Anti-hvitvasking arbeid og bekjempelse av terrorfinansiering

DNB bygget
DNB er en attraktiv kanal for å plassere og formidle penger og verdier. Det gjelder også for kriminelle. Vi jobber målrettet hver dag for å beskytte kundene våre og unngå at DNB blir utsatt for eller misbrukt til gjennomføring av økonomisk kriminalitet. Å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering er et samfunnsansvar vi tar på alvor og investerer store ressurser i.    

Hvordan jobber vi med å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger og integrere det i den legale økonomien. Formålet er å få det til å se ut som utbyttet er tjent på lovlig måte, og skjule at det stammer fra kriminalitet. 

I DNB er det over 400 mennesker som arbeider med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Det inkluderer alt fra dataspesialister, bankspesialister og etterretningsanalytikere til erfarne etterforskere. En rekke store prosjekter er gjennomført de siste årene for å styrke antihvitvaskingsarbeidet.Hver eneste dag går det mer enn sju millioner transaksjoner til og fra kontoer i DNB.

Dermed screenes millioner av transaksjoner gjennom vår elektroniske overvåking, som fanger opp uregelmessige transaksjoner. Dersom systemer og manuelle rutiner fanger opp betalinger vi ikke forstår bakgrunnen for, vil vi iverksette intern undersøkelse. Vi har lav terskel for å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. I 2019 utredet vi over 5000 forhold som kunne indikere hvitvasking, og sendte over 1800 rapporter til Økokrim. Det er Økokrim som etterforsker om noe er ulovlig.
I DNB har vi tre forsvarslinjer i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering:

Førstelinjen er alle konsernets operative funksjoner (forretnings-, stabs- og støtteområdene). Førstelinjen har den direkte kontakten med kundene. Et viktig prinsipp i antihvitvaskingskarbeidet er å kjenne kunden. Dersom det dukker opp betalinger som vi ikke forstår bakgrunnen for, har vi plikt til å undersøke hvor pengene kommer fra. Hvis noe er mistenkelig, er vi forpliktet til å rapportere til Økokrim.

Group Risk Management og Group Compliance utgjør DNBs andre forsvarslinje, og er uavhengige kontrollfunksjoner som overvåker, kontrollerer og følger opp ledelsen og de ansatte i konsernets operative funksjoner. Group Compliance rapporterer direkte både til konsernsjefen og styret.

Tredje forsvarslinje er bankens internrevisjon, som med en risikobasert tilnærming gjennomgår og vurderer konsernets prosesser for styring og internkontroll. Internrevisjonen skal kontrollere at banken følger interne retningslinjer, samt at organisasjonen er tilstrekkelig godt rustet til å etterleve gjeldende lovregler. Internrevisjonen rapporterer direkte til både konsernsjefen og styrelederen.
hack

De siste årene har vi gjennomført en rekke tiltak for å styrke arbeidet med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket:

 • Totalt har vi 400 ansatte som jobber med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Vi har jobbet systematisk for å styrke fagkompetansen i førstelinjen og kvalitetsmiljøene, i tillegg til at det er innført tiltak for å styrke den daglige oppfølgingen av antihvitvaskingsarbeidet (AML).
 • Ansatte som arbeider med antihvitvasking i DNB får regelmessig opplæring i hvitvaskingregelverket. 
 • Kundeporteføljer og kundeinformasjon blir løpende gjennomgått og fulgt opp. 
 • Våre IT-systemer overvåker alle transaksjoner, og vi har de siste årene investert tungt i å oppgradere denne overvåkingen. 
 • DNB har samlet og forsterket fagkompetanse innen områdene dataanalyse, sanksjoner, antikorrupsjon, utredning og transaksjonskontroll i en ny divisjon – Group AML.
 • Group Compliance er etablert som eget område med konserndirektøren for Compliance som medlem av konsernledelsen. 
 • Økt ledelsesfokus, i tillegg til at det er også innført obligatoriske e-læringskurs i antihvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering for alle ansatte i DNB.

Bankene er myndighetenes forlengede arm i arbeidet med å forhindre og avdekke hvitvasking:

For å følge opp dette ansvaret er vi også forpliktet til å stille kundene våre noen spørsmål: 

 1. Når du ønsker å bli kunde i DNB, er vi nødt til å vite hvem du er. Vi stiller en rekke spørsmål og krever dokumentasjon for å bli bedre kjent med deg. Blant annet krever vi identitetspapirer, vi vil vite hvor pengene du setter inn på konto kommer fra, og hvordan du planlegger å bruke kontoene dine. Denne jobben må gjøres grundig, og derfor kan det i noen tilfeller ta tid å åpne konto hos oss, men da reduserer vi også risikoen for at folk med uærlige hensikter kan misbruke banken.

 2. Basert på informasjonen du oppgir når du blir kunde, følger vi også opp ditt kundeforhold løpende, både gjennom våre medarbeidere og våre IT-systemene. 

 3. Med jevne mellomrom stiller vi deg spørsmål, uten at det betyr at noe ulovlig funnet sted. Vi kan også be om mer dokumentasjon i noen tilfeller. Dette handler like mye om å sikre trygge og gode tjenester for våre kunder, som å stoppe de som har uærlige hensikter. 

Banken er verken etterforsker eller dommer, men vi overvåker og melder inn mistenkelige transaksjoner til politiet. På dette området har vi taushetsplikt og vi informerer derfor ikke verken kunder eller andre om hva vi gjør.
 

DNB-ansatte videreutdanner seg

Mann foran PC
«Reskill AML» er et utdanningsløp for ansatte i DNB som vil jobbe innenfor anti-hvitvasking.

» Les mer om programmet

DNB Nyheter

DNB logo


» Les mer om vårt arbeid mot hvitvasking

Standard for anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering

Anti-hvitvaskingsarbeidet er godt forankret i vår styringsdokumentasjon. 

 

DNBs kommentarer til påstander knyttet til islandske fiskeriselskaper

Det islandske fiskerikonsernet Samherji er beskyldt for korrupsjon, hvitvasking av penger og skatteunndragelse i forbindelse med sin virksomhet i Namibia. Ifølge medieoppslag er noen av de omstridte transaksjonene gjennomført via DNB-kontoer.

I november 2019 ble mer enn 30.000 dokumenter fra det islandske fiskerikonsernet Samherji publisert på Wikileaks.

Under omfattende mediedekning ble Samherji beskyldt for korrupsjon, hvitvasking av penger og skatteunndragelse. Samherji etterforskes av politiet på Island og Namibia.

DNB har følgende kommentarer i vår dialog med media og andre interessenter:

 • Basert på det som har kommet fram i media, kan vi ikke utelukke at DNBs tjenester er blitt misbrukt. Det er opp til politiet på Island og i Namibia å undersøke om Samherji eller personer tilknyttet dette selskapet har utført ulovlige handlinger.

 • DNB er underlagt regler for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Her imøteser vi etterforskningen initiert av Økokrim.

 • Hensikten med denne etterforskningen er å forstå om DNB har overholdt gjeldende og tidligere anti-hvitvaskingsregler. 
 • Etterforskningen er nå overført til Oslo Statsadvokatembete på grunn av inhabilitet hos Økokrim. Den pågår fortsatt, og DNB samarbeider med politiet.

 • Det er viktig å merke seg at DNB ikke på noen måter har blitt beskyldt for hvitvasking eller korrupsjon.

 • DNB har ikke lov til å opplyse om vi har rapportert om transaksjoner til Økokrim i et konkrete saker. Totalt sett sendte DNB inn 1 828 saker til Økokrim I 2019, som involverte mer enn 4800 kundeforhold og millioner av transaksjoner.

 • DNB arbeider systematisk for å forhindre at DNBs produkter og tjenester brukes til kriminell aktivitet, og DNB har som mål å være den mest pålitelige aktøren når det gjelder å levere banktjenester i en moderne, digital økonomi.

 • Det er en viktig del av vår systematiske tilnærming å trekke lærdom fra slike saker og bruke denne kunnskapen til å forbedre våre rutiner og systemer.