse oppgjørsreglene og oppgjørsfristene vil fremgå av de særskilte avtalene. For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler kunne avtales ved avtaleinngåelse. I slike tilfeller vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler fremgå av bekreftelsen som sendes Kunden etter at avtale er inngått.

10. Rapportering om utførte tjenester - bekreftelse på avtaler og utførte oppdrag

DNB Markets vil ved sluttseddel/bekreftelse eller på annen måte straks rapportere til Kunden om de tjenester det har utført eller de avtaler som er inngått. I den grad det er relevant vil sluttseddel/ bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den handel som er gjennomført for Kunden i henhold til rettsregler som gjelder for dette. Utover dette vil sluttseddel/ bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett.

Bekreftelser som skal påtegnes av Kunden, skal straks etter mottak påtegnes og deretter sendes i retur til DNB Markets slik dette er angitt i bekreftelsen eller på annen måte avtalt med Kunden. Mangelfull kontroll av bekreftelsen slik at feil i denne ikke reklameres fra kunden kan som angitt i punkt 12 nedenfor medføre at kunden kan bli bundet av innholdet i bekreftelsen selv om denne avviker fra det som ble avtalt ved inngåelsen.

DNB Markets forbeholder seg rett til å korrigere åpenbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gjøres straks feilen blir oppdaget.

Levering av finansielle instrumenter registrert i VPS kan bekreftes ved endringsmelding fra VPS i den grad Kunden har avtalt med kontofører å motta slike bekreftelser.

11. Angrerett

Det er ikke angrerett etter lovgivningen på de tjenester og den handel i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene. Dersom Kunden angrer og derfor ønsker å få avsluttet avtalen oppfordres Kunden uansett til straks å ta kontakt med DNB Markets.

12. Reklamasjonssak mellom DNB Markets og Kunden

Dersom Kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per e-post eller annet elektronisk medium og Kunden ikke har mottatt slik sluttseddel eller bekreftelse innen utgangen av første børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må Kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av andre børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, meddele dette til DNB Markets.

Dersom Kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per ordinær post og Kunden ikke har mottatt sluttseddel eller annen bekreftelse innen tre børsdager og innen syv børsdager for kunder med utenlandsk adresse etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må Kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av henholdsvis fjerde og åttende børsdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp meddele dette til DNB Markets.

Kunden skal straks etter mottak av sluttseddel eller annen bekreftelse kontrollere denne og skal så snart som mulig etter mottakelse og senest innen utgangen av neste børsdag/bankdag - dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen - gi melding til den aktuelle enhet i DNB Markets dersom han vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen/bekreftelsen er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Dersom Kunden ikke reklamerer som angitt over, vil Kunden kunne bli bundet av slik sluttseddel/ bekreftelse selv om denne ikke er i samsvar med inngått avtale for handelen.

Dersom levering til Kunden av finansielle instrumenter registrert i VPS ikke er skjedd på oppgjørsdag og Kunden har stilt de nødvendige midler til disposisjon for DNB Markets, må Kunden straks kontakte DNB Markets og eventuelt erklære heving overfor DNB Markets dersom Kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Hevingserklæringen vil imidlertid ikke få noen virkning dersom Kunden mottar oppfyllelse innen de frister som er fastsatt for dekningskjøp av den relevante CCP, CSD eller VPS. Kunden har i denne perioden ikke rett til å slutte dekningsavtale for DNB Markets’ regning og risiko. Med "straks" i foregående ledd forstås samme dag eller - dersom reklamasjon eller innsigelse ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp - senest innen utgangen av neste børsdag. Fristen regnes fra det tidligste av:

 • det tidspunkt Kunden fikk eller burde fått kunnskap om at levering ikke er skjedd ved innsyn på VPS-konto, ved hjelp av elektronisk bekreftelsessystem, ved underretning fra forvalter eller på annen måte; eller,
 • det tidspunkt endringsmelding fra VPS kom frem til eller i henhold til tiden for ordinær postgang burde ha kommet frem til den adresse Kunden har oppgitt. Dersom betaling til Kunden ikke er skjedd til den tid som er fastsatt i avtalen og Kunden har levert de aktuelle finansielle instrumenter eller stilt disse til disposisjon for DNB Markets, må Kunden straks han/hun har konstatert eller burde ha konstatert at oppgjør ikke er mottatt, kontakte DNB Markets.

Kunden kan bare påberope forsinkelsen som grunnlag for å fremme krav om forsinkelsesrente.

For handel med finansielle instrumenter gjennom DNB Markets gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren. Dersom Kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må Kunden fremsette innsigelse om dette straks etter at Kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten. I alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter at avtalen er sluttet. Slik innsigelse vil ha slik virkning overfor DNB Markets som følger av de alminnelige regler om avtalers ugyldighet. For eventuelle øvrige krav mot DNB Markets taper

Kunden sin rett til å gjøre gjeldende slike krav, dersom Kunden ikke reklamerer uten ugrunnet opphold etter at Kunden har fått kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for kravet.

Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig. Dellevering til Kunden gir ikke rett til å heve avtalen med mindre Kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering.

For avtaler om handel med valuta (valutaspot) skal reklamasjonsfristene beregnes ut fra bankdager og ikke børsdager.

Dersom Kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt.

Dersom DNB er Kontofører Investor i VPS for Kunden, jfr punkt 17, skal Kunden straks gi melding til DNB vedrørende feil i registreringen på VPSkontoen. Dersom slik melding ikke er mottatt av DNB innen utgangen av påfølgende børsdag etter at Kunden mottok endringsmelding fra VPS, skal Kunden anses for å ha akseptert DNBs registrering.

13. Mislighold

Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene blant annet når:

 1. Levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen oppgjørsfristen eller Kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene,
 2. Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon,
 3. Vesentlig svekkelse av Kundens finansielle stilling som er egnet til å svekke Kundens mulighet til å oppfylle sine forpliktelser etter Forretningsvilkårene, og Kunden, etter en gitt frist satt av DNB Markets, ikke har gitt DNB Markets tilstrekkelig sikkerhet for kundens gjennomføring av avtaler som løper under Forretningsvilkårene.
 4. Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne.
 5. Kunden dør, eller blir satt under vergemål, eller det inntrer en annen hendelse som innebærer at Kunden ikke kan ivareta sine avtaler under Forretningsvilkårene.

DNB Markets har ved mislighold rett, men ikke plikt til å:

 1. Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet,
 2. Utøve sin sikkerhetsrett, DNB Markets har tilbakeholdsrett i de finansielle instrumenter som DNB Markets har kjøpt for Kunden, dersom Kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre - 3 - dager etter oppgjørsfristen kan DNB Markets, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for Kundens regning og risiko til dekning av DNB Markets’ krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumenter er overført til Kundens verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende register for finansielle instrumenter anses Kunden å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik frigivelse for gjennomføring av dekningssalget,
 3. Realisere andre aktiva enn de som er omfattet av punkt 2 ovenfor, og Kunden anses å ha samtykket i slikt tvangssalg gjennom uavhengig megler,
 4. Stenge alle posisjoner som er gjenstand for sikkerhetsstillelse og/eller marginberegning,
 5. Benytte til motregning samtlige av DNB Markets’ tilgodehavende mot Kunden fra andre finansielle instrumenter og eller tjenester herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter med videre og utgifter eller tap som følge av Kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor DNB Markets, overfor ethvert tilgodehavende Kunden har mot DNB Markets på misligholdstidspunktet - enten kravene er i samme eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholdstidspunktet,
 6. Gjennomføre for Kundens regning og risiko hva DNB Markets anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av Kunden, herunder reversering av transaksjoner,
 7. Umiddelbart foreta dekningstransaksjon eller innlån av finansielle instrumenter for Kundens regning og risiko for å oppfylle sin leveringsforpliktelser overfor sin motpart, dersom Kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til DNB Markets. Dersom dekningskjøp ikke gjennomføres av DNB Markets vil dekningskjøp iverksettes etter rettsregler fastsatt i lovgivning for CCP’er, CSD’er eller regulert markedsplass. Tilsvarende kan DNB Markets foreta de handlinger DNB Markets anser nødvendig for å redusere det tap eller ansvar som følger av Kundens mislighold av avtale inngått med DNB Markets, herunder foreta handlinger for å redusere risiko for tap knyttet til endringer i valutakurser, renter samt andre kurser, eller priser som Kundens handel er knyttet til. Kunden plikter å erstatte DNB Markets’ eventuelle tap med tillegg av forsinkelsesrente og eventuelle gebyrer,
 8. Kreve dekket alle kostnader og tap DNB Markets er blitt påført som følge av Kundens mislighold, herunder, men ikke begrenset til, avgift eller bot utferdiget til DNB Markets av den relevante CCP, CSD eller markedsplass, utgifter påløpt ved utføring av dekningstransaksjon eller innlån av finansielle instrumenter, kurstap ved dekningstransaksjon og reverseringsforretninger, tap som følge av endringer i valutakurser, renter og andre forsinkelsesgebyrer Ved transaksjoner som følge av Kundens mislighold eller forventede mislighold bærer Kunden risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til transaksjonen er gjennomført. Dette gjelder uavhengig av om transaksjonen er en dekningstransaksjon foretatt av DNB Markets eller en transaksjon foretatt av Kunden etter at DNB Markets har varslet at misligholdsbeføyelser vil bli iverksatt.

For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet (antesipert) mislighold, herunder heving ved slikt mislighold.

14. Renter ved mislighold

Ved DNB Markets’ eller Kundens mislighold svares rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente med mindre annet er særskilt avtalt.

15. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva

For handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter henvises det til de handelsregler og oppgjørs- eller leveringsbetingelser som er fastsatt i det land eller av det regulerte markedet hvor de finansielle instrumenter er kjøpt eller solgt. Det vises for øvrig til den særskilte avtalen som vil kunne inngås for denne typen handel.

Dersom finansielle instrumenter eller kundemidler er oppbevart i en annen jurisdiksjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester eller tilknyttet tjeneste, vil DNB Markets informere Kunden om dette. Kunden er innforstått med at dens rettigheter i forbindelse med slike aktiva kan avvike fra det som gjelder i Norge. Kunden er videre innforstått med at oppgjør og sikkerhetsstillelse i utenlandske markeder kan innebære at Kundens aktiva som er avgitt til oppgjør eller som sikkerhetsstillelse ikke holdes adskilt fra det eller de av DNB Markets benyttede utenlandske verdipapirforetaks og/eller oppgjørsrepresentanters egne midler. Kunden er innforstått med at han selv bærer risikoen for egne aktiva som er overført til utenlandske banker, verdipapirforetak, oppgjørsagenter, oppgjørssentraler og lignende i form av oppgjør eller sikkerhetsstillelse, og at DNB Markets’ ansvar overfor Kunden for slike aktiva er begrenset i samsvar med lover og regler i det aktuelle land eller på det aktuelle marked. DNB Markets påtar seg uansett ikke noe ansvar ut over det som vil følge etter norsk rett, se punkt 20, med mindre annet er skriftlig avtalt med Kunden.

16. Godtgjørelse

DNB Markets’ godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse eller annet, eventuelt med tillegg av avgifter knyttet til handel og clearing med videre vil være gjenstand for individuell avtale.

Kurtasje er en provisjon (godtgjørelse) som legges til eller trekkes fra verdien av de finansielle instrumenter som Kunden kjøper eller selger. Kurtasje angis normalt som en prosentsats. Inntil et bestemt investeringsbeløp, betaler Kunden en bestemt minimumskurtasje. Alternativt kan godtgjørelse beregnes som en kursdifferanse, dvs. et påslag på kjøperkurs eller et fradrag i salgskurs.

For derivater og sammensatte finansielle instrumenter vil det normalt være andre kostnadselementer for Kunden enn nevnt foran.

Kunden vil før gjennomføring av en tjeneste motta nærmere informasjon om betalingsbetingelser og de totale kostnader Kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Herunder skal det opplyses om provisjoner, gebyrer og alle skatter og avgifter som skal betales via DNB Markets. Om kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses. I tillegg skal det opplyses om det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom DNB Markets.

For nærmere informasjon om DNB Markets’ godtgjørelse, se Priser og vilkår. DNB Markets forbeholder seg rett til å gjøre fradrag i Kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første ledd, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter og lignende.

For de tilfeller der handel ikke kommer i stand vil DNB Markets ikke kreve godtgjørelse med mindre annet er særskilt avtalt.

17. Kontoføring i VPS og depot

Med mindre det er inngått annen avtale, gjelder det som er fastsatt under for kontoføring i VPS og oppbevaring/forvaltning i depot.

Hvor DNB skal opptre som Kundens Kontofører Investor i VPS, har DNB fullmakt til å foreta de registreringer på VPS-kontoen som omfattes av Kundens instruksjoner, herunder overføre fra VPSkontoen omsettelige verdipapirer som omfattes av ordrer inngitt til DNB om salg. Kunden er innforstått med at kjøpte eller tegnede omsettelige verdipapirer blir registrert på den aktuelle VPSkontoen, dersom ingen annen konto er oppgitt i ordren. DNB gis innsynsrett i Kundens beholdning på VPS-kontoen. Kunden er videre innforstått med at DNBs registreringer på VPS-kontoen skjer i overensstemmelse med de bestemmelser som fremgår av Forretningsvilkårene for Verdipapirsentralen, tilgjengelig på Euronext VPS’ hjemmeside, samt de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

DNB Markets kan inngå avtale med annen depotmottager om forvaltning eller depot for Kunden. Valg av slik depotmottager skjer etter DNB Markets’ beste skjønn og Kunden anses for å ha akseptert valg av depotmottager med mindre annet fremgår av en særskilt forvaltnings- eller depotavtale. DNB Markets påtar seg intet ansvar for slik depotmottagers eventuelle mislighold ved håndtering eller forvaltning av Kundens aktiva.

18. Fullmektiger (mellomledd), forvaltere og oppgjørsagenter

Dersom Kunden inngir ordre eller oppdrag som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent eller liknende for tredjemann, er Kunden og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av Forretningsvilkårene.

Kunden er solidarisk ansvarlig overfor DNB Markets for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av Kundens ordre eller oppdrag.

Dersom Kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellommenn fritar ikke sluttkunden for dennes ansvar i henhold til Forretningsvilkårene.

19. Oppbevaring av kunders aktiva - Klientkonti

DNB Markets vil sikre at Kundens aktiva holdes atskilt fra DNB Markets’ egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot DNB Bank ASA’s øvrige kreditorer. Kunden vil bli godskrevet renter på sine pengemidler etter DNB Markets’ alminnelige betingelser.

Midler som DNB Markets oppbevarer på vegne av Kunden vil bli innsatt på konto, som kan være samlekonto for midler DNB Markets oppbevarer på vegne av flere kunder. For innskudd i kredittinstitusjoner som er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil innskudd, ved konkurs i kredittinstitusjonen, være dekket av reglene om bankenes sikringsfond. Dersom innskudd skjer i en kredittinstitusjon som ikke er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil dekningen fremgå av reglene for sikringsordningen i det landet kredittinstitusjonen er medlem.

Dekningsretten vil kunne være begrenset i henhold til gjeldende regler. Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til Kundens konto i dette register.

Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depositar. Dersom register, bank eller annen depositar går konkurs vil Kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.

DNB Markets påtar seg intet ansvar overfor Kunden for de aktiva som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og DNB Markets ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs.

Dersom informasjon ikke er gitt på annen måte, vil DNB Markets minst en gang årlig sende Kunden en oversikt over de aktiva DNB Markets oppbevarer på vegne av Kunden. Dette gjelder ikke dersom slik informasjonen er inntatt i andre periodiske oversikter. DNB Markets kan ikke anvende finansielle instrumenter DNB Markets oppbevarer på Kundens vegne med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

20. Ansvar og ansvarsfritak

DNB Markets er ansvarlig overfor Kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg det har sluttet på vegne av eller med Kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom Kunden på forhånd har godkjent den annen part som motpart i handelen.

DNB Markets påtar seg intet ansvar for oppgjør dersom Kunden ikke stiller til disposisjon for DNB Markets de avtalte midler og/eller finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. DNB Markets er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at Kunden har gitt DNB Markets ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. punkt 6.

DNB Markets påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres Kunden som følge av at Kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

DNB Markets eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for Kundens tap så lenge DNB Markets eller dets ansatte ved rådgivning eller gjennomføring av ordre eller oppdrag har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der DNB Markets har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil DNB Markets eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom DNB Markets ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra Kunden påtar DNB Markets seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

DNB Markets er uansett ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor DNB Markets’ kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett med videre, brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter.

Når handel er utført på en norsk eller utenlandsk utførelsesplass etter ordre eller krav fra Kunden, vil DNB Markets ikke være ansvarlig for feil eller mislighold begått av denne utførelsesplassen eller eventuell tilknyttet oppgjørssentral. Kunden anses herved innforstått med at den enkelte utførelsesplass eller den enkelte oppgjørssentral kan ha fastsatt egne regler for regulering av sitt ansvar overfor medlemmer av den utførelsesplass eller oppgjørssentralen, kunder med videre med større eller mindre grad av ansvarsfraskrivelser.

DNB Markets er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor DNB Markets’ kontroll.

Begrensninger i DNB Markets’ ansvar utover det som er angitt over, kan følge av særskilt avtale med Kunden.

Dersom regelverk eller offentlige myndigheter pålegger Kunden å være registrert med Legal Entity Identifier (LEI) er det Kundens ansvar å anskaffe og opprettholde denne. Kunden skal holde DNB Markets skadesløs for eventuelle tap, krav og kostnader som DNB Markets blir påført som følge av at plikten til å anskaffe og opprettholde LEI ikke overholdes.

21. Tilbakeholdelse av skatter, med videre

Ved handel i utlandet kan DNB Markets i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder.

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan DNB Markets foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales Kunden så snart som mulig. Det vil være Kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt.

22. Avslutning av forretningsforholdet

Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig.

Ved avslutning av forretningsforholdet skal DNB Markets gjennomføre et sluttoppgjør der DNB Markets er berettiget til å motregne i Kundens tilgodehavende for DNB Markets tilgodehavende herunder for kurtasje, skatter, avgifter, renter med videre.

23. Sikkerhetsstillelse

DNB Markets er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med gjeldende lovgivning. Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres og forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.

Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører DNB Markets, når slike forhold har forårsaket DNB Markets’ økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av DNB Markets’ økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til DNB Markets.

24. Tiltak mot korrupsjon og hvitvasking av penger, med videre.

DNB Markets kan ikke tilby sine tjenester til selskaper eller personer som er involvert i korrupsjon eller bestikkelser, eller som har forretningsforbindelser som er involvert i slike aktiviteter. Hvis en slik aktivitet først blir identifisert etter etableringen, vil kundeforholdet bli vurdert avsluttet.

Ved etablering av kundeforhold er DNB Markets pålagt å gjennomføre en kundekontroll. Dette innebærer blant annet at Kunden må dokumentere sin identitet, eiere eller reelle rettighetshavere dersom Kunden er en juridisk person, samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, og gi informasjon om midlenes opprinnelse. DNB Markets skal også løpende følge opp eksisterende kundeforhold, herunder transaksjoner, med ansvar for å innhente informasjon og dokumentasjon, så lenge kundeforholdet løper.

Informasjonen er nødvendig for at DNB Markets til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med videre, slik den til enhver tid gjelder.

Kunden er kjent med at DNB Markets er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

DNB kan i henhold til gjeldende hvitvaskingslov ikke etablere kundeforhold eller utføre transaksjoner dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres. Et etablert kundeforhold skal også avvikles dersom fortsettelse av kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med utbytte av straffbare handlinger.

25. Sanksjoner

DNB Markets er underlagt lover og reguleringer som kan innebære plikt for DNB Markets til å følge sanksjoner. DNB Markets er derfor forhindret fra å ha kundeforhold til selskaper eller personer som er sanksjonerte eller som samarbeider med selskaper eller personer som er sanksjonerte.

26. Opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre

DNB Markets vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om Kunden, Kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett.

Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til dem som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer.

Likeledes anses Kunden å ha samtykket i at slike opplysninger kan meddeles Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd eller Finansklagenemnda der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker.

27. Endringer

DNB Markets forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt Kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom Kunden har oppgitt e-post adresse til DNB Markets. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på våre nettsider under Priser og vilkår.

Endringer vil ikke ha virkning for ordre, handler, transaksjoner med videre som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

28. Tolkninger

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

29. Kundeklager

Kunden kan inngi klage til DNB Markets. Det bør klart fremgå at det dreier seg om en klage.

DNB Markets’ retningslinjer for behandling av kundeklager er tilgjengelig på vår nettside Priser og vilkår under overskriften "Annen informasjon og klageinstanser".

Dersom Kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos DNB Markets, kan Kunden bringe klagen inn for Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer. Klagen kan alternativt bringes inn for Finansklagenemnda dersom Finansklagenemnda behandler denne type klage. DNB Markets kan gi nærmere informasjon om klagebehandlingen for de enkelte produkter.

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra DNB Markets i relasjon til sine forpliktelser overfor DNB Markets, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler.

30. Verneting, lovvalg og tvisteløsning

Tvister i forholdet mellom Kunden og DNB Markets, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til disse forretningsvilkår fremmes for Oslo tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av DNB Markets ved slikt verneting dersom DNB Markets ønsker dette.

31. Behandling av personopplysninger

DNB Bank ASA, representert ved Styret og daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysninger. DNB Markets vil i tråd med denne avtalen motta, innhente og behandle personopplysninger i henhold til DNBs konsernfelles personvernerklæring som finnes på

https://www.dnb.no/om-oss/personvern.html

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom DNB Markets og Kunden, administrasjon, fakturering/ oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter. Dette gjelder også ved myndighetsrapportering av transaksjoner i samsvarer med gjeldende regler.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling DNB Markets foretar, og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål.

32. Språk

Forretningsvilkårene finnes i norsk og engelsk versjon. Ved motstrid skal den norske versjonen ha forrang

>>Tilbake til Priser og vilkår

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB