Ordliste


Ord Forklaring
Betalingsvaluta Valutaen som står skrevet sist i valutaparet. Eks. vil NOK være betalingsvalutaen i valutaparet EURNOK.
Bid/Offer Det finnes alltid to kurser en trader må forholde seg til. Bid-kursen er den kursen du kan selge for på et gitt tidspunkt (kursen der andre er villige til å kjøpe), mens offer-kursen er den kursen du kan kjøpe til (kursen der andre er villige til å selge).

Eksempel: EURNOK 7.5040 (bid) / 7.5190 (offer)
Bull/Bear Et marked som stiger blir omtalt som et ”bull” marked, mens et marked som faller blir omtalt som ”bear” marked. Tilsvarende kan en markedsaktør omtales som enten å være ”bull” eller ”bear” på markedet, avhengig av om han/hun tror at markedet skal opp eller ned.
FX Forkortelse for Foreign Exchange.
Gearing Gearing betyr at man handler (valuta) for et større beløp enn det det beløp  som er innestående på marginkonto. Grunnen til at det er mulig å geare investeringene så vidt mye ved valutahandel er at valutamarkedene har mindre svingninger enn eksempelvis aksjemarkedet. Likevel er det alltid risiko forbundet med gearing, og jo mer handelen er gearet, jo større er risikoen for å tape den kapitalen man skyter inn (eget innskudd).
Likviditet Jo mer volum som handles i et marked, jo mer likvid sier vi at markedet er. Det er enklere å få kjøpt og solgt i et likvid marked, og forskjellen mellom bid- og offer-kursen blir gjerne mindre. Valutamarkedet omtales normalt som meget likvid.
Lukket posisjon En åpen posisjon kan når som helst lukkes ved å gjøre den omvendte handelen (en motforretning). Har man eksempelvis kjøpt 100 000 EUR og betalt i NOK, kan man selge 100 000 EUR og få betalt i NOK for å lukke posisjonen. I det posisjonen lukkes avsluttes posisjonen og resultatet av stengingen bokføres mot marginkontoen. Ved å lukke posisjonen er man ikke lenger eksponert mot kursendringer.
Margin Egenkapitalen (innskuddet) som kreves på særskilt opprettet konto (marginkonto) for å ta en posisjon av en gitt størrelse i valutamarkedet.
Marginhandel Handel på bakgrunn av innskutt margin, dvs. at man kan handle ta en eller flere valutaposisjoner delvis ved bruk av egenkapital og delvis med belånte midler.
Marginkonto Konto som opprettes av banken ved etablering av tjenesten som sikkerhet for kundens valutaposisjoner. Resultater av kundens valutaposisjoner avregnes mot marginkonto hver virkedag. Kontoen pantsettes ved inngåelse av avtalen for tjenesten.
Midtkurs Gjennomsnittet av bid- og offer-kursen.
Posisjonsoversikt I posisjonsoversikten i DNB FX Trader finner du informasjon om utførte handler, alle åpne posisjoner og kontinuerlig oppdatert informasjon om beholdningen på marginkonto.
Spot En valutatransaksjon som handles i dag, med oppgjør to dager frem i tid.
Stop loss ordre En «Stop Loss» ordre er tiltenkt benyttet for å begrense tapet på en posisjon. En «Stop Loss» ordre er en ordre om et kjøp til en kurs høyere enn aktuell markedskurs eller et salg til en kurs lavere enn aktuell markedskurs. En «Stop Loss» kjøpsordre vil bli utført på en kurs høyere enn ordrekursen. Dette som følge at en «Stop Loss» kjøpsordre først vil bli utført når bankens kjøpskurs er lik eller høyere enn ordrekursen. Tilsvarende vil en «Stop Loss» salgsordre bli utført på en kurs lavere enn ordrekursen. En «Stop Loss» salgsordre utføres når bankens salgskurs er lik eller lavere enn ordrekursen.
Take profit ordre En «Take profit» ordre er tiltenkt benyttet for å ta fortjeneste på en posisjon. En «Take Profit» ordre er en ordre om et kjøp til en kurs lavere enn aktuell markedskurs eller et salg til en kurs høyere enn aktuell markedskurs. En «Take Profit» kjøpsordre utføres når bankens salgskurs er lik eller lavere enn ordrekursen. En «Take Profit» salgsordre utføres når bankens kjøpskurs er lik eller høyere enn ordrekursen.
Urealisert gevinst/tap Gevinst eller tap på en posisjon som ennå ikke er lukket.
Valutakurs En kurs som angir vekslingsforholdet mellom to ulike valutaer.
Valutapar To valutaer som handles ved at man kjøper den ene og selger den andre danner et valutapar.
Varevaluta Valutaen som står skrevet først i et valutapar. For eksempel vil EUR være varevalutaen, den valutaen man kjøper (eller selger), i valutaparet EURNOK
Åpen posisjon I det man handler et valutapar får man en åpen posisjon, eksempelvis ved å kjøpe EUR og selge NOK. Man vil da få et tap eller en gevinst på denne posisjonen fortløpende etter hvert som valutakursen endrer seg.