• Chatbot
 • Kundeservice

Vår policy ble sist oppdatert februar 2019

Håndtering av interessekonflikter

Her får du en gjennomgang av hvordan vi håndterer interessekonflikter i DNB Markets.

illustrasjonsfoto

Policy for håndtering av interessekonflikter

DNB Bank ASA ved DNB Markets tilbyr handel i finansielle instrumenter, herunder handel i aksjer, obligasjoner/sertifikater, børshandlede produkter, aksje-, rente-, valuta- og råvarederivater, samt valuta spot. Vi yter også rådgivningstjenester innenfor egenkapital- og fremmedkapitalfinansiering (investeringsbanktjenester) og utarbeider investeringsanalyser. Vi er kontofører for investorer og utstedere og tilbyr også oppbevaring av utenlandske verdipapirer («custody»-tjenester).

Som verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet søker DNB Markets å etterleve krav til god forretningsskikk, hvilket innebærer at kundenes interesser og markedets integritet skal ivaretas på beste måte.

Som et ledd i å ivareta kundenes interesser har DNB Markets kartlagt potensielle interessekonflikter og iverksatt tiltak for å motvirke disse. Dette dokumentet gir en oppsummering av de viktigste områdene du som kunde bør kjenne til. Nedenfor gis eksempler på potensielle interessekonflikter og tiltak for å motvirke at disse oppstår. Vi vil også kort beskrive hvordan DNB Markets håndterer eventuelle interessekonflikter.

Mann som snakker i telefonen

Hvis du mener DNB Markets har gjort noe feil eller har handlet i feil interesse, ta kontakt med oss.

Hvilke interessekonflikter kan oppstå?

En interessekonflikt kan oppstå når DNB Markets gjør aktiviteter, enten for egen regning eller på vegne av en kunde, som kan være i konflikt med interessene til en eller flere andre kunder. Med kunder forstås både eksisterende kunder og potensielle kunder av DNB Markets.

Det kan oppstå interessekonflikter mellom DNB Markets og kunder, mellom DNB Markets og andre deler av DNB Bank ASA, mellom andre enheter i DNB Bank ASA og kunder, mellom DNB Markets ansatte og kunder, eller mellom ulike kunder.

Potensielle interessekonflikter av ulike slag

Flere typer interessekonflikter kan potensielt oppstå. I DNB Markets vil utarbeidelse av investeringsanbefalinger, egenhandel, investeringsbanktjenester og ansattes personlige transaksjoner i finansielle instrumenter kunne gi grunnlag for interessekonflikter.

Spørsmål til DNB Markets?

Eksempler på interessekonflikter

Nedenfor gis eksempler på interessekonflikter som kan oppstå i tilknytning til ovennevnte tjenester:

 • DNB Markets, andre enheter i DNB Bank ASA eller en kunde kan oppnå en økonomisk gevinst eller unngå tap, på bekostning av en annen kunde
 • DNB Markets eller andre enheter i DNB Bank ASA kan ha en interesse av utfallet av et oppdrag som avviker fra kundens interesser
 • DNB Markets eller ansatte kan utøve virksomhet som konkurrerer med kunders virksomhet
 • DNB Markets kan handle for bankens egen regning samtidig som kunders ordrer skal utføres i markedet.
 • Ansatte i DNB Markets kan handle finansielle instrumenter for egen regning, basert på kunnskap om oppdrag eller informasjon om kunders forhold
 • DNB Markets ansatte kan ha incentiver som gjør at enkelte kunder favoriseres på bekostning av andre kunder.
 • DNB Markets kan motta godtgjørelse fra tredjeparter som påvirker vår håndtering av kunder.
 • Interessekonflikter knyttet til investeringsanalyser, som f.eks. utarbeidelse av positive investeringsanalyser for utsteder som vi har oppdrag for.
 • DNB Markets kan bistå en utsteder med kapitalinnhenting samtidig som DNB Bank ASA er långiver til den samme kunden.

Tiltak for å motvirke interessekonflikter

For å forebygge at interessekonflikter oppstår er det iverksatt en rekke generelle tiltak.

Organisasjon

DNB Bank ASA har samlet investeringsbankvirksomheten i DNB Markets, organisatorisk atskilt fra bankvirksomheten.

I DNB Markets er organisasjonen satt opp for å ivareta en god ansvarsfordeling. Ansatte som rådgir om transaksjoner i førstehåndsmarkedet er organisert i enheter som har separate ledere og er fysisk atskilt fra enheter som utarbeider investeringsanalyser eller som håndterer transaksjoner i annenhåndsmarkedet.

Ansatte som håndterer kundeordrer er adskilt fra ansatte som håndterer bankens egen markedsrisiko.

Informasjonsbarrierer

Ansatte i DNB Markets har taushetsplikt om alle forhold som gjelder kunder. Konfidensiell informasjon er kun

tilgjengelig for ansatte som har et tjenstlig behov for det. Det er iverksatt rutiner for å ivareta konfidensialitet og beskytte innsideinformasjon:

 • Retningslinjer for hvilken informasjon som kan deles mellom bankvirksomheten og ansatte i DNB Markets.
 • Håndtering av informasjon i DNB Markets.
 • Håndtering av konfidensiell informasjon og innsideinformasjon.

Disse rutinene er gjort kjent for alle ansatte i DNB Markets og inngår i interne opplæringsaktiviteter. Enheter i DNB Markets som jevnlig håndterer innsideinformasjon får tilpasset opplæring om dette.

Ansatte i DNB Markets skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver selv om det foreligger konfidensiell informasjon i andre enheter. Ansatte i andre deler av DNB Bank ASA har normalt ikke tilgang til DNB Markets' lokaler. Også innad i DNB Markets er det adgangsbegrensninger mellom enkelte enheter.

I tillegg til fysiske informasjonssperrer er IT-systemer i DNB Markets beskyttet gjennom tilgangskontroll. De ulike organisatoriske enhetene har atskilte områder for lagring av dokumenter mv. Tilgang til PC og handelssystemer er passordbeskyttet. Tilganger skal godkjennes av nærmeste leder, og tilganger kontrolleres jevnlig.

Andre tiltak for å motvirke interessekonflikter

Ansatte som får kunnskap om forhold som er i strid med gjeldende regelverk, vesentlige brudd på interne bestemmelser eller andre vesentlige kritikkverdige forhold skal informere nærmeste leder eller bankens internrevisor.

Deltakelse i forretningsvirksomhet er regulert. Ansatte skal som utgangspunkt ikke ha styreverv i eksterne selskaper. Eventuelle unntak kan etter en grundig vurdering godkjennes av leder for DNB Markets. Det er ikke tillatt å ha styreverv i foretak med kredittengasjement med DNB Bank ASA eller i foretak som har børsnoterte finansielle instrumenter.

Det er etablert konsernretningslinjer for antikorrupsjon. Retningslinjene gir blant annet regler for gaver og representasjon, og gaver med en verdi som overstiger en terskel skal registreres i bankens gaveregister.

Oppdrag om kapitalinnhenting, rådgivning om kapitalstruktur mv godkjennes av en egen engasjementskomite. Som en del av godkjennelsesprosessen vurderes interessekonflikter, herunder interessekonflikter knyttet til et kredittengasjement i DNB Bank ASA. Foreligger det skadelige interessekonflikter kan DNB Markets måtte si nei til enkelte oppdrag.

Ansatte i DNB Markets som utarbeider investeringsanalyser skal ikke eie verdipapirer i selskaper som de selv dekker. Investeringsanalysene skal baseres på selvstendige vurderinger. Analytiker skal ikke la seg påvirke av utstedere eller ansatte i andre enheter i DNB Markets. Rutiner er på plass for å begrense analytikeres bidrag i konfidensielle oppdrag. Analytiker som får tilgang til innsideinformasjon er forhindret fra å publisere analyser så lenge det pågående oppdraget ikke er offentlig kjent.

 • Kunders ordrer skal alt annet like prioriteres foran ordrer fra enheter i DNB-konsernet.
 • Ansatte i DNB Markets har ikke lønn som er koblet til enkeltoppdrag eller distribusjon av enkeltprodukter.
 • Kundens behov skal være førende for hvilke transaksjoner som foreslås, og eventuelle råd skal være egnet for den enkelte kunde.
 • Ansatte som handler finansielle instrumenter for egen regning må rapportere handlene til arbeidsgiver.
 • Verdipapirer kan ikke selges før utløpet av bindingstid. Ansatte i gitte funksjoner må innhente forhåndsgodkjennelse før de kan handle for egen regning. Det gjennomføres kontroller for å påse at regelverket overholdes.

Håndtering av potensielt skadelige konflikter

DNB Markets søker å håndtere iboende interessekonflikter slik at kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Dersom det identifiseres en potensielt skadelig interessekonflikt vil det iverksettes tiltak for å ivareta kunders interesser.

Et aktuelt tiltak kan være å frasi seg et oppdrag. Et alternativ kan være å opplyse aktuelle parter om interessekonfliktens natur, slik at kunder gis mulighet til å foreta en informert avgjørelse.

Det opplyses i henhold til markedspraksis om eventuelle oppdrag DNB Markets har hatt for den aktuelle utsteder i de investeringsanalyser som publiseres.

>> Tilbake til Priser og vilkår

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB