• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Fondsendringer

Her finner du informasjon om endringer i fond DNB distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

ODIN innfører svingprising på sine fond

Vedtektsendringene vil tre i kraft fra 15. august 2024

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 4. juni 2024, og fra Finansinspektionen, datert 18. juni 2024, vedrørende søknad om vedtektsendringer for flere av ODINs aksje- og rentefond.

Vedtektsendringene omfatter innføring av svingprising for fondene ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Norden, ODIN Global, ODIN USA, ODIN Emerging Markets, ODIN Bærekraft, ODIN Eiendom, ODIN Small Cap, ODIN Sustainable Corporate Bond, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon og ODIN Kreditt.

For de fondene der svingprising innføres vil adgangen til å belaste tegnings- og innløsingsgebyrer fjernes. ODIN belaster ikke slike gebyrer i praksis.

Les mer om hvordan svingprising fungerer hos ODIN

Avvikling av Morgan Stanley - Emerging Markets Domestic Debt Fund A

Fondet distribueres kun til Sbanken fondskunder.

Vi informerer andelseiere om at obligasjonsfondet Morgan Stanley - Emerging Markets Domestic Debt Fund A (LU0283960077) blir fusjonert med Morgan Stanley - Emerging Markets Local Income Fund. Sbanken tilbyr ikke det overtakende fondet, og fondet blir avviklet hos oss.

Slik foregår avviklingen

Morgan Stanley - Emerging Markets Domestic Debt Fund A blir stengt for tegning og innløses 14. juni. Andelene i fondet blir innløst med kursdato 12. juni. Eventuelle spareavtaler blir videreført i DNB Likviditet A. Hvis andelseier heller ønsker et annet fond i spareavtalen sin, kan man når som helst endre spareavtalen i appen.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Endringen medfører i utgangspunktet en skattemessig realisasjon. Gevinst skattes av, og tap vil være fradragsberettiget.

Hvis spørsmål knyttet til avviklingen kan man kontakte oss på telefon 55 26 00 00.

Fusjon av Nordea Asian Stars

Vi informerer i disse dager om at aksjefondet Nordea Asian Stars (FI0008813282) skal fusjoneres med Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund (LU2794645676) den 26. juni 2024.

Fondene forvaltes av Nordea Asset Management.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel torsdag 21 juni 2024. Fusjonen vil bli gjennomført og din nye beholdning vil innen kort tid bli synlig på sin fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Nordea Asset Management finnes her

DNB Asset Management gjør endringer i flere norskregistrerte og Luxembourg-registrerte fond.

Svingprising på våre norsk-registrerte rentefond blir innført 3. juni

Med unntak av DNB Low Carbon Credit.

Følgende endringer i flere av våre Luxembourg-registrerte fond trer i kraft 5. juni:

Introduksjon av svingprising for alle fond

Navnendring for DNB Fund High Yield: Fondet endrer navn til DNB Fund Nordic High Yield. Investeringsstrategien er den samme.

Endringer i referanseindekser:

 • DNB Fund Future Waves bytter ut MSCI World Index med ny referanseindeks MSCI ACWI Sustainable Impact Index, som bedre reflekterer fondets fokus på å investere i tråd med FNs bærekraftsmål.
 • DNB Fund Nordic High Yield bytter ut en sammensatt referanseindeks (NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) + NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK (Hedged) med en referanseindeks som dekker det nordiske high yield-universet, NBP Nordic HY Aggregated Index.

Endringer i SFDR-klassifiseringer: Følgende fond vil gå fra SFDR-klassifisering artikkel 6 til å nå reguleres etter SFDR artikkel 8:

 • DNB Fund Asian Mid Cap
 • DNB Fund High Yield
 • DNB Fund India
 • DNB Fund Nordic Flexible Bonds
 • DNB Fund Nordic Small Cap

Endringer i bærekraftsegenskapene til utvalgte fond:

 • DNB Brighter Future vil ha et mål om å ha minst 10 % av bærekraftige investeringer i porteføljen.
 • Følgende fond fjerner krav om at fondet skal ha en høyere ESG-score enn referanseindeks: DNB Fund Health Care, DNB Fund Low Volatility Equities, DNB Fund Nordic Equities, DNB Fund TMT Long Short Equities og DNB Fund Technology.

Les mer på dnbam.com

Invitasjon til valgmøte hos KLP

KLP har gleden av å invitere andelseierne i KLP-fondene til valgmøte, onsdag 24. april kl. 14.00 i KLPs lokaler i Dronning Eufemias gate 10.

Agenda:

1. Åpning av Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe. Valg av møteleder og referent.

2. Gjennomgang av årsberetning for KLP-fondene.

3. Orientering om KLP-fondene ved Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe og Avdelingsleder Indeksnær Forvaltning Kristoffer Sundnes.

4. Valg av medlem til styret i KLP Kapitalforvaltning AS.

5. Eventuelt.

Fullmakt/påmelding kan sendes til fond@dnb.no innen 17. april eller gjøres direkte hos KLP.

Informasjon om midlertidig suspensjon av innløsningskrav i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS

Vi distribuerer 5 norske registrerte fond fra Danske Invest som blir berørt av denne suspensjonen.

Fondene blir stengt for handel i uke 23 grunnet teknisk operasjonell flytting mellom to andelseiersystemer.

Suspensjonen betyr at netto andels verdi (NAV) ikke vil bli publisert og utløsningskrav ikke vil bli utbetalt i denne perioden. Handelen vil være stengt (tegning, innløsning og bytte av andeler) til senest 10. juni kl. 00.00. Dette har ingen innvirkning på forvaltningen av fondene.

Dette tiltaket er tatt for å beskytte deg som investor og sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene.

Følgende fond er berørt:

 • Danske Invest Horisont 80 NO – Suspenderes: Stenges 3. juni Antall dager: 4 dager
 • Danske Invest Horisont Aksje – Suspenderes: Stenges 3. juni Antall dager: 4 dager
 • Danske Invest Norge I – Suspenderes: Stenges 5. juni Antall dager: 2 dager
 • Danske Invest Norge II – Suspenderes: Stenges 5. juni Antall dager: 2 dager
 • Danske Invest Norge Vekst – Suspenderes: Stenges 5. juni Antall dager: 2 dager

Ytterligere informasjon finnes på Danske Invest sine egne hjemmesider

Fusjon av BNP Latin America

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet BNP Latin America skal fusjoneres med BNP Brazil den 7. juni 2024. Fondene forvaltes av BNP Paribas Asset Management, og følgende andelsklasser er berørt:

 • Overdragende: BNP Paribas Latin America Eq Overtakende: BNP Paribas Brazil Equity
 • Overdragende: BNP Paribas Latin America Eq P Overtakende: BNP Paribas Brazil Equity P

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel torsdag 29 mai 2024. Fusjonen vil bli gjennomført og din nye beholdning vil innen kort tid bli synlig på din fondskonto. Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon finnes fra å BNP Paribas finnes her

Har du spørsmål knyttet til dette må du gjerne kontakte oss på e-postadressen fond@dnb.no eller på telefon 22474000.

Innføring av svingprising i flere ODIN-fond

Hovedpunktene i de foreslåtte vedtektsendringene:

Formålet med vedtektsendringene er å innføre svingprising i fondene. Svingprising er en mekanisme som sørger for at andelseieren som utløser behov for kjøp og salg av verdipapirer i fondet, for eksempel gjennom større tegninger eller innløsninger, også er den som belastes transaksjonskostnadene. ODIN innfører svingprising for å sikre at fondets eksisterende andelseiere ikke belastes kostnadene som følge av tegninger og innløsinger som andre andelseiere foretar.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet.

ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft innen august 2024. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Les mer på Odins nettsider

Endring i fond fra Landkreditt

Vi informerer andelseiere om at den 24. mai 2024 vil beholdninger i fond fra Landkreditt bytte andelsklasse. Andelseiere vil fortsatt være investert i samme fond, men går fra en bruttoandelsklasse til nettoandelsklasse. Endringen medfører ingen økning i fondskostnaden, den blir enten lik eller lavere. Endringen skjer automatisk og spareavtaler til fondene fortsetter som før.

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Ny nettoandelsklasse

I den nye nettoandelsklassen splittes fondskostnaden i to betalinger. Kostnaden består av forvaltningshonorar til forvalteren av fondet, og plattformhonorar til distributøren som tilbyr fondet i sine løsninger. Plattformhonorar trekkes hvert kvartal fra bankkontoen som er oppgitt. Kunder under 18 år vil ikke bli belastet plattformhonorar, og vil dermed få lavere fondskostnad som følge av ny andelsklasse.

Fondet (andelsklassen) vil få nytt navn, ny ISIN, lik eller lavere pris, ulikt antall andeler og ny fondskurs. Markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi vil være lik.

Bytteprosessen

Kursdato for endring av andelsklasse er 24. april 2024, men vi gjør spesielt oppmerksom på at gjeldende fra fredag 19. april vil det ikke lengre være mulig å handle i eksisterende andelsklasse. Nye tegninger til dette fondet må utføres i den nye nettoandelsklassen.

Endring av andelsklasse medfører ingen skattemessig realisasjon, og man vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Hvis man ikke ønsker ny andelsklasse, kan man enten bytte fond eller selge sine andeler. Husk at bytte av fond og salg av andeler kan medføre skattemessige konsekvenser.

BlackRock Emerging Europe A2 splittes i to fond

Vi informerer om at fondet BlackRock Emerging Europe A2 EUR (ISIN: LU0011850392) vil bli splittet (fisjonert) i to fond den 13. mai 2024. Fondet har vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Fondets likvide midler vil bli splittet ut i et nytt fond og vil bli åpnet igjen for handel. Fisjonsforholdet er 1:1 og det nye fondets midlertidige navn er BlackRock Emerging Europe A2 EUR (ISIN LU2719174067). Det nye fondet vil endre mandat og navn den 17. juni 2024 til BlackRock Emerging Markets ex. China Fund.. De gjenværende, illikvide midlene, vil forbli stengt for handel, da de kun består av illikvide russiske aksjer.

Hva betyr dette for andelseiere?

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Ønsker de å fortsette spareavtalen i det nye fondet må denne avtalen etableres på nytt.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fisjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra BlackRock finnes her

Fondsendringer fra 2024

Fondsendringer fra 2023

Fondsendringer fra 2022

Fondsendringer fra 2021

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB