Anti-hvitvasking arbeid og bekjempelse av terrorfinansiering

DNB bygget
DNB er en attraktiv kanal for å plassere og formidle penger og verdier. Det gjelder også for kriminelle. Vi jobber målrettet hver dag for å beskytte kundene våre og unngå at DNB blir utsatt for eller misbrukt til gjennomføring av økonomisk kriminalitet. Å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering er et samfunnsansvar vi tar på alvor og investerer store ressurser i.    

Hvordan jobber vi med å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger og integrere det i den legale økonomien. Formålet er å få det til å se ut som utbyttet er tjent på lovlig måte, og skjule at det stammer fra kriminalitet. 

I DNB er det rundt 500 mennesker som arbeider i spesialistfunksjoner med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Det inkluderer alt fra dataspesialister, bankspesialister og etterretningsanalytikere til erfarne etterforskere. En rekke store prosjekter er gjennomført de siste årene for å styrke antihvitvaskingsarbeidet.

Hver eneste dag går det mer enn sju millioner transaksjoner til og fra kontoer i DNB. Dermed screenes millioner av transaksjoner gjennom vår elektroniske overvåking, som fanger opp uregelmessige transaksjoner. Dersom systemer og manuelle rutiner fanger opp betalinger vi ikke forstår bakgrunnen for, vil vi iverksette intern undersøkelse. Vi har lav terskel for å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. I 2020 utredet vi over 5000 forhold som kunne indikere hvitvasking, og sendte over 1250 rapporter til Økokrim. Det er Økokrim som etterforsker om noe er ulovlig.
Førstelinjen er alle konsernets operative funksjoner (forretnings-, stabs- og støtteområdene). Førstelinjen har den direkte kontakten med kundene. Et viktig prinsipp i antihvitvaskingskarbeidet er å kjenne kunden. Dersom det dukker opp betalinger som vi ikke forstår bakgrunnen for, har vi plikt til å undersøke hvor pengene kommer fra. Hvis noe er mistenkelig, er vi forpliktet til å rapportere til Økokrim.

Group Risk Management og Group Compliance utgjør DNBs andre forsvarslinje, og er uavhengige kontrollfunksjoner som overvåker, kontrollerer og følger opp ledelsen og de ansatte i konsernets operative funksjoner. Group Compliance rapporterer direkte både til konsernsjefen og styret.

Tredje forsvarslinje er bankens internrevisjon, som med en risikobasert tilnærming gjennomgår og vurderer konsernets prosesser for styring og internkontroll. Internrevisjonen skal kontrollere at banken følger interne retningslinjer, samt at organisasjonen er tilstrekkelig godt rustet til å etterleve gjeldende lovregler. Internrevisjonen rapporterer direkte til både konsernsjefen og styrelederen.
hack

DNB har høyt fokus på anti-hvitvasking, og de siste årene har vi gjennomført en rekke tiltak for å styrke dette arbeidet:

  • Totalt har vi over 500 ansatte som jobber i spesialistfunksjoner med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering,  i tillegg kommer kundeansvarlige og andre i kundenære roller. 
  • Vi jobber systematisk for å styrke fagkompetansen i førstelinjen og kvalitetsmiljøene, i tillegg til at det er innført tiltak for å styrke den daglige oppfølgingen av antihvitvaskingsarbeidet (AML).
  • Ansatte som arbeider med antihvitvasking i DNB får regelmessig opplæring i hvitvaskingregelverket.
  • Kundeporteføljer og kundeinformasjon blir løpende gjennomgått og fulgt opp.
  • Våre IT-systemer overvåker alle transaksjoner, og vi har de siste årene investert tungt i å oppgradere denne overvåkingen. 
  • Høyt ledelsesfokus, i tillegg til at det er obligatoriske e-læringskurs i antihvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering for alle ansatte i DNB.

Bankene er myndighetenes forlengede arm i arbeidet med å forhindre og avdekke hvitvasking:

For å følge opp dette ansvaret er vi også forpliktet til å stille kundene våre noen spørsmål: 

  1. Når du ønsker å bli kunde i DNB, er vi nødt til å vite hvem du er. Vi stiller en rekke spørsmål og krever dokumentasjon for å bli bedre kjent med deg. Blant annet krever vi identitetspapirer, vi vil vite hvor pengene du setter inn på konto kommer fra, og hvordan du planlegger å bruke kontoene dine. Denne jobben må gjøres grundig, og derfor kan det i noen tilfeller ta tid å åpne konto hos oss, men da reduserer vi også risikoen for at folk med uærlige hensikter kan misbruke banken.

  2. Basert på informasjonen du oppgir når du blir kunde, følger vi også opp ditt kundeforhold løpende, både gjennom våre medarbeidere og våre IT-systemer. 

  3. Med jevne mellomrom stiller vi deg spørsmål, uten at det betyr at noe ulovlig funnet sted. Vi kan også be om mer dokumentasjon i noen tilfeller. Dette handler like mye om å sikre trygge og gode tjenester for våre kunder, som å stoppe de som har uærlige hensikter. 

Banken er verken etterforsker eller dommer, men vi overvåker og melder inn mistenkelige transaksjoner til politiet. På dette området har vi taushetsplikt og vi informerer derfor ikke verken kunder eller andre om hva vi gjør.
 

DNB-ansatte videreutdanner seg

Mann foran PC
«Reskill AML» er et utdanningsløp for ansatte i DNB som vil jobbe innenfor anti-hvitvasking.

» Les mer om programmet

DNB Nyheter

DNB logo


» Les mer om vårt arbeid mot hvitvasking

Standard for anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering

Anti-hvitvaskingsarbeidet er godt forankret i vår styringsdokumentasjon.