• Chatbot
 • Kundeservice

Sist oppdatert: Januar 2020

Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel

Under følger den fulle avtaleteksten som gjelder ved elektronisk handel av utenlandske verdipapirer.

Skyskrapere Manhattan

For å handle på utenlandske børser via vår aksjehandel i nettbank må du ha en egen avtale. For å bestille må du gå inn på "Min side" innlogget i aksjehandelen.

Følgende avtale («Avtalen») inngås mellom DNB Bank ASA («DNB») ved DNB Markets («DNB Markets») og kunden («Kunden») vedrørende handel i utenlandske verdipapirer elektronisk under "Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv."

Utenlandske verdipapirer vil i denne avtalen være finansielle instrumenter registrert i utlandet og gjort tilgjengelig for elektronisk handel på DNBs elektroniske plattformer, heretter kalt Utenlandske Verdipapirer. Forvalteravtalen blir heretter benevnt Avtalen.

1. Hva avtalen gjelder og ikke gjelder

Avtalen gjelder partenes rettigheter og plikter på det forvaltningsmessige område i forbindelse med levering og betaling ved Kundens elektroniske salg og kjøp, herunder tegning ved spredningssalg og emisjoner mv., heretter kalt Disposisjon, og oppbevaring for så vidt gjelder Utenlandske Verdipapirer som er overgitt Forvalter til forvaltning. Disposisjon Kunden foretar under "Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv.", heretter Elektronisk Disposisjon, vil bli overgitt Forvalter automatisk. Forvalter opptrer ikke som megler, investeringsrådgiver, aktiv forvalter, oppgjørssentral mv. under Avtalen.

Det er Kunden som avgjør hvilken Disposisjon som skal foretas i de tilgjengelige verdipapirer, herunder type, antall, sammensetning, valuta/marked mv.

Avtalen gjelder kun de markeder som til enhver tid er gjort tilgjengelig for Elektronisk Disposisjon. Dersom Kunden ønsker forvaltning av verdipapirer i andre markeder, må Kunden inngå forvalteravtale med DNB Bank ASA for utenlandske verdipapirer som ikke er knyttet til elektronisk handel.

Forvalter har rett til å nekte å motta til forvaltning kontante midler og verdipapirer og har rett til å nekte å utføre instrukser og andre plikter under Avtalen når Forvalter med rimelighet antar at forvaltning eller utførelse av instruks eller plikter ville medføre brudd på regler eller markedspraksis for det aktuelle marked, oppdraget er avvist av en utenlandsk forvalter eller under henvisning til annen saklig grunn.

Kunden er innforstått med at følgende ikke er inkludert under Avtalen:

 • Kunden vil ikke kunne utøve sin stemmerett på utsteders generalforsamlinger eller eventuelle andre stemmeretter for de verdipapirer Kunden har under Avtalen
 • Forvalter vil ikke under Avtalen søke om refusjon av skatt på Kundens vegne
 • Kunden vil ikke kunne velge å motta utbytteverdipapirer, men vil alltid måtte velge kontant utbetaling der det er gitt en valgrett
 • Tegningsretter vil alltid utløpe dersom ikke Kunden innen en frist satt av Forvalter har gitt nødvendig instruks om tegning. Eventuelt kjøp av tegningsretter eller salg av mottatte tegningsretter må utføres elektronisk av Kunden selv.

Kunden kan dog gi Forvalter instruks om stemmerett og om refusjon av skatt, til priser i samsvar med prislisten.

2. Forvalterkonto og bankkonto

Forvalter vil opprette en forvalterkonto i Kundens navn. Forvalterkontoen skal til enhver tid angi hvilke Utenlandske Verdipapirer Forvalter besitter på vegne av Kunden og skal angi alle transaksjoner som omfattes av Avtalen. Det vil avhenge av vedkommende marked hvordan de Utenlandske Verdipapirene oppbevares og/eller registreres. Verdipapirene vil som hovedregel bli registrert/deponert i Forvalters navn, merket "DNB Clients". De depot/konti verdipapirene er registrert på i utlandet vil ofte være felles for flere kunder slik at det ikke vil bli opprettet et depot/en konto for hver kunde.

Den bankkonto som benyttes i tilknytning i "Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv." vil også bli knyttet til forvalterkontoen. Kunden aksepterer herved at Avtalen innebærer at Kunden gir Forvalter disposisjonsrett til denne bankkonto, begrenset til det som spesifikt reguleres i Avtalen, slik at Forvalter vil debitere/kreditere Kundens bankkonto. Forøvrig vises til "Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv.".

Oppgjør ved kjøp eller salg av Utenlandske Verdipapirer elektronisk vil belastes/godskrives ovennevnte bankkonto, som er en konto i norske kroner. Beløp som belastes/godskrives vil bli vekslet fra aktuell valuta til norske kroner i samsvar med aktuelle kurser for internasjonale betalingsoppdrag i DNB. Kunden er innforstått med at den vekslingskursen som oppgis ved ordreplassering kan være indikativ og dermed kan avvike fra den endelige vekslingskursen.

Bankkonto i utenlandsk valuta kan etter avtale benyttes som konto for utbetaling av avkastning. Kunden må i så fall ha etablert slik konto og gi beskjed til Forvalter om at denne skal benyttes. Kunden må ved endring av bankkonto knyttet til forvalterkonto meddele dette skriftlig til Forvalter på e-post (se punkt 15). Eventuell endring trer i kraft etter at Forvalter har mottatt og implementert slik melding. Dersom Kunden ikke har knyttet valutakonto til forvalterkonto vil mottatt avkastning veksles til norske kroner og godskrives bankkonto i norske kroner.

3. Kundens inneståelser

Kunden innestår for at Kundens inngåelse av og opprettholdelse av Avtalen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, vedtekter, retningslinjer mv. som gjelder for Kunden. Dersom Forvalter krever det, skal Kunden i forbindelse med inngåelse av Avtalen eller senere fremlegge styrevedtak eller tilsvarende som dokumentasjon for nødvendig fullmakt.

Kunden innestår videre for at kontante midler og verdipapirer som forvaltes av Forvalter under Avtalen til enhver tid er fri for heftelser av enhver art så som pant, tilbakeholdsrett, arrest mv.

4. Forvalters inneståelser

4.1

Forvalter skal instruere de utenlandske forvaltere som Forvalter benytter om at Kundens verdipapirer, så langt det er mulig etter den lokale rett, skal holdes atskilt fra de verdipapirer som Forvalter har eiendomsretten til og Forvalter skal til enhver tid registrere hvilke verdipapirer som tilhører Kunden.

4.2

Forvalter skal instruere om at verdipapirer blir holdt atskilt fra verdipapirer som tilhører de utenlandske forvaltere som Forvalter benytter. Dette dog slik at lokal lov, forskrift, regulering, markedspraksis mv. kan medføre annen registrering.

4.3

Dersom ikke annet fremgår av andre avtaler, kan verdipapirer som forvaltes i henhold til Avtalen ikke benyttes til dekning av Forvalters krav mot Kunden eller til dekning av krav tilhørende Forvalters kreditorer, bortsett fra at Forvalter i henhold til disposisjonsretten kan foreta dekning av krav i samsvar med prislisten under Avtalen.

4.4

Kunden kan til enhver tid disponere verdipapirene gjennom Elektronisk Disposisjon eller ved instrukser til Forvalter uten noen form for særskilt betaling til Forvalter, bortsett fra Forvalters krav i samsvar med prislisten under Avtalen.

5. Kundens instrukser og øvrige meddelelser

5.1

Eventuelle instrukser utover Elektronisk Disposisjon, skal gis slik det fremgår av punkt 15. Forvalter er berettiget til å stole på instrukser gitt på slik omforent måte og legge til grunn at de er gitt av Kunden.

5.2

Kunden er innforstått med at instrukser, herunder Elektronisk Disposisjon, vil bli utført i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk og i henhold til prosedyrer og markedspraksis på den aktuelle børs, avregnings- og oppgjørssystem, verdipapirregister og marked hvor den enkelte handel skal utføres.

5.3

Instrukser, herunder Elektronisk Disposisjon, vil bli utført på bankdager i Forvalters ordinære kontortid (ordinær tid og sommertid) og i samsvar med eventuelle cut-off tider hos Forvalter og i det aktuelle marked og forutsatt at det også er innenfor ordinær kontortid og "business day" i det aktuelle marked hvor instruksen skal utføres. Tiden for gjennomføring vil avhenge av det marked hvor instruksen videreformidles.

5.4

Dersom Forvalter med rimelighet oppfatter en mottatt instruks som uklar eller med rimelighet betviler at den kommer fra Kunden, har Forvalter rett til ikke å utføre instruksen. Forvalter skal da straks meddele Kunden dette.

6. Forvalters plikter

6.1

Uten instruks fra Kunden, skal Forvalter ha følgende disposisjonsrett og plikter under Avtalen:

 • Ved Elektronisk Disposisjon, eventuelt etter mottak av informasjon i samsvar med punkt 7, sørge for at verdipapirene blir transportert på en tilfredsstillende måte med rettsvern. Som regel vil dette være samtidig levering og betaling, men Kunden anses herved innforstått med at for enkelte transaksjoner og i enkelte markeder vil ikke oppgjør skje slik at det er samtidig levering og betaling. Dette selv om Kunden har instruert om samtidig levering og betaling.
 • Ved Elektronisk Disposisjon, foreta/motta betaling og levere ut/motta verdipapirer.
 • Foreta slik øvrig kreditering og debitering av Kundens bankkonto til dekning av krav i samsvar med prislisten som Kundens instrukser medfører.
 • Motta og kreditere Kundens bankkonto for all avkastning på verdipapirene.
 • Videreformidle til Kunden informasjon som Forvalter har mottatt i forbindelse med emisjoner, aksjesplitt mv. og andre endringer av forvaltningsmessig karakter vedrørende det enkelte verdipapir så snart dette er mottatt av Forvalter.
 • Besørge bytting av midlertidige verdipapirer til endelige verdipapirer.
 • Besørge all relevant rapportering til Norges Bank.

6.2

Forvalter har kun rett til å utføre følgende etter mottak av og i samsvar med Kundens instrukser:

 • Behandle konverteringer, tegningsretter eller andre diskresjonære rettigheter som gjelder de forvaltede verdipapirer, jf. dog punkt 1.

Utover det som nevnt i punkt 6.1, er Forvalter kun ansvarlig for utførelsen av de plikter som eksplisitt fremgår av Avtalen.

7. Kundens plikter

 1. Utover Elektronisk Disposisjon skal Kunden gi eventuell instruks under Avtalen til Forvalter til slik tid at Forvalter med rimelighet kan utføre instruksen.
 2. Kunden skal umiddelbart informere Forvalter om enhver Disposisjon, annen transaksjon eller andre forhold utover Elektronisk Disposisjon med automatisk oppdatering.
 3. Kunden skal jevnlig sjekke "disponibel portefølje" mot beholdningsoversikten og egne nedtegninger, jf. "Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv.", og umiddelbart informere Forvalter ved avvik. Herunder må Kunden særlig være oppmerksom ved selskapshendelser i de verdipapirer Kunden eier, som f. eks. splitt og omvendt splitt, idet forvalterkontoen blir avstemt mot depot/registre i utlandet først på oppgjørsdag og ikke på handelsdag.
 4. Kunden skal gi Forvalter bevis for skattebetalerstatus og hjemmehørighet og skal fremlegge sertifikater, inneståelser eller annen informasjon eller dokument som Forvalter med rimelighet finner nødvendig for å oppfylle Avtalen, aktuelt regelverk, krav fra offentlige myndigheter mv.

8 Kurtasje, provisjoner, omkostninger mv.

DNB Markets' godtgjørelse for utførelse av ordre fra Kunden tas i form av kurtasje. Kurtasjen vil være den sats som til enhver tid gjelder for Kunden for elektronisk kjøp/salg av finansielle instrumenter gjennom DNB Markets. Kurtasjesatsene kan endres med umiddelbar virkning fra det tidspunkt informasjon om kurtasjeendringer er meddelt Kunden eller lagt ut på DNBs hjemmeside. For Utenlandske Verdipapirer og for unoterte finansielle instrumenter vil det kunne gjelde høyere satser enn for instrumenter notert på Oslo Børs.

Ved tegning vil eventuelle tegningsomkostninger fremgå av den informasjon som er lagt ut på internett for det aktuelle salg, emisjon mv.

Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle bankkontoen, renter, renteberegning mv., fremgår av DNBs Alminnelige/Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag, DNBs gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Omkostninger knyttet til VPS-konto og forvalterkonto vil fremgå av avtale for den aktuelle konto.

9. Betaling av og priser for betalbare tjenester

Kunden må betale de til enhver tid gjeldende priser for de ulike betalbare tjenester DNB Markets tilbyr under avtalen og som Kunden har valgt å benytte. De til enhver tid gjeldende priser vil fremkomme på DNBs hjemmeside.

10 Betaling og bokføring

Når Kunden inngir en ordre under avtalen om kjøp av finansielle instrumenter og når Kunden benytter seg av de betalbare tjenester under avtalen, vil den bankkonto som Kunden har opprettet under

Avtalen bli belastet i samsvar med ordren eller tjenesten(e) og innebærer dermed en begrenset disposisjonsrett til bankkontoen for DNB Markets. Ved tegning ved spredningssalg, emisjoner mv., vil Kunden måtte avgi en særskilt belastningsfullmakt. Kunden aksepterer at det ikke vil bli sendt særskilt forhåndsvarsel ved slik kontobelastning. Ved belastning i henhold til Kundens bruk av betalbare tjenester, vil belastningene på ordinær måte fremkomme av bankkontoutskrift. Ved kjøp av finansielle instrumenter, vil det beløp som belastes bankkontoen fremkomme av sluttseddel. Ved tegning vil det beløp som skal belastes bankkontoen fremkomme av bekreftelse om tildeling. Informasjon kan også søkes gjennom de elektroniske kanaler Kunden benytter.

Nettobeløp fra salgsordrer vedrørende finansielle instrumenter under Avtalen blir av DNB Markets bokført bankkontoen under avtalen pr oppgjørsdag. Det nettobeløp som er bokført bankkontoen vil fremkomme av sluttseddel. Nettobeløpet vil imidlertid normalt være disponibelt på bankkontoen straks, men da kun til reinvestering i nye verdipapirer omfattet av avtalen. Dersom disponibelt nettobeløp på bankkontoen etter salg av verdipapirer brukes før oppgjørsdag, til eventuelle andre betalingstjenester som gjelder for bankkontoen, herunder uttak og betalingsoverføringer, vil Kundens bankkonto komme i overtrekk. Dette gjelder også ved reinvestering i markeder med kortere oppgjørsperiode. I den forbindelse vil Kunden bli belastet med den overtrekksrente som fremkommer av DNBs alminnelige/generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag og DNBs gjeldende prisliste. Kundens bruk av, under Avtalen disponibelt, men ennå ikke bokført beløp, vil regnes som vesentlig mislighold av avtalen.

11. Videreformidling av informasjon, regelverk

Kunden aksepterer at Kunden ikke har rett til å videreformidle til andre - elektronisk eller på annen måte - informasjon innhentet under avtalen. Dette gjelder så vel informasjon av enhver art fra betalbare tjenester som enhver gratisinformasjon og enten informasjonen videreformidles i bearbeidet eller ikke-bearbeidet form og enten den er innhentet direkte eller indirekte via andre som er kunder.

Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende lover, regler, markedspraksis mv. i Norge og i utlandet for handel av finansielle instrumenter, herunder regler om kursmanipulasjon og innsidehandel.

12. Kontroll og suspensjon

Dersom det oppstår tekniske feil av ulike slag, sikkerhetsproblemer eller andre forhold hos DNB Markets, hos kunder eller for øvrig, forbeholder DNB Markets seg retten til å suspendere avtalen slik at tjenesten avbrytes, uten at dette gir Kunden rett til økonomisk kompensasjon i perioden. Slik suspensjon vil gjelde til den aktuelle årsaken til suspensjonen er rettet eller til Avtalen er hevet med øyeblikkelig virkning. I samsvar med de ulike regelverk, forbeholder DNB Markets seg rett til å foreta kontroll av rutiner, systemer, dataoppkoblinger og øvrige forhold tilknyttet automatisk ordreformidling hos Kunden.

De ulike markedsplassene kan ifølge de ulike regelverk og ved ulike kriterier ha rett til å stoppe automatisk ordreformidling fra DNB Markets og/eller andre medlemmer.

13. Endringer av rammebetingelser og gjeldende avtale

DNB Markets vil som følge av endret lovgivning, endrede regler, avtalevilkår eller beslutninger hos de aktuelle markedsplasser, nye interne regler, tekniske endringer, teknisk utvikling eller andre saklige grunner kunne få behov for å endre Avtalen. Endringene får virkning fra det tidspunkt de nye vilkårene er forelagt Kunden. Ny avtale forelegges Kunden ved post, e-post eller på annen egnet måte i henhold til DNBs rutiner. Avtalen er bindende for Kunden når Kunden, etter å ha mottatt endret versjon fra DNB, inngir elektronisk ordrer til, inngår avtaler eller gjennomfører elektroniske handler med verdipapirforetaket. Elektroniske ordrer, handler mv. som er inngått eller gjennomført før de nye vilkårene er forelagt Kunden eller opparbeidede krav eller rettigheter vil ikke bli berørt av de aktuelle endringer, med mindre lov, regelverk, instruks mv. fastsetter et tidligere ikrafttredelsestidspunkt.

14. Samtykke til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller Multilateral Handelsfasilitet

Kunden samtykker til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller Multilateral Handelsfasilitet, samt øvrige punkter i DNB Markets Retningslinjer for ordreutførelse i finansielle instrumenter, se DNBs nettsider over MiFID-kravene.

15. Oppsigelse og heving

Avtalen kan sies opp med minst en måneds skriftlig varsel. Oppsigelse meddeles pr post eller e-post. I tilfellet vesentlig mislighold fra en av partene, herunder at parten undergis gjeldsforhandlinger eller konkurs, kan Avtalen heves av den ikke misligholdende part med øyeblikkelig virkning.

16. Lov og jurisdiksjon

Avtalen er underlagt norsk lov.

Dersom ikke annet følger av finansavtaleloven, skal alle tvister under Avtale avgjøres ved Oslo tingrett, som herved vedtas som verneting.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB