Med en valutaopsjon kan bedriften sikre seg mot uønsket valutakursutvikling.
Kjøp av en valutaopsjon gir bedriften en rett, men ingen plikt til å kjøpe (call), eller selge (put) et avtalt valutabeløp til en på forhånd avtalt vekslingskurs (strike price) på et fremtidig tidspunkt.

En valutaopsjon kan best beskrives som en forsikring som tegnes mot uønsket valutakursutvikling. På samme måte som med valutaterminforretninger, gir en valutaopsjon bedriften en mulighet til å sikre seg en avtalt kurs for veksling av valuta på et fremtidig tidspunkt.

Tidligere benyttet man kun valutaterminer for å sikre seg mot en uønsket kursutvikling, men i løpet av de siste årene er valutaopsjoner blitt benyttet i stadig større grad.

Fordelen ved en valutaopsjon, fremfor en terminforretning, er at bedriften i tillegg får muligheten til å utnytte en eventuell gunstig kursutvikling i periode frem til oppgjørstidspunktet.

På forfallstidspunktet kan bedriften velge mellom strike price og den aktuelle markedspris (spotkurs).

Prising
Opsjonspremien oppgis vanligvis i prosent av kontraktsbeløpet, og innbetales ved inngåelse av opsjonskontrakten. Størrelsen på premien er avhengig av følgende faktorer:

  • Volatilitet: Premien øker med høyere volatilitet. Volatilitet er et uttrykk for markedets stabilitet i øyeblikket. Høy volatilitet betyr høy grad av ustabilitet.
  • Løpetid: Premien øker med opsjonens lengde
  • Strike price: Premien øker jo gunstigere pris man skal kunne kjøpe/selge det underliggende valutabeløpet til.
  • De to underliggende valutaers rentenivå
  • Spotkurs

De to størrelsene bedriften selv kan velge er løpetid og strike price. Løpetid er ofte gitt ut fra den underliggende posisjon som ønskes sikret, mens strike price kan bedriften selv velge for å påvirke opsjonspremien. Mange velger strike price lik den aktuelle spotkurs eller terminkurs, men strike price som ligger langt unna dette er heller ikke uvanlig, og da ofte med den hensikt å få redusert premien (eventuelt som en "katastrofeforsikring").

Ved å vege en strike price som ligger høyt i forhold til markedskurs kan man få en vesentlig redusert premie, dersom man kjøper en rett til å kjøpe det underliggende valutabeløp, og tilsvarende ved å velge en strike price som ligger lavt ved en rett til å selge.
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler