• Chatbot
  • Kundeservice

Avtale om elektronisk aksjehandel for ikke-profesjonelle kunder

Disse vilkårene gjelder handel i finansielle instrumenter på nett hos DNB Markets.

Hender på et tastatur

For å handle verdipapirer via vår aksjehandel på nett gjelder visse vilkår. Blant annet er det viktig å være klar over at du selv har ansvar for å forstå risikoen ved handel. Les vilkårene nøye. Det er disse du signerer på i Kundeavtalen når du blir kunde som privatperson.

1. Generelt

Følgende avtale («Avtalen») inngås mellom DNB Bank ASA («DNB») ved DNB Markets («DNB Markets») og kunden («Kunden») vedrørende elektronisk handel i aksjer, egenkapitalbevis, tegningsretter, warrants og andre finansielle instrumenter som er tilgjengelig for slik handel. DNB Markets står fritt til å endre tilgjengeligheten av finansielle instrumenter og markedsplasser (Regulert Marked og Multilateral Handelsfasilitet) under Avtalen på ethvert tidspunkt. Avtalen gjelder også elektronisk tegning ved spredningssalg og emisjoner mv. I tillegg omhandler Avtalen informasjon og generelle råd om finansielle instrumenter til Kunden.

For å kunne inngå denne Avtalen må Kunden være nettbankkunde i DNB.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår

Avtalen anses inngått når Kunden har gjennomført prosedyren for avtaleinngåelse på Internett. For bedriftskunder anses Avtalen også inngått ved at tjenesteavtalen undertegnes. Avtaleinngåelsen bekreftes av DNB Markets i begge tilfeller ved at Kunden får tilgang til tjenesten. Kunden bekrefter avtaleinngåelsen ved pålogging med etablert passord under dnb.no.

Bankkontoforholdet reguleres av DNBs kontoavtale, herunder Generelle /Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag. Ved en eventuell motstrid går Avtalen foran de alminnelige vilkårene. Hovedavtale for DNBs tjenester over Internett gjelder også for avtaleforholdet. Ved en eventuell motstrid med Hovedavtale for DNBs tjenester over Internett går Avtalen foran.

Med mindre annet ikke fremgår av Avtalen gjelder DNB Markets' alminnelige forretningsvilkår for finansielle instrumenter mv., slik de til enhver tid lyder, herunder bestemmelser om reklamasjon, DNB Markets’ ansvar, særskilte handelsregler, Kundens mislighold, Kundens ansvar for egen kompetanse, Kundens plikt til på forespørsel å gi DNB Markets nødvendige opplysninger om sin identitet, økonomiske stilling og investeringserfaring mv.

3. Kundeklassifisering

DNB Markets er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. Ved inngåelse av Avtalen vil Kunden klassifiseres som «ikke profesjonell» med mindre man allerede er etablert som kunde innunder en annen kategori.

4. Informasjon og generelle råd

Kunden kan benytte seg av det automatiserte informasjonstilbudet, herunder tilgjengelige investeringsanalyser som DNB Markets tilbyr elektronisk.

Kunden er innforstått med at Kundens inngivelse av ordrer vedrørende instrumenter under Avtalen, herunder unoterte finansielle instrumenter og Utenlandske Verdipapirer, vil innebære at Kunden avstår fra individuell rådgivning fra DNB Markets' side. DNB Markets har ikke plikt til å vurdere hvorvidt Kundens ordreinngivelse er hensiktsmessig og egnet for Kunden. Det er opp til Kunden selv å vurdere om den automatiserte informasjon som tilbys er ønskelig, herunder å vurdere om denne er tilstrekkelig for en investeringsbeslutning. På denne bakgrunn må Kunden selv vurdere sitt behov for individuell rådgivning.

Det er en forutsetning for ordreinnleggelse at Kunden setter seg inn i de ulike ordretyper og eventuelle ordrespesifikasjoner Kunden til enhver tid kan benytte under avtalen og de øvrige regler for handel nevnt ovenfor.

Kunden må selv evaluere risikoen involvert i det enkelte instrument og i ulike markeder.

Forretningsmann bruker mobiltelefon

Hva koster det å handle aksjer selv?

På lenken under finner du vår komplette prisliste for aksjehandel på nett og tilknyttede tjenester.

  • Prisliste online

5. Forutsetninger

5.1 Bankkonto i DNB, dekningskontroll, reservasjon av beløp og rett til belastning

For å kunne benytte tjenesten må Kunden ha eller etablere en bankkonto i DNB.

Kunden gir DNB Markets full innsynsrett på bankkontoen. DNB Markets vil normalt foreta en dekningskontroll mot bankkontoen. Dersom det mangler dekning på bankkontoen for innmeldt kjøpsordre, vil ordren normalt bli avvist i sin helhet og fremkomme i ordrestatus som kansellert.

Kunden aksepterer at det ved registrering av kjøpsordre reserveres et beløp på bankkontoen tilsvarende ordren. Reservasjonen heves på oppgjørsdag når belastning skjer.

DNB Markets forbeholder seg retten til å kansellere en eller flere aktive ordre dersom det er nødvendig for å frigi midler til oppgjør av en tidligere uoppgjort handel.

Bankkonto/konti for oppgjør ved aksjehandel kan ikke pantsettes. Eventuelt utlegg eller arrest mv. i bankkonto/konti vil bli ansett som vesentlig mislighold av avtalen, og gi DNB Markets rett til å bringe avtaleforholdet til opphør med øyeblikkelig virkning.

5.2 VPS-konto med DNB Markets som kontofører, dekningskontroll og fullmakt

Det er et vilkår for inngåelse av avtalen at Kunden har en konto i Verdipapirsentralen (VPS) med DNB Markets som kontofører. DNB Markets vil bare behandle kjøp til, eller salg fra, VPS konto som DNB Markets er kontofører for. Dersom Kunden har en eller flere VPS-konti med DNB Markets som kontofører, skal ordreinleggingen angi hvilken konto som skal benyttes for ordren.

Dersom Kunden må opprette VPS-konto, opprettes denne på særskilt skjema for «avtale om føring av VPS-konto». Slikt skjema kan lastes ned på vår nettside Priser og vilkår.

Når Kunden under avtalen inngir en ordre om salg, vil det ved registrering av ordren normalt bli foretatt en dekningskontroll mot kundens beholdning. Dersom Kunden på kontrolltidspunktet mangler dekning for innmeldt salgsordre, vil ordren normalt bli avvist i sin helhet og fremkomme under «mine ordre» som kansellert. Det gjøres oppmerksom på at nyutstedte verdipapirer normalt ikke kan selges gjennom tjenesten før de er faktisk levert og registrert på VPS-kontoen.

Ved en ordre om kjøp av finansielle instrumenter under avtalen, blir instrumentene registrert på den VPS-konto under avtalen som Kunden velger.

VPS-konto/konti for oppgjør ved aksjehandel kan ikke pantsettes. Eventuelt utlegg eller arrest mv. i hele eller deler av VPS-konto/konti vil bli ansett som vesentlig mislighold av avtalen, og gi DNB Markets rett til å bringe avtaleforholdet til opphør med øyeblikkelig virkning.

5.3 Forvalterkonto i DNB Markets for finansielle instrumenter registrert i utlandet, og dekningskontroll

For handel i finansielle instrumenter registrert i utlandet er det et vilkår at Kunden har inngått forvalteravtale for utenlandske verdipapirer med DNB Markets. Slik avtale inngås over Internett.

Dersom Kunden under avtalen inngir ordre om finansielle instrumenter registrert i utlandet som ikke omfattes av slik avtale, vil ordren bli avvist.

Når Kunden inngir en ordre om salg, vil det ved registrering av ordren normalt bli foretatt dekningskontroll av den forvalterkonto Kunden har angitt. Dersom kontoen på kontrolltidspunktet mangler dekning for innmeldt salgsordre, vil ordren normalt bli avvist i sin helhet og fremkomme i ordrestatus som avvist.

Ved elektronisk handel er det kun mulig å handle mot en oppgjørskonto i NOK. Når Kunden inngir ordre om handel i finansielle instrumenter registrert i utlandet, vil DNB Markets gi de nødvendige instrukser om betaling, mottak eller utlevering til DNB Markets som forvalter. Kunden trenger derfor ikke selv gi instruksjoner slik det kreves etter forvalteravtalen.

6. Elektronisk handel og tegning av finansielle instrumenter gjennom DNB Markets

6.1 Generelle bestemmelser

Kunden skal fylle ut og sende elektronisk de særskilt utformede kjøps- eller salgsordre eller tegningsblanketter ved å benytte sitt passord. DNB Markets legger til grunn at enhver ordre hvor Kundens passord er benyttet, er inngitt av Kunden eller en person med nødvendig kompetanse eller fullmakt til å inngi ordre for Kunden, og ordren vil således være bindende for Kunden.

Dersom Kunden i tillegg gir ordre over telefon, fax og/eller på annen måte vil dette bli oppfattet av DNB Markets som ulike ordre/tegninger for hver av ordregivingsmåtene. Det samme gjelder om Kunden melder inn flere ordre elektronisk.

Straks Kundens elektroniske ordre om kjøp/salg er registrert i DNB Markets' ordrebok og ordren har fått et ordrenummer, vil ordren bli bekreftet ved at Kunden kan se sin ordre med status ”aktiv”. Kunden kan ikke forholde seg til andre ordrebekreftelser fra DNB Markets. Straks omsetning har funnet sted, vil transaksjonen normalt fremkomme med status ”utført”. Utførte oppdrag vedrørende finansielle instrumenter vil av DNB Markets bli bekreftet ved sluttseddel. Med mindre annet er spesifisert vil Kunden motta sluttseddel på e-post.

DNB Markets fører oppgave over utførte ordre og oppbevare disse i samsvar med krav i lov og forskrift.

DNB Markets kan ha lagt inn et manuelt og/eller elektronisk filter for Kundenes ordrer for å fange opp ordre som avviker i en bestemt grad i forhold til siste offisielle omsetning, siste registrerte kurs, ordrens størrelse (verdi) eller liknende parametere for instrumentet. Dette er gjort for blant annet å fange opp ordrer som virker avvikende, og ordrer som kan være ledd i kursmanipulasjon eller liknende. Ordre som stoppes i DNB Markets sine filtre vil normalt bli vurdert nærmere før de sendes fra DNB Markets til aktuell markedsplass eller kanselleres. Ordre som sendes til aktuell markedsplass etter å ha blitt stoppet i nevnte filter vil i varierende grad bli forsinket til markedet. DNB Markets forbeholder seg retten til å kansellere ordre som virker å være feil uten at Kunden blir kontaktet. DNB Markets er ikke ansvarlig for tap som påføres Kunden som følge av forsinkelse eller kansellering av ordre i henhold til dette punkt.

DNB Markets vil fastsette hvilke gyldighet, ordretyper og ordrespesifikasjoner Kunden til enhver tid skal kunne benytte ved sin ordregivelse til DNB Markets under Avtalen, og eventuelt andre begrensninger som gjelder.

Kunden gjøres oppmerksom på at DNB Markets kan gjennomføre ordrer fra Kunden ved kjøp fra eller salg til andre kunder og/eller andre meglere og/eller ved hel eller delvis inntreden fra DNB Markets.

For øvrig vises til DNB Markets' alminnelige forretningsvilkår for finansielle instrumenter mv. slik disse til enhver tid lyder.

6.2 Handel av finansielle instrumenter

Kunden aksepterer at handel av noterte finansielle instrumenter vil skje slik at DNB Markets er medlem, eventuelt fjernmedlem, på den aktuelle markedsplass eller ved at DNB Markets handler gjennom utenlandske mellommenn. Handelen kan skje ved automatisk ordreformidling eller på annen måte.

De til enhver tid gjeldende handelsregler ved den enkelte markedsplass vil komme til anvendelse, når Kunden inngir ordre under avtalen. Registrering av ordre skal følgelig gjøres i henhold til disse handelsreglene.

Ordrer Kunden har sendt DNB Markets utenfor den aktuelle markedsplass sin åpningstid vil av DNB Markets bli sendt når det åpnes for ordremottak.

For det tilfellet at det innføres handelsstopp for et egenkapitalinstrument som Kunden har sendt ordre på, må Kunden selv endre eller slette ordren om dette er ønskelig. I spesielle situasjoner forbeholder DNB seg retten til å slette eventuelle ordre.

Dersom et egenkapitalinstrument blir suspendert, vil ordre registrert i det aktuelle instrumentet bli behandlet i henhold til aktuelle handelsregler og normalt slettes. Dersom Kunden i en slik situasjon ønsker å opprettholde sin ordre når suspensjonen opphører, må Kunden selv inngi ny ordre hvis den er slettet.

6.3 Handel av unoterte finansielle instrumenter registrert i Verdipapirsentralen VPS

DNB Markets gir ingen garanti for at ordre i unoterte instrumenter kan utføres i løpet av gyldighetsperioden som angitt av Kunden for ordren. Om ordren kan utføres vil avhenge av markedet slik det til enhver tid er.

Spread (forskjell mellom kjøper og selger) i unoterte finansielle instrumenter er kun indikative og DNB Markets gir ingen garanti for at ordre kan utføres innenfor spreaden.

Andre særegne forhold kan også gjelde for handel i unoterte finansielle instrumenter.

6.4 Handel av finansielle instrumenter notert på utenlandsk markedsplass

Kunden aksepterer at de Utenlandske Verdipapirene vil bli handlet i samsvar med og oppgjort mv. i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, handelsregler, eventuelle regler for automatisk ordreformidling, medlemsavtaler, vilkår, markedspraksis og rutiner mv. som gjelder for den aktuelle markedsplass, verdipapirregister / avregnings- og oppgjørssystemer, oppgjørssentral, mellommann mv. eller som på annen måte gjelder for handelen, reklamasjoner, oppgjøret mv. Herunder kan det gjelde særegne regler for handel i ordinær åpningstid, egne fastsatte handelsdager, gyldighet, ansvarsfraskrivelser osv. Kunden aksepterer også at det ikke er mulig å handle i eventuelle førhandelsperioder (før ordinær åpningstid). Videre kan det gjelde særegne regler for handelsstopp, suspensjon mv. og virkningen av dette. Kunden må selv følge med ved slike hendelser og selv foreta ordregivning i samsvar med hendelsene. De aktuelle regelverk kan eventuelt fremskaffes på den aktuelle markedsplass' hjemmeside. Reglene vil gjelde tilsvarende mellom Kunden og DNB Markets så langt de passer.

Oppbevaring mv. vil for øvrig fremgå av forvalteravtale for utenlandske verdipapirer.

6.5 Tegning ved spredningssalg og emisjoner mv. av finansielle instrumenter registrert i VPS og av Utenlandske Verdipapirer

Tegning ved spredningssalg og emisjoner mv. vil være betinget av at den blir godkjent av DNB Markets, som forbeholder seg retten til å avvise tegninger. En tegning vil som regel ikke medføre noen rett til tildeling. De særskilte forutsetninger, betingelser, krav, frister, regler for tildeling, betaling mv. som gjelder for det enkelte spredningssalg, emisjon mv. vil fremgå av den informasjon som blir lagt ut på internett for det aktuelle salg, emisjon mv. Herunder kan det være restriksjoner på antallet tegninger i vedkommende spredningssalg eller emisjon.

Straks Kunden har tegnet seg ved spredningssalg og emisjoner mv. og Kundens elektroniske tegning er registrert hos DNB Markets og tegningen har fått et referansenummer, vil tegningen bli bekreftet i form av at Kunden kan se referansenummeret. Kun ved slik bekreftelse vil oppdraget være bekreftet mottatt av DNB Markets.

Eventuell tildeling avgjøres av selger eller utsteder av det aktuelle finansielle instrument og Kunden vil motta melding om tildeling. Etter tildeling, betaling og utstedelse vil Kundens VPS-konto/forvalterkonto under avtalen bli oppdatert

7. Kundens elektroniske valgmuligheter i DNB Markets

7.1 Kursinformasjon, selskapsmeldinger mv.

Som gratistjeneste vil DNB Markets elektronisk formidle kursinformasjon med forsinkelse fra flere relevante markedsplasser. DNB Markets påtar seg intet ansvar for at kursinformasjonen er korrekt.

Aktuell markedsplass vil heller ikke kunne stilles til ansvar for kursinformasjonen.

Kunden vil dessuten som gratistjeneste få tilgang til øvrig informasjon innhentet fra andre informasjonskilder som DNB Markets til enhver tid tilbyr sine kunder elektronisk. Dette kan være selskapsmeldinger fra ulike selskaper, forsinket kursinformasjon på unoterte selskaper mv., og annen informasjon. DNB Markets påtar seg heller intet ansvar for denne informasjonen.

7.2 Porteføljeoversikt

Kunden gis vederlagsfritt tilgang til elektronisk informasjon om "disponibel" portefølje. Denne viser de finansielle instrumenter som er registrert på Kundens VPS-konto/konti og på Kundens forvalterkonto under avtalen, justert for kjøp og salg som er foretatt gjennom DNB Markets, men som ennå ikke fremkommer på kontoene. Kunden bør jevnlig sjekke disponibel portefølje mot endringsmeldinger mottatt fra VPS og beholdningsoversikter fra forvalter. Dette fordi disponibel portefølje ikke automatisk blir oppdatert ved gjennomføring av emisjoner, splitter og lignende hendelser som kan påvirke antallet av finansielle instrumenter. Kunden må ved avvik kontakte DNB Markets for en justering av disponibel portefølje. DNB Markets har ikke ansvar for korrektheten av den informasjon som fremkommer som disponibel portefølje.

7.3 Analysetjeneste

Kunden kan velge å laste ned eventuelle analyser om makroøkonomi mv. som DNB Markets til enhver tid har gjort elektronisk tilgjengelige som gratistjeneste for kundene.

For full tilgang til alt av analyse produsert av DNB Markets er det krav til mer enn en - 1 - handel siste 90 dager.

7.4 Kursinformasjon – sanntid

DNB Markets tilbyr kursinformasjon i sanntid, innhentet fra Oslo Børs og Nasdaq OMX. For denne tjenesten vil kunden måtte betale en avgift til aktuell markedsplass. DNB Markets påtar seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt. Aktuell markedsplass vil heller ikke kunne stilles til ansvar for kursinformasjonen. Dersom Kunden ønsker slik informasjon i sanntid, bestilles dette i vår aksjehandel i nettbank.

8. Kurtasje, provisjoner, omkostninger mv.

DNB Markets' godtgjørelse for utførelse av ordre fra Kunden tas i form av kurtasje. Kurtasjen vil være den sats som til enhver tid gjelder for Kunden for elektronisk kjøp/salg av finansielle instrumenter gjennom DNB Markets. Kurtasjesatsene kan endres med umiddelbar virkning fra det tidspunkt informasjon om kurtasjeendringer er meddelt Kunden eller lagt ut på DNBs hjemmeside. For utenlandske Verdipapirer og for unoterte finansielle instrumenter vil det kunne gjelde høyere satser enn for instrumenter notert på Oslo Børs.

Ved tegning vil eventuelle tegningsomkostninger fremgå av den informasjon som er lagt ut på internett for det aktuelle salg, emisjon mv.

Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle bankkontoen, renter, renteberegning mv., fremgår av DNBs alminnelige/generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag, DNBs gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Omkostninger knyttet til VPS-konto og forvalterkonto vil fremgå av avtale for den aktuelle konto

9. Betaling av og priser for betalbare tjenester

Kunden må betale de til enhver tid gjeldende priser for de ulike betalbare tjenester DNB Markets tilbyr under avtalen og som Kunden har valgt å benytte. De til enhver tid gjeldende priser vil fremkomme på DNBs hjemmeside.

10. Betaling og bokføring

Når Kunden inngir en ordre under avtalen om kjøp av finansielle instrumenter og når Kunden benytter seg av de betalbare tjenester under avtalen, vil den bankkonto som Kunden har opprettet under Avtalen bli belastet i samsvar med ordren eller tjenesten(e) og innebærer dermed en begrenset disposisjonsrett til bankkontoen for DNB Markets. Ved tegning ved spredningssalg, emisjoner mv., vil Kunden måtte avgi en særskilt belastningsfullmakt. Kunden aksepterer at det ikke vil bli sendt særskilt forhåndsvarsel ved slik kontobelastning. Ved belastning i henhold til Kundens bruk av betalbare tjenester, vil belastningene på ordinær måte fremkomme av bankkontoutskrift. Ved kjøp av finansielle instrumenter, vil det beløp som belastes bankkontoen fremkomme av sluttseddel. Ved tegning vil det beløp som skal belastes bankkontoen fremkomme av bekreftelse om tildeling. Informasjon kan også søkes gjennom de elektroniske kanaler Kunden benytter.

Nettobeløp fra salgsordrer vedrørende finansielle instrumenter under Avtalen blir av DNB Markets bokført bankkontoen under avtalen pr oppgjørsdag. Det nettobeløp som er bokført bankkontoen vil fremkomme av sluttseddel. Nettobeløpet vil imidlertid normalt være disponibelt på bankkontoen straks, men da kun til reinvestering i nye verdipapirer omfattet av avtalen. Dersom disponibelt nettobeløp på bankkontoen etter salg av verdipapirer brukes før oppgjørsdag, til eventuelle andre betalingstjenester som gjelder for bankkontoen, herunder uttak og betalingsoverføringer, vil Kundens bankkonto komme i overtrekk. Dette gjelder også ved reinvestering i markeder med kortere oppgjørsperiode. I den forbindelse vil Kunden bli belastet med den overtrekksrente som fremkommer av DNBs alminnelige/generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag og DNBs gjeldende prisliste. Kundens bruk av, under Avtalen disponibelt, men ennå ikke bokført beløp, vil regnes som vesentlig mislighold av avtalen.

11. Videreformidling av informasjon, regelverk

Kunden aksepterer at Kunden ikke har rett til å videreformidle til andre - elektronisk eller på annen måte - informasjon innhentet under avtalen. Dette gjelder så vel informasjon av enhver art fra betalbare tjenester som enhver gratis informasjon, og enten informasjonen videreformidles i bearbeidet eller ikke-bearbeidet form, og enten den er innhentet direkte eller indirekte via andre som er kunder.

Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende lover, regler, markedspraksis mv. i Norge og i utlandet for handel av finansielle instrumenter, herunder regler om kursmanipulasjon og innsidehandel.

12. Kontroll og suspensjon

Dersom det oppstår tekniske feil av ulike slag, sikkerhetsproblemer eller andre forhold hos DNB Markets, hos kunder eller for øvrig, forbeholder DNB Markets seg retten til å suspendere avtalen slik at tjenesten avbrytes, uten at dette gir Kunden rett til økonomisk kompensasjon i perioden. Slik suspensjon vil gjelde til den aktuelle årsaken til suspensjonen er rettet eller til Avtalen er hevet med øyeblikkelig virkning. I samsvar med de ulike regelverk, forbeholder DNB Markets seg rett til å foreta kontroll av rutiner, systemer, dataoppkoblinger og øvrige forhold tilknyttet automatisk ordreformidling hos Kunden.

De ulike markedsplassene kan ifølge de ulike regelverk og ved ulike kriterier ha rett til å stoppe automatisk ordreformidling fra DNB Markets og/eller andre medlemmer.

13. Endringer av rammebetingelser og gjeldende avtale

DNB Markets vil som følge av endret lovgivning, endrede regler, avtalevilkår eller beslutninger hos de aktuelle markedsplasser, nye interne regler, tekniske endringer, teknisk utvikling eller andre saklige grunner kunne få behov for å endre Avtalen. Endringene får virkning fra det tidspunkt de nye vilkårene er forelagt Kunden. Ny avtale forelegges Kunden ved post, e-post eller på annen egnet måte i henhold til DNBs rutiner.

Avtalen er bindende for Kunden når Kunden, etter å ha mottatt endret versjon fra DNB, inngir elektronisk ordrer til, inngår avtaler eller gjennomfører elektroniske handler med verdipapirforetaket. Elektroniske ordrer, handler mv. som er inngått eller gjennomført før de nye vilkårene er forelagt Kunden eller opparbeidede krav eller rettigheter vil ikke bli berørt av de aktuelle endringer, med mindre lov, regelverk, instruks mv. fastsetter et tidligere ikrafttredelsestidspunkt.

14. Samtykke til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller

14.1 Multilateral Handelsfasilitet

Kunden samtykker til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller Multilateral Handelsfasilitet, samt øvrige punkter i DNB Markets Retningslinjer for ordreutførelse i finansielle instrumenter, se under Mifid på vår side Priser og vilkår.

15. Oppsigelse og heving

Avtalen kan sies opp med minst en måneds skriftlig varsel. Oppsigelse meddeles pr post eller e-post. I tilfellet vesentlig mislighold fra en av partene, herunder at parten undergis gjeldsforhandlinger eller konkurs, kan Avtalen heves av den ikke misligholdende part med øyeblikkelig virkning.

16. Lov og jurisdiksjon

Avtalen er underlagt norsk lov. Dersom ikke annet følger av finansavtaleloven, skal alle tvister under Avtale avgjøres ved Oslo tingrett, som herved vedtas som verneting.

>> Tilbake til Priser og vilkår

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB