DNB og menneskerettigheter

Portrettbilde av ungdommer
Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker over hele verden.
Menneskerettighetene er relevante for DNB i vår rolle som arbeidsgiver, som bankforbindelse, som stor innkjøper, i vår utlåns- og investeringspraksis og vår generelle rolle i samfunnet. DNB skal i alle disse rollene bidra til at menneskerettighetene ivaretas og beskyttes, og motvirke at menneskerettighetene krenkes. 

I kraft av DNBs ulike roller, vil mange av menneskerettighetene være aktuelle direkte eller indirekte:

 • Retten til ikke å bli diskriminert
 • Retten til frihet fra slaveri og tvunget arbeid
 • Retten til ikke å bli utnyttet
 • Retten til privatliv og personvern
 • Rett til tanke- og ytringsfrihet
 • Retten til liv, frihet og sikkerhet
 • Rett til organisering
 • Arbeidstakerrettigheter
 • Barns rettigheter
 • Rett til utdanning og kompetanseheving
 • Rett til tilfredsstillende levestandard
 • Urbefolknings rettigheter

Menneskerettighetene er nedfelt en rekke steder, blant annet i Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948, FNs to konvensjoner fra 1966 om henholdsvis sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.  

Ansvaret for å sikre menneskerettighetene ligger i utgangspunktet hos nasjonalstatene. Gjennom nasjonal lovgivning har statene pålagt næringslivet selvstendige rettigheter og plikter som er med på å sikre at menneskerettighetene oppfylles. Eksempler på norsk lovgivning, er arbeidsmiljøloven og likestillingsloven.

I en global sammenheng er bildet mer komplekst, da ikke alle land har en like velutviklet lovgivning og fordi håndhevingen av lovgivningen er varierende. Slike nasjonale forskjeller fritar ikke næringslivet for ansvar. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som DNB har sluttet seg til, klargjør hvilket ansvar virksomheter har for å respektere menneskerettighetene globalt. 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er førende for vår Code Of Conduct og vår policy for samfunnsansvar når det gjelder menneskerettigheter. Prinsippene er også tatt inn i retningslinjene for våre innkjøp, for etiske investeringer som en viktig del av DNBs eierskapsutøvelse og for DNBs prinsipper for ansvarlige utlån. DNB har også underskrevet Equator-prinsippene som også tydeliggjør våre forpliktelser for menneskerettigheter i forbindelse med prosjektfinansiering.

Sentralt i DNBs arbeid for å respektere menneskerettighetene, er gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er prosessen for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkning på menneskerettighetene. Når DNB skal foreta aktsomhetsvurderinger der menneskerettigheter er tema, er det viktig å understreke at risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoen for selskapet, men for det eller de menneskene som berøres.
Sentralt i DNBs arbeid for å respektere menneskerettighetene, er gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er prosessen for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkning på menneskerettighetene.

Når DNB skal foreta aktsomhetsvurderinger der menneskerettigheter er tema, er det viktig å understreke at risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoen for selskapet, men for det eller de menneskene som berøres.

God dialog med sivilsamfunn og berørte parter er viktig når vi gjør aktsomhetsvurderinger. Vi skal være føre var og forebygge brudd. Dersom DNB er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, skal vi bidra til å rette opp forholdet og sørge for kompenserende tiltak.

Vår virksomhet er basert på tillit. Å opprettholde denne tilliten krever at vi handler profesjonelt og med integritet i alle sammenhenger, ikke bare når det gjelder egen virksomhet, men også i de krav vi stiller til samarbeidspartnere og kunder. Dette gjelder alltid, ikke bare når vi har søkelyset på oss.