Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon

serverrom
Tall fra DNBs Financial Cyber Crime Center (FC3) viser at DNBs kunder i 2020 ble forsøkt svindlet for 1,4 milliarder kroner. 82 % av disse forsøkene ble stoppet av DNB. Les vår årlige trusselvurdering

Det overordnede målet for vårt arbeid mot økonomisk kriminalitet er å redusere økonomisk tap for samfunnet, for våre kunder og for banken, og samtidig opprettholde tilliten til bankens produkter og tjenester. Dette gjør vi blant annet gjennom å forhindre hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og med dette bidrar vi i kampen mot profittmotivert kriminalitet.

Vi bruker store ressurser på å bekjempe bedragerier, og har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi skal opptre åpent, transparent og etterrettelig.

Digitalisering og globalisering påvirker utviklingen, har gjort det enklere å begå massebedragerier og fører til at trusselbildet endres raskt. Parallelt med dette er det en økt forventning om at transaksjoner skal flyte raskt og effektivt, også på tvers av landegrenser. De kriminelle som begår bedragerier er godt organisert, og utbyttet finansierer annen alvorlig kriminalitet og terror.

I 2020 tilpasset de kriminelle gruppene seg det norske markedet ytterligere sammenliknet med tidligere år, og vi ser metoder som er spesialtilpasset for å svindle norske bankkunder. Dette vises spesielt på økningen i antall phishing-angrep mot våre kunder. 

DNB håndterte 5043 svindelforsøk i 2020

Antall svindelsaker økte med 25 % i 2020 sammenlignet med året før, og svindel er fortsatt den formen for kriminalitet folk flest mest sannsynlig blir offer for. Likevel opplever vi fortsatt liten grad av bevissthet rundt digital sikkerhet og manglende forståelse for hvor alvorlig trusselen kan være. DNB jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt bedragerier og ønsker å øke folks digitale trygghet. 

» Les om bedrageri mot eldre

Svindel finnes i mange former

Investeringssvindel, direktørsvindel, kjærlighetssvindel og phishing er noen av typene våre kunder blir utsatt for. Den største økningen ser vi i phishing-angrep og investeringssvindel på falske handelsplattformer på nett, ofte utført med falske annonser profilert av uvitende kjendiser.

Totalt forsøkte kriminelle å stjele 387 MNOK fra 927 av våre kunder ved hjelp av slike plattformer. Til tross for en stor økning i antall kunder som ble bedratt lyktes DNB å redusere tapene pr.offer med 55%. 
 

Nye svindelmetoder i 2020

Svært mange bedragerisaker knytter seg til fisking av informasjon, såkalt phishing. I 2020 var det en klar utvikling mot at de falske e-postene eller SMSene ble bedre og bedre og vanskeligere å avsløre. I fjor så vi en ny vri på svindeltmetoden phishing hvor kunder opplevde å få en automatisk oppringning som meldte om at kontoen var sperret.

Svindlerne sendte ut SMS hvor det så ut som DNB var avsenderen. Deretter ble kundene lurt til å gi fra seg kort- og BankID-detaljer og denne private informasjonen ble brukt til å opprette en falsk digital lommebok og det ble forsøkt kjøpt ekstremt dyre varer i Dubai.  

» Hvorfor skal jeg ikke dele min BankID?
 
Defrauded customers
Vi ser også eksempler på at organiserte kriminelle utnytter utsatte grupper, som for eksempel flyktninger. Det begås ID-tyveri og det søkes om usikrede lån og billån i de svindledes navn ved hjelp av forfalsket lønnsinformasjon. I 2020 har vi også utredet og anmeldt lånebedragerier i forbindelse med statsgaranterte lån grunnet Covid-19 pandemien. 

I 2020 etterforsket og rapporterte Financial Cyber Crime Center (FC3) 72 saker til politiet. Sakene er omfattende og flere av dem gjelder massebedragerier. 
 
Total fraud in NOK
hacker
hack

Bekjempelse av hvitvasking

Hvitvasking av penger er en forutsetning for de fleste former for kriminalitet. Setter vi en stopper for hvitvasking, bidrar vi til å skape tryggere samfunn. Effektive tiltak mot hvitvasking (AML) og mot terrorfinansiering (CTF) har høyeste prioritet i DNB.

God kundekontroll: Anti-hvitvasking er et felt der det stilles klare lovmessige krav til finansnæringen, ikke minst knyttet til kundekontroll (KYC).

Nordisk samarbeid: Omfattende regulatoriske krav til dokumentasjon kan skape merarbeid særlig for kunder som må oppfylle krav til kundekontroll fra flere banker i flere land. For å senke byrden, arbeider DNB sammen med andre nordiske banker om standardisering og fellesløsninger på dette. 

» Les mer om hvordan vi jobber for å forhindre hvitvasking.

Trygge og driftssikre IT-systemer

Norge er i global sammenheng et høydigitalisert samfunn, og finansnæringen har stått sentralt i å utvikle løsningene for blant annet betaling og identifikasjon som benyttes av nordmenn flest i dagliglivet. Nordmenn flest er ivrige brukere av digitale tjenester, og forventer at disse er tilgjengelig hele døgnet, året rundt.  

Dette innebærer at behovet for å sikre den finansielle infrastrukturen mot ondsinnede angrep, er et samfunnsmessig anliggende av høyeste betydning. DNB anser såkalt cyberrisiko, eller trusler mot den digitale infrastrukturen, som en av de største truslene mot det finansielle systemet og mot samfunnet vårt.  

DNB bruker derfor betydelige ressurser både på å sikre våre egne plattformer og den norske finansæringens felles infrastruktur. Videre har vi et omfattende samarbeid med offentlige myndigheter om samfunnsikkerhet og beredskap om operative løsninger for å bekjempe cyber-trusler. Kunder og samfunn skal kunne være trygge på at deres midler og deres informasjon er trygge hos DNB.