Menneskerettigheter

DNB konsernet ønsker ikke å bidra til praksis som krenker menneskers verdighet og mest fundamentale rettigheter slik disse er beskrevet i lover, internasjonale erklæringer og konvensjoner.
Konsernets prinsipper for å ivareta menneskerettigheter er nedfelt i DNBs policy for samfunnsansvar. FNs prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv er også tatt inn i retningslinjene for etiske investeringer som en viktig del av DNBs eierskapsutøvelse.

Vi har en mulighet til å påvirke menneskerettigheter gjennom egen virksomhet som innkjøper og arbeidsgiver og gjennom andre aktørers virksomhet som for eksempel investor og långiver. Temaet representerer derfor både muligheter og risikoer for DNB. Når DNB skal foreta aktsomhetsvurderinger der menneskerettigheter er tema er det viktig å understreke at risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoen for selskapet, men for rettighetsinnehaveren.


Viktige milepæler
I 2015 ble det satt i gang et arbeid for å innhente samfunnsansvarsinformasjon fra DNBs leverandører, inkludert forhold som angår menneskerettigheter. Det ble også tatt i bruk et nytt rammeverk for revisjon av utvalgte leverandørers samfunnsansvar som ivaretar temaet menneskerettigheter. Dette er i tråd med DNBs mål etablert i 2014 om å innføre en ny modell for oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden.

DNB deltok i 2016 i videreføringen av pilotprosjektet «Aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter» i regi av OECD kontaktpunkt og Utenriksdepartementet. Målet med prosjektet var å støtte et utvalg norske, flernasjonale bedrifters arbeid med å gjennomføre en «Human rights due diligenceprosess». Dette i tråd med FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Prosjektet skulle bidra til innsikt i hva begrepet «aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter» betyr for den enkelte virksomhet. Samtidig skulle det gi innspill til hvordan bedrifter kan starte arbeidet med å prioritere oppfølging av potensiell og faktisk risiko for menneskerettighetsbrudd.


Hva jobber vi med nå?
Det er igangsatt en kartlegging av interne prosesser i DNB som har relevans for aktsomhetsvurderinger der menneskerettigheter er et tema for å identifisere eventuelle mangler. Eksempler på prosesser som kan være relevante, er kredittvurderinger og anti-hvitvaskingsarbeid. I mai 2017 har DNB gjort endringer i konsernpolicy for samfunnsansvar for å tydeliggjøre DNBs forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter, spesielt knyttet til barnearbeid og bærekraftig vannforvaltning.

Det foreligger også en egen konsernretningslinje for «Ansvarlige Investeringer » som spesifikt omtaler menneskerettigheter. Retningslinjene skal sikre at DNB ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.