Forklaring til frister, valutering, veksling og fremføringstid

Hvilke frister gjelder? Hva er valuteringsfrister, og hva betyr fremføringstid? Begrepene er mange. Nedenfor har vi forsøkt å forklare forskjellen og betydningen av de ulike begrepene.

Innleveringsfrist:
Angir når oppdraget må være levert til DNB for å bli utført på oppgitt dato. Betalinger som mottas etter innleveringsfristen, valuteres ut fra neste bankdag.


Valutering debet:
Angir når betalingen valuteres ut av betalers konto.


Valutering kredit:
Angir når betalingen valuteres til disposisjon for mottakers bank / DNB’s korrespondentbank.


Utbetaling med veksling:
Beløpet sendes i en annen valutasort enn du har på din konto. Vekslingen gjøres på beste tilgjengelige markedskurs umiddelbart før betalingen skal utføres fra din konto.


Utbetaling uten veksling:
Beløpet sendes i samme valutasort som du har på din konto.


Fremføringstiden til mottakers bank:
DNB er ansvarlig for å levere betalingen til mottakers bank innen tidsrammen som er oppgitt for produktet. Mottakers bank har ansvaret for å kreditere mottakers konto. Når det skjer, er avhengig av mottakerbankens rutiner, og hvilken avtaler som er inngått mellom mottaker og mottakerbanken.

Starttidspunktet for å beregne fremføringstiden, er den datoen kunden har oppgitt som dato i oppdraget. Starttidspunktet forskyves hvis oppdraget er levert etter den oppgitte innleveringsfristen, eller betalingen mangler dekning på konto. For manuelt oppdrag settes startdato til datoen når oppdraget er levert til banken innen fristen. Starttidspunktet kan bli forskyvet hvis oppdraget har mangler i forhold til produktkravene.


Overføringsvaluta:
Betalingen blir vanligvis fremført i den valutasorten beløpet er oppgitt i. For betalinger i NOK under NOK 50.000 forbeholder banken seg retten til å fremføre beløpet i utenlandsk valuta hvis fremføring i NOK ikke er mulig. Fremføringen skjer da i mottakerlandets valuta, USD, EUR eller GBP.


Vekslingskurs for betaling til utlandet:
Betalinger i valuta som må veksles, formidles til markedskurs på det tidspunktet oppdraget utføres.