• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Aktivt eierskap

DNB utøver aktivt eierskap gjennom dialog og stemmegivning.

Vindturbiner på havet
Mann som sitter på benk

Hva er aktivt eierskap?

Aktivt eierskap innebærer at man som aksjeeier, på vegne av andelseierne, søker å påvirke et selskap i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning.

Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til miljø, klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, eller et ønske om å forbedre selskapets retningslinjer og rutiner på visse områder.

DNB Asset Management har løpende dialog med selskapers ledelse, styre og valgkomité.

Det er sammenheng mellom dialogene og stemmegivningen

 • Dialogene brukes blant annet for å påvirke forslag i forkant av generalforsamlingene.
 • Stemmegivning skjer direkte, eller ved fullmakt, på generalforsamlinger. Mange saker behandlet på generalforsamling, er utgangspunkt for videre dialog med selskapet.

Basert på internasjonale standarder

Utøvelse av aktivt eierskap i DNB Asset Management skal baseres på internasjonale standarder og konvensjoner. Noen viktige standarder er UN Global Compact, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Se våre forventingsdokumenter for andre viktige standarder og konvensjoner.

Påvirkningsdialog

Vi initierer reaktiv dialog med selskaper når vi vil diskutere ESG-risikoer eller mulige brudd på internasjonale normer og standarder.

I tillegg initierer vi proaktiv dialog når vi vil bidra til å forbedre et selskaps ESG-prestasjoner. Det kan være reduksjon av risiko så vel som ivaretakelse av muligheter.

Per 30. juni 2022 har vi hatt dialog med selskaper om følgende tema:

Totalt antall dialoger: 172

Antall dialoger

22

Klimaendringer og klimagassutslipp

8

Vann og hav

12

Naturmangfold og avskoging

16

Annet innen miljø

74

Menneskerettigheter (inkludert arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og lokalsamfunn/urfolksrettigheter)

6

Annet innen sosiale forhold

14

Styrets struktur og uavhengighet

6

Avlønning

25

Annet innen eierstyring (inkludert skatt og korrupsjon)

172

Totalt

Eksempler på selskapsdialoger finnes i våre års- og kvartalsrapporter.

Listen ble oppdatert 20.09.2022

Stemmegivning

Vi stemmer på alle norske generalforsamlinger for børsnoterte selskaper der vi har eierskap.

Når det gjelder globale generalforsamlinger, har vi tatt i bruk en systematisk tilnærming for å bestemme hvilke generalforsamlinger vi skal stemme på.

Stemmeretten brukes i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no (for Norge), våre retningslinjer for stemmegivning internasjonalt og våre retningslinjer for eierstyring og ansvarlige investeringer.

Retningslinjer for stemmegivning i Norge

Retningslinjer for stemmegivning internasjonalt (engelsk)

Vårt fokus i stemmegivningen

I viktige saker hvor vi vurderer å stemme mot selskapets forslag, vil vi ofte ha dialog med sentrale personer i relevante selskaper i forkant av generalforsamlingen. På denne måten kan vi påvirke forslagene og/eller få bedre innsikt i problemstillingene. Slik bidrar vi for eksempel til bedre styresammensetning og avlønningssystemer for ledelsen og styret.

Noen viktige temaer er:

 • godtgjørelse til ledende ansatte og styret
 • sammensetning av styrer og valgkomiteer
 • håndtering av klimautfordringer
 • vannhåndtering, naturmangfold (inkludert avskoging)
 • hav
 • menneskerettigheter
 • mangfold og inkludering
 • lobbyvirksomhet

Stemmegivningen i praksis

Vår leverandør av fullmaktstemmegivning, ISS, letter stemmeprosessen ved å tilby standard stemmeanalyser og skreddersydde analyser basert på våre egne retningslinjer for stemmegivning.

Analysene er en del av beslutningsgrunnlaget, men endelig beslutning tas av DNB Asset Management AS.

Styret i DNB Asset Management AS har myndighet til å stemme på vegne av fondene som er etablert under selskapet. Myndigheten er delegert til administrerende direktør. De diskresjonære mandatene som måtte ha aksjer, stemmer for egne beholdninger.

Slik stemte vi i 2021

I 2021 avga vi stemmer på 155 generalforsamlinger i Norge og 169 generalforsamlinger internasjonalt.

På om lag fire av ti generalforsamlinger stemte vi imot minst én av selskapets anbefalinger.

Viktige temaer i 2021 har vært:

 • ESG-aksjonærforslag*
 • emisjonsfullmakter
 • tilbakekjøpsfullmakter
 • styrevalg
 • godtgjørelse til styret
 • styrets ansvar
 • valg av valgkomité
 • lederavlønning

Se vår stemmegivning

Vi stemmer ved hjelp av en fullmektig, men deltar i enkelte tilfeller også fysisk på generalforsamlinger.

Se hvordan vi har stemt

*Viktige temaer for ESG-aksjonærforslagene:

 • klimautfordringer
 • mangfold og inkludering
 • lobbyvirksomhet
 • menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Nyttige lenker

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB