Nyheter om fond

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond som vi distribuerer.

Danske Invest Norge Vekst er fortsatt soft-closed

Begrunnelse fra Danske:

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Forvaltningskapitalen dette fondet nå har kommet opp i gjør at de står i fare for å bli for stor investor i en del av de selskapene vi er investert i. Dersom Danske ikke gjør grep i forhold til fondsstørrelsen, er det en risiko for at investeringsstrategien ikke kan gjennomføres optimalt, noe som vil kunne redusere avkastningen i fondet. Dette er ikke i eksisterende andelseieres interesse.

Dette gjelder fondet med følgende ISIN: NO0008000486

Endring av årlig forvaltningshonorar

To av våre DNB Luxembourg fond endrer årlig forvaltningshonorar fra 1.juli 2021:

  • DNB Fund Asian Mid Cap Retail A reduseres fra 1,75 % til 1,50 %
  • DNB Fund Private Eq retail B reduseres fra 1,75 % til 1,40 %
Les mer om endringen

Fusjon i fondssortimentet til SEB

2. juli 2021 fusjoneres aksjefondene SEB Eastern Europe Ex Russia (LU0070133888) og SEB Russia Fund (LU0273119544). Begge fondene fusjoneres med aksjefondet SEB Eastern Europe Small Cap (LU0086828794).

Hvis du er andelseier og ønsker å være med i fusjonen trenger du ikke å gjøre noe. Ønsker du derimot ikke å være med i fusjonen vil fondene bli stengt for handel gjennom DNB 14. juni 2021 kl. 15.00.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Skattemessige konsekvenser

Denne fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon.

Velger andelseier derimot å innløse sine andeler vil transaksjonen medføre som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Fondsendringer fra 7. juni 2021

Mer informasjon om endringene

Storebrand Asset Management utsetter metode for svingprising

Storebrand Asset Management har bestemt at de utsetter innføringen av svingprising på sine verdipapirfond. Dette påvirker også fondene fra Delphi.

For kort tid siden ble det besluttet å opprette et brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening (VFF) for å sikre lik praksis i bransjen ved bruk av svingprising. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene i brukerforumet, og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, vil Storebrand Asset Management utsette implementeringen av svingprising som tidligere kommunisert har vært, 1. juni 2021.

Navnendring på fondene fra Aberdeen

Aberdeen varsler navnendring til Abrdn.

Endringer i aksjefondet Fronteer Harvest

Fondsselskapet Harvest legger ned sin virksomhet. Fra den 18. januar 2021 ble ansvaret for forvaltningen overtatt av Fair Investments Sweden AB. Dette på oppdrag fra det overtakende fondsselskapet, ISEC Services AB.

Det gjelder følgende to andelsklasser:

  • Fronteer Harvest A - SE0008348759
  • Fronteer Harvest K - SE0009779630

DNB vil fortsatt distribuere begge andelsklassene og andeler vil fortsatt være registrert hos DNB. Andelseiere trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse.

Les informasjonen fra Fair Investments AB

Nytt forvaltningshonorar i fondet Danske Invest Norge 1

Honoraret endres fra 1,75 % til 1,50 % og endringen gjelder fra 15.03.2021. Endringen gjelder ISIN NO0008000577.

Fusjon i fondssortimentet til SEB - SEB Latinamerikafond avvikles

Aksjefondet SEB Latinamerikafond (SE0000433138) blir fusjonert med SEB Emerging Marketsfond, SEK andelsklasse (SE0000984155) den 15. mars 2021. Det overtakende fondet/andelsklassen distribueres ikke av DNB, og SEB Latinamerikafondvil derfor bli avviklet hos oss.

SEB Latinamerikafond er et fond som forvaltes av SEB Investment Management AB.

Slik foregår avviklingen

SEB Latinamerikafond ble stengt for tegning og innløsning 5. mars 2021 og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Prosessen for å innløse alle andeler i fondet er påbegynt. Har man fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har man derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Mandat og navnendring i Fondsfinans Global Energi

Fondet endrer navn til Fondsfinans Fornybar Energi. Fondets ISIN: NO0010047202

Investeringsstrategien endres til følgende:

Fondsfinans Fornybar Energi vil investere globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester til fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport.

Vedtektsendringen gjelder fra 15. februar 2021. Finanstilsynet ga sin godkjennelse av vedtektsendringene 25. januar 2021.

Varsel om myk stegning av Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund.

Etter lanseringen 13. mars 2008 har underfondet Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (ISIN: LU0348926360) hatt en betydelig tilstrømming de siste årene, og har nå utnyttet hele sin kapasitet.

For å gi forvalteren mulighet til å fortsette å forvalte fondet på en effektiv måte, og for at eksisterende andelseiere skal kunne fortsette å ta del i den sterke utviklingen til fondet, har styret i Nordea 1, SICAV besluttet å stenge for nye investorer fra og med 26. februar 2021 og for en ubestemt periode (“Myk stengning”).

Fra og med klokken 15:30 CET den 26. februar 2021 vil derfor forespørsler om tegning eller bytte av andeler i fondet av en investor som ikke er andelseier i fondet, ikke bli godtatt. Hvis du er eksisterende andelseier i fondet, kan du fremdeles tegne, bytte og innløse andeler i fondet.

Beslutningen om å stenge fondet for nye andelseiere vil bli revurdert når det igjen blir fastslått at tegninger i fondet fra nye investorer kan forvaltes uten at det går på bekostning av interessene til de eksisterende andelseierne.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB