Vi bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en sikker digital økonomi

serverrom
Vi arbeider systematisk for å forhindre at DNBs produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet, og DNB skal være aktøren med størst tillit til å levere banktjenester i en moderne digital økonomi. 

Forsvar mot bedrageri og svindel

Digitalisering og globalisering har gjort massebedragerier enklere å gjennomføre, selv over store avstander. Som en stor bank er det viktig for oss å bidra til å bekjempe slik kriminalitet.

Tett på kunden: Vi er tett på kundene, eier infrastrukturen og er nærmest til å kunne oppdage og stoppe transaksjoner som kunder blir lurt eller lokket til å gjennomføre. Å hindre slike transaksjoner og stoppe bedragerne ser vi på som en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Samarbeid med andre aktører: Effektivt samarbeid mellom banker og myndigheter er nøkkelen til å få stanset bedragerne og bedrageriene. Vi samarbeider med finansnæringen, Økokrim og andre myndighetsorganer for å sikre kundene og samfunnet mot bedrageri.

Folkeopplysning: Det er mye man kan gjøre selv for å sikre seg mot svindel. Vi bruker store ressurser på folkeopplysning om hvordan man som privatperson best kan sikre seg. Les mer om BankID.
hacker
hack

Bekjempelse av hvitvasking

Hvitvasking av penger er en forutsetning for de fleste former for kriminalitet. Setter vi en stopper for hvitvasking, bidrar vi til å skape tryggere samfunn. Effektive tiltak mot hvitvasking (AML) og mot terrorfinansiering (CTF) har høyeste prioritet i DNB.

God kundekontroll: Anti-hvitvasking er et felt der det stilles klare lovmessige krav til finansnæringen, ikke minst knyttet til kundekontroll (KYC).

Nordisk samarbeid: Omfattende regulatoriske krav til dokumentasjon kan skape merarbeid særlig for kunder som må oppfylle krav til kundekontroll fra flere banker i flere land. For å senke byrden, arbeider DNB sammen med andre nordiske banker om standardisering og fellesløsninger på dette. 

» Les mer om hvordan vi jobber for å forhindre hvitvasking.

Trygge og driftssikre IT-systemer

Norge er i global sammenheng et høydigitalisert samfunn, og finansnæringen har stått sentralt i å utvikle løsningene for blant annet betaling og identifikasjon som benyttes av nordmenn flest i dagliglivet. Nordmenn flest er ivrige brukere av digitale tjenester, og forventer at disse er tilgjengelig hele døgnet, året rundt.  

Dette innebærer at behovet for å sikre den finansielle infrastrukturen mot ondsinnede angrep, er et samfunnsmessig anliggende av høyeste betydning. DNB anser såkalt cyberrisiko, eller trusler mot den digitale infrastrukturen, som en av de største truslene mot det finansielle systemet og mot samfunnet vårt.  

DNB bruker derfor betydelige ressurser både på å sikre våre egne plattformer og den norske finansæringens felles infrastruktur. Videre har vi et omfattende samarbeid med offentlige myndigheter om samfunnsikkerhet og beredskap om operative løsninger for å bekjempe cyber-trusler. Kunder og samfunn skal kunne være trygge på at deres midler og deres informasjon er trygge hos DNB.