• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Ansvarlige investeringer

DNB har en høy standard for ansvarlige investeringer.

Det innebærer at vi ivaretar miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i all forvaltning.

Konserninstruks for ansvarlige investeringer

Årsrapport for ansvarlige investeringer

Viktige verktøy i dette arbeidet er:

Standardsetting

Aktivt eierskap gjennom dialog og stemmegivning

Eksklusjon

Integrering av ESG-muligheter og risikoer

Ansvarlige og bærekraftige investeringer

Hovedformålet med ansvarlige og bærekraftige investeringer er å oppnå god langsiktig avkastning med et akseptabelt risikonivå. Samtidig skal vi ta hensyn til vesentlige risikoer og muligheter knyttet til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

All forvaltning er underlagt DNBs konsernstandard for ansvarlige investeringer.

Standarden bygger på internasjonale normer og standarder. Den skal sikre at DNB ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Den skal også sikre at vurderinger av ESG-risikoer og -muligheter integreres i forvaltningen.

Vi utøver eierskap i samsvar med internasjonale normer og standarder:

  • Principles for Responsible Investments (PRI)
  • UN Global Compact
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • G20/OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
  • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Som en del av Net Zero 2050-ambisjonen, har DNB besluttet å sette et mål om å øke forvaltningskapitalen i fond med bærekraftstema til 200 milliarder kroner fram mot 2025. I tillegg er målet at halvparten av nettoflyt i 2025 skal gå til slike fond.

Fond med bærekraftstema kan enten være fond med lavt nivå av klimagassutslipp, fond som investerer i selskaper som bidrar med løsninger eller fond som har FNs bærekraftsmål som rammeverk for investeringer. I 2021 lanserte vi to nye fond med bærekraftstema: Et indeksfond som benytter en referanseindeks som er i tråd med Parisavtalen, og et globalt aksjefond som benytter FNs bærekraftsmål som rammeverk.

Mer om fond med bærekraftstema

I arbeidet med ansvarlige og bærekraftige investeringer har vi definert langsiktige og kortsiktige fokusområder. Disse er viktige i aktiv eierskapsutøvelse, standardsetting og ESG-integrering. Ambisjoner og måloppnåelse innenfor hvert av områdene er beskrevet i årsrapporten for ansvarlige investeringer.

Hva er vår tilnærming til ansvarlige investeringer?

Stemmegivning

Stemmegivning ved generalforsamling er en viktig del av vårt aktive eierskap, og må vurderes i sammenheng med de løpende dialogene vi har med selskapene.

  • Mer om vår stemmegivning

Dialoger

Proaktiv og reaktiv påvirkningsdialog med selskaper er en sentral del av vårt arbeid. Dialogene er strukturerte prosesser med tydelige mål om ønsket utfall.

Initiativer

En viktig del av påvirkningsarbeidet er deltakelse i globale investorsamarbeid.

Bærekraftsrapporter

Vi ønsker å være åpne om vårt arbeid med ansvarlige investeringer, og publiserer regelmessige oppdateringer.

Hvorfor er vi opptatt av å være ansvarlige?

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB