• Chatbot
 • Kundeservice

Avtalen er sist oppdatert januar 2023

Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - handel gjennom megler

Avtalen som er gjengitt nedenfor gjelder kun for Kunder som handler utenlandske verdipapirer gjennom megler i DNB Markets.

Tone Trandokken

Aksjemegler Tone Trandokken i DNBs meglerhall.

Utenlandske verdipapirer vil i denne avtalen være verdipapirer gjort tilgjengelig for slik handel, heretter kalt Utenlandske Verdipapirer. Forvalteravtalen blir heretter benevnt Avtalen.

Avtalen er mellom Kunden, som spesifisert under, og DNB Bank ASA, organisasjonsnr. 984 851 006, heretter benevnt Forvalter.

1. Hva avtalen gjelder og ikke gjelder

Avtalen gjelder partenes rettigheter og plikter på det forvaltningsmessige område i forbindelse med levering og betaling ved Kundens salg og kjøp, herunder tegning ved spredningssalg og emisjoner mv., heretter kalt Disposisjon, og oppbevaring for så vidt gjelder utenlandske Verdipapirer som er overgitt Forvalter til forvaltning. Disposisjon Kunden foretar gjennom å inngå avtale med megler i DNB Markets, vil bli overgitt Forvalter automatisk. Forvalter opptrer ikke som megler, investeringsrådgiver, aktiv forvalter, oppgjørssentral mv. under Avtalen.

Det er Kunden som avgjør hvilken Disposisjon som skal foretas i de tilgjengelige verdipapirer, herunder type, antall, sammensetning, valuta/marked mv.

Avtalen gjelder kun de markeder som til enhver tid er gjort tilgjengelig for Disposisjon. Forvalter har rett til å nekte å motta til forvaltning kontante midler og verdipapirer og har rett til å nekte å utføre instrukser og andre plikter under Avtalen når Forvalter med rimelighet antar at forvaltning eller utførelse av instruks eller plikter ville medføre brudd på regler eller markedspraksis for det aktuelle marked, oppdraget er avvist av en utenlandsk forvalter eller under henvisning til annen saklig grunn.

Kunden er innforstått med at følgende ikke er inkludert under Avtalen:

 • Kunden vil ikke kunne utøve sin stemmerett på utsteders generalforsamlinger eller eventuelle andre stemmeretter for de verdipapirer Kunden har under Avtalen
 • Forvalter vil ikke under Avtalen søke om refusjon av kildeskatt på Kundens vegne
 • Kunden vil ikke kunne velge å motta utbytteverdipapirer, men vil alltid måtte velge kontant utbetaling der det er gitt en valgrett
 • Tegningsretter vil alltid utløpe dersom ikke Kunden innen en frist satt av Forvalter har gitt nødvendig instruks om tegning. Eventuelt kjøp av tegningsretter eller salg av mottatte tegningsretter må utføres av Kunden selv.
 • Kunden kan dog gi Forvalter instruks om stemmerett og om refusjon av skatt, til priser i samsvar avgifter for internasjonale verdipapir.

2. Forvalterkonto og bankkonto

Forvalter vil opprette en forvalterkonto i Kundens navn. Forvalterkontoen skal til enhver tid angi hvilke Utenlandske Verdipapirer Forvalter besitter på vegne av Kunden og skal angi alle transaksjoner som omfattes av Avtalen. Det vil avhenge av vedkommende marked hvordan de Utenlandske Verdipapirene oppbevares og/eller registreres. Verdipapirene vil som hovedregel bli registrert/deponert i Forvalters navn, merket "DNB Clients". De depot/konti verdipapirene er registrert på i utlandet vil ofte være felles for flere kunder slik at det ikke vil bli opprettet et depot/en konto for hver kunde.

Den bankkonto som betegnes handlekonto for kundeforholdet i DNB Markets vil bli knyttet til forvalterkontoen. Kunden aksepterer herved at Avtalen innebærer at Kunden gir Forvalter disposisjonsrett til denne bankkonto, begrenset til det som spesifikt reguleres i Avtalen, slik at Forvalter vil debitere/kreditere Kundens bankkonto.

Dersom Forvalter åpner opp for tilknytning av konto i utenlandsk valuta, må Kunden ved skifte av bankkonto knyttet til forvalterkonto straks meddele dette skriftlig til Forvalter på e-post (se punkt 15).

Ved kjøp eller salg av Utenlandske Verdipapirer som skal belastes en NOK bankkonto, anses Kunden innforstått med at den vekslingskursen som oppgis ved ordreplassering kan være indikativ og dermed kan avvike fra den endelige vekslingskursen.

3. Kundens inneståelser

Kunden innestår for at Kundens inngåelse av og opprettholdelse av Avtalen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, vedtekter, retningslinjer mv. som gjelder for Kunden. Dersom Forvalter krever det, skal Kunden i forbindelse med inngåelse av Avtalen eller senere fremlegge, styrevedtak eller tilsvarende som dokumentasjon for nødvendig fullmakt.

Kunden innestår videre for at kontante midler og verdipapirer som forvaltes av Forvalter under Avtalen til enhver tid er fri for heftelser av enhver art så som pant, tilbakeholdsrett, arrest mv.

4. Forvalters inneståelser

4.1

Forvalter skal instruere de utenlandske forvaltere som Forvalter benytter om at Kundens verdipapirer, så langt det er mulig etter den lokale rett, skal holdes atskilt fra de verdipapirer som Forvalter har eiendomsretten til og Forvalter skal til enhver tid registrere hvilke verdipapirer som tilhører Kunden.

4.2

Forvalter skal instruere om at verdipapirer blir holdt atskilt fra verdipapirer som tilhører de utenlandske forvaltere som Forvalter benytter. Dette dog slik at lokal lov, forskrift, regulering, markedspraksis mv. kan medføre annen registrering.

4.3

Dersom ikke annet fremgår av andre avtaler, kan verdipapirer som forvaltes i henhold til Avtalen, ikke benyttes til dekning av Forvalters krav mot Kunden, eller til dekning av krav tilhørende Forvalters kreditorer bortsett fra at Forvalter i henhold til disposisjonsretten kan foreta dekning av krav i samsvar med prislisten under Avtalen.

4.4

Kunden kan til enhver tid disponere verdipapirene gjennom Disposisjon eller ved instrukser til Forvalter uten noen form for særskilt betaling til Forvalter, bortsett fra Forvalters krav i samsvar med prislisten under Avtalen.

5. Kundens instrukser og øvrige meddelelser

5.1

Eventuelle instrukser utover Disposisjon, skal gis slik det fremgår av punkt 15. Forvalter er berettiget til å stole på instrukser gitt på slik omforent måte og legge til grunn at de er gitt av Kunden.

5.2

Kunden er innforstått med at instrukser, herunder Disposisjon, vil bli utført i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk og i henhold til prosedyrer og markedspraksis på den aktuelle børs, avregnings- og oppgjørssystem, verdipapirregister og marked hvor den enkelte handel skal utføres.

5.3

Instrukser, herunder Disposisjon, vil bli utført på bankdager i Forvalters ordinære kontortid (ordinær tid og sommertid) og i samsvar med eventuelle cut-off tider hos Forvalter og i det aktuelle marked og forutsatt at det også er innenfor ordinær kontortid og "business day" i det aktuelle marked hvor instruksen skal utføres. Tiden for gjennomføring vil avhenge av det marked hvor instruksen videreformidles.

5.4

Dersom Forvalter med rimelighet oppfatter en mottatt instruks som uklar eller med rimelighet betviler at den kommer fra Kunden, har Forvalter rett til ikke å utføre instruksen. Forvalter skal da straks meddele Kunden dette.

6. Forvalters plikter

6.1

Uten instruks fra Kunden, skal Forvalter ha følgende disposisjonsrett og plikter under Avtalen:

 • Ved Disposisjon, eventuelt etter mottak av informasjon i samsvar med punkt 7, sørge for at verdipapirene blir transportert på en tilfredsstillende måte med rettsvern. Som regel vil dette være
 • samtidig levering og betaling, men Kunden anses herved innforstått med at for enkelte transaksjoner og i enkelte markeder vil ikke oppgjør skje slik at det er samtidig levering og betaling. Dette selv om Kunden har instruert om samtidig levering og betaling.
 • Ved Disposisjon, foreta/motta betaling og levere ut/motta verdipapirer.
 • Foreta slik øvrig kreditering og debitering av Kundens bankkonto til dekning av krav i samsvar med prislisten som Kundens instrukser medfører.
 • Motta og kreditere Kundens bankkonto for all avkastning på verdipapirene. Videreformidle til Kunden informasjon som Forvalter har mottatt i forbindelse med emisjoner, aksjesplitt mv. og andre endringer av forvaltningsmessig karakter vedrørende det enkelte verdipapir så snart dette er mottatt av Forvalter.
 • Besørge bytting av midlertidige verdipapirer til endelige verdipapirer.
 • Besørge all relevant rapportering til Norges Bank.
 • Årlig sende Kunden realisasjons- og beholdningsoppgave pr. 31.12.

6.2

Forvalter har kun rett til å utføre følgende etter mottak av og i samsvar med Kundens instrukser:

 • Behandle konverteringer, tegningsretter eller andre diskresjonære rettigheter som gjelder de forvaltede verdipapirer, jf. dog punkt 1.

Utover det som nevnt i punkt 6.1, er Forvalter kun ansvarlig for utførelsen av de plikter som eksplisitt fremgår av Avtalen.

7. Kundens plikter

 1. Utover Disposisjon skal Kunden gi eventuell instruks under Avtalen til Forvalter til slik tid at Forvalter med rimelighet kan utføre instruksen.
 2. Kunden skal umiddelbart informere Forvalter om enhver Disposisjon, annen transaksjon eller andre forhold utover Disposisjon med automatisk oppdatering.
 3. Kunden skal jevnlig sjekke "disponibel portefølje" mot beholdningsoversikten og egne nedtegninger og umiddelbart informere Forvalter ved avvik. Herunder må Kunden særlig være oppmerksom ved selskapshendelser i de verdipapirer Kunden eier, som f. eks. splitt og omvendt splitt, idet forvalterkontoen blir avstemt mot depot/registre i utlandet først på oppgjørsdag og ikke på handelsdag.
 4. Kunden skal gi Forvalter bevis for skattebetalerstatus og hjemmehørighet og skal fremlegge sertifikater, inneståelser eller annen informasjon eller dokument som Forvalter med rimelighet finner nødvendig for å oppfylle Avtalen, aktuelt regelverk, krav fra offentlige myndigheter mv.

8. Debiteringer av Kundens bankkonto

Forvalter skal ha slik rett til debitering av Kundens bankkonto og uten at særskilt forhåndsvarsel sendes Kunden:

 • ved kjøp/tegning mv. av verdipapirer i samsvar med Kundens instrukser og Disposisjon.
 • til dekning av krav i samsvar med prislisten som Kunden skal betale under Avtalen.
 • ved Avtalens opphør til dekning av ikke betalte gebyrer, omkostninger og utgifter.

9. Medhjelpere mv.

Kundens Utenlandske Verdipapirer oppbevares/registreres som regel i depoter/registre i utenlandske banker, jf. punkt 2. Også betaling og levering skjer gjennom disse. Kunden aksepterer herved at Forvalter har rett til å benytte slike utenlandske banker eller andre utenlandske forvaltere. Det er Forvalter som velger hvem Forvalter skal inngå forvalteravtale med for gjennomføring av Disposisjon og oppbevaring mv.

Vedkommende utenlandske forvalter velger hvem han vil ha som sine avtaleparter ("Agent", "SubCustodians" osv.) for å utøve sine plikter, idet Forvalter ikke vil ha innflytelse på dette valget. Hertil benyttes ofte avregnings- og oppgjørssystemer mv. for å utføre de oppgaver Avtalen medfører og verdipapirene vil ofte være registrert i verdipapirregistre. Kunden aksepterer herved at de nevnte vil være underlagt relevant lov, regler, medlemsavtaler, vilkår, instrukser, markedspraksis mv. som gjelder utøvelsen av deres plikter, herunder i forbindelse med åpning av depot, oppbevaring, registrering, utlevering osv., og at dette dermed også får virkning for Kundens instrukser.

10. Tilbakeholdelse av skatter mv.

Ved handel i utenlandske markeder og gjennom besittelse av Utenlandske Verdipapirer kan Forvalter eller utenlandsk forvalter i henhold til lov/skatteavtale eller forskrift være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Forvalter foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløp tilbake. For så vidt gjelder eventuell søknad på Kundens vegne om refusjon av tilbakeholdt skatt, vises til punkt 1.

11. Forvalters ansvar

Forvalter er ansvarlig overfor Kunden dersom egne eller ansattes uaktsomme handlinger eller unnlatelser regulert av Avtalen har påført Kunden skade, tap eller utgift. Forvalter eller Forvalters ansatte vil ikke være ansvarlig for Kundens skade, tap eller utgift påløpt som følge av benyttede utenlandske forvaltere ellerandre medhjelpere, disses handlinger eller unnlatelser eller disses mislighold eller insolvens dersom Forvalter har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av medhjelperne. Forvalters utvelgelse refererer seg både til det opprinnelige valg og til opprettholdelsen av valget av utenlandsk forvalter. Valget av utenlandsk forvalter vil måtte avspeile hvilket land/marked vedkommende forvalter befinner seg i. Forvalter vil ikke være ansvarlig dersom Forvalter ikke har hatt noen innflytelse på utvelgelsen.

Kunden er selv ansvarlig for enhver konsekvens av de valgte markeder hvor Disposisjon foretas. Tap som må tilskrives lokale og markedsmessige forhold og som dermed er forhold som ligger utenfor den utenlandske forvalters og Forvalters kontroll, har ikke Forvalter ansvar for.

Forvalter innestår ikke for ektheten, gyldigheten eller verdien av de verdipapirer Kunden har valgt å kjøpe/tegne eller på annen måte mottar og som omfattes av Avtalen.

Forvalter er ikke ansvarlig for form, nøyaktighet, fullstendighet eller innhold forøvrig i noen notis, sirkulære, rapport, kunngjøring eller annet materiale, herunder for oversettelse eller sammendrag, som ikke er utarbeidet av Forvalter, men som Forvalter har videresendt fra en utenlandsk forvalter, medhjelper, utsteder eller andre til Kunden. Forvalter er heller ikke ansvarlig for nøyaktighet, fullstendighet eller innhold forøvrig i noen oversettelse eller sammendrag utarbeidet av Forvalter. Kunden bærer selv fullt og helt ansvar for de skatter og avgifter som Kunden måtte bli pålagt som følge av Disposisjon, utbytte, selskapshendelser av enhver art og enhver annen betalingsforpliktelse forbundet med verdipapirene som omfattes av Avtalen.

Så langt ikke forholdet er særskilt regulert i dette punkt 11, gjelder dessuten DNB Markets' alminnelige forretningsvilkår for finansielle instrumenter mv., slik de til enhver tid lyder.

For bankkontoforhold hos Forvalter gjelder Forvalters alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag og/eller finansavtaleloven.

12. Kundens ansvar

Kunden skal holde Forvalter skadesløs for tap, skade, krav, forpliktelser, utgifter av enhver art, inkludert eksterne og interne juridiske kostnader, Forvalter er påført direkte eller indirekte, i dette punkt betegnet "Tap", som følge av at:

 • Kundens Utenlandske Verdipapirer er deponert/registrert i Forvalters navn merket "DNB Clients" hos en utenlandsk forvalter, medhjelper mv.,
 • Forvalter har utført instrukser fra Kunden under Avtalen eller Forvalter på annen måte har utført tjenester under Avtalen,
 • Kunden har latt være å informere eller gitt mangelfull informasjon eller instruks under Avtalen, eller Kunden har på annen måte brutt det som følger av Avtalen,
 • Skatter er påløpt som følge av Avtalen i forbindelse med betaling, oppgjør eller annen transaksjon,
 • Forvalter har stolt på informasjon mottatt fra Kunden i forbindelse med Avtalen, herunder informasjon i firmaattest, selskapsvedtak, vedtekter, rapporter, inneståelser, instrukser og/eller samtykker.

13. Priser. Tilbakeholdsrett

Kunden skal betale Forvalter i samsvar med prislisten under Avtalen, slik prislisten til enhver tid fremkommer på DNB Markets' presentasjonssider på internett.

Forvalter vil hver måned i henhold til disposisjonsretten besørge betaling ved å belaste den bankkonto Kunden har angitt, jf. punkt 8.

Kunden erklærer herved å være innforstått med at Forvalter har tilbakeholdsrett i verdipapirer til forvaltning under Avtalen for så vidt gjelder samtlige ubetalte krav under Avtalen. Tilsvarende kan gjelde for Forvalters medhjelpere, verdipapirregistre osv. og hvor det også kan gjelde andre regler for tilbakeholdsrett, salgsrett, motregning mv.

14. Oppsigelse og heving

Avtalen kan sies opp av hver av partene med fire ukers forutgående skriftlig varsel, regnet fra varselets avsendelse.

I tilfelle mislighold fra en av partene, kan Avtalen heves skriftlig av den ikke-misligholdende part med øyeblikkelig virkning.Ved heving eller oppsigelse fra Kundens side, skal Kunden instruere Forvalter om hvilken ny forvalter verdipapirer og eventuelt innestående på bankkonto(er) skal overføres til og Kunden vil være ansvarlig for kostnader påløpt i denne forbindelse.

15. Meddelelser

Partenes meddelelser skal være skriftlige. Kommunikasjon mellom Kunden og Forvalter skal være elektronisk. Meddelelser til Kunden sendes på e-post til kunden som angitt i skjema vedlagt denne avtalen:

Forvalter: DNB Bank ASA

Att.: Verdipapirtjenester – Support custody

Adresse: Postboks 1600, 0021 Sentrum Oslo

Telefon.: +47 23 26 86 10

E-post: support.custody@dnb.no

Hver av partene skal uten opphold skriftlig meddele den annen part endring i disse opplysninger.

16. Lovvalg og verneting

Dersom ikke annet følger av finansavtaleloven, skal Avtalen reguleres av norsk rett og Oslo tingrett avtales som verneting.

17. Angrerett

Kunder som anses som forbrukere* og som åpner fjernkommunikasjon** har 14 dagers angrerett. For å kunne benytte angreretten, må eventuelle beholdninger være overført en annen Forvalterkonto.

Uavhengig av angreretten, kan kunder på et hvilket som helst tidspunkt avslutte sin Forvalterkonto i hht. avtalens pkt. 14. For enkelte tjenester tilbudt av DNB Markets er det krav om at kunden har Forvalterkonto i DNB. For ytterligere informasjon om angreretten kontakt DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester på telefon eller se www.dnb.no/avtaler

*Forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

** Fjernkommunikasjon er kommunikasjon som skjer uten at partene er tilstede, for eksempel telefon, trykksaker, fjernsyn og internett.

Dette er en gjengivelse av avtalen som tegnes mellom megler og kunde før utenlandshandel utføres. Den skal være utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene. Begge eksemplarer underskrives av avtalepartene. Avtalen kan printes i PDF.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB