• Chatbot
  • Kundeservice

SFDR - Redegjørelse om integrering av bærekraft

Alle som yter finansiell rådgiving er pålagt å publisere en redegjørelse om hvordan bærekraft er integrert i investeringsrådgivningen. Her er DNB Markets' redegjørelse.

Elv i skog

En bærekraftig investering er en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et klima- eller miljømål. Bærekraftrisiko kan påvirke en investering negativt.

Investeringsrådgivning i DNB Markets – integrering av bærekraft

Bakgrunn - EUs Offentlighetsforordning

EUs Offentliggjøringsforordning "SFDR", er tatt inn i norsk lov om bærekraftig finans. I tråd med denne skal finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere integrere alle relevante finansielle risikoer i sin investeringsrådgivning. I tillegg skal alle relevante bærekraftrisikoer som kan ha en relevant vesentlig negativ innvirkning på avkastningen på en investering eller et råd, tas inn og fortløpende vurderes.

DNB Markets er en del av DNB Bank ASA, som har konsesjon som verdipapirforetak. DNB Markets yter investeringsrådgivning i finansielle instrumenter og er i henhold til lov om bærekraftig finans definert som en finansrådgiver.

Bærekraftrisiko kan påvirke verdien av en investering negativt.

Hva er SFDR?

SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

Risiko rundt bærekraft i råd fra DNB Markets

Bærekraftrisiko i investeringsrådgivningen

Med bærekraftrisiko menes en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet, som, hvis den oppstår, kan faktisk eller potensielt ha en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering.

For tiden er det begrenset med tilgang til informasjon fra utstedere av verdipapirer om deres eksponering mot bærekraftrisikoer. Frem til Markets har tilfredsstillende data og dataintegrasjon som faktisk integrerer bærekraftrisiko i vurderingene som leder frem til et investeringsråd, vil ikke Markets integrere bærekraftrisiko i investeringsrådgivning.

DNB Markets forventer at informasjon om bærekraftrisiko vil bli mer tilgjengelig fremover. Det finnes informasjon om utstederes bærekraftrisiko i DNB Markets investeringsanalyser.

For kunder som har behov for finansielle instrumenter for å sikre en underliggende eksponering i valuta-, rente- eller råvaremarkedene vil det normalt ikke foreligge bærekraftrisikoer som anses å være relevante. Ved investeringsrådgivning der formålet er sikring av underliggende eksponering vil DNB Markets ikke hensynta bærekraftrisiko når vi foreslår egnede instrumenter.

Bærekraftpreferanser i investeringsrådgivning

Kunder av DNB Markets kan motta investeringsrådgivning i følgende typer finansielle instrumenter:

  • Aksjer og aksjelignende instrumenter, og derivater med aksjer som underliggende instrument
  • Obligasjoner og sertifikater
  • Derivater med valuta-, rente- eller råvareinstrumenter som underliggende.

Disse instrumentene har ulike egenskaper, og kunder kan ha ulike formål og ønsker når de ber om råd.

Ved investeringsrådgivning skal kundens kontaktperson i DNB Markets foreslå finansielle instrumenter som er egnet for den enkelte kunde, gitt kundens preferanser og individuelle forhold. For kunder som oppgir at de har bærekraftpreferanser som de ønsker hensyntatt i rådgivningen vil Markets søke å avklare om kunden ønsker:

  • Instrumenter med en minimumsgrad av miljømessig bærekraftige investeringer etter EU-taksonomien,
  • instrumenter med en minimumsgrad av miljømessig bærekraftige investeringer etter Offentliggjøringsforordningen, eller
  • Instrumenter som tar hensyn til vesentlige negative bærekraftvirkninger – PAI (Principal Adverse Impact)

Kunder som ønsker å investere i verdipapirer kan ha ulike formål med investeringene. Ved investeringsrådgivning der formålet er avkastning vil DNB Markets søke å hensynta investeringsmål, risikoappetitt, tidshorisont, kunnskap, erfaring, finansiell stilling, evne til å bære tap – og når Markets har tilfredsstillende data og dataintegrasjon som faktisk integrerer bærekraftrisiko vil bærekraftrisiko også tas hensyn til ved investeringsrådgivning.

Nærmere om godtgjørelseordninger i DNB Markets

I henhold til EUs offentliggjøringsforordning skal finansrådgivere opplyse om hvordan godtgjøringsordninger er forenlig med integreringen av bærekraftrisikoer. I DNB Markets er det etablert en risikojustert godtgjørelsesordning som skal fremme langsiktighet og god risikostyring. Bærekraftrisiko inngår i dag ikke i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes i DNB Markets.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB