Valutamarkedet er åpnet døgnet rundt og handelen verden over gjør at kursene svinger. Dette fører til at bedrifter som handler med utlandet etterspør muligheter for å sikre pengestrømmene. DNB Markets har produkter som kan være til hjelp.

Hva er valutasikring?

pengerValutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet og handelen verden over gjør at valutakursene svinger mye. Den kommersielle handelen i valuta har økt de senere år i takt med den internasjonaliseringen som vi har vært vitne til. I tillegg har også den spekulative handel økt, og bidratt til store svingninger i kursene.

Denne utviklingen har ført til at bedrifter i alle størrelser som er i handel med utlandet i større grad etterspør muligheter for å sikre sine pengestrømmer til og fra utenlandsk valuta for å skape forutsigbarhet i sin bedrift.
 
I denne sammenheng finnes en rekke forskjellige tiltak innen valutasikring. De mest vanlige er valutakonto, valutaterminkontrakter og opsjoner. Produktene beskrives nærmere under. Formålet med disse kontrakter er at de skal forebygge mulige konsekvenser ved valutasvingninger for bedrifter.
 
Valutakonto
I dette tilfellet oppretter kunden en valutakonto, dvs en bankkonto med innestående i den aktuelle valuta, for eksempel Euro eller amerikanske dollar. Denne kontoen benyttes som en vanlig konto og brukes til betalinger av regninger i valuta eller som konto for mottatte beløp i valuta. Som importør kan kunden selv bestemme når han vil sette penger inn på konto for senere å betale regninger. som eksportør kan kunden selv bestemme hvor lenge pengene skal stå på denne kontoen for om mulig å oppnå en høyere vekslingskurs.
 
Terminforretning
En terminforretning er en bindende avtale mellom banken og kunden om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Valutakursen (terminkursen) avtales når terminforretningen inngås. Terminforretningen gjøres opp på forfallstidspunktet, og får ingen likviditetseffekt før ved oppgjør.
 
Terminkursen er sammensatt av en spotkurs (aktuell kurs), og et tillegg eller fradrag til denne kursen. Tillegget eller fradraget er et uttrykk for rentedifferansen mellom de involverte valutasorter for den aktuelle perioden. Terminkursen er altså ikke et uttrykk for bankens forventninger om en fremtidig valutakursutviklingen.
 
Valutaopsjoner
En valutaopsjon gir kunden en rett, men ingen plikt til å kjøpe (call), eller selge (put) et avtalt valutabeløp til en på forhånd avtalt vekslingskurs på et fremtidig tidspunkt.

En valutaopsjon er en forsikring som tegnes mot uønsket valutakursutvikling, og gir bedriften en mulighet til å sikre seg en avtalt kurs for veksling av valuta på et fremtidig tidspunkt. Fordelen med en opsjon fremfor terminforretning er at bedriften i tillegg får muligheten til å utnytte en gunstig kursutvikling frem til oppgjørstidspunktet.
 
Prisen på valutaopsjonene varierer med hvor man ønsker den avtalte kurs (i forhold til dagens kurs) og løpetiden frem til forfallstidspunktet. Prisen øker med lengre løpetid og jo gunstigere kurs man vil kjøpe/selge det underliggende valutabeløp til. Tilsvarende lav pris ved kortere løpetid og mindre gunstig kurs på vekslingen.
 
Strukturerte valutaprodukter
Litt mer avanserte produkter kan være kombinasjoner av ovenstående såkalte strukturerte valutaprodukter. Disse produktene kombinerer terminkontrakter og opsjoner noe som gir mulighet til å oppnå bedre vekslingskurser uten å betale premie for opsjonene ved inngåelse.
 
DNB Markets
DNB Markets er Norges største valutabank, med bred kompetanse innenfor alle typer produkter som har med valuta å gjøre. De aller fleste norske og en rekke store utenlandske selskaper benytter seg av DNB Markets i forbindelse med rådgivning og/eller handel i valutainstrumenter. En rekke meglere og rådgivere med lang erfaring fra markedet gir banken et godt grunnlag for å tilby kunder den beste service innen valutahandel og rådgivning.

 
 
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 

Se også

» Hva er rentesikring?