• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Menneske­rettigheter

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker over hele verden.

DNB Brand Image Mona

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er noe DNB har stort fokus på og bestreber seg daglig slik at disse rettighetene blir respektert. For DNB er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, leverandør av bank og finanstjenester, innkjøper av varer og tjenester og i forbindelse med vår utlåns- og investeringspraksis og også i vår rolle som en sentral samfunnsaktør.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Ansvaret for å sikre grunnleggende menneskerettigheter ligger i utgangspunktet hos de enkelte nasjonalstater. Gjennom nasjonal lovgivning har statene pålagt næringslivet selvstendige plikter for å sikre at disse rettighetene ivaretas. Eksempler på slik norsk lovgivning er arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og åpenhetsloven.

I en global sammenheng er bildet mer komplekst, da ikke alle land har en like velutviklet lovgivning og fordi håndhevingen av denne er varierende. Slike nasjonale forskjeller fritar likevel ikke næringslivet for ansvar. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper klargjør hvilket ansvar virksomheter har for å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold globalt. DNB har forpliktet seg til begge disse og de er også førende for vår vår Code Of Conduct og Konsernpolicy for bærekraft. Prinsippene er også tatt inn i våre Etiske retningslinjer for forretningspartnere, våre etiske investeringer som en viktig del av DNBs eierskapsutøvelse, og for våre prinsipper for ansvarlige utlån. DNB har også forpliktet seg til å etterleve Equator-prinsippene, som blant annet tydeliggjør våre forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med prosjektfinansiering.

DNB og åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller krav til større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktig til Norge. Åpenhetsloven gjelder for DNB. Kravene som stilles til de virksomhetene som omfattes av loven er at det skal utføres aktsomhetsvurderinger og at det skal redegjøres for disse.

På denne siden kan du lese mer om hvordan DNB sikrer at vi etterlever de krav som åpenhetsloven stiller, og hvor du kan henvende deg om du skulle ønske mer informasjon.

Virksomhetsstyring

Det er nedfelt i DNBs styrende dokumentasjon at vi plikter å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede. Det være seg utlån, investeringer eller innkjøp. Her finner du lenker til sentrale styrende dokument som beskriver hvordan vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede.

Aktsomhetsvurderinger

Sentralt i DNBs arbeid for å respektere grunnleggende menneskerettigheter er gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en prosess som iverksettes for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Når DNB skal foreta aktsomhetsvurderinger der menneskerettigheter er tema, er det viktig å understreke at risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoen for selskapet, men for det eller de menneskene som berøres.

Vi skal være føre var og forebygge brudd. Dersom DNB er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, skal vi bidra til å rette opp forholdet og sørge for kompenserende tiltak. Her vil vi kommunisere med berørte rettighetshavere om hvordan vi har håndtert situasjonen.

Vår virksomhet er basert på tillit. Å opprettholde denne tilliten krever at vi handler profesjonelt og med integritet i alle sammenhenger, ikke bare når det gjelder egen virksomhet, men også i de krav vi stiller til samarbeidspartnere og kunder. Dette gjelder alltid, ikke bare når vi har søkelyset på oss.

Bedriftskunder

Det er anslått at 9000 selskaper skal følge åpenhetsloven. Mange av disse er kunder i DNB. DNB har en risikobasert tilnærming til hvordan vi følger opp etterlevelse av åpenhetsloven hos våre kunder. Som en del av vår kjenn-din-kunde prosess gjøres det grundige kundekontroller basert på vurderinger av kundens iboende risiko for hvitvasking, korrupsjon og annen potensiell negativ påvirkning de kan forårsake gjennom sin virksomhet. Viktige drivere for iboende risiko er land, bransje og hvilke produkter kunden benytter i DNB. Gjennom internettsøk og ved hjelp av informasjonsverktøy, undersøkes det blant annet om kunden har vært involvert i kontroversielle hendelser, herunder faktiske, eller potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Utlån og tilrettelegging av kapital

I vår konsernstandard for samfunnsansvar i kredittvirksomheten, redegjør vi for våre krav og forventninger til kunder vi yter kreditt eller tilrettelegger kapitalmarkedsbasert finansering for. Alle DNBs kunder skal overholde gjeldende lover og forskrifter i hjemlandet/landet der de hører hjemme, i tillegg til gjeldende lover og forskrifter i land der de utøver sin virksomhet. Våre kunder skal også opptre i samsvar med relevante internasjonale konvensjoner og retningslinjer vedtatt av internasjonale organisasjoner, som FN og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Etterlevelse av lover og retningslinjer for ansvarlighet følges opp i et eget ESG risikovurderingsverktøy, herunder våre kunders oppfølging av sine leverandørers og forretningspartneres ansvarlighet og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Avdekkes alvorlige forhold vil dette påvirke endelig ESG risikoklassifisering og beslutningsnivå for kreditter. Kundedialog om forholdene vil igangsettes og oppfølging og påvirkning av kunder for å forebygge eller redusere skade gjennom handlingsplaner gjennomføres.

Investering

DNB Asset Management

Aktsomhetsvurderinger DNB Asset Management AS («DAM») gjør av leverandører/samarbeidspartnere beskrives under. For DAM som kapitalforvalter kan risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold også være knyttet til selskaper vi investerer i på vegne av våre kunder. DNBs Konserninstruks integrerer blant annet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i kravene til ansvarlig investeringspraksis. Videre utdypes våre krav og forventninger til selskaper om ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vårt forventningsdokument om menneskerettigheter.

Som en del av aktsomhetsvurderingen av selskaper vi investerer i på vegne av kunder blir investeringsuniverset regelmessig screenet blant annet på potensielle og faktiske negative konsekvenser på sosiale, miljømessige og etiske kriterier basert på internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper. Basert på screening, og intern vurdering samt varsler om hendelser, identifiseres og kartlegges potensielle negative konsekvenser. I dette arbeidet støttes vi av en ekstern konsulent som også bidrar med informasjonsinnhenting og analyse for vurderinger. Avhengig av alvorlighetsgraden, iverksettes ulike egnede tiltak, ofte først i dialog med selskapet. Imidlertid kan faktiske negative konsekvenser resultere i eksklusjon, Eksklusjoner | Ansvarlige investeringer | Bærekraftig finans | Bærekraft fra A til Å - DNB, av selskapet dersom påvirkning ikke gir ønskede resultater. Mer informasjon om vår due diligence-prosess finnes i vår Principle Adverse Indicator Statement. Redegjørelse av arbeidet med menneskerettigheter inkludert arbeidstakerrettigheter dekkes i vår årsrapport for ansvarlige investeringer.

DNB Livsforsikring

For DNB Livsforsikring AS (DNB Liv) som kapitaleier er risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskaper vi investerer i. DNBs Standard for ansvarlige investeringer integrerer blant annet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i kravene til ansvarlig investeringspraksis. Standarden gir retningslinjer for DNB Liv som kapitaleier og for alle som forvalter midler på vegne av DNB Liv.

Som en del av aktsomhetsvurderingen av selskaper vi investerer i blir investeringsuniverset regelmessig screenet blant annet på potensielle og faktiske negative konsekvenser på sosiale, miljømessige og etiske kriterier basert på internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper. Basert på screening, og intern vurdering samt varsler om hendelser, identifiseres og kartlegges potensielle negative konsekvenser. DNB Asset Management (DAM) forvalter det meste av DNB Livs investeringer. Les mer om hvordan DAM gjennomfører aktsomhetsvurdering under avsnittet DNB Asset Management.

Innkjøp

DNB kjøper årlig inn varer og tjenester for ca. 10 milliarder kroner. Viktige innkjøpskategorier er utvikling og drift av IT-løsninger, markedsførings- og konsulenttjenester samt varer og tjenester relatert til eiendommer og kontorutstyr. De fleste leverandørene er fra Norden, Vest-Europa eller Nord-Amerika.

DNBs forpliktelse til å ivareta menneskerettighetene og å utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i arbeidet med leverandørene bygger på DNBs overordnede policy for bærekraft, og er integrert i interne retningslinjer for innkjøp. Videre uttrykkes forventningen til leverandøren i DNBs Etiske retningslinjer for forretningspartnere, som er en del av leverandørkontrakten. Alle virksomheter som leverer varer og tjenester til DNB, vurderes for risiko, inkludert bærekraft og menneskerettighetsrisiko, i DNBs system for Third Party Risk Management. Leverandører fra bransjer eller land med høyere risiko for blant annet menneskerettighetsbrudd gjennomgår en mer dyptgående analyse. Vår største mulighet til påvirkning er gjennom arbeid med vår direkte leverandør. Dette gjøres gjennom ulike tiltak hovedsakelig oppfølging gjennom EcoVadis plattformen, dialog på spesifikke tema, tematiske tilsyn (f.eks. påseplikt) eller bredere stedlige bærekraftsrevisjoner. Hvilke tiltak som igangsettes er basert på en vurdering av risiko og alvorlighetsgrad, DNBs tilknytning til risiko, og type leveranse / hvor tett på forretningen leverandøren er som ofte også har en sammenheng med vår mulighet til å påvirke. Les mer om DNB og ansvarlig innkjøp i DNBs årsrapport for 2023.

Kontaktpunkt

Hvis du har spørsmål angående hvordan vi i DNB og våre datterselskaper arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg benytte deg av e-postadressen apenhetsloven@dnb.no.

Skulle du ha spørsmål rettet til DNB Næringseiendom AS tilnærming til samme tema ber vi at du henvender deg til servicesenter@dnb.no.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB