Detaljert informasjon og råd om arveoppgjør

Hender med hjerteformet telys
Dødsbo består i mange tilfeller av gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. På denne siden finner du mer informasjon om mulige bankforhold, og detaljerte råd til hva du bør gjøre i din situasjon.
Kontoer
nedkontoer
Kort
nedkort
Oppgjør
nedoppgjør
Avdøde har adresse i utlandet
nedfasteiendom
Ofte stilte spørsmål
nedqa
 

Disse dokumentene trenger vi

  • Kopi av skifte-/uskifteattest
  • Kopi av eventuelle fullmakter fra arvinger
  • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, bankkort eller førerkort) fra arvinger og eventuell fullmektig som ikke er kunde i DNB

Vi kan hjelpe deg

Er du usikker på hva du bør gjøre med midlene du har arvet, eller ønsker råd til salg av bolig?

Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg.
 

Kontoer

konto ikonNår noen dør, sperrer vi alltid kontoene deres for bruk. Sperren gjelder også for personer som har hatt rett til å disponere kontoene. Kontoene vil fremdeles være åpne for innbetalinger. Alle avtaler på konto vil bli slettet, bortsett fra trekk til boliglån.
Når noen dør, sperrer vi alltid kontoene deres for bruk. Sperren gjelder også for personer som har rett til å disponere kontoene. Kontoene vil imidlertid fremdeles være åpne for innbetalinger.

Hva skjer med kontoene når en kunde av banken dør?

Kontoer sperres automatisk og eventuelle disposisjonsretter faller bort. Skiftepapirene avgjør hvem som har rett til å disponere konto.

Når en kunde av banken dør vil avdødes kontoer sperres automatisk frem til skifteattest og eventuell fullmakt foreligger.

Oppgjør av kontoer

Slik får du tilgang
For at vi skal kunne gi deg tilgang til den avdødes kontoer, må vi be om at du sender oss:
•    kopi av skifteattesten. Dersom det er utpekt en ansvarlig for boet og dette ikke kommer fram av skifteattesten, ber vi om kopi av fullmakter fra alle arvingene
•    kopi av gyldig legitimasjon (pass, bankkort eller førerkort) fra eventuell enearving, eventuelle fullmaktsgivere og fullmektig for boet


Slik avslutter du kundeforholdet

Ønsker du å avslutte den avdødes kundeforhold i DNB, trenger vi i tillegg en undertegnet melding om å avslutte kontoene. Her må det også stå hvilket kontonummer vi skal overføre pengene til. Du kan avslutte avdødes kundeforhold her, eller sende oss skjema for oppgjør av kontoer per post.

NB! Har du allerede sendt inn skifteattest til oss, trenger du ikke å sende inn skifteattesten flere ganger.

Kort

kort ikonBanken sperrer automatisk alle debet- og kredittkort som er knyttet til avdødes kontoer. Kortene må klippes i to og kastes.

Hadde avdøde kredittkort?

Kredittkort blir sperret for bruk og må klippes i to. Dersom avdøde har brukt av sine kreditter må beløpet innfris så snart som mulig, normalt innen tre uker fra arvinger har fått beskjed om dette.

Oppgjør

oppgjoer ikonDNB består av mange enheter, og behandlingstiden avhenger av hvor mange engasjementer den avdøde har hos banken. For at oppgjøret skal gå så raskt som mulig, er det derfor viktig at du sender oss all informasjon vi etterspør, så fort du kan.

Når kan oppgjøret forventes å være ferdig?

Avhengig av engasjement vil oppgjøret kunne ferdigstilles ved ulike tidspunkt. Behandlingstiden vil som regel være mindre enn én uke. Etterlatte vil motta oppgjørsbekreftelse fra banken når dokumentene er ferdigbehandlet.

Forventet behandlingstid når vi har mottatt nødvendige dokumenter:
  • Konto/kort/lån: inntil 5 dagers behandlingstid
  • Fond: 24 timer fra oppdraget er mottatt
  • Pensjon og livsforsikring: 14 dagers behandlingstid
  • Verdipapirer og valuta-/renteforretninger: 3 dagers behandlingstid

Avdøde har adresse i utlandet

Ikon dokumentNår avdøde har adresse i utlandet, trenger vi mer informasjon. Les mer om hva vi trenger for å hjelpe deg videre.

Mer informasjon om adresse i utlandet

Før kundeopplysninger kan gis/kundeforhold avsluttes ber vi om å få tilsendt bekreftet kopi av dødsattest, samt testament bekreftet av notarius publicus eller annet bekreftet arvebevis. Kopiene må være kopi av original, og være stemplet "bekreftet kopi". Vi godkjenner dessverre ikke kopier av kopi. Dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

Dersom det er flere arvinger i boet og det ikke opplyser hvem som skal opptre på vegne av boet, ber vi om skriftlig fullmakt fra hver av arvingene der de samtykker i at kundeforholdet avsluttes. Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra fullmaktsgiverne og fullmektigen må også foreligge.

Til orientering kan vi opplyse at det ikke kan foretas eierskifte på avdødes konto.

Ved avslutning av kundeforholdet ber vi vennligst om få opplyst mottakers navn, adresse, kontonummer, BIC adresse, IBAN nummer, Swift nummer/Fedwire nummer, samt bankens navn og adresse.

Oppdraget må egenhendig undertegnes av fullmektig (den som opptrer på vegne av boet).

Vennligst send de nødvendige dokumenter og informasjon pr post til vår adresse:

DNB Bank ASA
ITOP Spesialengasjement
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
 

Ofte stilte spørsmål

Ikon informasjonDet er mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med dødsbo. Under har vi samlet noen av tingene vi ofte får spørsmål om.

Kan jeg få kontoutskrifter av avdødes konto?

Ja, det er mulig å bestille, men vi må først ha mottatt skifteattesten.

Bestilling av kontoutskrifter er gebyrlagt med100 kroner per konto per måned, makspris 750,00 per konto per kalenderår. Dersom bestillingen ønskes effektuert ber vi om å få opplyst kontonummer for belastning av gebyr. Vi kan også belaste konto i annen bank. Avdødes konto kan ikke belastes uten at det foreligger skriftlig godkjennelse fra ansvarlig i boet.

Innsyn i disposisjon av konto før dødsdato er taushetsbelagt fra bankens side i henhold til Finansforetaksloven § 16-2. Vi trenger derfor en skriftlig begrunnelse på hvorfor dette er relevant for booppgjøret.

Dersom din begrunnelse knyttet til bestillingen kan imøtekommes, vil samtlige arvinger i henhold til skifteattesten få beskjed om dette. Arvingene vil få tilgang til kontoutskriftene ved henvendelse til banken.

Kan jeg få tilgang til avdødes konto via egen nettbank?

Når vi mottar melding om dødsfall fra Folkeregisteret blir avdødes nettbank slettet.
 
Vi kan dessverre ikke etablere tilgang til avdødes konto via egen nettbank, da dette vil gi innsyn i avdødes tidligere disposisjon og konto, noe som er taushetsbelagt fra bankens side  (jf. Finansforetaksloven 16 - 2).
 
Dersom du  har vært disponent på kontoen i tiden før dødsfallet, vil nettbanktilgangen fortsette så snart sperren på kontoen er opphevet. Dette forutsetter at vi har mottatt de nødvendige skiftepapirene.

Hva skjer med bankforholdet når avdøde har enkeltmannsforetak?

Dette engasjementet inngår i dødsboet slik som det private engasjementet.

Min pensjon kommer inn på avdødes konto, hvordan får jeg tilgang til pengene?

Kontoen blir sperret som følge av dødsfallet. Dersom du kan dokumentere at din pensjon blir satt inn på avdødes konto, kan vi naturligvis være behjelpelig med å overføre pengene til din private konto.

Hva skjer med bankforholdet dersom ingen overtar dødsboet?

Dødsbo som ingen tar over vil bli avsluttet av tingretten som intet foretatt/intet til skifte.

Det vil si at boet ikke har noen juridiske personer som svarer på vegne av boet.

Hva er en attest etter skifteloven § 80?

Dersom boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater tingretten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær.

Disponibelt beløp på konto må være i samsvar med attesten og konto må holdes sperret.

Se ordliste