• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Fondsendringer

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond som vi distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

Endring av fondsnavn

SE0006789673 - Handelsbanken Latin-Amerika Tema blir et impactfond og endrer navn til Handelsbanken Latin-Amerika Impact Tema. I tillegg til fondets grunnleggende retningslinjer for ansvarlige investeringer, er investeringsfokuset til et impactfond eksplisitt knyttet til FNs globale bærekraftsmål.

LU0413544379 - Fidelity fondet Japan Advantage skifter navn til Japan Value Fund.

Fusjon av Norse Trend Europa (NO0010699598)

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Norse Trend Europa (NO0010699598) er fusjonert med Norse Trend Global (NO0010545908) gjeldende fra den 16. juni 2022.

Fondene forvaltes av Norse Forvaltning AS.

Fusjonen er allerede gjennomført og andelseierne trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Andelseier har fått tildelt andeler i det overtakende fondet basert på det kalkulerte bytteforholdet, som tilsier at en andel i Norse Trend Europa gir 0,1856 andeler i Norse Trend Global.

Eventuelle spareavtaler er videreført i det overtakende fondet.

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon.

Ytterligere informasjon finnes på Norse Forvaltning AS sin egen hjemmeside:

Gjennomført fusjon mellom fondene Trend USA, Trend Europa og Trend Global

Ny leder for indeksprodukter i DNB Asset Management

DNB Asset Management har ansatt Eivind Aukrust som leder for indekskoblede strategier. Aukrust kommer fra stillingen som porteføljeforvalter i Oljefondet.

Aukrust er utdannet ved University of California, Berkley og NTNU og har en mastergrad i finansiell matematikk og statistikk.

Nye referanseindekser ble implementert 1. juni

Årsaken til endring av referanseindeks er at de tidligere indeksene hadde kun stat (ikke kredit).

Nordic Bond Pricing, en uavhengig indeksleverandør har nå begynt å produsere indekser som er mer relevante for våre likviditetsfond. Merk at tilpasningen ikke vil få noen konsekvenser for selve forvaltningen av fondene.

Følgende DNB fond har ny indeks:

 • DNB Aktiv Rente - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
 • DNB Aktiv Rente (II) C - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
 • DNB Aktiv Rente (II) N - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
 • DNB Likviditet 20 C - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
 • DNB Likviditet 20 D - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
 • DNB Likviditet 20 E - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
 • DNB Likviditet 20 N - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
 • DNB Likviditet A - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
 • DNB Likviditet D - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
 • DNB Likviditet II C - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
 • DNB Likviditet N - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
 • DNB Likviditet Institusjon - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
 • DNB AM Kort Obligasjon - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
 • DNB AM Kort Obligasjon 2 - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
 • DNB AM Likviditet - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK

Restutbetaling i Invesco Developing Markets SRI Equity C NOK (LU2021462366)

Fondet ble avviklet den 18. mars 2022.

Vi har fra produsenten mottatt et utestående restbeløp for oppgjør av illikvide midler i porteføljen. Dette er et restbeløp som tilfaller de andelseiere som eide andeler ved avviklingstidspunktet.

Til de andelseiere som hadde beholdningen i DNB Aksjesparekonto vil beløpet bli godskrevet deres ASK bankkonto. For eventuell beholdning utenfor ASK vil kundene få tildelt nye andeler i pengemarkedsfondet, DNB Likviditet A.

Oppgjøret overføres i løpet av kun kort tid.

Alfred Berg Nordic High Yield – endring av svingprising

Vi informerer om at Alfred Berg Kapitalforvaltning AS nylig har foretatt endringer i Alfred Berg Nordic High Yield (ISIN SE0013877461) fra å være et tilføringsfond til å bli et direkteinvesterende fond, samtidig som man endrer svingprising metoden både ved tegning og innløsning på 0,25 %.

Betydning for andelseiere

I tidligere fond i fond struktur var svingprising innbakt i fondets fondskurs, men etter omlegging til et svensk direkteinvesterende masterfond, er transaksjonskostnadene ved svingprising skilt ut som et eget kostnadselement og inngår ikke i fondskursen. Denne kostnaden for kunder går til fondet og ikke til forvaltningsselskapet eller distributøren. Svingprising benyttes for å forhindre utvanning av eksisterende andelseiere ved store tegninger eller innløsninger i fondet.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende

KLP Kapitalforvaltning innfører andelsklasser

Endringene for KLP fond vil skje automatisk og det vil ikke påirke hvordan fondet forvaltes. Årlig forvaltningshonorar i fondene videreføres uendret. Endringene vil gjelde fra 25. april 2022.

Innføring av andelsklasser

Endringen medfører at det blir fondsnavnendringer med en bokstavkode etter fondsnavnet for å vise hvilken andelsklasse du som kunde har andeler i. KLP vil benytte følgende bokstavkoder:

 • P - andelsklasse for tegning på mindre beløp enn 10 millioner kroner
 • S - andelsklasse for tegning for minst 10 millioner kroner

Slik foregår sammenslåingen

I forbindelse med innføring av andelsklasser vil enkelte fond bli slått sammen (fusjonert). Det vil forenkle fondsstrukturen og effektivisere forvaltning og administrasjon av fondene. Dette gjelder fond med like investeringsmandater, men med ulik grense for minstetegning og forvaltningshonorar.

Etter fusjonen vil andelseierne bli fordelt på andelsklasser ut fra hvilke fond de var investert i før fusjonen.

Berørte fond:

 • KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks I får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks S
 • KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P
 • KLP Aksje Verden Indeks får det nye navnet: KLP AksjeVerden Indeks P
 • KLP AksjeAsia Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeAsia Indeks P
 • KLP AksjeAsia Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P
 • KLP AksjeEuropa Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeEuropa Indeks P
 • KLP AksjeEuropa Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P
 • KLP AksjeGlobal Indeks I får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks S
 • KLP AksjeGlobal Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-1
 • KLP AksjeGlobal Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S
 • KLP AksjeGlobal Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P
 • KLP AksjeGlobal Indeks V får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks P
 • KLP AksjeGlobal Flerfaktor II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P
 • KLP AksjeGlobal Flerfaktor I får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Flerfaktor P
 • KLP AksjeNorden Indeks får det nye navnet: KLP AkjseNorden Indeks P
 • KLP AksjeNorge får det nye navnet: KLP AksjeNorge P
 • KLP AksjeNorge Indeks får det nye navnet: KLP AksjeNorge Indeks S
 • KLP AksjeNorge Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeNorge Indeks P
 • KLP AksjeUSA Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeUSA Indeks P
 • KLP AksjeUSA Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P
 • KLP Framtid får det nye navnet: KLP Framtid P
 • KLP Aksjeglobal Small Cap Index II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P
 • KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P
 • KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfakt får det nye navnet: KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P
 • KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar II får det nye navnet: KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P
 • KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P
 • KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P

East Capital - sammenslåing av fond på tvers av landegrenser

Vi informerer herved om at fire aksjefond fra fondsforvaltningsselskapet East Capital er blitt slått sammen den 1.april 2022. Formålet med dette er å forenkle East Capitals produktutbud.

Endringene gjelder for følgende fond:

 • East Capital Balkan (SE0001244328) blir East Capital Balkans A1 (LU1941809938)
 • East Capital Nya Europa (SE0000777724) blir East Capital New EuropeA1 (LU2437452928)
 • East Capital Ryssland (SE0000777708) blir East Capital Russia A1 (LU2437452845)
 • East Capital Österuropa (SE0000888208) blir East Capital Eastern Europe A1 (LU2437453066)

Slik foregår sammenslåingen

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse. Fondene byttes med 1:1 forhold, som kun innebærer at fondene får nye fondsnavn og ISIN nummer. Endringen gjaldt fra den 1.april 2022. Både fondskursen i svenske kroner (SEK) og antall andeler i det overtakende fondet videreføres.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Swedbank Robur Osteuropafond åpner opp for innløsninger

Den 31. mars 2022 vil det igjen være mulig å selge fondsandeler i Swedbank Robur Osteuropafond (ISIN SE0000539421). Midlene har vært stengt for handel siden 28 februar 2022. Fondet vil ikke lengre bli distribuert gjennom DNB, derfor vil fondet fortsatt være stengt for kjøp.

Vær oppmerksom på at at ordre lagt inn før 28. februar er slettet. Kunder skal allerede ha fått informasjon om det. Det betyr at kunder som ønsker å innløse andeler må registrere innløsningordre på nytt.

Fondet SEB Eastern Europe Small Cap åpner opp for innløsninger.

Den 28. mars 2022 vil det igjen være mulig å selge fondsandeler i SEB Eastern Europe Fund (ISIN LU0086828794). Midlene har vært stengt for handel siden 28 februar 2022. Fondet vil ikke lengre bli distribuert gjennom DNB, derfor vil fondet fortsatt være stengt for kjøp.

Vær oppmerksom på at at ordre lagt inn før 28. februar er slettet. Det betyr at dersom du ønsker å innløse andeler må du registrere innløsningsordre på nytt.

Fondsendringer fra 2022

Fondsendringer fra 2021

Mer informasjon om endringene

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB