• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Fondsendringer

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond DNB distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

Fusjon av Delphi Europe N

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Delphi Europe N (NO0010817190) vil bli fusjonert med Delphi Global N (NO0010817372) 22. april 2024.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel mandag 15. april 2024. Fusjonen vil bli gjennomført og den nye beholdningen vil innen kort tid bli synlig på andelseiers fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon om fusjonen finnes på Storebrand sin hjemmeside:

https://www.storebrand.com/sam/no/asset-management/legal/announcements/kunngjoringer

Vedtekstendringer i Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global ble gjennomført den 4. april 2024.

Vedtektsendringene innebærer at Landkredittfondene innfører svingprising som «utvanningsmekanisme» i fondene ved tegning og innløsning slik at eksisterende andelseiere ikke påvirkes av andelseiere som tegner eller innløser andeler i fondene.

Ytterligere informasjon finnes på Landkreditt sine nettsider.

Invitasjon til valgmøte hos KLP

KLP har gleden av å invitere andelseierne i KLP-fondene til valgmøte, onsdag 24. april kl. 14.00 i KLPs lokaler i Dronning Eufemias gate 10.

Agenda:

1. Åpning av Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe. Valg av møteleder og referent.

2. Gjennomgang av årsberetning for KLP-fondene.

3. Orientering om KLP-fondene ved Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe og Avdelingsleder Indeksnær Forvaltning Kristoffer Sundnes.

4. Valg av medlem til styret i KLP Kapitalforvaltning AS.

5. Eventuelt.

Fullmakt/påmelding kan sendes til fond@dnb.no innen 17. april eller gjøres direkte hos KLP.

Storebrand innkaller til andelseiermøte 2. april 2024

Møtet avholdes i Storebrand sine lokaler i Professor Kohts vei 9 på Lysaker kl.13.00. Ønsker andelseiere å delta må dette registreres før 27. mars. Andelseiere kan kontakte stemmefond@storebrand.no eller fond@dnb.no.

Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er 22. April 2024.

All informasjon finnes på Storebrand sine hjemmesider:

Kunngjøringer - Storebrand.com

Proposed merger of Delphi Europe and Delphi Global

Fusjon av ODIN Europa

Vi informerer om at aksjefondet ODIN Europa blir fusjonert med ODIN Global innen 18. mars 2024. Fondene forvaltes av ODIN Forvaltning AS, og følgende andelsklasser vil bli berørt:

  • ODIN Europa C (NO0010029044) fusjoneres med ODIN Global C (NO0010028988)
  • ODIN Europa D (NO0010748247) fusjoneres med ODIN Global D (NO0010732852)

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel mandag 11. mars 2024, og deretter vil fusjonen være under gjennomføring og du vil snart se din nye beholdning på din fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon om fusjonen finnes på ODIN sin hjemmeside

SEB Choice Asiafond ex Japan avvikles

Vi har sendt brev til andelseiere i SEB Choice Asiafond ex Japan (LU00119006769). Dette er et fond som forvaltes av SEB Investment Management, og de har besluttet at fondet skal fusjoneres med det svenskregistrerte fondet, SEB Asienfond ex Japan (SE0021150141). Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor blir fondet deres avviklet og andelene ble innløst i slutten av februar.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler du har i fondet er avsluttet. Hvis du har fondet plassert på din DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til din ASK-bankkonto. Har du derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

DNB foretar tilpasninger i andelsklasse strukturen

Vi informerer andelseiere om viktige endringer som påvirker dem som har plassert midler i andelsklasse N i norskregistrerte DNB fond.

Dette er en nettoandelsklasse hvor inntektene er delt mellom produsent (DAM) og distributør (DNB Bank). Det finnes allerede en andelsklasse A, som er identisk med andelsklasse N både når det gjelder investeringer og kostnader.

Siden det ikke er hensiktsmessig å ha to identiske andelsklasser, har vi fått godkjennelse fra Finanstilsynet til å slå sammen disse. Det betyr at dine andeler i andelsklasse N vil bli overført til andelsklasse A. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for andelseiere.

Flytting mellom andelsklassene - helt automatisk

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe. Flyttingen skjer automatisk med kursdato 15.03.2024. Hvis spareavtaler, blir de også automatisk flyttet.

Det stenges for handel i andelsklasse N den 13.03.2024, samtidig blir spareavtalene flyttet over til den nye andelsklassen.

Flyttingen gir ingen skattemessige konsekvenser for deg.

Grunnet tekniske utfordringer vil N andelsklassene bli videreført midlertidig i Pensjonskonto Flex.

SEB Eastern Europe Small cap er splittet i to fond

Vi informerer om at fondet SEB Eastern Europe Small Cap (ISIN: LU0086828794) har blitt splittet (fisjonert) i to fond. Det opprinnelige fondet endrer navn til SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund.

Den illikvide andelen bestående av russisk eksponering er splittet ut, og andelseiere har fått tildelt andeler i SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 (ISIN: LU2562522529). Fisjonsforholdet var 1:1. Dette fondet vil være stengt inntil ny informasjon foreligger og årlig forvaltningshonorar er derfor satt til 0 %.

Samtidig har det fisjonerte fondet foretatt en utbetaling.

Hva betyr dette for andelseier?

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Fondene som forvaltes av SEB Asset Management har allerede gjennomført endringene og utbetalingen.

Delutbetalingen fra SEB er blitt utbetalt til bankkontoen i DNB Aksjesparekonto. Har man beholdningen utenfor DNB Aksjesparekonto vil man motta nye andeler i likviditetsfondet, DNB Likviditet

Ytterligere informasjon fra SEB finnes her

DNB Klima Indeks reduserer årlig forvaltningshonorar

DNB Asset Management har besluttet at fra den 1. februar ble årlig forvaltningshonorar redusert ned til 0,10 % (ned fra 0,20 %). Det betyr at DNB Klima Indeks vil fremover ha samme harmonisert pris som de øvrige DNB indeksfondene (Ex. DNB GEM Indeks).

Ny årlig kostnad i følgende to andelsklasser er:

  • Andelsklasse A = 0,20 % (0,10 % løpende kostnad + 0,10 % plattformhonorar)
  • Andelsklasse B = 0,19 % (0,09 % løpende kostnad+ 0,10 % plattformhonorar)

(** Nye priser vil bli oppdatert i diverse fondslister innen kun kort tid).

Delphi Green Trends avvikles

Vi informerer i dag andelseiere om at Storebrand Asset Management har besluttet å avvikle aksjefondet Delphi Green Trends (NO0010911159).

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel den 25. januar og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Fondet er under avvikling og andelene i fondet ble innløst innen 7. februar, og avviklingsoppgjøret blir overført medio februar. Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Storebrand finnes her

Fondsendringer fra 2024

Fondsendringer fra 2023

Fondsendringer fra 2022

Fondsendringer fra 2021

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB