Langtidssyk og arbeidsufør

illustrasjonsfoto forsikring langtidssyke eller uføre

Det kan være en vanskelig situasjon dersom du blir syk og mister arbeidsevnen, og det kan være mye nytt å sette seg inn i. På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å benytte deg av de forsikringene du har.

Når skal du melde fra?

Har du en uføreforsikring privat eller gjennom din arbeidsgiver, kan du ha rettigheter ved sykdom eller skade. Du kan også ha rettigheter dersom du har dekningen kritisk sykdom, og får en av de alvorlige sykdommene forsikringen dekker. Det er viktig at du selv melder fra til oss om at du er syk.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss når retten til utbetalingene fra forsikringen inntrer. For de fleste uføreforsikringer gjelder dette når sykepengene fra NAV opphører etter 12 måneders sykemelding, men noen private forsikringer kan gi rettigheter etter tre måneder. Det er ikke krav om at det er innvilget uføretrygd fra NAV for å få eventuelle utbetalinger fra forsikringen.

Arbeidsgivere vil ofte sende oss en melding om langtidssyke ansatte, dersom de har pensjonsordningen sin hos oss. I slike tilfeller tar vi kontakt med den ansatte på SMS eller brev.
Kontakt oss
915 04800

Slik søker du om erstatning ved sykdom:

Du kan søke ved å fylle ut en egenerklæring. Dette må av sikkerhetsmessige årsaker gjøres innlogget
 
» Logg inn for utfylling av egenerklæring arbeidsuførhetDersom du ikke har rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV, for eksempel på grunn av for lav sykemeldingsgrad eller uttak av AFP, kan du informere oss om dette i egenerklæringen. Du kan ha rett til erstatning fra oss selv om du ikke har rett til ytelser fra NAV.

Når vi har mottatt nødvendig dokumentasjon behandler vi søknaden så snart som mulig. Saksbehandlingstiden kan variere, og søknaden behandles tidligst når retten til erstatning er inntrådt.

Dersom det er noe vi mangler vil vi ta kontakt med deg.

Ved å gi ditt samtykke kan vi innhente informasjon fra NAV om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Dette forenkler søknadsprosessen. Les mer her:

For å kunne behandle din søknad om erstatning ved sykdom, har vi behov for informasjon fra NAV. Vi trenger dette for å kunne beregne riktig utbetaling og utbetalingsperiode.

Samtykket vil også benyttes til å innhente fremtidige vedtak fra NAV, og meldekort dersom du mottar arbeidsavklaringspenger. Personopplysninger som innhentes vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er oppgitt her, med mindre det er tillatt i lov, det innhentes nytt samtykke fra deg, eller det nye formålet for bruk av opplysningene er forenelig med det opprinnelige formålet.

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Dette kan du gjøre via Altinns samtykkeløsning www.altinn.no.

Forsikringsselskapet vil da ikke lenger innhente personopplysninger om deg direkte fra NAV. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke gir oss dette samtykket, vil det ta lenger tid å behandle saken din og du er da selv ansvarlig for å sende oss nødvendig dokumentasjon fra NAV.

Dette skjer etter vi har mottatt søknaden:

illustrasjon prosess for å melde fra om uførhet

Dette skjer etter at du har fått innvilget utbetalinger fra DNB Liv:

Du er pliktig til å holde oss oppdatert om situasjonen din, og melde fra til oss om alle endringer som kan ha betydning for retten til fortsatte uføreutbetalinger.

Dette kan være:
  • Nye vedtak på ytelser fra NAV
  • Endring i din helsetilstand
  • Endring i arbeidsinntekt eller arbeidsmengde
  • Endringer i type ytelse du får fra NAV
  • Endring i antall barn hvis du har rett til barnetillegg
  • Oppstart av utdanning/omskolering
  • Din arbeidsinntekt overstiger innteksgrensen NAV har fastsatt

Får vi ikke oppdatert informasjon, vil det føre til at utbetalingene stanser. Endringer kan meldes inn ved bruk av skjemaet under eller du kan ta kontakt med vårt kundesenter.

» Logg inn og oppgi informasjon ved fortsatt arbeidsuførhet

Dersom du har uføretrygd fra NAV må du melde fra om inntekt som overstiger inntektsgrensen. Dette kan du gjøre ved å sende melding i nettbanken eller ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

Få full oversikt over avtalene dine

I DNBs nettbank kan du enkelt få oversikt over avtalene dine, også du som ikke er bankkunde hos oss. Det eneste du trenger for å logge deg inn på dnb.no er BankID.

Under pensjon velger du «Mine avtaler». Her finner du avtaler du har gjennom nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

Under livsforsikring velger du «Mine livsforsikringer». Her finner du dine privat tegnede livsforsikringer.

På avtaleoversikten kan du se hvilke dekninger du har på hver enkelt forsikringstype.

Under er en forklaring til hva de forskjellige dekningene betyr på hver enkelt forsikringstype:

Innskuddspensjon / Ytelsespensjon

Dette er pensjonsordningen du er med i gjennom ditt arbeidsforhold. I pensjonsordningen kan du være forsikret med dekningene som er oppgitt nedenfor. Du må være minst 20 prosent sykmeldt i 12 måneder før forsikringen slår inn. Det vil si etter at retten til sykepenger fra NAV opphører (maks dato sykepenger).

Innskuddsfritak/Premiefritak
Arbeidsgiver er lovpålagt å forsikre sine ansatte med innskudd/premiefritak. Dette innebærer at vi overtar innbetaling til din alderspensjon som din arbeidsgiver tidligere innbetalte.

Vi innbetaler til din alderspensjon i forhold sykemeldingsgrad/uføregrad. Alderspensjonen som er spart opp kan tidligst utbetales fra du er 62 år.

Uførepensjon
Noen arbeidsgivere velger å forsikre sine ansatte med en uførepensjon i pensjonsordningen.
Uførepensjon er en månedlig utbetaling som skal kompensere for deler av tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade. Uførepensjonens størrelse fastsettes som en viss prosent av lønnen du er registrert med i pensjonsordningen. Lønnsgrunnlaget skal som regel ikke inkludere overtidslønn, bonuser eller andre varierende eller midlertidige lønnstillegg.
Uførepensjonen er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn. Det er ikke et krav om at du må ha uføretrygd i NAV for å få innvilget uførepensjon fra oss.
Årlig ytelse som du ser i nettbanken kan avvike fra det du vil få innvilget da du innvilges den forsikringssummen som gjaldt før du ble sykemeldt.

Barnetillegg til uførepensjon

I tillegg til uførepensjon kan du også være forsikret med barnetillegg for hvert barn du forsørger som er under 18 eller 21 år. Barnetillegg utbetales selv om barnet ikke bor med deg.

Fripoliser medfører redusert uførepensjon
Har du uførepensjon fra en eller flere fripoliser skal denne trekkes ifra uførepensjonen du har fra nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Dette gjelder uansett om fripolisen kommer fra en annen arbeidsgiver eller om du har fripolisen i et annet forsikringsselskap. Det samme gjelder for eventuell rett til uførepensjon du har fra en offentlig tjenestepensjonsordning. Denne reduksjonen i utbetaling av uførepensjon er bestemt av myndighetene.

Avkortning av uførepensjon fra arbeidsgiver dersom du mottar arbeidsavklaringspenger
Det er bestemt i norsk lov at det skal gjøres en reduksjon i utbetaling av uførepensjon fra pensjonsordningen dersom du mottar arbeidsavklaringspenger. Det er satt et tak på hva som kan utbetales fra pensjonsordningen. Loven sier at summen av beregnede arbeidsavklaringspenger fra NAV og pensjon fra pensjonsordningen til sammen ikke skal utgjøre mer enn 70 % av lønnen du er registrert med i pensjonsordningen. Eventuell uførepensjon vi ikke kan utbetale til deg utbetaler vi til pensjonsordningens premiefond.

Eksempel: Arne jobber i en bedrift og har en grunnlønn på 500 000 kroner. Med denne lønnen har han en forsikret uførepensjon i pensjonsordningen på 40 000 kroner. Siden han mottar AAP kan maks utbetaling fra NAV og oss utgjøre 70% av lønn, som er 350 000 kroner.

AAP utgjør 66 % av lønn som er 330 000 kroner. Dermed gjenstår det kun 20 000 kroner før Arne når taket på 70% av lønn. Arne vil derfor kun få utbetalt 20 000 kroner av sin forsikringssum på 40 000 kroner.


Kollektiv fripolise

En fripolise er oppspart pensjon eller en forsikring som du har fra en tidligere arbeidsgiver, eller hvis arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen.

Uførepensjon
Dersom du har uførepensjon som en forsikringsdekning på fripolisen må du være minst 20 prosent sykmeldt i minst 12 måneder før uførepensjonen kan utbetales. Det vil si at dette innvilges etter at retten til sykepenger fra NAV opphører (maks dato sykepenger).Uførepensjon er en månedlig utbetaling som skal kompensere for deler av tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade. Uførepensjonens størrelse finner du ved å gå på avtaledetaljer på fripolisen. Uførepensjonen er skattepliktig på samme måte som inntekt. Det er ikke et krav om at du må ha uføretrygd i NAV for å få innvilget uførepensjon fra oss.

Barnetillegg til uførepensjon

I tillegg til uførepensjon kan du også være forsikret med barnetillegg for hvert barn du forsørger som er under 21 år. Barnetillegg utbetales selv om barnet ikke bor med deg.

Syk når du sluttet hos tidligere arbeidsgiver?
Dersom du har vært sammenhengende sykemeldt siden du sluttet hos tidligere arbeidsgiver og fikk utstedt fripolisen, kan det være at du likevel er forsikret med premiefritak eller uførepensjon selv om disse forsikringsdekningene ikke er oppgitt på fripolisen. Det er nemlig slik at man ikke kan meldes ut av arbeidsgivers pensjonsordning dersom man er syk og arbeidsufør. Når vi behandler saken vil vi sjekke om fripolisen ble utstedt mens du var syk. I så fall vil du igjen bli innmeldt i pensjonsordningen og få innvilget de forsikringsdekningene du hadde der.

Du kan lese mer om fripoliser her

Pensjonskapitalbevis

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon din tidligere arbeidsgiver har betalt inn for deg i tiden du var ansatt. Pensjonskapitalbevis utstedes dersom din arbeidsgiver hadde innskuddspensjon. Pengene utbetales som alderspensjon tidligst fra du er 62 år. Et pensjonskapitalbevis inneholder ingen forsikringsdekning ved arbeidsuførhet.

Syk når du sluttet hos tidligere arbeidsgiver?
Dersom du har vært sammenhengende sykemeldt siden du sluttet hos tidligere arbeidsgiver og fikk pensjonskapitalbeviset, kan det være at du likevel er forsikret med innskuddsfritak eller uførepensjon. Det er nemlig slik at man ikke kan meldes ut av arbeidsgivers pensjonsordning dersom man er syk og arbeidsufør. Når vi behandler saken vil vi sjekke om du ble meldt ut av pensjonsordningen mens du var syk. I så fall vil du igjen bli innmeldt i pensjonsordningen og få innvilget de forsikringsdekningene du hadde der.

Personforsikring (privat tegnede livsforsikringer)

Uførerente
Uførerente er en månedlig utbetaling som skal kompensere for deler av tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.

Det stilles ofte krav til minst 50 prosent arbeidsuførhet for at uførerenten skal kunne innvilges. Vanligvis må du også her være sykemeldt i minst 12 måneder for å kunne starte utbetaling, men noen forsikringer kan allerede starte etter 3 måneder. Informasjon om dette finner du i forsikringsbeviset eller forsikringsvilkårene. Ta kontakt hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale.

Det er bare 20 prosent av utbetalingen som er skattepliktig. Det er ikke et krav om at du må ha uføretrygd i NAV for å få innvilget uførerente fra oss.


Uførekapital
Uførekapital er en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Forsikringssummen kan utbetales når du er minst 50 prosent varig arbeidsufør, vanligvis tidligst 2 år etter at du ble syk. Informasjonen om dette finner du i forsikringsbeviser eller forsikringsvilkårene. Ta kontakt hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale.

DNB Liv tar en selvstendig vurdering i om arbeidsuførheten kan anses som varig, og det er ikke krav til at det er innvilget uføretrygd fra NAV. Dersom du oppfyller vilkårene utbetales hele forsikringssummen uavhengig av hvilken uføregrad du har. Utbetalingen er skattefri og du kan disponere utbetalingen etter eget behov.


Kritisk sykdom
Kritisk sykdom er en engangsutbetaling dersom du blir alvorlig syk av en av de sykdommene som forsikringen dekker. Det er en forutsetning for utbetaling at du er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt.
Dersom du oppfyller vilkårene utbetales hele forsikringssummen. Utbetalingen er skattefri og du kan disponere utbetalingen etter eget behov.

» Fullstendig liste over diagnoser og vilkår


Premiefritak og Betalingsfritak

Premiefritak innebærer at DNB Liv betaler forsikringspremien for deg.
Du må som oftest være minst 50 prosent arbeidsufør for å få innvilget premiefritak, og premiefritaket kan innvilges allerede etter tre eller 12 måneders sykemelding. Informasjon om dette finner du i forsikringsbeviset eller forsikringsvilkårene. Ta kontakt hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale.
Størrelsen på premiefritaket avhenger av i hvor stor grad arbeids- og inntektsevnen din er nedsatt.
Vi gjør deg oppmerksom på at du må fortsette å betale premien helt til saken er ferdig behandlet hos oss.
Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.