Forklaring av ord og begreper

Bo/dødsbo
Når noen går bort, etterlater de seg det vi kaller et dødsbo. Et dødsbo består av den avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser, og altså ikke bare innbo og løsøre, som kanskje er den mest utbredte forståelsen av begrepet. I tilfeller hvor det bare er én arving, går dødsboet i sin helhet inn i arvingens formue.

Bostyrer

Ved et dødsfall er det mange ting å passe på med hensyn til oppgjøret av boet og andre praktiske gjøremål, noe som kan være svært tid- og ressurskrevende. I mange tilfeller kan det derfor være lurt å hente inn en ekstern person som har erfaring med å bestyre dødsbo. Dette er gjerne en advokat eller noen med juridisk kompetanse, og vedkommende får da ansvaret for alt det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med arveoppgjøret.

Fullmektig
Ansvarlig for boet i henhold til fullmakt fra arvingene.

Kausjon
Å kausjonere betyr å garantere for en annens gjeld. Som et eksempel er det vanlig at foreldre i noen tilfeller kausjonerer for et barns boliglån, for at banken skal få tilstrekkelig sikkerhet. Det betyr at dersom låntakeren ikke betaler lånet, vil det være den som har kausjonert (kausjonisten) som vil måtte betale tilbake det låntakeren skylder banken.

Medlåntaker
En medlåntaker er én av to eller flere låntakere på det samme lånet. En typisk situasjon er når to personer har et felles boliglån og den ene er hovedlåntaker og den andre medlåntaker. Begge låntakerne er like ansvarlige for lånet.

Refinansiering

Å refinansiere betyr å innfri ett lån med et annet lån. Den som ønsker å refinansiere et lån, søker om et nytt lån og bruker disse pengene til å innfri det gamle lånet. Refinansiering er vanlig når noen ønsker å overta et lån etter en som er død.

Skifteattest
Skifteattesten gir arvingene rett til å disponere den avdødes eiendeler. Det omfatter for eksempel å avslutte bankkontoer, selge verdipapirer og eiendom og inngå avtaler. Det er tingretten i den avdødes rettskrets som utsteder skifteattesten. Arvingene ber om skifteattest ved å sende tingretten «Erklæring om privat skifte av dødsbo» i utfylt og undertegnet stand. Vanligvis tar det deretter 1–2 uker å få attesten. Dersom ikke alle arvingene har signert erklæringen, tar det 60 dager.

Uskifte
Dette er en ordning som sikrer en gjenlevende ektefelle mot økonomiske belastninger. Bakgrunnen for ordningen er at svært mange ektepar har felleseie, og at dette opphører når den ene dør. Da skal man i prinsippet dele felleseiet i to, slik at den gjenlevende ektefellen sitter igjen med den ene halvparten og den andre halvparten fordeles på de øvrige arvingene. Dette kan føre til store økonomiske belastninger for den gjenlevende ektefellen. Derfor har vi regler som gir enken eller enkemannen rett til å overta felleseiet i det vi kaller uskiftet bo.

VPS-konto
For å kunne eie og handle med verdipapirer (for eksempel aksjer) som er registrert i Verdipapirsentralen, må du ha en VPS-konto. Her oppbevares verdipapirene dine, og beholdningen på kontoen per årsslutt, rapporterer banken direkte til skattemyndighetene. Dette for at du får  kontoen per årsslutt, rapporterer banken direkte til skattemyndighetene. Dette for at du får grunnlag grunnlag for korrekt utfylt selvangivelse.