• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Nyheter om fond

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond som vi distribuerer.

Jyske Sicav Equity Low Volatility avvikles

Vi informerer våre andelseiere om at Jyske Capital har besluttet å avvikle aksjefondet Jyske SICAV Equity Low Volatility (LU1529111574).

Slik foregår avviklingen:

Fondet ble stengt for handel den 23. november og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Fondet er under avvikling og andelene i fondet vil bli innløst innen 3. desember, og avviklingsoppgjøret blir overført tidlig i desember. Hvis fondet er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser:

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon kan finnes på Jyske sin hjemmeside:

Les mer her

Innkalling til andelseiermøte i Pareto Global A og Pareto Norge A.

Forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS ønsker å foreta vedtektsendringer i Pareto Global og Pareto Norge, andelsklasse A. Andelseiere i den aktuelle andelsklassen skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringer er et ønske om å tilpasse andelsklassens resultatavhengige forvaltningsgodtgjørelse i samsvar med nye retningslinjer fra den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA. Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i vedlagt innkalling for nærmere informasjon. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management.

Andelseiermøte 8. desember 2021

Det innkalles herved til andelseiermøte 8. desember 2021 kl. 10:30 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

  • Pareto Norge A

Innkalling til andelseiermøte (paretoam.com)

  • Pareto Global A

Innkalling til andelseiermøte (paretoam.com)

Når trer endringene i kraft?

Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge innen utgangen av 2021. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og vedtektsendringene er offentliggjort. Planlagt gjennomføringsdato for vedtektsendringene er 1. januar 2022.

Fusjon av Fidelity Japan Smaller Companies og Fidelity Sustainable Japan Fund

Vi informerer om at aksjefondet Fidelity Japan Smaller Companies (LU0048587603) blir fusjonert med Fidelity Sustainable Japan (LU0048585144) den 17. januar 2022.

Fondene forvaltes av Fidelity Funds.

Slik foregår fusjonen

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse, men om du ikke ønsker å være med i fusjonen vil fondet være åpent for handel frem til vi stenger handel i fondet mandag den 10. januar 2022 kl. 15. Etter det vil andelene bli låst frem til fusjonen er gjennomført og at du ser din nye beholdning i det overtakende fondet på din fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Endring i Storebrand Fornybar Energi

Den viktigste endringen er at minstebeløpet for kjøp, i fondets andelsklasse S, økes fra 300 kroner til 10.000.000 kroner.

Hva betyr endringen for deg?

Gjeldende fra 1. november vil ikke Storebrand lengre akseptere nye kjøp og/eller spareavtaler i denne andelsklassen som ikke innfrir det nye kravet til minstetegning, og fondet stenges for nye kjøp igjennom DNB fra og med torsdag 28. oktober 2021 kl.15:00. Alle spareavtaler i Storebrand Fornybar Energi S vil bli slettet.

Samtidig lanserer Storebrand en ny andelsklasse i samme fond som kalles Storebrand Fornybar Energi N med mistetegning på 300 kroner.

Hva kan du gjøre?

Du kan enten innløser eller flytter beholdningen til et annet fond. Hvis du ikke foretar deg noe, kan DNB på et senere tidspunkt avvikle distribusjon av fondet og innløse andelene.

Enten flytte til samme type fond eller til et annet fond:

Dersom du ønsker samme type fond kan du velge Storebrand Fornybar Energi N. Dette er en nettoklasse med en totalpris for deg som kunde på 1,05 %. I en nettoklasse er totalkostnaden delt i to deler. Du betaler fondets forvaltningskostnad (0,75%) til fondets forvaltningsselskap og et plattformhonorar på (0,30%) til distributøren av fondet. Plattformhonoraret beregnes årlig og belastes kvartalsvis fra din bankkonto.

Du kan også velge å flytte din fondsbeholding i Storebrand Fornybar Energi S til et annet fond som distribueres av DNB.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Når du som personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre dette en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden

Ny forvalter på Fondsfinans Global Helse

Tidligere forvalter: Mads Andreassen

Ny forvalter: Christian Preben Bang

Fondets mandat blir uendret og vi vil fortsatt investere i store og likvide selskaper innen den globale helsesektoren.

Endring fra 31.12.2021

KLP innkaller til andelseiermøte den 15. oktober 2021

KLP planlegger endringer i vedtektene for 19 fond.

Endringen knytter seg til utvidelse av markedsplasser for aksjer. Det er ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller vesentlige endringer i hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid.

Endringer i aksjefondet C Worldwide Global Etisk (ISIN NO0010082415)

Fondet skal tilbys til personmarkedskunder og derfor endrer de minstebeløp fra kr. 4 mill til Kr. 1.000,-, samtidig øker de årlig forvaltningshonorar fra 1,20 % til 1,60 %.

Gjeldende fra 1. oktober 2021.

Fusjon av Pareto Nordic Return A og Pareto Investment Fund A

Aksjefondet Pareto Nordic Return A (NO0010040504) ble fusjonert med Pareto Investment Fund A (NO0010040496) 30. september 2021.

Fondene forvaltes av Pareto Asset Management AS.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel fredag 24. september 2021 kl. 15. Fusjonen er under gjennomføring og andelseiere vil snart se ny beholdning i nettbanken og Spare-appen.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon. Andelseiere som ikke ønsker å eie andeler i det overtakende fondet må innløse på ordinært vis.

Endring i investeringsstrategien for horisontfond fra Danske Invest

Gjelder følgende fond:

  • Danske Invest Horisont 80 - NO0010621774
  • Danske Invest Horisont 80, klasse NOK - DK0060657328
  • Danske Invest Horisont 100, klasse NOK - DK0060657591

Endringene reduserer andelen norske aksjer til fordel for globale aksjer i aksjedelen av disse fondene. Andelen norske aksjer reduseres fra 35 % til 20 % av aksjedelen ved nøytralt markedssyn. Endringene gjelder fra 7. september 2021.

Danske Invest Norge Vekst er fortsatt soft-closed

Begrunnelse fra Danske:

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Forvaltningskapitalen dette fondet nå har kommet opp i gjør at de står i fare for å bli for stor investor i en del av de selskapene vi er investert i. Dersom Danske ikke gjør grep i forhold til fondsstørrelsen, er det en risiko for at investeringsstrategien ikke kan gjennomføres optimalt, noe som vil kunne redusere avkastningen i fondet. Dette er ikke i eksisterende andelseieres interesse.

Dette gjelder fondet med følgende ISIN: NO0008000486

Fondsendringer fra 7. juni 2021

Mer informasjon om endringene

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB