DNB er en pådriver for mangfold og inkludering

Bilde av et bord med kontorrekvisita og hendene til mange som jobber sammen
Vi har som mål å oppnå langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder og være en attraktiv arbeidsplass. For å få det til, er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av. Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet og livssyn gir oss flere perspektiver og gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, øke innovasjonskraften og skape de beste kundeopplevelsene. 
 
De senere årene har vi løftet likestilling både internt og gjennom produkter, tjenester og innkjøp. Vi er blant verdens mest likestilte selskaper, etter å ha satt oss høye ambisjoner om å være en pådriver for likestilling og mangfold både internt og eksternt. Vi jobber også systematisk med økonomisk likestilling, og tar ansvar for å bygge økonomisk kompetanse i befolkningen. Dette gjør vi fordi kunnskap er avgjørende for å ta gode økonomiske valg. Dette arbeidet skal videreføres samtidig som vi framover vil gjennomføre et løft for mangfold og inkludering.
 

Mål og ambisjoner

Illustrasjon av to personer
  • Kjønnsbalanse (40/60) i lederstillinger på alle nivå (uavhengig av kjønn). 
  • DNB skal være mangfoldig og inkluderende. 
  • DNB skal gjennom produkter, tjenester og dialog bidra til å fremme likestilling blant våre kunder. 
  • DNBs største leverandører innen IT-tjenester, konsulentvirksomhet og juridiske tjenester skal arbeide systematisk med likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Hva har vi oppnådd:

Illustrasjon av håndtrykk
  • Vi er stolte over at Financial Times har kåret DNB til Europas beste bedrifter når det kommer til mangfold innen bank og finans, og fjerde beste totalt sett.
  • Våre ansatte er sikret minimum 20 uker kjønnsnøytral foreldrepermisjon, uansett hvor i verden de jobber.
  • Vi har lik fordeling av kvinner og menn i konsernledelsen - og 39,5 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene.
 

Vårt arbeid internt

Internt betyr likestilling og mangfold like rettigheter og muligheter til å bidra i organisasjonen. Det innebærer at vi skaper et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent for sitt talent, og der alle kan være seg selv. Mangfold er alt som gjør mennesker og grupper unike og forskjellige fra hverandre. Mangfold og inkludering følges opp i alle deler av virksomheten og diskriminering aksepteres ikke. 

Slik jobber vi med å være en pådriver eksternt

Som Norges største bank, er vi bevisst at vi har både en mulighet og et ansvar til å påvirke positivt utenfor egen virksomhet. For oss i DNB går derfor mangfolds- og inkluderingsarbeidet lenger enn til egne ansatte og handler for eksempel også om å bidra til økt likestilling blant våre kunder gjennom våre produkter og tjenester. De siste årene har vi eksempelvis jobbet særlig med økonomisk likestilling, og tar ansvar for å bygge økonomisk kompetanse i befolkningen. Kunnskap er avgjørende for å ta gode økonomiske valg. Et annet eksempel på vår påvirkningskraft, er brukern av innkjøpsmakten. I møte med leverandører, har vi brukt påvirkningskraften til å fremme likestilling hos selskapene vi handler fra. 
 

Det at folk er forskjellige, gjør DNB bedre

Ulikhet i kjønn, alder, bakgrunn, erfaring, fysisk kapasitet, religiøs tro og preferanser blant ledere og ansatte, vil gjøre oss mer innovative og sterkere rustet til å betjene og skape verdier for kundene våre.